Finansutskottets betänkande 5/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Finansutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2006

·      Landskapsregeringens framställning nr 7/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2006. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.328.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har under år 2006 budgeterats 291.832.000 €.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de motiveringar som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

 

U T G I F T E R

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 70.000 euro för investeringsstöd till fastighetsägare som byter ut en befintlig värmeanläggning till en miljövänligare anläggning. Fler ansökningar än vad som förutsetts har inkommit under 2006. Under perioden augusti-november inkom 83 ansökningar. Den beräknade stödsumman uppgår till ca 141 700 euro. Många av projekten kommer att förverkligas först under innevarande år. Utskottet noterar en stor spridning när det gäller typen av uppvärmningssystem. Flest ansökningar gäller ackumulatortank, pelletspannor eller solfångarsystem. Om de planerade anläggningarna installeras och tas i bruk kommer el- och oljeförbrukningen i landskapet att minska med motsvarande ca. 170 ton olja per år.

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

 

 

Under beredningen har utskottet tagit del av de kostnadskalkyler som uppgjorts för en tunnel till Föglö. Kalkylerna utgör ett viktigt underlag för kommande beslut om ett eventuellt förverkligande av tunneln. Då botten- och berggrundsundersökningar ännu inte är gjorda saknas viktiga uppgifter som behövs för att göra kalkylerna tillräckliga som beslutsunderlag. Utskottet anser därför att undersökningarna bör göras innan vidare beslut fattas angående tunneln. Samtidigt hänvisas till utskottets och lagtingets tidigare ställningstagande i frågan i samband med behandlingen av landskapsregeringens plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken, bl.a. ”att Norra linjen bibehålls som en viktig del av landskapstrafiken samt att ytterligare möjligheter att förkorta färjpassen och restiden på den här linjen utreds” (M 1/2005-2006 och FU 6/2005-2006). Utskottet har erfarit att anbudshandlingar för undersökningarna har tagits fram och att det är möjligt att genomföra dem under 2007. Med stöd av de uppgifter som kommer fram vid undersökningarna kan tunnelns kostnad beräknas med 80-90 procents säkerhet.

     Med hänvisning till det anförda vill utskottet framhålla att landskapsregeringens ställningstagande angående Föglö som knutpunkt för skärgårdstrafiken, framtida tunnelavgifter och en omklassificering av Föglö som faståländsk kommun, som förutsättningar för ett förverkligande av tunnelprojektet, inte omfattas av utskottet.

     Om det visar sig vara möjligt att förverkliga en tunnel skall landskapsregeringen återkomma till lagtinget angående de frågor som då aktualiseras, bl.a. gällande finansieringen av byggandet och driften av tunneln samt anslutande frågor såsom utvecklingen av kortruttstrafiken.

     Beslutet har fattats genom omröstning som utföll (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa och ledamoten Torbjörn Eliasson.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 januari 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, bostadslåneinspektören Sten Eriksson och avdelningschefen Niklas Karlman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt medlemmarna Anne-Helena Sjöblom (delvis), Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättaren Carina Aaltonen (delvis).

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2006.

__________________

 

Mariehamn den 16 januari 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson