Finansutskottets betänkande 6/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 20/2006-2007

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2007. Förslaget  till tilläggsbudget balanseras på ett netto om 11.530.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har under år 2007 budgeterats 309.661.000 €.

 

Utskottets förslag

 

Budgetförslaget föreslås godkännas med den av utskottet föreslagna ändringen och med beaktande av de i betänkandet ingående motiveringarna.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget med en minskning av anslaget under moment 43.25.67 med 70.000 euro samt med beaktande av motiveringarna i betänkandet.

 

Detaljmotivering

 

UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

42.40

LAGBEREDNINGEN

 

42.40.01

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

I framställningen föreslås att en tjänst som autonomiutvecklare/lagberedare inrättas. I arbetsuppgifterna ingår att utöka kunskapen och kännedomen om Åland och att stärka självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen samt det svenska språket. Dessutom skall laggranskningsuppgifter ingå i likhet med tidigare laggranskningsnämnd. 

     Utskottet har vid upprepade tillfällen (FU 2/2004-2005 och FU 3/2006-2007) påpekat att landskapsregeringen bör överväga att tillsätta en laggranskningsnämnd med stöd av landskapslagen om lagberedningen (1972:13). Med hänvisning till att den nya tjänsten inte omedelbart kommer att tillsättas och att laggranskningsnämnden är ett lagstadgat organ föreslås att landskapsregeringen ser över hur ifrågavarande uppgifter skall ordnas och i enlighet därmed vidtar lämpliga åtgärder.

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

43.25

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

43.25.67

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

Utskottet har erfarit att det fortsättningsvis finns ett stort behov av nya bostäder. Inom näringslivet finns det behov av att anställa ny arbetskraft, men bostadsbristen kan försvåra rekryteringen. Om situationen inte ändrar finns det risk för att företag flyttar verksamhet utanför landskapet. Tidigare erfarenheter har visat att det är nödvändigt att stimulera bostadsproduktionen i syfte att tillgodose behovet av bostäder. Samtidigt måste landskapsregeringen med hänsyn till den rådande högkonjunkturen iaktta försiktighet när det gäller åtgärder som ytterligare driver upp konjunkturläget.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga skapandet av en bostadslånefond eller någon annan finansieringsform. Dessutom föreslås att en dialog förs med de olika aktörerna på marknaden och att dessas synpunkter beaktas när befintliga stödformer och gällande regler ses över. Målsättningen bör vara att åstadkomma långsiktiga stödformer som stimulerar bostadsbyggandet men som inte  påverkar konkurrensen på marknaden. Enligt utskottet är det viktigt att stödet är tillgängligt att söka för alla bostadsproducenter. Kriterierna för beviljandet av stöd skall vara objektiva och rättvisa. Eventuella bidrag från andra stödgivare bör beaktas i beslutet. Utskottet vill dessutom framhålla att beslut om beviljande eller s.k. förhandsbesked skall fattas först när budgetmedel har upptagits för ändamålet. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för översyn av hyreslagen och bostadsfinansieringen.

     Utskottet föreslår att stöd för produktion av bostadsrättsbostäder inte beviljas i detta skede och att det föreslagna anslaget därför minskas med 70.000 euro. Det innebär att räntestödslån kan beviljas till ett belopp av högst 9.500.000 euro istället för föreslagna 17.000.000 euro. Minskningen av anslaget innebär dessutom att det högsta beloppet för utestående borgensförbindelser minskar i motsvarande grad.  

     Beslutet tillkom efter omröstning som utföll (2-2). Beslutet omfattades av ordföranden Gun Carlson och ledamoten Torbjörn Eliasson medan ledamoten Peter Grönlund avstod från att rösta.

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

46.60.74

Utvecklande av Bomarsund (R)

 

 

Utskottet förutsätter att anslaget om 352.000 € skall omfatta projekteringen för hela området så att lagtinget på basen av projekteringen kan bilda sig en uppfattning om vad hela projektet kommer att kosta.

 

 

46.60.76

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

 

 

Utskottet anser att målsättningen med en utvidgad och fördjupad hantverksutbildning bör utredas förutsättningslöst. Likaså bör landskapets ansvar för utbildningen klarläggas. I den fortsatta beredningen skall landskapsregeringen beakta följande av lagtinget angivna riktlinjer. För den fortsatta utvecklingen av en långsiktig hantverksutbildning på Åland tillsätts en planeringsgrupp med representanter för utbildningsavdelningen, näringsavdelningen, Folkhögskolan, den under bildning varande föreningen Kungsgårdens form och hantverk samt för Ålands slöjd- och konsthantverk r.f. I arbetet skall också ingå en marknadsundersökning som visar intresset för en utvidgad och fördjupad 2-årig utbildning. Gruppen skall presentera ett långsiktigt utbildningsprogram med fastslagna ambitions- och kvalitetsnivåer för landskapsregeringen, där landskapsregeringens och en eventuell förenings roll och ansvar klarläggs. Landskapsregeringen bör återkomma i en tilläggsbudget i september med ett förslag om hantverksutbildningen på Åland.

     Utskottet föreslår att det föreslagna anslaget för utveckling av Kastelholms kungsgård får stå kvar men att det skall användas till att renovera mangårdsbyggnaden.

     Beslutet tillkom efter omröstning som utföll (2-2). Beslutet omfattades av ordföranden Gun Carlson och ledamoten Torbjörn Eliasson medan vice ordföranden Mats Perämaa avstod från att rösta.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf, vikarierande finanschefen Conny Nyholm, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, vikarierande enhetschefen Sören Silverström, entreprenören Jan-Erik Eklund, VD Monika Hansen för Marstad Fab, kreditchefen Bo Helenius från Nordea bank Abp, hyresgästföreningens ordförande Eva Ringwall, VD för Eriksson Capital Tryggve Eriksson, investeringschefen Tony Karlström vid Alandia-bolagen, jur.kand Marcus Måtar, kommunfullmäktigeordföranden Karl-Anders Berglund och kommundirektören Christina Nukala-Pengel från Sunds kommun, överantikvarien Elisabeth Palamarz, projekledaren Graham Robins, ordföranden Stefan Simonsen och styrelsemedlemmen Anna Sundblom i ubv föreningen Kungsgårdens konst och hantverk, ordföranden Folke Sjölund i Ålands bostadsrättsförening r.f., ordföranden Peter Winqvist och verksamhetsledaren Hanna Wiik i Ålands slöjd och konsthantverksförening r.f., läraren Olle Törnqvist i Ålands Lyceum.

     Utskottet har dessutom besökt Kastelholms kungsgård och Ålands folkhögskola. I samband med besöket hördes landskapsantikvarie Viveka Löndahl, lärarna Bodil Ehn-Schauman och Maria Säll-Öfverström samt byggmästaren Yngve Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom. 

     Vice ordföranden Mats Perämaa och ledamöterna Peter Grönlund samt Anne-Helena Sjöblom har fogat reservationer till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2007 med följande ändringar:

 

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-150 000

-80 000

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

- 150 000

- 80 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

       -150 000

-80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-10 992 000

-11 062 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-10 992 000

-11 062 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-10 992 000

-11 062 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-11 530 000

-11 530 000

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 22 maj 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


Reservation

 

 

 

Vi undertecknade reserverar oss mot utskottsmajoritetens beslut att under moment 43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion, reducera anslaget så att produktio-nen av bostadsrättsbostäder inte kan få del av räntestöd medan det kvarvarande anslaget för räntestöd i praktiken riktas till enbart ett kommunalt bostadsbolag. Vi har under utskottsbe-handlingen kunnat erfara att uppemot 500 arbetsplatser finns utannonserade som lediga på Åland för tillfället och att näringslivet och tillverkningsindustrin ser den nuvarande bostads-situationen som ett hinder för rekryteringen av personal. Därför är den mest centrala frågan enligt oss att se till att bostäder produceras för att inte riskera att industrin utlokaliserar enheter från Åland. För en långsiktig och rättvis bostadspolitik krävs det ändå att landskaps-regeringen utformar ett bostadsfinansieringsregelverk.

 

Vi föreslår att de i betänkandet av utskottsmajoriteten föreslagna motiveringarna i det tredje stycket under moment 43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion, ersätts med följande:

                     

 

Utskottet föreslår att lagtinget omfattar landskapsregeringens förslag till anslag för bostadsproduktion. Landskapsregeringen skall återkomma i tilläggsbudget i september 2007 med förslag om regelverk för en långsiktig bostadsfinansieringspolitik. Regelverket för att stimulera bostadsproduktionen skall vara utformat enligt de grundläggande principer att alla aktörer skall kunna komma i åtnjutande av stödformer på ett rättvist och förutsägbart sätt så att en grundläggande konkurrens bibehålls så att även privata aktörer kan uppmuntras till bostadsproduktion.

 

 

 

Mariehamn den 22.5.2007

 

 

 

 

 

Mats Perämaa                                           Anne-Helena Sjöblom


 

 

Reservation

 

 

Jag reserverar mig mot utskottsmajoritetens förslag att ytterligare utreda frågan om hantverksutbildningens vara eller inte vara och föreslår att motiveringarna under moment

46.60.76. Utvecklandet av Kastelholms kungsgård får följande lydelse:

 

 

Utskottet understöder förslaget att förlägga hantverksskolan till Kastelholms området och godkänner budgetförslaget under följande förutsättningar.

 

En satsning på ett hantverkscentrum i området främjar utbildning, kultur och näringsliv. Genom att inbegripa Kastelholms kungsgårds byggnader i planerna tas den kulturhistoriskt värdefulla kungsgården till vara och får därmed också ett ändamålsenligt innehåll vilket kommer att bidra till att stärka områdets turismprofil. Samtidigt skapas möjligheter för redan verksamma hantverkare att utveckla sin företagsverksamhet. En satsning på hantverksutbildningen är en infrastrukturell satsning från samhällets sida med målet att stärka hantverket och hantverksyrket i landskapet. 

 

I den fortsatta beredningen skall landskapsregeringen beakta följande av lagtinget angivna riktlinjer.

  1. För den fortsatta utvecklingen av Kastelholms hantverkscentrum tillsätts en styrelse med representanter för landskapsregeringens museibyrå, utbildningsavdelning och näringsavdelning samt för den under bildning varande föreningen och föreningen Ålands slöjd och konsthantverk. Ansvarsområden mellan de olika intressena fördelas i enlighet med en av landskapsregeringen godkänd plan.
  2. Styrelsen presenterar inför landskapsregeringen ett långsiktigt utbildningsprogram där samhällets och föreningens roll klargörs.
  3. Det föreslagna anslaget används för renovering av mangårdsbyggnaden. En omdisponering av den föreslagna planen görs så att Ribacka utrymmena utnyttjas fullt ut, så att behovet av smidesverkstad tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Kastelholmsområdet inklusive mangårdsbyggnaden skall efter renovering och utbildningsstart fortsättningsvis bli  tillgängligt för allmänheten samt för verksamma hantverkare, utställningar och försäljning.

 

 

 

 

Mariehamn den 22.5.2007                                                                    Mats Perämaa


RESERVATION

 

 

Vi undertecknade reserverar oss mot utskottets betänkande då det gäller utvecklande av Kastelholms kungsgård. Landskapsregeringens förslag att utveckla Kastelholms kungsgård för hantverk i privat regi med stöd från samhället är utomordentligt och borde förverkligas omgående .

 

Några ytterligare utredningar behövs inte för att fatta långsiktiga och hållbara beslut för Kastelholms kungsgård. Byggnaderna har redan stått tomma i tio år och riskerar att förfalla ytterligare ifall man inte kommer igång med restaureringsarbetena. Förslaget att förlägga form- och hantverksutbildning i kungsgården är förträffligt. Det ger ett stort mervärde till hela området som turistattraktion. Kungsgården får en lämplig verksamhet som bibehåller områdets kulturhistoriska värden.

 

En utredning om hantverksutbildningen på Åland ligger utanför anslaget och borde därför inte ens av formella skäl tas till behandling i detta sammanhang.

 

Förslaget att inleda renoveringen av mangårdsbyggnaden först är inte ändamålsenligt. Landskapsregeringens förslag beaktar både att Ribacka konferensutrymmen står outnyttjade samtidigt som man skapar de nödvändiga verkstäder som behövs i kungsgårdens stall.

 

För en effektiv förvaltning av landskapets fastigheter vid Kungsgården och samtidigt skapa en positiv utveckling för form- och hantverksutbildningen föreslår vi att lagtinget godkänner landskapsregeringens förslag under moment 46.60.76

 

 

Mariehamn den 22.5.2007

 

 

Peter Grönlund                                                                                     Anne-Helena Sjöblom

 

 


 

                                  Reservation

 

 

Undertecknad reserverar sig mot landskapsregeringens förslag och finansutskottets majoritets ståndpunkt beträffande moment 43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion,  avseende räntestöd  för ett lånebelopp om 17.000.000 euro för produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder.

 

Lagtinget har redan beviljat 5.000.000 euro i ordinarie budget för år  2007 för Bostadslån samt att under året ge förhandsbesked om bostadslån för uppförande av hyreshus år 2008 till ett högsta belopp om 5.000.000 euro.  Därtill finns det budgeterat för år 2007 under momentet 43.25.67 Räntestöd och landskapsborgen  5.000.000 euro räntestödslån för byggande av ägarbostäder.

För det första , i  nu rådande konjunkturläge är de i ordinarie budget beviljade beloppen fullt tillräckliga för att upprätthålla en produktion av hyresbostäder. En ytterligare stimulans av byggnationsverksamheten från samhällets sida leder enbart till, ytterligare minskade investeringar från övriga fastighetsägare, högre byggkostnader och därmed högre hyror och en lokalt driven inflation.

För det andra har landskapsregeringen inte i till räckligt hög grad säkerställt sig om att dessa stöd är förenliga med EU:s statsstödsregler.

För det tredje bör landskapsregeringen tillse att man skapar en bostadsproduktionsplanering i landskapet som stimulerar samtliga aktörer på marknaden att producera såväl hyresbostäder som olika former av ägo bostäder.

 

Anslaget under moment 43.25.67  i  Förslaget till första tilläggsbudget  bör därför utgå i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 22 maj 2007

 

 

Peter Grönlund

Ledamot av finansutskottet