Finansutskottets betänkande 6/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2003-2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2004

·      Landskapsregeringens framställning nr 17/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2004. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 7.601.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 251.341.000 euro budgeterats för år 2004.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de motiveringar som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

44.10.61.

Bidrag för reservkraftsanläggning (R)

 

Under momentet föreslås ett anslag om 6.150.000 euro för byggande av en reservkraftsanläggning. Beloppet utges som bidrag åt Kraftnät Åland Ab och motsvaras av en inkomst i form av det extra anslag Ålandsdelegationen på framställning av lagtinget beviljat. Utskottet konstaterar att beloppet intagits i budgeten i stöd av 5 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning.

Utskottet har erfarit att en formell notifiering av bidraget inte förutsätts i EG:s regelverk. Landskapsregeringen har ändå skriftligen lämnat information till kommissionen om bidraget och om dess syfte att säkerställa elförsörjningen på Åland och hålla elpriserna på en skälig nivå. Kommissionen har inte reagerat på denna information, vilket torde innebära att åtgärderna med största sannolikhet harmonierar med EG-bestämmelserna och inte kan betraktas som otillåtet statsstöd. För den händelse kommissionen i ett senare skede trots allt skulle bedöma att stödet är otillåtet blir enligt vad utskottet inhämtat Kraftnät Åland Ab återbetalningsskyldigt till landskapet.

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46.01.05.

Utgifter för kartläggning av utbildningsbehovet (VR)

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen kommer att agera som en s.k. projektägare för det projekt som avser att skapa ett system för kartläggning av utbildningsbehovet i landskapet Åland. Planerna härrör från år 2000 då de nuvarande målprogrammen gjordes upp. Det har gjorts försök att få andra intressenter att genomföra projektet vilka dock inte lett till resultat. Landskapsregeringen har därför tagit på sig uppgiften som dock inte ansetts möjlig att utföra inom ramen för befintliga personalresurser.

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen också i vissa andra fall fungerar som projektägare inom ramen för EU:s olika målprogram. Samtidigt har landskapsregeringen uppgifter som förmedlare av EU-medel samt som kontroll- och rapporteringsorgan i förhållande till EU. Separata enheter inom landskapsförvaltningen handhar projektarbetet respektive kontroll- och rapporteringsfunktionen. Landskapsregeringen har gjort bedömningen att det föreslagna förfarandet är förenligt med EG:s regelverk men utskottet konstaterar ändå att dubbla funktioner för landskapsregeringen, dels  som projektägare och dels som verkställighets- och kontrollmyndighet, borde undvikas.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.88

Aktieteckning i bolag (R)

 

Enligt framställningen skulle 670.000 euro anslås för att landskapsregeringen skall kunna gå in med nytt aktiekapital i Ålands Industrihus Ab för att möjliggöra för bolaget att förvärva den s.k. Plasto-fastigheten i Mariehamn. Beloppet motsvarar 40 procent av det överenskomna inköpspriset. Enligt föreliggande planer skulle Mariehamns stad gå in med ett kapitaltillskott motsvarande tio procent men beslut i saken har ännu inte fattats av stadens organ. Ålands Industrihus Ab skulle låna upp resten av behövliga medel. Kapitalbehovet baserar sig på den värdering som lagts till grund för förhandlingarna i saken. Enligt vad utskottet erfarit överväger  Ålands Industrihus Ab att överföra fastigheten på ett helägt dotterbolag, vilket bedöms underlätta skötseln och eventuella framtida förändringar.

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen på flera sätt medverkar i arbetet på att trygga den fortsatta verksamheten för det aktuella företaget samt de arbetsplatser företaget och kringliggande verksamhet innebär:

·        genom tillskott av aktiekapital i Ålands industrihus Ab för att möjliggöra inköp av fabriksfastigheten

·        genom att via det av landskapet ägda Ålands Utvecklings Ab gå in med kapital i det bolag som övertar driften av det aktuella företaget

·        genom att bevilja landskapsgaranti för det lån Ålands Industrihus Ab upptar för resterande del av köpesumman för fastigheten.

Totalt sett innebär dessa åtaganden en betydande riskexponering. Utskottet har dock erfarit att det hos det nya ägarkonsortiet finns strategier som syftar till att trygga företagets fortbestånd och utveckling. Utskottet har fäst särskild vikt vid att det genom de nu föreslagna insatserna bedöms finnas goda förutsättningar för att bevara de drygt 50-talet arbetsplatserna i företaget och de 15-20 arbetsplatser inom andra branscher som är beroende av företagets verksamhet. Utskottet förutsätter att den hyresnivå Ålands Industrihus Ab fastställer är sådan att den ger full täckning för industrihusbolagets kapital- och driftskostnader. Utskottet anser att man i de fortsatta förhandlingarna med konsortiet inför en klausul om återköp av fastigheten i ett senare skede.

Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet det föreslagna anslaget om 670.000 euro.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Kerstin Alm och Lars Selander, finanschefen Dan E. Eriksson, avdelningschefen Olof Erland, VD Lennart Joelsson från Ålands Utvecklings Ab, styrelseordföranden Roger Slotte och VD Agneta Erlandsson-Björklund från Ålands Industrihus Ab, styrelseordföranden för Plasto Holding Ab Sven-Harry Boman samt VD Sven-Erik Holmberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson (delvis), vice ordföranden Mats Perämaa,  ledamöterna Lasse Wiklöf och Torbjörn Eliasson (delvis) samt ersättarna Runar Karlsson och Danne Sundman (delvis).

     Utskottet har utsett vice ordförande Mats Perämaa att presentera betänkandet.

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 september 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson