Finansutskottets betänkande 4/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2005-2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

·      Lagmotion nr 1/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Motionärerna föreslår att lagstiftningen om kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst ändras så att varje enskild kommun skall få del av hela den kapitalinkomstskatt som genereras i kommunen.

     Det belopp som skall fördelas beräknas enligt medeltalet av de tre senast utförda beskattningarna. Beloppet skall enligt förslaget fördelas mellan kommunerna i förhållande till den kapitalinkomstskatt som kan hänföras till respektive kommun.

     Genom att återföra kapitalinkomstskatten till kommunerna återfår kommunerna en del av ett finansiellt handlingsutrymme som grundas på ekonomiska aktiviteter i kommunen. I de ekonomiska aktiviteterna inräknas jordbruk, näringsverksamhet och yrkesutövning, men också fysiska personers kapitalförvaltning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget i motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till vad utskottet anför i den allmänna motiveringen samt i detaljmotiveringen under moment 44.05.30 i betänkandet nr 3/2005-2006 om budget för landskapet Åland år 2006 föreslås att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lasse Wiklöf, finanschefen Dan E Eriksson, kommundirektörerna Niklas Eriksson och Christina Nukala-Pengel samt förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund.

     Vice ordföranden Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar det i lagmotionen ingående lagförslaget.

 

 

Mariehamn den 16 december 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist

 

 


RESERVATION

 

Samtidigt som landskapets ekonomiska utveckling varit gynnsam har kommunernas inkomstutveckling stagnerat. Landskapet lägger undan pengar medan de flesta kommuner får allt större svårigheter.

De kommunala skatteintäkterna urholkas dels av att en stor del av kommuninnevånarna kapitalbeskattas och dels på grund av avdragssystemet. Samhällsekonomiskt är det av största vikt att kommunernas ekonomi stabiliseras. Det torde ligga i landskapets intresse att kommunerna har ekonomiska förutsättningar att utföra de serviceåtgärder kommunerna enligt lag är ålagda att sköta.

Kapitalinkomstskatten är en statsskatt, och går således kommunerna förbi, men återbetalas via den ekonomiska utjämningen till landskapet. Samtidigt som inkomsterna minskat har de lagstadgade kommunala utgifterna ökat.

 

Med ovanstående motiveringar samt med de motiveringar som anges i finansmotion nr 62/2005-2006 och lagmotion nr 1/2005-2006 reserverar jag mig mot finansutskottets beslut och föreslår att:

 

lagtinget antar det i lagmotion nr 1/2005-2006 ingående lagförslaget.

 

 

 

 

                                            Kumlinge den 18.12.2005                         Mats Perämaa