Finansutskottets betänkande 5/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2005-2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2005

·      Landskapsregeringens framställning nr 10/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2005. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 8.476.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har under år 2005 budgeterats 272.117.000 €.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de motiveringar som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

I N K O M S T E R

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

37.03.75.

Inkomst för delfinansiering av byggande av trav- och ridsportanläggning

 

 

Under momentet anges att landskapsregeringen har beslutat att inom ramen för Ålands mål 2-program godkänna en retroaktiv delfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden om 549.641,20 för utbyggnaden av en trav- och ridsportanläggning i Jomala. Detta har gjort för att undvika att kommissionen med stöd av den så kallade n+2 regeln återtar medel. Genom detta kan summan inkomstföras. Utskottet har erfarit att finansiering av andra mål 2-projekt inte påverkas negativt av den här åtgärden.

 

 

 

U T G I F T E R

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

 

 

Ett anslag om 230.000 € föreslås för att upprätthålla tillfällig flygtrafik på flyglinjen Mariehamn – Stockholm/Arlanda. Under tiden gör landskapsregeringen en upphandling enligt EU-bestämmelser och den allmänna trafikplikten på rutten förlängs.

     Utskottet betonar att det är mycket viktigt, framför allt för näringslivet, med en bra reguljär flygtrafik till Stockolm.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samråd med luftfartsverket arbeta för att förbättra flygfältets öppethållningstider.

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

Utskottet konstaterar att priset för bränsle fluktuerar och att tilläggsbudget för att täcka tilläggskostnader har behövts flera år. Utskottet anser därför att landskapsregeringen bör överväga att köpa bränsle för ett fast pris.

     Utskottet konstaterar att en treårig turlista gäller för skärgårdstrafiken. De eventuella justeringar som görs i turlistan anser utskottet att skall göras i samarbete med skärgårdskommunerna.

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 januari 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamöterna Runar Karlsson och Lasse Wiklöf, finanschefen Dan E Eriksson och styrelseordföranden i Flygfältets reseservice Ab Ronny Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt medlemmarna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund.

     Vice ordföranden Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 januari 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist


 

R E S E R V A T I O N

 

 

FLYGTRAFIKEN

 

     Undertecknad anser att en samhällssubvention av flygtrafik genom trafikplikt är det minst eftersträvansvärda sättet att uppnå flygtrafik. Flygtrafiken bör, så långt som möjligt drivas på marknadsmässiga villkor utan inblandning av samhället. Erfarenheterna av flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm under senare år är dock inte särdeles goda. Det flygbolag som drivit reguljärtrafik mellan dessa destinationer har sökts i konkurs och därmed har trafiken lagts ner.

     Under utskottsbehandlingen har det framkommit att vissa privata initiativ till utökad trafik på linjen Mariehamn-Stockholm föreligger, men frågan kvarstår ändå. Kan vi nå en acceptabel nivå på flygtrafiken i nuläget utan att utnyttja trafikplikten?

     Undertecknad delar utskottets åsikt om att en tillfällig upphandling av flygtrafiken på linjen Mariehamn och Stockholm under rådande förhållanden bör göras. En regelrätt upphandling av trafiken görs vid behov av landskapsregeringen under tiden och den frågan får lagtinget återkomma till i samband med budgetbehandling.

     För att subventionen av flygtrafiken skall bli så liten som möjlig, samtidigt som en stabil verksamhet uppnås så bör landskapsregeringen visa stor noggrannhet vid upphandlingen. Flygplansmodellen bör anpassas till det verkliga behovet där tidigare passagerarstatistik kan utgöra grund för bedömningar. Det flygbolag som kontrakteras bör också kunna visa på en ekonomiskt stabil verksamhet.

     Jag har under utskottsbehandlingen gett förslag till de ramar för upphandlingen som jag anser vara viktiga, men utskottets majoritet har valt att rösta emot mitt förslag.

     Jag reserverar mig mot utskottets beslut och föreslår att under 48.10.40 Understöd för flygtrafik, det tredje momentet kompletteras med följande tillägg:

     Utskottet anser att då flygtrafik upphandlas för linjen Mariehamn-Stockholm så bör flygplansmodellen anpassas till rådande behov där tidigare passagerarstatistik utgör grund. För att uppnå en stabilitet i flygtrafiken så bör det flygbolag som kontrakteras kunna visa, genom bokslut eller annan dokumentation, att bolaget bedriver en verksamhet som står på solid ekonomisk grund.

 

KOMMUNERNA

 

Kommunerna har det allt svårare att upprätthålla den lagstadgade verksamhet som av bland annat lagtinget har ålagts dem att producera. Landskapet lägger pengar på hög, i form av överföringar till utjämningsfonden samtidigt som de kommunala budgeterna visar på negativa resultat. Den sammanlagda skuldbördan ökar också i kommunerna. Landskapsregeringen vill ofta betona att orsaken till att kommunerna inte skall få ta del av de medel som överförs till utjämningsfonden är att en genomgripande reform av landskapsandelssystemet skall utföras innan kommunerna kan få hjälp. Denna genomgång av landskapsandelssystemet anser undertecknad också att bör genomföras men den kan knappast bli färdig för beslut så att lagtinget kan tillämpa det förnyade systemet vid budgetbeslutet för år 2007. Undertecknad tror också att det förslag till kompensationen för utebliven kapitalskatt (FM 62/2005-2006) som liberalerna lade fram för lagtinget i samband med budgetbehandling för år 2006, kommer att ingå i den nya reformen då den så småningom tas i bruk. Därför finns det inga hinder för att införa en kompensation för utebliven kapitalskatt redan nu.

     Jag har under utskottsbehandlingen gett förslag om att landskapsregeringen skall återkomma under år 2006 med förslag till kompensation för utebliven kapitalskatt till kommunerna men utskottets majoritet har röstat ned förslaget.

     Jag reserverar mig mot utskottets beslut och föreslår att i betänkandet införs följande tillägg:

     49.95.90 Överföring till utjämningsfond Landskapsregeringen skall återkomma i tilläggsbudget under år 2006 med förslag om kompensation till kommunerna för utebliven kapitalskatt.

 

Mariehamn den 13 januari 2006

 

 

 

Mats Perämaa