Finansutskottets betänkande 5/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budgetram för år 2006 och plan för åren 2007-2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 2/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens meddelande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter2

Allmänt2

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 2

Kapitel 43.01, 03, 04, 10, 15, 20, 30, 40 och 95 Kansliavdelningen allmänt2

Kapitel 43.05 Radio- och TV-verksamhet3

Kapitel 43.25 Främjande av bostadsproduktion. 3

Finansavdelningens förvaltningsområde. 3

Kapitel 44.01 och 95 Finansavdelningen allmänt3

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. 3

Kapitel 45.10, 15 och 20 Socialpolitik3

Kapitel 45.50, 52, 54, 56, 58 och 59 Miljöfrågor4

Kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård. 4

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. 4

Kapitel 46.11 och 13 Penningautomatmedel4

Kapitel 46.15 och 25 Grundskoleväsendet4

Kapitel 46.05, 32 och 34 Fritt bildningsarbete och övriga skolor4

Kapitel 46.17, 19, 35, 40, 42, 44, 48, 50 och 52 Utbildning efter grundskolan. 4

Kapitel 46.60 Museibyrån. 5

Näringsavdelningens förvaltningsområde. 5

Kapitel 47.03 och 05 Näringslivet5

Kapitel 47.15 och 17 Lantbruket5

Trafikavdelningens förvaltningsområde. 5

Kapitel 48.20 Sjötrafiken. 5

Kapitel 48.30 Vägar, broar, hamnar och linfärjor5

I siffermaterialet inräknade större projekt åren 2005-2008. 6

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 6

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. 6

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. 6

Trafikavdelningens förvaltningsområde. 6

Ärendets behandling. 6

Utskottets förslag. 6

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens meddelande

 

Landskapsregeringen redogör i meddelandet för budgetramen för år 2006 och planen för de två efterföljande åren.  De totala utgifterna i budgetramen för 2006 är upptagna till 252.881.000 euro.

     Av meddelandet framgår att budgetsituationen för landskapet i stort är oförändrad så att situationen under den närmaste framtiden är hanterbar medan budgetbalansen på längre sikt fortsättningsvis inger oro. Landskapsregeringen avser därför att tillämpa en återhållsam budgetpolitik som inriktar sig på långsiktiga förändringar av strukturer och system. I och med detta bedömer landskapsregeringen att det är möjligt att i personalpolitiken fortsättningsvis utgå från att nödvändiga personalminskningar kan genomföras genom naturlig avgång, omplaceringar och olika specialarrangemang. I det fall att verksamheter läggs ner eller väsentligt minskas kan dock uppsägning av personal visa sig vara nödvändigt. I dessa fall tillämpas i enlighet med budgeten för innevarande år en plan för personalvård vid verksamhetsminskningar enligt vilken individbaserade handlingsplaner uppgörs.

     Landskapsregeringen konstaterar med hänvisning till den av ÅSUB utarbetade konjunkturrapporten för våren 2005 att den åländska ekonomin befinner sig i en övergångsfas där passagerarsjöfarten möter en hårdnande konkurrens och krympande marginaler. Konjunkturläget i landskapet bedöms av många företag i paritet med detta kunna försvagas. Landskapsregeringen avser att i beslut om förverkligande av byggprojekt och vid beviljande av bidrag för anläggningar beakta projektens effekter på sysselsättningsläget i förhållande till läget på byggmarknaden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande till kännedom och samtidigt bringar utskottets betänkande till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

Landskapsregeringens meddelande med förslag till budgetram för år 2006 och plan för åren 2007-2008 överlämnades i år ovanligt sent till lagtinget. Utskottet är medvetet om förseningar i landskapsregeringens arbete till följd av regeringsombildningen och har ur den synvinkeln förståelse för att landskapsregeringen inte i tid hunnit sammanställa rambudgeten. Utskottet anser att rambudgeten överlämnas senast i mars för att den skall kunna användas som ett arbetsinstrument.

     Det finns argument för att rambudgeten inte behöver utskottsbehandlas utan istället enbart debatteras i lagtinget. Utskottet anser att rambudgeten tillsvidare skall överlämnas till lagtinget årligen, men att arbetet med den inte bör överbelasta de enskilda avdelningarna inom landskapsregeringen. Rambudgeten är ett arbetsinstrument som kopplas till landskapsregeringens handlingsprogram. Utskottet anser att rambudgeten skall ligga på en hög beskrivningsnivå och i första hand innehålla planerade verksamhetsförändringar, investeringar och deras driftspåverkan, i både text och siffror, för att ge lagtinget tillfälle att diskutera landskapsregeringens långsiktiga ekonomiska politik.

     Landskapsregeringens rambudget redogör för flera lagstiftningsprojekt vilket inkluderar implementeringen av ett antal EU-direktiv. Utskottet noterar att de kommande förslagen till lagstiftning är omfattande och kan komma att kräva utökade resurser på lagberedningen.

    

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 43.01, 03, 04, 10, 15, 20, 30, 40 och 95 Kansliavdelningen allmänt

 

Landskapsregeringen planerar att omstrukturera landskapsförvaltningen så att en tjänst som förvaltningschef inrättas.  Utskottet konstaterar att landskapsregeringen aviserat ändringar av lagstiftningen för att genomföra omstruktureringen och utskottet avvaktar därför landskapsregeringens lagframställning.

     Landskapsregeringen avser att utlokalisera delar av förvaltningen till Godby och nämner i generella ordalag möjligheten att utlokalisera till randkommuner och skärgården. I sitt betänkande nr 2/2004-2005 gällande budgeten för landskapet Åland år 2005 uppmanade utskottet landskapsregeringen att utreda och konkretisera åtgärder som innebär att funktioner eller hela enheter utlokaliseras till landsbygds- eller skärgårdskommuner. Utskottet påminner landskapsregeringen om denna fråga och vill speciellt betona möjligheten för utlokalisering till skärgårdskommuner av förvaltningsenheter som inte kräver direkt kundkontakt.

 

Kapitel 43.05 Radio- och TV-verksamhet

 

Landskapsregeringen meddelar att fullföljandet av förslaget om att upphovsrättskostnaderna skall täckas med licensmedel från och med 2006 kommer att innebära en åtstramning i de budgeterade anslagen för radio- och TV-verksamheten. Utskottet föreslår att landskapsregeringen tillsätter en utomstående utredning med uppgift att utreda alla möjligheter inom media omfattande bl.a. teknik, bolagsform, ekonomi och organisation. Denna utredning bör genomföras under detta år för att lägga grunden för eventuella nödvändiga förändringar av det etermediepolitiska programmet. Utskottet anser vidare att en åtstramning och effektivisering av de budgeterade medlen är nödvändig. Samtidigt vill utskottet understryka vikten av att budgetåtstramning inte sker för snabbt utan att landskapsregeringen beaktar en övergångsperiod som garanterar Ålands radio och TV:s fortsatta verksamhet och public service skyldigheter.

    

Kapitel 43.25 Främjande av bostadsproduktion

 

Landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp som bl.a. ska utreda förutsättningarna att använda landskapets pensionsfond som aktör inom bostadsproduktionen. Utskottet anser att landskapsregeringen borde återkomma till lagtinget i 2006 års budgetframställning med konkreta förslag gällande huruvida pensionsfonden kan bidra med pengar till bostadsproduktionen. 

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 44.01 och 95 Finansavdelningen allmänt

 

Utskottet understöder landskapsregeringens allmänna ekonomiskpolitiska riktlinjer såsom strukturförändringar inom hela förvaltningen, kontinuerlig effektivering av verksamheterna och betydelsen av att ekonomisk balans uppnås. Den offentliga sektorn måste fortsättningsvis anpassas till den nödvändiga budgetåtstramningen med bland annat personalminskningar som följd i syfte att undvika de i rambudgeten uppvisade underskotten. Utskottet föreslår att landskapsregeringen överväger möjligheter att låta investeringar belasta driftsbudgeten via årliga avskrivningar.

 

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 45.10, 15 och 20 Socialpolitik

 

Landskapsregeringen avser bl.a. att kartlägga äldreomsorgen och dess  arbetsfördelning i förhållande till kommunerna. Utskottet anser att det är viktigt att utreda möjligheterna till bättre samordning av vården i kommunerna mellan socialvården, hemvården och Ålands hälso- och sjukvård.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen nämner behovet av att revidera det drog- och alkoholpolitiska programmet. Däremot nämns inte de ökade problemen med missbruk av alkohol och droger. Utskottet vill understryka vikten av att landskapsregeringen prioriterar arbetet inom alla verksamhetsgrenar för att minska missbruket med beaktande av den allvarliga situationen som råder i landskapet.

 

Kapitel 45.50, 52, 54, 56, 58 och 59 Miljöfrågor

 

Landskapsregeringen kommer fortsättningsvis under åren 2006-2007 att prioritera det samordnande avloppsprojektet för byggandet av överföringsledningar. Projektets genomförande innebär att budgetmedlen är uppbundna för flera år framåt. Utskottet anser att detta kan göra det svårt att vidta andra nödvändiga åtgärder på området. Utskottet anser därför att landskapsregeringen måste införa ett system med förhandsbesked så att även andra kommunala avloppsprojekt skall kunna genomföras under nämnda period.

     Utskottet har tagit del av landskapsregeringens planer på att ändra miljölagstiftningen så att den tydliggörs och förenklas. Utskottet omfattar landskapsregeringens planer och förutsätter att planerna kommer att leda till snara resultat. 

 

Kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

Landskapsregeringen avser att påbörja planeringen av etapp III gällande utbyggnaden av centralsjukhuset för att förverkliga en ny psykiatrisk enhet. Samtidigt nämner landskapsregeringen ett sannolikt behov av att förbättra fastighetstekniken på Grelsby sjukhus vilket skulle medföra extra kostnader. Utskottet anser att om så är fallet borde alla möjligheter till en tidigare flyttning av Grelsby sjukhus till centralsjukhuset beaktas.

 

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 46.11 och 13 Penningautomatmedel

 

Landskapsregeringen föreslår att fördelningen av penningautomatföreningens anslag till ungdomsarbete inklusive ungdomsförbundet delegeras till Ålands kulturdelegation i samråd med ungdomsrådet. Utskottet anser att det är viktigt att ungdomsarbetet, i synnerhet på landsbygden och skärgården, får ekonomiskt stöd och vill att landskapsregeringen innan förändringarna träder i kraft ytterligare preciserar hur anslaget ska fördelas i den ordinarie budgeten för 2006.

 

Kapitel 46.15 och 25 Grundskoleväsendet

 

Utskottet noterar att landskapsregeringen har fortsatt bearbetningen av systemet för godkännande av landskapsandelar för anläggningsprojekt så att enhetspriser och riktlinjer för dimensioneringen av skolorna kan tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Med tanke på att det är lättast att påverka anläggningsprojektens utformning och kostnader i ett så tidigt planeringsstadium som möjligt anser utskottet det önskvärt att landskapsregeringen tar del av projektplaneringen i ett tidigt stadium. Detta för att klargöra till vilka delar landskapsregeringen finansierar anläggningsprojekten och för att undvika extra kostnader för kommunerna.

 

Kapitel 46.05, 32 och 34 Fritt bildningsarbete och övriga skolor

 

Landskapsregeringen avser att ge ett anslag om 500.000 euro för att lösa behov av extra utrymme för Ålands hantverksskola. Utskottet noterar att lagtinget redan fattat ett beslut om utlokalisering till Ålands folkhögskola i fall att en långsiktig lösning för driften och de behövliga investeringarna inte lyckas. Utskottet anser att beslutet fortsättningsvis gäller.

 

Kapitel 46.17, 19, 35, 40, 42, 44, 48, 50 och 52 Utbildning efter grundskolan

 

Landskapsregeringen har köpt in ett skolfartyg som skall användas inom undervisningen både i Ålands sjömansskola och Högskolan på Åland. Landskapsregeringen har för avsikt att utreda möjligheterna till en ny förvaltningsorganisation för fartyget. Utskottet har även erfarit att landskapsregeringen ämnar tillsätta en arbetsgrupp för att överse samordningen av sjöfartsutbildningens samtliga enheter. Utskottet anser att en egen förvaltningsorganisation med uppgift att samordna användningen och skötseln av fartyget för skolornas samtliga enheter samt för externt bruk är nödvändig.

 

Kapitel 46.60 Museibyrån

 

Utskottet noterar att landskapsregeringen planerar att minska personalresurserna inom museibyrån. Utskottet hänvisar i övrigt till sitt tidigare betänkande nr 2/2004-2005 om budget för landskapet Åland 2005.

 

Näringsavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 47.03 och 05 Näringslivet

 

Utskottet noterar att det för närvarande finns golfbaneprojekt under planering i Godby, Brändö och Föglö. Utskottet anser att golfbaneprojekten är viktiga för samhällsutvecklingen för hela Åland. De planerade golfprojekten i skärgården är synnerligen viktiga för utvecklingen i skärgården om de kan förverkligas. Utskottet vill därför betona att samtliga projekt förutsätter en hållbar kommersiell drift innan landskapsregeringen kan bevilja understöd till projekten.

 

Kapitel 47.15 och 17 Lantbruket

 

Utskottet noterar att landskapsregeringen avser att utreda formerna för landskapets deltagande i täckdikningsplaner och att en privatisering övervägs. Utskottet anser att även en utredning av följderna av en privatisering av täckdikningsplanerna borde göras för att påvisa om privatisering är den mest optimala lösningen.

     Med hänvisning till landskapsregeringens skrivelse under moment 43.27 vill utskottet poängtera vikten av att landskapsregeringen undersöker möjligheten till energiframställning inom jord- och skogsbruk. Detta som ett alternativ till den omstrukturering av jordbruket som bl.a. de förändrade villkoren för sockerbetsodlingen kommer att innebära.

 

Trafikavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 48.20 Sjötrafiken

 

Landskapsregeringen nämner i sitt meddelande att ett nytt bokningsprogram kommer att tas i bruk. Utskottet anser att ett nytt bokningsprogram är ett ypperligt tillfälle för landskapsregeringen att verkställa en del av utlokaliseringsplanerna.

     Landskapsregeringen omnämner inte i sitt meddelande risken för att landskapets farleder inte klassas som E-områden. Ett sådant scenario skulle innebära att landskapets skärgårdsfärjor helt eller delvis måste bytas ut med osedvanligt höga kostnader som följd. Utskottets nämnde i sitt utlåtande daterat 31.03.2005 till självstyrelsepolitiska nämnden gällande landskapsregeringens meddelande nr 1/2004-2005 sina farhågor runt detta. Utskottet anser därför att det vore önskvärt om landskapsregeringen hade beaktat de eventuella kostnaderna i rambudgeten.

 

Kapitel 48.30 Vägar, broar, hamnar och linfärjor

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen inte avser att under pågående lagtingssession komma till lagtinget med ett meddelande om ett kortruttssystem för skärgårdstrafiken innehållande bl.a. frågan om fast förbindelse till Föglö. Det är utskottets uppfattning att ärendet är angeläget och således bör prioriteras. Utskottet vill inskärpa att det är viktigt att arbetet fortskrider och förutsätter att anslag för fortsatta konkreta utredningar införs. 

 

I siffermaterialet inräknade större projekt åren 2005-2008

 

Gällande de planerade investeringarna under 2005-2008 vill utskottet framföra följande:

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Ombyggnad och grundförbättring av självstyrelsegården: Utskottet förutsätter att planerna inte omfattar de ursprungliga planerna på om- och tillbyggnad.

    

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

 

Om och tillbyggnad av centralsjukhuset: Utskottet hänvisar till sina detaljmotiveringar i detta betänkande.

 

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

 

Verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola: Utskottet hänvisar till sina detaljmotiveringar i detta betänkande.

 

Trafikavdelningens förvaltningsområde

 

Anskaffning av fartyg och färjor: Utskottet anser att det inte finns anledning att skjuta upp anskaffningen av nya fartyg och färjor då byggnadstiden för en färja är uppskattad till kortare än ett år. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att överväga att tidigarelägga byggandet av Föglöfärjan så att den kan vara färdig för trafik redan 2008.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över meddelandet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Runar Karlsson, Harriet Lindeman, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf samt miljöjuristen Helena Blomqvist, finanschefen Dan E Eriksson, byråchefen Linnéa Johansson, avdelningscheferna Olof Erland, Arne Selander, Niklas Karlman, Yvonne Eliasson, VD Pia Rothberg-Olofsson och styrelseordföranden Ben-Erik Alm för Ålands Radio och TV Ab, ordföranden i direktionen för Ålands hantverksskola Bengt Häger, en av initiativtagarna till Brändö Golf Torsten Nordberg, byggnadsingenjören och VD för Projekterings Ab Bjarne Karlsson, samt styrelsemedlem i Ålands slöjd- och konsthantverksförening Maria Säll-Överström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund, samt suppleanten Carina Aaltonen (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom och bringar detta betänkande till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 maj 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund