Finansutskottets betänkande 4/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2008

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2007-2008

·      Finansmotion nr 54-55/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Finansmotionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Allmänt 2

Konjunkturläget 2

Budgetlagstiftning. 2

EU politik 2

Personalpolitik 3

Informationsverksamhet 3

Utbildning. 3

Utvecklingen av Möckelöområdet 3

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 7

Utskottets förslag. 8

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2008. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 5.660.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 336.469.000 euro budgeterats för år 2008.

 

Finansmotionerna

 

I ltl Göte Winés m.fl. finansmotion nr 54 föreslås att detaljmotiveringen under moment 46.60.74 ändras.

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 55 föreslås att anslaget under moment 45.10.55 höjs med 1.000.000 euro.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2008 antas med beaktande av de i betänkandet ingående motiveringarna. Finansmotionerna nr 54 och 55 föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för 2008 är ett tämligen omfattande tillägg till den tidigare antagna budgeten, med utförliga motiveringar på allmän och på detaljnivå. Utskottet noterar att flertalet förslag har sin grund i landskapsregeringens handlingsprogram. Eftersom den ordinarie budgetbehandlingen utgick från den tidigare landskapsregeringens förslag utgör denna framställning ett komplement till budgeten. I framställningen föreslås bl.a. att flera nya tjänster inrättas. Enligt framställningen har landskapsregeringen för avsikt att överlämna en resurs- och behovsplan för mandatperioden samt en analys över resurs- och behovsutvecklingen fram till år 2020 till lagtinget i september. Utskottet utgår från att landskapsregeringen då också kommer att se över vilka möjligheter som finns att effektivera verksamheten och att minska driftskostnaderna. 

 

Konjunkturläget

 

Läget inom den åländska ekonomin uppges vara stabilt trots viss oro på världsmarknaden. En avmattning av den ekonomiska utvecklingen förväntas så småningom. Över lag så ser de åländska företagen ändå positivt på utvecklingen trots att viss försiktighet kan iakttas hos hushållen och vissa branscher.

     Under beredningen har vikten av en levande dialog mellan de större ekonomiska aktörerna inom näringslivet och landskapsmyndigheterna betonats. Utskottet föreslår att landskapsregeringen tar initiativ till en sådan dialog. Detta kunde t.ex. ordnas genom ett årligt symposium där representanter för näringslivet och landskapet möts för att diskutera den ekonomiska utvecklingen och framtidsutsikterna. Detta skulle ge tillfälle till fördjupade diskussioner i aktuella frågeställningar. Näringarnas eventuella beroende av och problem till följd av konjunktursvängningar kunde t.ex. diskuteras. Symposiet borde enligt utskottet vara öppet för allmänheten.

 

Budgetlagstiftning

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till finansförvaltningslag. Utskottet konstaterar att det är många frågor som bör regleras i lagen, bl.a. hur utjämningsfonden skall användas. I detta sammanhang bör landskapsregeringen även ta ställning till användningen av budgetlagar som stöd för förverkligandet av budgetbeslut. Möjligheten att använda sig av s.k. budgetlagar har funnits sedan 2004. Trots detta har inte instrumentet används i den utsträckning som förväntats. Utskottet föreslår att landskapsregeringen, i samband med att ett förslag till finansförvaltningslag läggs fram, tar ställning till vilka typer av budgetbeslut som bör ha stöd i lag. Enligt utskottet bör budgetlagar föreslås oftare än hittills.  

 

EU politik

 

Landskapsregeringen avser enligt framställningen att genomföra en utredning om EU-medlemskapets politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser. Syftet är att ge en mångsidig överblick över hur medlemskapet har påverkat det åländska samhället och den kan därmed ligga till grund för en fördjupad debatt om för- och nackdelar med ett medlemskap i EU. Utredningen skall vara klar till sommaren 2009. Utskottet konstaterar att Lissabon-fördraget sedan april är under behandling i lagtinget. Med hänsyn till denna behandling skulle det vara viktigt att den planerade utredningen igångsattes i skyndsam ordning och att en mellanrapport lades fram för lagtinget under höstsessionen.

 

Personalpolitik

 

I samband med behandlingen av den ordinarie budgeten föreslog utskottet att landskapsregeringen skulle återkomma med förslag till lösningar på problemet med utrymmesbristen inom centralförvaltningen. En utredning över möjligheterna till utlokaliseringar efterlystes. Utskottet ansåg att hela enheter bör hållas ihop med hänsyn till effektiviteten. Utskottet konstaterar att utrymmesbristen fortfarande är ett stort problem som påverkar arbetsmiljön negativt för många anställda. Utskottet föreslår att utredningen ges högre prioritet.

 

Informationsverksamhet

 

Enligt framställningen avser landskapsregeringen att vidta åtgärder för att förbättra förvaltningens informationsverksamhet. Ett framgångsrikt arbete sägs förutsätta bättre koordinering och tydligare samordning. Mer resurser kommer därför att avsättas på detta område.

     Landskapsregeringen föreslår redan i detta skede att en tjänst inrättas som informationskoordinator vid museibyrån. Utskottet förutsätter att denna tjänst knyts till det arbete som skall syfta till en bättre koordinering och samordning av informationen inom förvaltningen. Enligt utskottet bör landskapsregeringen sträva till att nya resurser för detta ändamål kan användas flexibelt av hela förvaltningen. Eventuellt kunde en informationsenhet skapas för att möjliggöra ett samutnyttjande av informationsresurserna.

 

Utbildning

 

Finansutskottet har inbegärt ett utlåtande från kulturutskottet angående den del av den allmänna motiveringen i framställningen som rör utbildning. I detta avsnitt redogör landskapsregeringen för det fortsatta arbetet med att utveckla utbildningarna på gymnasialstadiet. Enligt utlåtandet stöder kulturutskottet den pågående reformprocessen, samtidigt som utskottet påpekar att reformen är långtifrån färdig och att det därför inte är möjligt att ta ställning till reformens innehåll och slutresultat. Landskapsregeringen bör därför fortlöpande hålla lagtinget informerat om processens framåtskridande. Finansutskottet delar de av kulturutskottet framförda synpunkterna. Kulturutskottets utlåtande fogas till betänkandet.       

 

Utvecklingen av Möckelöområdet

 

Enligt framställningen överväger landskapsregeringen en bolagisering av Möckelöområdet. Tanken är att området, inklusive byggnader och anordningar, ska överlåtas till ett landskapsägt bolag som i sin tur hyr ut dessa på marknadsmässiga villkor. Vägunderhållets verksamhet i området skall enligt förslaget successivt avvecklas och koncentreras till Godby.

     Utskottet har erfarit att det finns ett växande behov av en hamnanläggning för mindre lastfartyg. I hamnens omedelbara närhet behövs dessutom utrymme för omlastning och kortare tids förvaring av bulkvaror. Enligt utskottet är Möckelöområdet lämpligt för denna typ av verksamhet. Utskottet anser att landskapsregeringen bör förverkliga dessa planer så snabbt som möjligt. 

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

42.59.

DATAINSPEKTIONEN

 

 

42.59.20.

Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

I framställningen föreslås att tjänsten som dataombudsman ombildas till en heltidstjänst i syfte att bl.a. underlätta organiseringen av myndighetens arbete och rekryteringen till tjänsten. Utskottet föreslår inga ändringar av anslaget men understryker vikten av att landskapsregeringen undersöker vilka möjligheter som finns att samordna verksamheten med andra myndigheter så att resurserna kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta bör innefatta en översyn och en eventuell anpassning av lagstiftningen så att datainspektionen kan organiseras på ett rationellt och rättssäkert sätt. 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

45.10.55.

Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

 

 

Landskapsregeringen föreslår att ett anslag upptas för att utges till kommunerna i syfte att användas för förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare. Utskottet konstaterar att kommunen med stöd av 13 § lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) kan bevilja förebyggande utkomststöd enligt grunder som kommunen själv fastställer. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att utforma kriterier för stödet i form av en rekommendation till kommunerna som anger vilka personer som skall anses vara berättigade till stödet och hur stödet skall beräknas. Utskottet har fått ta del av ett utkast till rekommendation som tagits fram av den arbetsgrupp som fått i uppdrag att utarbeta stödformer för ekonomiskt utsatta pensionstagare. Arbetsgruppen föreslår att stödsumman kan uppgå till maximalt 70 euro per person och månad och inkomsten efter stöd ska inte överskrida 699 euro per månad. Vidare föreslås att beräkningen utgår från att en ensamstående person med enbart folkpension lyfter 558,46 euro per månad. Motsvarande summa för en person som lever i äktenskap eller samboförhållande är 495,35 euro per månad.

     Utskottet anser att det här stödet bör utbetalas till stödtagare på samma grunder i alla kommuner. Stödet till kommunerna bör därför utgå under förutsättning att kommunerna prövar frågan om utbetalning av det avsedda stödet enligt de grunder som anges i rekommendationen. 

     I framställningen föreslås att en del av anslaget kan användas för att informera om rätten till stödet och uppsökande verksamhet. Utskottet anser att hela anslaget skall kanaliseras till stödtagarna. Landskapsregeringen bör svara för de kostnader som föranleds av den allmänna information som bör ges angående möjligheten att ansöka om stöd. Kommunerna bör i sin tur ge riktad information till de pensionärer som kan vara berättigade till stöd. Kostnaderna för den uppsökande verksamheten bör kommunerna själva bära.

 

 

45.50

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

45.50.50.

Miljöbilspremie

 

 

Landskapsregeringen föreslår att ett nytt moment intas i budgeten och att ett anslag upptas för beviljandet av miljöbilspremier till privatpersoner som tidigast den 1 december 2007 har förvärvat och på Åland registrerat en miljöbil som uppfyller vissa angivna utsläppsnormer.

     Utskottet har erfarit att den åländska bilparkens genomsnittsålder är jämförelsevis hög och att det därför av miljöskäl finns anledning att överväga införandet av en skrotningspremie. Enligt framställningen överväger landskapsregeringen att ytterligare se över möjligheterna att göra detta. 

     Utskottets principiella ståndpunkt är att den här typen av bidrag bör grunda sig på lag. Vidare anser utskottet att landskapsregeringen bör återkomma till lagtinget med ett nytt förslag då möjligheten att införa en skrotbilspremie har utretts. Landskapsregeringen kan då föreslå en miljöbilspremie eller en skrotningspremie, alternativt en kombination av båda. Anslaget föreslås kvarstå tills landskapsregeringen återkommer med ett nytt förslag.

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

 

 

Enligt framställningen ska Medborgarinstitutets organisationsform och landskapets roll i verksamheten ses över. Utskottet utgår från att denna översyn även innefattar en översyn av den lagstiftning som styr verksamheten och finansieringen av medborgarinstitutets verksamhet.

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

46.11.55.

Kostnader för Ö-spelen på Åland 2009

 

 

Under momentet föreslås ett anslag om 75.000 euro. Landskapsregeringen har för avsikt att delta i finansieringen av en fontän eller ett vattenkonstverk som minnesmärke över Ö-spelen 2009. Mariehamns stad har tillsatt en kommitté som skall planera anläggandet.  Utskottet har erfarit att staden nu har beräknat att totalkostnaden kan uppgå till 100.000 euro.

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

46.13.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

 

 

Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 640.000 euro under momentet. Under utskottsberedningen har det framkommit att arbetet för att hitta en långsiktig lösning för underhållet av Pommern pågår. Utskottet vill uttala sitt stöd för att detta arbete fortsätter tills en acceptabel lösning hittas.

 

 

46.13.56.

Understöd för operaproduktionen Joel

 

 

Landskapsregeringen föreslår att ett anslag om 70.000 euro upptas under ett nytt moment för utgivande av bidrag till operaproduktionen Joel. Utskottet, som har fått ta del av information om den planerade produktionen, stöder landskapsregeringens förslag. Enligt utskottet är det positivt att många åländska kulturarbetare är engagerade i projektet.

 

 

46.13.58.

Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

 

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag om att byggandet inleds under hösten 2009.

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

Utskottet har tagit del av den utredning som har tagits fram av en arbetsgrupp under våren. Arbetsgruppen föreslår en utveckling i tre steg: För det första föreslås att Ålands sjösäkerhetscentrum intensifierar sin verksamhet inom ramen för den fastställda budgeten och de möjligheter som nettobudgetprincipen medger. För det andra föreslås att landskapsregeringen i tilläggsbudgeten möjliggör en utvidgning av verksamheten genom att tilläggsresurser beviljas för marknadsföring och instruktörsuppgifter. För det tredje föreslås att Ålands sjösäkerhetscentrum från och med år 2009 utvecklas vidare så att en ombildning av organisationen till ett aktiebolag kan genomföras så snart som möjligt.

     Enligt utskottet är sjösäkerhetscentrets verksamhet viktig för sjöfartsnäringen. Det är därför angeläget att anpassa organisationsformen så att verksamheten kan möta de kvalitetskrav som branschen ställer. Landskapsregeringen föreslår i framställningen tilläggsanslag för en tillfällig instruktör/marknadsförare. Tilläggsresurserna kommer enligt planerna att leda till utökade intäkter som i sin tur möjliggör en vidareutveckling av verksamheten.      

     När det gäller organisationsformen konstateras att arbetsgruppen hade i uppdrag att bl.a. utreda om sjösäkerhetscentret kan ombildas till ett driftsbolag. Vid sidan om denna fråga finns det anledning att vidare utreda andra möjliga organisationsformer. Då en ny styrelse tillträder i juli 2008 föreslås därför att den nya styrelsen går vidare och utreder eventuella fördelar med att sjösäkerhetscentret istället ombildas till ett affärsverk. 

     I övrigt omfattar utskottet landskapsregeringens förslag till tilläggsanslag.

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

46.60.20.

Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

I framställningen redogörs för de arbetsuppgifter som hör till tjänsten som informationskoordinator i enlighet med utskottets uppmaning i betänkandet 1/2007-2008. Vidare konstateras att anslaget för den tillfälliga tjänsten som byggnadsingenjör utgick i samband med den ordinarie budgeten för att lämna utrymme för den nu föreslagna tjänsten. För utskottets synpunkter på samordningen av informationsverksamheten inom förvaltningen hänvisas till den allmänna motiveringen i betänkandet. 

 

 

 

 

46.60.74.

Utvecklandet av Bomarsund (R)

 

 

Enligt framställningen är projekteringen klar. Landskapsregeringen avser att bjuda ut driften till en privat entreprenör om ett rimligt anbud erhålls. Under inkommande höst avser landskapsregeringen att återkomma med ett konkretiserat förslag. Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

47.15.45.

Ersättningar för skördeskador (R)

 

 

I motiveringarna i betänkande 1/2007-2008 ansåg utskottet att det är angeläget att hitta lämpliga lösningar för att hjälpa de jordbrukare som drabbas av ekonomiska problem i samband med skördeskador. Utskottet föreslog att landskapsregeringen i skyndsam ordning utreder möjligheten att med stöd av ny lagstiftning grunda en skördeskadefond. Landskapsregeringen har enligt framställningen tillsatt en arbetsgrupp för att utreda olika alternativa skördeskadeersättningssystem. Enligt utskottet bör enhetliga principer och kriterier antas som gör det lätt att avgöra vem som skall vara berättigad till skördeskadeersättning och vad som skall betecknas som en skördeskada. Det är enligt utskottet viktigt att åstadkomma ett rättvist system i vilket alla jordbrukare behandlas lika.

     Med hänvisning till utskottets motiveringar i ovan nämnda betänkande och framställningens motiveringar föreslås att landskapsregeringens förslag godkänns.

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

Utskottet är enigt med landskapsregeringen om att trafikstrukturen för kollektivtrafiken bör förändras så att den blir smidigare och mer effektiv. Detta skulle bl.a. kunna lösas med effektivare matartrafik till huvudlinjerna. Med hänvisning till landskapsregeringens handlingsprogram föreslås att anslaget godkänns.

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

 

 

Under momentet föreslår landskapsregeringen att ett tilläggsanslag om 96.000 euro upptas för grundrenovering och ombyggnad av befintlig lägenhet i Godby vägstation till kontorsutrymmen för vägunderhållet på fasta Åland. Avsikten är att möjliggöra en utlokalisering av vissa tjänstemän vid trafikavdelningen som nu har kontorsutrymmen i självstyrelsegården. Under framställningens allmänna motivering under rubriken ”Utveckling av Möckelöområdet” framgår att landskapsregeringen dessutom har för avsikt att flytta de delar av verksamheten för vägunderhållet som nu finns på landskapets område i Möckelö till Godby. I det här skedet föreslås dock inte något anslag för flyttkostnaderna för verksamheten i Möckelö till Godby.

     Utskottet anser att det mest ändamålsenliga är att hela enheten för vägunderhållet bör flyttas till samma placeringsort. Utskottet emotser en långsiktig plan för vägunderhållets placering i samband med den ordinarie budgeten för 2009.

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

Utskottet vill betona vikten av att noggranna beräkningar används som underlag när anslag för t.ex. investeringar föreslås. Det är inte acceptabelt att återkomma med begäran om tilläggsanslag i den storleksordning som det nu är frågan om. När nya fartyg inom skärgårdstrafiken planeras är det viktig att samtidigt se över hur logistiken i övrigt påverkas och om fartygen kommer att medföra kostnader för t.ex. ombyggnader av färjfästen, vägar m.m. Samtliga kostnader bör vara noggrant beräknade när budgetanslag upptas.

 

 

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 april 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och finansmotionerna.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, vicelantrådet Britt Lundberg, landskapsregeringsledamöterna Roger Eriksson, Runar Karlsson, Jan-Erik Mattsson, Mats Perämaa och Katrin Sjögren samt skattedirektören Raija Aller-Mattsson, bro- och hamningenjören Ian Bergström, VD:n Jesper Blomsterlund, medlemmen Anders Boström i Motormännens branschorganisation, stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn, finanschefen Dan E Eriksson, styrelseordföranden Dick Ekström och VD:n Therese Flöjt från Natwest Island Games 2009, ordföranden Geir Henriksen i Bomarsundssällskapet rf, avdelningschefen Niklas Karlman, konsulten Agneta Karlsson, företagaren Patrik Landell, ordföranden Christer Liewendahl i Norra Ålands pensionärsförening rf, ordföranden Rolf Lindqvist för Operaföreningen Joel rf, förbundsdirektören Sigurd Lindvall från Ålands kommunförbund, landskapsantikvarien Viveka Löndahl, ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson, styrelseordföranden Stig Mattsson och vik. chefen Fredrik Pettersson från Ålands sjösäkerhetscentrum, utredaren Richard Palmer vid ÅSUB, bankdirektören Jan-Erik Rask, projektledaren Graham Robins, projektingenjören Elisabeth Rosenlöf, avdelningschefen Carina Strand samt socialsekreteraren Kerstin Wikgren från Eckerö kommun. Utskottet har dessutom inbegärt ett skriftligt utlåtande från FPA.

     Utskottet har i ärendet inbegärt ett utlåtande från kulturutskottet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

     Ledamöterna Danne Sundman och Göte Winé har vardera fogat en reservation till betänkandet. Samma ledamöter har dessutom fogat en gemensam reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé samt ersättaren Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2008, samt

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 54 och 55/2007-2008.

__________________

 

Mariehamn den 20 maj 2008

Ordförande

 

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

Marine Holm-Johansson


R E S E R V A T I O N

 

 

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 4/2007-2008) med anledning av landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland 2008, på följande punkter.

 

1. Under moment 42.59.20 Datainspektionen föreslås att ett stycke införs i betänkadet med följande lydelse:

 

"Landskapsregeringen ska fortsätta att överväga möjligheterna till och förutsättningarna för samverkan med andra myndigheter alternativt upphandla tjänster för att nå en ändamålsenligare lösning för myndighetsuppgiften. Ombildningen av tjänsten till heltid tillstrykes icke."

 

2. Under momentet 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter föreslås att ett stycke införs i betänkandet med följande lydelse:

 

"Landskapsregeringen ska bjuda ut fastigheten Öra RNr 28:4 i Öra by i Hammarland till försäljning på den öppna marknaden. Området skall säljas till högst bjudande."

                                                                  

3. Under momentet 46.60.20 Museibyrån - Verksamhetsutgifter föreslås att motiveringen i betänkandet ska lyda som följa:

 

"Tjänsten som informationskoordinator tillsätts inte. Enligt vad utskottet har erfarit och som framgår av framställningens allmänna motivering pågår arbete med att koordinera och samordna informationsverksamheten inom hela landskapsförvaltningen. Tills det arbetet är gjort skall inga nya resurser tillföras informationsverksamhet. Behov av utökningar inom museibyrån ska ske inom befintliga resurser så att medel görs tillgängliga genom strukturella förändringar."

 

4. Under moment 46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader föreslås att anslaget strykes samt att motiveringen under momentet ska lyda som följer:

 

"Åtgärden som föreslås av landskapsregeringen har inte stöd i lag och särskilt inte i den i framställningen nämnda lagen; LL (1988:56) om skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars 3§ lyder:

 

 "På område med stads- eller byggnadsplan samt på område för vilket byggnadsförbud är gällande på grund av att stads- eller byggnadsplan uppgörs eller ändras, tillämpas denna lag endast när skydd inte är möjligt med stöd av byggnadslagen (1979:61) för landskapet Åland, i denna lag benämnd byggnadslagen, eller när ett fortsatt bevarande av i denna lag avsedd byggnad inte i tillräcklig grad kan säkerställas med stöd av bestämmelserna i byggnadslagen eller när andra synnerliga skäl föreligger."

 

Alltså kan lagen inte tillämpas i detta fall då det inte kan anses föreligga sådana synnerliga skäl. Stödet snedvrider konkurrensen på marknaden och syftet med stödet, att bevara bio Savoy, skulle ändå uppfyllts enligt vad utskottet erfarit. Stödet blir ett direktstöd till säljarna av den aktuella fastigheten vilket inte kan anses vara förnuftig användning av samhällsmedel. "

 

5. Under moment 47.03.24 Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter föreslås att ett stycke införs i betänkadet med följande lydelse:

 

"Anslaget under momentet skall användas så att skärgårdens tankesmedja genomförs som en del av den tankesmedja som redan etablerats, detta för att använda resurserna effektivt. Detta kan genomföras så att tankesmedjan håller en eller fler "smedjetillfällen" i skärgården och kompletteras under dessa tillfällen med tillräckligt antal företrädare för skärgården. Detta upplägg sparar resurser då den ordinarie tankesmedjan redan har administration uppbyggd och besitter kunskap om processen i en tankesmedja."

 

 

 

Lemland den 22 maj 2008

 

 

 

Ltl Danne Sundman

 


 

 

R E S E R V A T I O N

 

 

 

Utskottets förslag under moment 45.10.55 Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd brister i många avseenden, både formellt och i fråga om stödnivån.

 

Det förebyggande stödet skall vara tillfälligt som benämningen anger. I 1 § 2 mom. lag om utkomststöd (FFS 1412/1997) står det att syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. De pensionstagare som enligt förslaget under moment 45.10.55 ska kunna få ett "ålandstillägg" på högst 70 euro i månaden har kontinuerligt låga inkomster och är således inte behjälpliga av ett tillfälligt utkomststöd. Därför blir det konfliktfyllt för kommunernas socialarbetare att tillämpa förebyggande utkomststöd för att förverkliga det av landskapsregeringen föreslagna stödet till pensionärer med små inkomster.

 

Förfarandet kan betecknas som ytterst rättsosäkert eftersom förslaget om ett särskilt förebyggande utkomststöd inte är normbundet och användningen av anslaget inte grundar sig på lag eller avtal. Enligt min uppfattning måste ett särskilt stöd av detta slag förankras i lag innan det verkställs.

 

Enligt landskapsregeringen är förslaget en "rekommendation" till kommunerna och den enskilda socialarbetaren förväntas ansvara för förverkligandet av beslutet. Förvaltningsrättligt och politiskt kan inte ett sådant förfarande accepteras. Beslutet att förverkliga ett särskilt stöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare är ett rent politiskt ställningstagande och ett vallöfte delat av alla partier. Ansvaret för beslutets förverkligande måste därför ligga på regeringen och lagtinget.

 

För att förverkliga detta vallöfte anser socialdemokraterna att ett särskilt utkomststöd skall skapas. Utkomststödet skall lagfästas innan det genomförs och ansvaret för tillämpningen av lagändringen och finansieringen skall ligga på landskapsmyndigheterna. De kommunala socialkanslierna skall enbart fungera som postkontor i detta ärende.

 

Mot denna bakgrund kan jag inte omfatta utskottets förslag utan föreslår istället att motiveringen i betänkandet får följande formulering: "Utskottet föreslår att anslaget utgår och att landskapsregeringen kommer med ett förslag grundat på lagen om utkomststöd (LL 1998:66 /FFS 1412/1997)  och föreslår en ny grunddel i 4 § i landskapslagen på 500 euro för pensionstagare. Lagens tillämpning följer samma principer som annan prövning av utkomststöd."

 

 

 

Sund den 21 maj 2008

 

 

 

 

Göte Winé

 

 

 


R E S E R V A T I O N

 

 

 

Undertecknade reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 4/2007-2008) med anledning av landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland 2008, på följande punkter.

 

1. Under moment 46.60.20 Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) föreslås att ett stycke tillfogas motiveringen enligt följande:

 

"Tills det att denna översyn gjorts ska enligt utskottets förmenande inga tillfälliga lösningar typ den nu föreslagna införas. Översynen bör resultera i en tydligare lagstiftning som reder ut de frågeställning som finns idag. Den nu föreslagna tillfälliga lösningen kommer inte att uppfylla sitt syfte och utskottet ifrågasätter målsättningen att alla kommuninnevånare nödvändigvis skall ha tillgång till samma utbud, detta bör förbli en kommunal angelägenhet och kommunerna bör själva besluta hur man prioriterar denna verksamhet. Ska en sådan absolut rättvis situation skapas måste landskapet ta över verksamheten i sin helhet.

Att som nu föreslås fördela kostnaderna schablonmässigt på basen av befolkningsantalet i åldrarna 18-79 år kommer inte heller att bli en rättvis fördelning mellan kommunerna, istället borde man betala för de tjänster man utnyttjar. Att dessutom påföra Mariehamns stad en extra pålaga om 50.000 EUR för placeringsfördelen gynnar inte heller den avsedda utvecklingen."

 

2. Under momentet 47.21.41.  Stöd för skogsbruksåtgärder föreslås att ett stycke införs i betänkadet med följande lydelse:

 

"Utskottet tillstryker inte de av landskapsregeringen föreslagna ändringarna. Skogbruket har god lönsamhet och särskilt tillvaratagandet av energivirke kan ske på marknadsmässiga villkor särskilt mot bakgrund av det marknadsutrymme som skapas av det höga oljepriset. Att som landskapsregeringen föreslår stöda detta är dessutom ägnat att indirekt rubba konkurrensen på elmarknaden eftersom detta bränsle också används till elproduktion. Utskottet anser vidare att den föreslagna notifieringen av ett stöd för uttag av energivirke som en miljöförbättrande åtgärd bör ske före några lagstiftningsändringar vidtas eftersom resultatet med all sannolikhet blir att stödet inte godkänns."

 

 

 

 

Mariehamn den 22 maj 2008

 

 

 

Ltl Danne Sundman                                    Ltl Göte Winé

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE 2007-2008

 

Datum

 

Kulturutskottet

2008-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets utlåtande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2008

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2007-2008

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Finansutskottet har i brev av den 29 april 2008, med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen, anhållit om kulturutskottets utlåtande över avsnittet Utbildning i den allmänna motiveringen till landskapsregeringens  framställning nr 19/2007-2008 med förslag till första tilläggsbudget för år 2008.

 

Utskottets synpunkter

 

Framställningens innehåll

 

I framställningen sägs att landskapsregeringen fortsätter utveckla utbildningarna på gymnasialstadiet så att de åländska ungdomarna och de vuxna skall erbjudas ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet som svarar på de särskilda förutsättningar och behov som präglar det åländska samhället.

     Landskapsregeringen avser att tillmötesgå dem som uttalat en önskan om att synliggöra och utveckla utbildningsprofilerna för branschspecifika utbildningar. Landskapsregeringen avser vidare att skapa verksamhets- och samarbetsförutsättningar som gör det möjligt för skolorna att fokusera på det egentliga uppdraget, alltså undervisningen. Utvecklingsarbetet, där studerandeperspektivet alltid sätts i centrum, skall ske i processform och i ett nära samarbete med alla berörda parter i skolsamfundet.

     Landskapsregeringen har inlett en kartläggning av förvaltningsuppgifter inom områdena ekonomiförvaltning och upphandling, administration av gymnasialstadieskolornas IT-funktioner, marknadsföring, avtalsfrågor och löneadministration samt operativ fastighetsförvaltning och i vilken utsträckning dessa kan avlyftas skolorna och överföras till en samordnande centralfunktion för gymnasialstadieskolorna. Genom en bättre samordning kan man ta tillvara redan befintliga resurser och därmed skapa utrymme för flexibilitet och systemeffektivitet. För den enskilda skolan innebär detta nya möjligheter till pedagogisk utveckling. Enheten skall även ansvara för kvalitetsutvecklingen i skolorna. Skolhälsans tillgänglighet ägnas särskild uppmärksamhet.

 

Utskottets åsikter

 

Enligt utskottets mening är en tydlig målformulering en av de grundläggande förutsättningarna för en lyckad reformprocess. Målen för den pågående processen kan enligt utskottets uppfattning sammanfattas enligt följande: Reformen ska syfta till

-        ekonomisk effektivitet där bland annat det kommande minskade elevunderlaget samt det ökande antalet vuxenstuderande beaktas

-        ytterligare valfrihet för eleverna

-        ökad rättvisa mellan skolorna i fråga om medelstilldelning och studiesociala förmåner.

     Utskottet bedömer att den pågående samordningen i kombination med arbetet för ett nytt gemensamt läraravtal utgör steg i rätt riktning. Mot bakgrund av att den pågående reformprocessen är långtifrån färdig anser utskottet dock att det inte är möjligt att ta ställning till reformens innehåll och slutresultat. Det är därför angeläget att landskapsregeringen fortlöpande håller lagtinget informerat om processens framskridande exempelvis genom meddelanden till lagtinget. 

      

Ärendets behandling

 

Finansutskottet har i skrivelse av den 29 april 2008 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg (per telefon), projektledaren Rainer Juslin samt rektorerna Gyrid Högman och Lars Selander.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Johan Ehn samt medlemmarna Fredrik Karlström, Margaret Lundberg och Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att finansutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 maj 2008

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson