Finansutskottets betänkande 5/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 23/2002-2003

 

 

INNEHÅLL

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Ålands stamnätsbolag, Kraftnät Åland Ab, avser att bygga en reservkraftsanläggning för att säkra landskapets elförsörjning i situationer då den ordinarie elförsörjningen är bruten. Anläggningen utgörs av en 25-30 MW gasturbinanläggning vars kostnad beräknas uppgå till ca 15.375.000 euro.

     Landskapsstyrelsen föreslår att landskapet stöder utbyggnaden med ett bidrag uppgående till 40 procent av de godtagbara investeringskostnaderna dock högst 6.150.000 euro. Landskapsstyrelsen anhåller med beaktande av detta att lagtinget anhåller om extra anslag hos Ålandsdelegationen för ändamålet.

     Landskapsstyrelsen föreslår därtill att landskapsstyrelsen befullmäktigas att utge en landskapsgaranti till Kraftnät Åland Ab såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till 9.225.000 euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås få beviljas för lån som upptas före den 31 maj 2006.

 

Utskottets synpunkter

 

I landskapsstyrelsens framställning bedöms den tillgängliga reserveffekten under ett längre avbrott i eltillförseln från Sverige uppgå till 46 MW. Vidare sägs att de senaste årens förbrukningsökning har lett till en effektutveckling som innebär att effektbehovet vida överstiger den befintliga reservkraftskapaciteten. Senaste vinters uppmätta toppbelastningar visar att ett längre elavbrott i Sverigekabeln kan få förödande konsekvenser för det åländska samhället, speciellt om ett avbrott skulle inträffa vintertid. Effektbristen skulle under de sämsta möjliga förhållandena kunna uppgå till 19 MW. En effektbrist i denna storleksordning skulle kunna leda till stora skador på anläggningar och fastigheter i landskapet i form av t.ex. frysskador. Det är mot denna bakgrund angeläget att reservkraftskapaciteten höjs så snabbt som möjligt.

     Utskottet har vidare erfarit att det idag saknas instrument för att på ett planerat och kontrollerat sätt hantera en effektbrist så att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas medan mindre viktiga funktioner kopplas från nätet. Enligt utskottet är det viktigt att sådana instrument skapas för att kunna minimera skadeverkningarna av en effektbrist under ett elavbrott.

     Utskottet konstaterar att en utbyggnad av reservkraften inte kan finansieras enbart genom en höjning av abonnenternas elpris. Reservkraftens andel av elkraftskostnaden skulle bli oskäligt stor. Det är därför motiverat att för detta ändamål anhålla om extra anslag i en framställning till Ålandsdelegationen samt att landskapsstyrelsen beviljar landskapsgarantier till de belopp landskapsstyrelsen föreslår.

     Mot denna bakgrund anser utskottet att utbyggnaden av reservkraft inte kan skjutas upp. Utskottet förutsätter att projektet genomförs så snart erforderliga tillstånd erhållits och medel för projektet beviljats.

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet landskapsstyrelsens förslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2003 remitterat framställningen till finansutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson och verkställande direktören för Kraftnät Åland Ab Jan Kahlroth.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg, ledamoten Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Bert Häggblom.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget i enlighet med landskapsstyrelsens förslag tillställer Ålandsdelegationen en framställning om ett extra anslag om 6.150.000 euro att utges som bidrag till Kraftnät Åland Ab för byggande av en reservkraftsanläggning.

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab, utöver av Lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 9.225.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för tryggande av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyllandet av för lånen ställda villkor, samt

 

att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31 maj 2006.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 6 maj 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson