Finansutskottets betänkande 4a/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4a/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2008

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2007-2008

·      Finansmotioner nr 54 och 55/2007-2008

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 28 maj 2008 har lagtinget enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen beslutat inhämta nytt betänkande av finansutskottet.

     Utskottet föreslår att detaljmotiveringen under moment 45.50.50 Miljöbilspremie i utskottets betänkande nr 4/2007-2008 ersätts med detaljmotiveringen i detta betänkande. I fråga om övriga delar av framställningen hänvisar utskottet till sitt tidigare betänkande.

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

45.50

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

45.50.50.

Miljöbilspremie

 

 

Landskapsregeringen föreslår att ett nytt moment intas i budgeten och att ett anslag upptas för beviljandet av miljöbilspremier till privatpersoner som tidigast den 1 december 2007 har förvärvat och på Åland registrerat en miljöbil som uppfyller vissa angivna utsläppsnormer.

     Utskottet har erfarit att den åländska bilparkens genomsnittsålder är jämförelsevis hög och att det därför av miljöskäl finns anledning att överväga införandet av en skrotningspremie. Enligt framställningen överväger landskapsregeringen att ytterligare se över möjligheterna att göra detta. 

     Enligt vad utskottet erfarit är det möjligt att uppgöra förslag till och införa en skrotningspremie. Utskottet anser därför att landskapsregeringen skall utnyttja det föreslagna anslaget för såväl den föreslagna miljöbilspremien som för en skrotningspremie. För elbilar bör en förhöjd premie utgå.  Utskottets principiella ståndpunkt är att den här typen av bidrag bör grunda sig på lag. Landskapsregeringen bör därför i sin fortsatta beredning överväga behovet av närmare föreskrifter  i lagform för bidrag av detta slag.  

     Utskottets beslut har tillkommit efter omröstning (3-2), varvid beslutet biträtts av ordföranden Torbjörn Eliasson, ledamoten Torsten Sundblom och ersättaren Folke Sjölund.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 maj 2008 återremitterat ärendet till finansutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa och byråchefen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé samt ersättaren Folke Sjölund.

     Ledamöterna Sundman och Winé har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2008, samt

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 54 och 55/2007-2008.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 juni 2008

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson


R E S E R V A T I O N

 

 

 

Undertecknade reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 4a/2007-2008) med anledning av landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland 2008.

 

Motivering

 

Enligt självstyrelselagen 21§ skall bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen eller självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag utfärdas i landskapslag. Detta fall när man ska börja betala ett stöd för bl.a. inköp av miljöbil torde falla under denna bestämmelse. Majoriteten i finansutskottet avser nu med rätt och vilja påbörja utbetalning av ytterligare ett stöd som saknar stöd i lag, detta med hänvisning till att det redan finns liknande fall. Under utskottets behandling har det framkommit att det finns många öppna frågor kring hur stödet skall utformas. För att garantera rättsäkerheten för medborgarna måste landskapsregeringen åtminstone återkomma med ett mer detaljerat förslag där man tydligare anger villkoren för stödet. Att ge så här lös fullmakt strider mot självstyrelselagen och är inte rättssäkert.

 

Förslag

 

Under moment 45.50.50 Miljöbilspremie föreslås att motiveringen ska lyda enligt följande:

 

Landskapsregeringen föreslår att ett nytt moment intas i budgeten och att ett anslag upptas för beviljandet av miljöbilspremier till privatpersoner som tidigast den 1 december 2007 har förvärvat och på Åland registrerat en miljöbil som uppfyller vissa angivna utsläppsnormer.

     Utskottet har erfarit att den åländska bilparkens genomsnittsålder är jämförelsevis hög och att det därför av miljöskäl finns anledning att överväga införandet av en skrotningspremie. Enligt framställningen överväger landskapsregeringen att ytterligare se över möjligheterna att göra detta. 

     Utskottets principiella ståndpunkt är att den här typen av bidrag bör grunda sig på lag. Vidare anser utskottet att landskapsregeringen bör återkomma till lagtinget med ett nytt förslag då möjligheten att införa en skrotbilspremie har utretts. Premien kan enligt utskottets mening också diversifieras för el- och hybridbilar. Landskapsregeringen kan då föreslå en miljöbilspremie eller en skrotningspremie, alternativt en kombination av båda. Anslaget föreslås kvarstå tills landskapsregeringen återkommer med ett nytt förslag, dock ska utbetalning av stödet inte verkställas innan lagtinget tagit ställning till det nya förslaget.

 

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2008

 

 

 

Ltl Danne Sundman                                    Ltl Göte Winé