Finansutskottets betänkande 5/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2010-2011

 

Datum

 

Finansutskottet

2011-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010

·      Landskapsregeringens framställning nr 10/2010-2011

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Budgetdisciplin. 1

Evenemang och turismens främjande. 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 5

                                                                

                                                                                      

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2010. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 2.462.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 308.653.000 euro budgeterats för år 2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2010 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Budgetdisciplin

 

En sträng budgetdisciplin är av största vikt dels för att få landskapets ekonomi i balans dels för upprätthållande av maktfördelningen mellan landskapsregering och lagting. Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2008-2009 där följande anges: ”Utskottet betonar att vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. De budgeterade medlen för en verksamhet måste således räcka för verksamhetens behov och verksamheten måste anpassas därefter. Utgiftstak ska således utgöra gräns för verksamhetens omfattning. Detta måste vara ledstjärnan både för landskapsregeringen samt för alla underställda myndigheter. Tilläggsanslag, under de närmaste åren, ska vara något som man tar till under exceptionella omständigheter och då närmast för att reglera inkomster eller för att slutföra satsningar som det inte är ekonomiskt försvarbart att fördröja. Tilläggsbudgetering är motiverad i det fall denna innehåller stimulerande konjunkturutjämnande åtgärder exempelvis för ökad sysselsättning, tillväxt och för kompetenshöjande insatser.”. Vidare vill utskottet poängtera att när det uppstår behov av tilläggsanslag så skall detta snarast möjligt vid förstkommande tilläggsbudget anhängiggöras i lagtinget. Landskapsregeringen bör alltid i första hand omprioritera inom befintliga resurser.

 

Evenemang och turismens främjande

 

Med beaktande av turismens betydelse för näringslivets och hela Ålands nytta är det väsentligt att det skapas goda förutsättningar att arrangera evenemang på Åland samt att Åland utåt marknadsförs på bästa sätt. Landskapsregeringen föreslår medel för understöd av filmproduktion samt medel för marknadsföringstjänster inom idrott. Utskottet finner att initiativen positivt kan komma att marknadsföra Åland men konstaterar samtidigt att det förefaller saknas en övergripande plan eller regelverk för hur den här typen av insatser kan och ska göras. Det är viktigt att den här typen av insatser samordnas och utförs i nära samarbete med olika aktörer i syfte att uppnå högsta möjliga effektivitet i marknadskommunikationen.

 

 

Detaljmotivering

 

 

I N K O M S T E R

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

33.40.88.

Försäljning av fastigheter

 

 

Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 3/2010-2011 vari följande konstateras: ”Utskottet är enig om att verksamheten som bedrivs i lokalerna är viktig och betonar vikten av att hyresgästernas rätt till fortsatt verksamhet säkerställs.”.  Utskottet vidhåller denna uppfattning och ber landskapsregeringen överväga ett lämpligt sätt att överlåta lotsdistriktsfastigheten för att uppnå det efterlysta resultatet.

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

38.30.88.

Försäljning av fastigheter

 

 

Utskottet konstaterar att landskapets hamn i Möckelö bör göras tillgänglig för flera intresserade aktörer. Utskottet hänvisar till sin skrivning i betänkandet nr 4/2007-2008 vari följande anges:

”Enligt framställningen överväger landskapsregeringen en bolagisering av Möckelöområdet. Tanken är att området, inklusive byggnader och anordningar, ska överlåtas till ett landskapsägt bolag som i sin tur hyr ut dessa på marknadsmässiga villkor. Vägunderhållets verksamhet i området skall enligt förslaget successivt avvecklas och koncentreras till Godby.

     Utskottet har erfarit att det finns ett växande behov av en hamnanläggning för mindre lastfartyg. I hamnens omedelbara närhet behövs dessutom utrymme för omlastning och kortare tids förvaring av bulkvaror. Enligt utskottet är Möckelöområdet lämpligt för denna typ av verksamhet. Utskottet anser att landskapsregeringen bör förverkliga dessa planer så snabbt som möjligt.”.  

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

Utskottet hänvisar till att utskottet i flera betänkanden efterlyst en beräkning av den s.k. pensionsansvarsskulden och vidhåller att en sådan utredning snarast bör föreläggas lagtinget.

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

46.13.52.

Understöd för filmproduktion

 

 

Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering.

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

46.60.89.

Inköp av fastighet

 

 

 

Utskottet noterar att det finns en rad problemställningar i fråga om tillämpningen och ändamålsenligheten gällande nuvarande fornminneslagstiftning. Utskottet konstaterar att en framställning gällande en nödvändig justeringen av fornminneslagstiftningen ännu inte översänts till lagtinget. Utskottet förväntar sig att frågeställningarna gällande fornminneslagstiftningen och den privata äganderätten i fornminnestäta områden snarast klargörs. Utgående från nuvarande situation anser utskottet att det i detta fall finns skäl för ett inköp av fastigheten i Jettböle.

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

47.03.41.

Turismens främjande

 

 

 

Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering.

 

 

 

47.03.89.

Omstruktureringsstöd (R)

 

 

 

Upprätthållande av flygtrafiken till och från Åland är av största vikt för hela Ålands utveckling. Utskottet har erfarit att operatörsbyte, flygförbud pga. askmoln och strejk tyngt Air Ålands ekonomi under fjolåret. Utskottet konstaterar att landskapet genom Posten Åland Ab, Ålands penningautomatförening och Ålands utvecklings Ab har en ägarandel på ca 21,27 procent i bolaget. Landskapsregeringens avsikt är att delfinansiera en omstrukturering av verksamheten genom ett engångsstöd t.ex. i form av ett kapitallån. Kapitallån regleras i aktiebolagslagen 12 kap 1 § vari bl.a. följande anges:

”Bolaget kan ta upp lån (kapitallån)

1) vars kapital och ränta under bolagets likvidation och konkurs får betalas endast med sämre företrädesrätt än alla övriga skulder,

2) vars kapital i övrigt får återbetalas och ränta betalas endast till den del beloppet av bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, samt …”.

     Landskapsregeringens avsikt är att bevilja stödet under förutsättning att företaget presenterar en realistisk omstruktureringsplan som leder till att företaget blir lönsamt och att lika stor finansiering ordnas på annat sätt. Utskottet har erfarit att aktieägarna redan har köpt biljetter för motsvarande summa samt att bolaget hade en aktieemission under hösten som inbringade ca 167.000 euro.

     Stödordningen möjliggör både kapitallån och direkt stöd. Utskottet betonar vikten av att kapitallån inte får konverteras till aktier utan lagtingets medgivande (i enlighet med 7 § landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti), och med beaktande av landskapets indirekta ägande idag, anser utskottet att ett ökat ägaransvar inte är ändamålsenligt.

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken – verksamhetsuppgifter (VR)

 

 

 

Utskottet konstaterar att m/s Grisslan behövts under året och därför inte avyttrats.

     När det gäller den typ av trafik för vilken m/s Gåsö används framhåller utskottet vikten av att landskapsregeringen utarbetar principer för vilka öar som ska trafikeras och på vilka premisser så att beslut därefter kan fattas om enskilda linjer och turlistor.

     Utskottet framhåller att landskapet bör ha beredskap för att hyra ut alternativt avyttra ovan nämnda fartyg i syfte att minska kostnaderna.

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

För projektet Sviby bro och bank uppgår landskapets kostnader till ca 1.695.000 euro vilket innebär att det uppstått ett underskott i förhållande till budgeterande medel med ca 445.000 euro. I sitt betänkande nr 3/2010-2011 konstaterar utskottet följande: ”Utskottet efterlyser att projektbeskrivning uppgörs enligt tidigare modell för samtliga projekt under momentet.”. I det fall det hade funnits en sådan beskrivning då Sviby bro och bank budgeterades så hade det varit lättare att se vilka konsekvenser ett underskott hade fått. Utskottet framhåller vikten av att budgeteringen blir tydlig och att de inte igångsätts innan det klarlagts att nödvändiga medel finns upptagna i budgeten. 

     Utskottet hänvisar i övrigt till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering avseende budgetdisciplin och till 6 § 4 mom. landskapslagen (1971:43) om landskapets finansförvaltning.

 

 

 

                     

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 januari 2011 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministrarna Torbjörn Eliasson, Mats Perämaa och Veronica Thörnroos, finanschef Dan E Eriksson, avdelningschefen Linnea Johansson, byråchefen Viveka Löndahl, vägingenjören Stig Janson, överantikvarien Marita Karlsson, styrelseordförande Peter Grönlund från Air Åland Ab, VD:n Annica Jansson från Visit Aland rf, och VD:n Jan-Erik Sundberg från Air Åland Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson, och ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman samt ersättarna Folke Sjölund och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 januari 2011

Ordförande

 

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

Niclas Slotte