Finansutskottets betänkande 4/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2005

·       Landskapsregeringens framställning nr 14/2004-2005

·       Finansmotion nr 61/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motioner 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2005. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.584.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 256.143.000 euro budgeterats för år 2005.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har en finansmotion inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de synpunkter och ändringar som utskottet anför. Utskottet föreslår att finansmotion nr 61/2004-2005 förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

34.10.74

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.10

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

34.10.74

Försäljning av fastigheter

 

 

Landskapsregeringen har erhållit ett anbud på fastigheten Ålands husmodersskola i Kvarnbo, Saltvik. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen enligt 33 och 104 §§ mervärdesskattelagen kommer att bli skyldig att återbetala momsavdragen som gjorts för renoveringsarbeten utförda år 2000. Enligt mervärdesskattelagen kan landskapsregeringen undgå återbetalningsskyldigheten endast om fastigheten säljs mer än fem år efter att reparationsarbetet utförts. Detta innebär att landskapsregeringen inte skulle bli återbetalningsskyldig om fastigheten säljs år 2006. Utskottet föreslår därför att lagtinget inte bifaller förslaget till försäljning av fastigheten Ålands husmodersskola. Därutöver noterar utskottet att förfarandet inför försäljningen av fastigheten inte har varit tillfredsställande. Med tanke på att liknande försäljningar av andra fastigheter i landskapets ägo troligen kommer att aktualiseras i framtiden bör förfaringssättet klargöras. Utskottet anser därför att det är av största vikt att landskapsregeringen tar fram klara regler för fastighetsförsäljning vilka bör inkludera anlitande av fastighetsmäklare vid behov.

   Landskapsregeringen har för avsikt att sälja landskapets aktieinnehav i Fastighets Ab Godby Center. Utskottet anser att landskapsregeringen kan sälja det aktieinnehav som berättigar till museilagret under förutsättning att en lösning för lagring av museiföremålen hittas inom ramen för landskapets budget. Om landskapsregeringen avser att sälja ytterligare aktieinnehav i Fastighets Ab Godby Center bör landskapsregeringen däremot återkomma till lagtinget.

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.70

MOTORFORDONSBYRÅN

43.70.20

Verksamhetens utgifter (VR)

 

Landskapsregeringen föreslår att en summa på 250.000 euro avsätts för att framställa åländska färdskrivarkort att användas i färdskrivare vilket kommer att krävas för alla nyinförskaffade lastbilar och bussar som körs utanför landskapet efter 5 augusti 2005.

   Utskottet har erfarit att egna åländska färdskrivarkort framställda i Sverige skulle finnas tillgängliga tidigast i december 2005, vilket omöjliggör svensktillverkade färdskrivarkort, medan de finländska färdskrivarkorten kan göras tillgängliga för landskapets del redan i augusti. Utskottet har även erfarit att mallarna för färdskrivarkorten som tagits fram i riket är tryckta på tre språk, d.v.s. svenska, finska och engelska och att informationen gällande de variabla delarna som förs in på korten kan tryckas på svenska.

   Utskottet anser att det är av största vikt att lastbils- och bussföretag inte förhindras att köra utanför landskapet efter 5 augusti 2005 p.g.a. försening i utfärdandet av färdskrivarkorten. Med tanke på de praktiska problem framställningen av egna åländska kort innebär och det faktum att de finländska färdskrivarkorten tillfredsställer kraven på information på svenska anser utskottet att det inte är motiverat att avsätta 250.000 euro för projektet. Utskottet föreslår därför att beloppet minskas till 25.000 euro för att köpa in de trespråkiga kort som framställs i riket. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att trygga lastbils- och bussföretagens fortsatta trafik utanför landskapet efter 5 augusti 2005. Det är även viktigt att landskapsregeringen säkerställer att texten som ska föras in på färdskrivarkorten är på svenska.

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.45

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

 

Landskapsregeringen planerar att tillföra Ålands Utvecklings Ab 200.000 euro för att hantera idéutveckling och utredningar av affärsidéer. Utskottet omfattar landskapsregeringens initiativ men anser att de slutliga formerna för det föreslagna stödet är oklara och närmare borde preciseras av landskapsregeringen. Utskottet anser därför att anslaget på 200.000 euro kan beviljas och att landskapsregeringen är ansvarig för fördelningen av anslaget tills landskapsregeringen har kommit med en redogörelse gällande formerna för stödet. 

 

 

47.03.88

Aktieteckning i bolag (R)

 

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg på 200.000 euro för att teckna aktier i Ålands industrihus Ab vilket skall möjliggöra byggandet av en hangar vid flygfältet. Utskottet vill betona vikten av att landskapsregeringen prioriterar den bästa lösningen för hangarbygget ur ekonomisk såväl som miljömässig synvinkel.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

48.30.20

Verksamhetens utgifter (VR)

 

Landskapsregeringen avser att bjuda ut linfärjan på Björkölinjen på driftsentreprenad. Utskottet omfattar planerna men anser att det är viktigt att landskapsregeringen tryggar ett gott underhåll av färjan i entreprenadavtalet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 april 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Runar Karlsson, Harriet Lindeman, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf samt avdelningsjuristen Susanne Andersson och avdelningschefen Olof Erland, VD vid Transmar Ab Kjell Clemes, finanschefen Dan E Eriksson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, VD för Ålands industrihus Ab Agneta Erlandsson-Björklund, projektutvecklaren för Eriksson Capital Ab Carin Holmqvist, VD för Ålands utvecklings Ab Lennart Joelsson, trafikinspektören Bengt Karlsson och säkerhetsansvarige vid Sundqvists buss Ab Henrik Olofsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och suppleanten Carina Aaltonen (delvis).

     Lagtingsledamoten Mats Perämaa har fogat två reservationer till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2005 med följande ändringar:

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-265 000

-40 000

43.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-258 000

-33 000

43.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-258 000

-33 000

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

-5 663 000

 

-5 888 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-1 885 000

-2 110 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-1 885 000

-2 110 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-6 584 000

-6 584 000

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

                      att lagtinget förkastar finansmotionen nr 61/2004-2005.    

 

__________________

 

 

Mariehamn den 26 maj 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund


Reservation

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets majoritets förslag att under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter ge landskapsregeringen ett försäljningsmandat av aktier och utrymmen i Fastighets Ab Godby Center. Ett helhetsbegrepp måste tas i fråga om förvaltning, utveckling och avyttrande av landskapets fastighetsinnehav.

     Undertecknad anser sig ha stöd för dessa tankar i den formulering som ett enigt finansutskott har skrivit i samma moment i ett tidigare stycke där finansutskottet skriver gällande försäljning av husmodersskolan att landskapsregeringen bör ha klara regler för fastighetsförsäljning vilket bör vid behov inkludera anlitandet av fastighetsmäklare. För övrigt hänvisar undertecknad till motiveringar och kläm i finansmotion nr 61/2004-2005.

 

Mariehamn den 26 maj 2005

 

 

Mats Perämaa

 


Reservation

 

Undertecknad reserverar sig mot landskapsregeringens förslag att privatisera driften av linfärjan vid Björkö. Landskapet står inför stora omstruktureringar av skärgårdstrafiken där begreppet kortrutt bör stå som ledstjärna. Detta arbete borde landskapsregeringen fokusera på och inte på dylika för landskapet små åtgärder som ändå i sin region skapar en stor osäkerhet. Under tidigare landskapsregeringen gjordes en utvärdering över möjligheterna att privatisera linjerna Prästö-Töftö samt Simskäla-Alören men det visade sig inte genomförbara. Landskapsregeringen borde visa ett konsekvent handlande och önskvärt vore att så kunde ske i detta fall. En utredning över hur driftsprivatiseringarna (Grisslan, Ängösund) har utfallit och hur underhållsansvaret och kostnaderna har fördelats mellan entreprenör och landskapet borde utföras. I bägge dessa fall så har landskapet fått utföra omfattande reparationer vid utgång av entreprenader.

 

Mariehamn den 26 maj 2005

 

 

Mats Perämaa