Finansutskottets betänkande 6/2004-2005

Tillhör ärendet: AX som toppdomän för Åland
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-06-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

AX som toppdomän för Åland

·      Hemställningsmotion nr 31/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsregeringen (landskapsstyrelsen) i brådskande ordning registrerar AX hos ICANN som Internet toppdomän för Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

AX som domännamn möjliggör ett eget domännamn på Internet för landskapet istället för det nuvarande domännamnet fi.

     Enligt 27 § 40 mom. självstyrelselagen har riket behörighet för televäsendet till vilken hänför sig domännamn. Domännamn hör även till området för lagstiftning som gäller varumärke (27 § 10 mom. självstyrelselagen) samt bolag och firma (27 § 8 mom. självstyrelselagen) vilka också hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

     Utskottet har erfarit att kommunikationsministeriet lagt fram ett utkast till en regeringsproposition med förslag till ändring i den nuvarande lagstiftningen, vilket ska möjliggöra AX som domännamn. Landskapsregeringen har givits möjlighet att ge sitt utlåtande gällande utkastet. Enligt förslaget till proposition ska domännamnet AX ges till sådana användare som har anknytning till Åland, t.ex. hemort. Ändringen i lagstiftningen skall enligt förslaget träda ikraft i april 2006. Landskapsregeringen kommer att påföras förvaltningsuppgifter i anslutning till lagen genom en överenskommelseförordning mellan riket och landskapet.

     Eftersom ärendet redan bereds föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört kanslichefen Elisabeth Nauclér.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, medlemmarna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättaren Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 31/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 juni 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund