Finansutskottets betänkande 6/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Trafikplan för landskapet Åland 2003-2010

·      Landskapsstyrelsens meddelande nr 4/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens meddelande. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmänt1

Landtrafiken. 2

Sjötrafiken. 2

Utskottets förslag. 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens meddelande

 

Landskapsstyrelsen har den 20 mars 2003 antagit en trafikplan för landskapet Åland för åren 2003-2010. I meddelandet presenteras huvudlinjerna i den bifogade trafikplanen. Enligt meddelandet omorganiseras trafikavdelningen så att det blir möjligt att besluta hur stor del av verksamheten som skall drivas i egen regi respektive inköpas av privata entreprenörer. I takt med naturlig avgång inom den egna arbetsstyrkan kan verksamheter privatiseras och de tjänster som köps in utökas, ifall det finns tillräckligt med privat konkurrens på marknaden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsstyrelsens meddelande till kännedom och samtidigt bringar utskottets betänkande till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att trafikplanen drar upp mål och riktlinjer för trafikavdelningens arbete fram till 2010. Av planen framgår att den inte är avsedd att vara förpliktande. Trafikplanen skall fungera som vägvisare för framtiden och den kan revideras under perioden. Endast de delar som följs upp med särskilda budgetbeslut är bindande.

     Utskottet har inte tagit ställning till den presenterade organisationsmodellen, men konstaterar samtidigt mot bakgrund av utskottets synpunkter i betänkandet att organisationsmodellen blir en annan.

 

Landtrafiken

 

Utskottet stöder i huvudsak landskapsstyrelsens målsättningar för landtrafiken, men vill särskilt lyfta fram några frågor som uppmärksammats under beredningen.

     Av trafiksäkerhetsskäl och med hänvisning till att landskapet marknadsförs som lämpligt mål för cykelturism är det enligt utskottet viktigt att trafiklederna även är anpassade för lätt trafik. Så långt som möjligt bör den lätta trafiken separeras från biltrafiken. Gång- och cykelvägar bör finnas längs alla större huvudvägar. Utskottets åsikt är att landskapet bör ansvara för underhållet av gång- och cykelvägar längs huvudvägarna, med undantag av bykärnor och tätbebyggda områden, där det löpande underhållet bör åligga kommunerna.

     Utskottet vill vidare uttrycka sitt stöd för landskapsstyrelsens målsättning att få fler människor att ta bussen och samtidigt minska biltrafiken. I planen sägs att bussresenärernas behov och önskemål skall kartläggas. Utskottet föreslår att kartläggningen i första hand riktas till presumtiva bussresenärer. Målet med kartläggningen bör vara att utreda vilka åtgärder som bör vidtas för att nya resenärer skall uppleva bussen som ett attraktivt alternativ till användandet av egen bil.

     Det har under utskottsbehandlingen framkommit att det bland turister finns efterfrågan på s.k. travelpass eller kombinationsbiljetter som gäller för buss- och båtresor inom Åland under en begränsad tid. Sådana biljetter blir allt vanligare på många turistorter. Detta kan möjliggöras med ett datoriserat system. Utskottet finner idén intressant och föreslår att landskapsstyrelsen tar upp denna fråga med berörda parter. Angående biljettavgifter på färjorna hänvisar utskottet till sista stycket i avsnittet under Sjötrafiken.

     Vidare har skyltningen till turistattraktioner berörts i utskottet. Med hänvisning till de synpunkter som framförts föreslår utskottet att skyltningen görs tydligare. Redan i hamnarna borde det finnas skyltar till viktigare turistmål.

 

Sjötrafiken

 

Särskilt när det gäller skärgårdstrafiken har utskottet noterat att planens målsättningar och ambitioner är för högt ställda i förhållande till den rådande budgetsituationen. Planen kan därför vara svår att använda som det styrinstrument den är avsedd att vara.

     Utskottet har erfarit att skärgårdstrafiken alltjämt har en del svårlösta strukturella problem som i förlängningen påverkar utvecklingen i skärgårdskommunerna. När det gäller transportkapaciteten råder det för såväl hög- som lågsäsong obalans mellan utbud och efterfrågan. Under högsäsong finns inte tillräcklig kapacitet att transportera bilar till och från skärgården. Flera linjer är ständigt fullbokade under juli månad. Detta innebär att kommunikationerna utgör en flaskhals som bromsar turistnäringens utvecklingsmöjligheter. Enligt utskottet är detta ett problem som bör angripas från flera håll. Dels kan effektiviteten öka genom ett nytt bokningssystem, dels kan förbättrad lönsamhet skapa utrymme för utökad trafik under högsäsong. Utskottet vill dessutom peka på möjligheten att styra trafiken med hjälp av avgifter.

     Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen avser att föreslå medel för att utreda möjligheterna att införa ett nytt bokningssystem. Det har framkommit att ett nytt bokningssystem har varit efterfrågat en längre tid av flera orsaker. Utskottet konstaterar att ett nytt bokningssystem skulle kunna bidra till lösningen av en del problem vid Ålandstrafiken samtidigt som det kan medföra snabbare och smidigare lastningar av färjorna. Ett system som kan ta emot bokningar via Internet kan t.ex. frigöra resurser vid Ålandstrafiken. Den nuvarande personalstyrkan räcker inte till under högsäsong för att inom skälig tid ge telefonbetjäning. Utredningen bör enligt utskottet även klarlägga eventuella fördelar med att låta resenärerna betala bokningen eller biljetterna via Internet. Förhandsbetalning skulle minska antalet bokade bilplatser som inte utnyttjas. Utskottet har erfarit att det då och då förekommer sena avbokningar som särskilt sommartid leder till olägenheter, såsom ineffektivt utnyttjande av transportkapaciteten. Trafikplanen anger ingen tidpunkt när ett nytt bokningssystem skall tas i bruk. Enligt utskottet bör arbetet med ett nytt bokningssystem omgående igångsättas med målsättningen att det kan tas i bruk under 2004 före turistsäsongen inleds. I samband med att det nya systemet tas i bruk bör landskapsstyrelsen överväga möjligheten att utlokalisera bokningsfunktionen till skärgården.

     Under ärendets beredning har utskottet även berört frågan om en bolagisering av skärgårdstrafiken. Denna möjlighet bör enligt utskottet utredas av landskapsstyrelsen under planperioden. Det torde finnas flera alternativa modeller för skötseln av skärgårdstrafik i omgivande regioner som landskapsstyrelsen bör se närmare på. En av fördelarna med en bolagisering är att det operativa ansvaret koncentreras till bolaget vilket bland annat gör beslutsgången snabbare och flexiblare, vilket därmed gör det lättare att styra kapacitet till höglasttid.

     Utskottet vill i detta sammanhang understryka att skärgårdstrafiken är avsedd att betjäna trafik till och från skärgården och att eventuell genomfartstrafik inte får ske på sådana villkor att skärgårdsfärjorna konkurrerar med övrig färjtrafik mellan fasta Åland och riket. Utskottet har erfarit att det förekommer att genomfartstrafik upptar platser till men för trafiken till och från skärgården. Åtgärder bör därför vidtas så att skärgårdstrafiken inte felaktigt utnyttjas som en förmånlig transportväg mellan riket och fasta Åland.

     Utskottet har vidare erfarit att det finns missnöje med den tvärgående linjen. Enligt utskottet bör landskapsstyrelsen klargöra ändamålet med den tvärgående linjen. Enligt utskottets mening skall den tvärgående linjen möjliggöra intern trafik mellan skärgårdskommunerna. Eftersom den nuvarande lösningen inte fullt ut tjänar nämnda syfte bör landskapsstyrelsen noga se över trafiken på den tvärgående linjen. Enligt utskottet bör landskapsstyrelsen utreda om ett mindre och snabbare fartyg skulle kunna användas.

     Enligt vad utskottet erfarit bör landskapsstyrelsen se över investeringsprogrammet med hänvisning till färjornas ålder och skick, särskilt med beaktande av de nya säkerhets- och stabilitetskrav som håller på att utarbetas på internationell nivå. Eftersom de nya kraven inte ännu är fastställda på nationell nivå är det av största vikt att landskapsstyrelsen bevakar utvecklingen och aktivt medverkar till nödvändiga anpassningar av reglerna för inomskärstrafiken.

     Slutligen vill utskottet understryka att eventuella beslut om förändringar i trafiken bör föregås av noggranna överväganden som beaktar helheten av de kommunikationsbehov som finns. Landskapsstyrelsen kan vid behov överväga möjligheten att införa nya biljettavgifter, alternativt höja de nuvarande, för att bibehålla trafiken. Utskottet har bland annat fått signaler om att det finns ett visst utrymme för att höja biljettpriserna under turistsäsongen och att detta knappast skulle inverka negativt på turismen.

 

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom och samtidigt bringar de synpunkter som framförs i betänkandet till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 maj 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över meddelandet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson, trafikingenjören Bengt Dahlén, kommundirektören Niklas Eriksson, kommunstyrelseordföranden Harry Holmström, vikarierande bokningschefen Mirva Hurskainen, direktören för tekniska sektorn vid Viking line Kaj Jansson, avdelningschefen Niklas Karlman, sjötrafikchefen Bo Karlsson, kommunfullmäktigeordföranden Göran Stenroos samt verkställande direktören vid Ålands turistförbund Jari Virtanen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, ledamöterna Dennis Jansson (delvis), Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Per-Erik Eriksson och Jörgen Strand (delvis).

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom och bringar detta betänkande till landskapsstyrelsens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson