Finansutskottets betänkande 6/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-10-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapets åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2007-2008

·      Landskapsregeringens meddelande nr 6/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 1

Övervakningen av ämbetsåtgärders laglighet 1

Fastighetsförvaltningen. 2

Revisionsverksamheten. 2

Finansavdelningens förvaltningsområde. 2

Landskapets budget 2007. 2

IT-baserad verksamhetsutveckling. 2

Social- och miljöavdelningen. 2

Allmänna byrån. 2

Näringsavdelningens förvaltningsområde. 2

Allmänna byrån. 2

Trafikavdelningens förvaltningsområde. 2

Allmänna byrån. 2

Sjötrafikbyrån. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen för år 2007 och föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsrevisorerna har på sedvanligt sätt utvalt och granskat delar av landskapsförvaltningen. De frågor som tas upp behandlas sakligt och grundligt. Finansutskottet har inget att invända mot de synpunkter som framförs.

     Landskapsregeringen redovisar i sitt meddelande nr 6/2007-2008 de åtgärder som landskapsregeringen vidtagit med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007. Utskottet anför följande synpunkter med anledning av landskapsrevisorernas berättelse och landskapsregeringens meddelande.

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Övervakningen av ämbetsåtgärders laglighet

 

Justitiekanslers och justitieombudsmannens befogenheter i landskapet och landskapsregeringens rättschefsfunktion

Landskapsrevisorerna konstaterar att det inte ansetts till fullo klarlagt vilka befogenheter justitiekanslern och justitieombudsmannen har i landskapet.

     Utskottet har erfarit att frågan om justitiekanslers och justitieombudsmannens befogenheter i landskapet utreds av landskapsregeringens förvaltningschef. Detta är positivt och utskottet uppmanar i sammanhanget landskapsregeringen att göra en översyn av förvaltningens rättschefsfunktion. Det är viktigt att den som handhar rättschefsfunktionen ska kunna agera så oberoende som möjligt.

 

Fastighetsförvaltningen

 

Landskapsrevisorerna finner att förhållandet i självstyrelsegården inte är tillfredsställande eftersom ändamålsenliga utrymmen är en förutsättning för ett effektivt arbete och trivsel på arbetsplatsen.

     Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter och ser gärna att landskapsregeringen även parallellt utvärderar andra alternativ än utbyggnad av självstyrelsegården, vilket i så fall inte i sig ska hindra en ombyggnad och modernisering av självstyrelsegården. 

 

Revisionsverksamheten

 

Allmänt

Landskapsrevisorerna konstaterar bla att en mycket stor del av revisionsbyråns arbetstid går åt till revision av EU projekt på bekostnad av annan revisionsverksamhet samtidigt som andelen EU medel i landskapets budget inte är särskilt stor. Landskapsrevisorerna konstaterar även med tillfredsställelse att landskapsregeringen undersöker möjligheterna till bildande av en extern revisionsenhet.

     Utskottet har vid sin behandling särskilt fäst uppmärksamhet vid revisionens organisation och upplägg och betonar vikten av en oberoende och effektiv revision. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att låta en utomstående utredare närmare utreda revisionen och dess organisation och ser fram emot att få ta del av utredningen när den blir färdig.

 

Landskapsrevisionen

Utskottet har bekantat sig med riksrevisionen i Sverige och fann dess upplägg delvis intressant. Utskottet har resonerat kring olika för- och nackdelar med att förlänga mandattiden för landskapsrevisorerna, möjligen kunde mandattiden förlängas till att överensstämma med lagtingets mandatperiod. Eventuellt kunde landskapsrevisorerna göra upp ett revisionsprogram för hela sin mandatperiod. Programmet kunde eventuellt tillställas lagtinget för kännedom och efter debatt i lagtinget fastställas av landskapsrevisorerna.

     Utskottet har även dryftat frågan om landskapsregeringens meddelande kunde behandlas av landskapsrevisorerna före utskottets behandling. Ett sådant förfarande kunde eventuellt ge ett mervärde till processen.

     Nuvarande system med politiskt tillsatta landskapsrevisorer fungerar i grunden tillfredsställande men en ökning av resurserna bör övervägas. Landskapsrevisionen bör inte vara beroende av interna revisionsbyråns resurser. Extern upphandling av revisionsuppdrag skulle även kunna effektivisera landskapsrevisorernas arbete. När det gäller sådan upphandling anser utskottet det vara viktigt att de uppdrag som bjuds ut på marknaden är så långsiktiga att det blir kostnadseffektivt och rationellt för privata aktörer att ta sig an uppdrag.

 

Landskapsregeringens revisionsbyrå och utvecklingen av revisionsverksamheten

Utskottet konstaterar att det är viktigt att revisionsbyrån har en i alla avseenden så oberoende ställning som möjligt. Den som innehar tjänst som revisor vid landskapsförvaltningen ska, enligt utskottets mening, framdeles inte samtidigt kunna inneha politiska uppdrag, vilket enligt utskottet bör basera sig på ändring av lagstiftning.

     Det bör eftersträvas att revisionen blir jämn över hela förvaltningen. Revisionen av olika former av EU stöd bör närma sig EU bestämmelsernas minimikrav istället för att som nu en överstor andel av revisionsresurserna används på en förhållandevis liten andel av landskapets medel och av landskapet förvaltade medel. Det är viktigt att revisionsresurserna prioriteras rätt. Utskottet anser att revisionsplanen för revisionsbyrån med fördel kunde antas av landskapsregeringen i plenum så att alla landskapsregeringsledamöter får möjlighet att anpassa revisionen till sin avdelnings behov av rådgivning. Utskottet betonar vikten av att revisionsbyrån är ett stödjande och rådgivande organ för både förvaltning och ledning. Utskottet konstaterar att de av landskapsrevisorerna påpekade interna problemen på revisionsbyrån är en fråga för landskapsregeringen att hantera.

 

Intern revision av ÅHS

Utskottet konstaterar att det är viktigt med en effektiv revision av ÅHS och omfattar landskapsrevisorernas synpunkter. Utskottet konstaterar att Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) bör revideras kontinuerligt eftersom ÅHS står för en stor andel av förvaltningens kostnader. Utskottet anser att landskapsregeringen bör överväga en särskild intern revision för ÅHS.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Landskapets budget 2007

 

Landskapsrevisorerna efterlyser i sin berättelse en moderniserad finansförvaltningslag. Utskottet har erfarit att lagstiftningen är under beredning och konstaterar med tillfredsställelse att en ny lag sannolikt föreläggs lagtinget runt årsskiftet.

 

IT-baserad verksamhetsutveckling

 

Landskapsrevisorerna konstaterar att en utveckling inom den IT-baserade verksamheten är en förutsättning för en effektivisering av förvaltningen och för en smidigare och öppnare kommunikation med medborgarna. Landskapsrevisorerna konstaterar att någon motsvarande utveckling inte pågår i landskapet som i omvärlden, vilket är synnerligen allvarligt.

     Utskottet konstaterar i likhet med landskapsrevisorerna att det i omvärlden pågår en stark utveckling av den offentliga förvaltningen i riktning mot en mer IT–baserad verksamhet. Utskottet anser att landskapsregeringen om möjligt tillsammans med näringslivet bör verka för att en motsvarande utveckling sker på Åland, inte bara gällande den offentliga förvaltningen utan för Åland i dess helhet. Det är viktigt att landskapsregeringen allokerar nödvändiga resurser för ändamålet och tar initiativ till att långsiktiga visioner och målsättningar inom hela IT-spektrat utarbetas. 

 

Social- och miljöavdelningen

 

Allmänna byrån

 

Handikappservicen i landskapet

Landskapsrevisorerna finner det synnerligen angeläget med en förnyad lagstiftning på området och noterar med tillfredställelse att landskapsregeringen avser utarbeta en social tillsynsplan samt en lag om stöd och service på grund av handikapp.

      Utskottet noterar att landskapsregeringen i sitt meddelande konstaterar att en lag om service och stöd på grund av handikapp för tillfället bereds och uppmanar landskapsregeringen att överväga huruvida nuvarande resurser behöver förstärkas med anledning av det merarbete som den nya lagen kan medföra.

 

Näringsavdelningens förvaltningsområde

 

Allmänna byrån

 

Ålands industrihus Ab

Landskapsrevisorerna har bett landskapsregeringen överväga att bilda ett separat fastighetsbolag för Kvarteret iTiden. Landskapsregeringen anger i sitt meddelande att en sådan lösning diskuteras med övriga ägare. Utskottet ser positivt på bildandet av ett separat fastighetsbolag för Kvarteret iTiden och ser fram emot att ett sådant förverkligas.

 

Åland i Helsingfors

Utskottet har tagit del av revisionsbyråns rapport (Granskning och utvärdering av administrationen av projektet Åland i Helsingfors 14-16.06.2007).

      Utskottet hänvisar till skrivningarna i sitt betänkande nr 3/2007-2008, i vilket utskottet bla uppmanar landskapsregeringen att omgående vidta åtgärder för att förbättra kontrollen och rutinerna för att förhindra överskridningar i framtiden. Utskottet har erfarit att finansavdelningen arbetar med att förbättra landskapsregeringens system och verktyg för budgetuppföljning.

 

Trafikavdelningens förvaltningsområde

 

Allmänna byrån

 

      Landskapsrevisorerna konstaterar att EU:s regelverk inte kräver upphandling av kollektivtrafiken i landskapet men att situationen ändå i viss mån är problematisk på grund av den begränsade konkurrensen. Landskapsrevisorerna berör även kommunalskatteinstrumentet och möjligheten att använda detta i syfte att öka antalet passagerare.

      Utskottet delar landskapsrevisorernas uppfattning att en förändring av kommunalskattelagens regelverk kunde öka antalet passagerare och stöder en sådan översyn. En välfungerande kollektivtrafik gynnar både miljön och ekonomin. Utskottet uppmanar även landskapsregeringen att utreda förutsättningarna för flera alternativa lösningar till beställningstrafik (t.ex. s.k. ”anropsstyrd” kollektivtrafik).

 

Sjötrafikbyrån

 

Löneutgifter för sjötrafiken

Landskapsrevisorerna anser att landskapets utgifter för sjötrafiken är så betydande att det är synnerligen angeläget att landskapsregeringen fullföljer planerna på en översyn av bemanningskostnaderna.

      Utskottet delar landskapsrevisorernas uppfattning. Utskottet har tagit del av den konsultrapport som landskapsregeringen låtit två konsulter utarbeta avseende översynen av skärgårdstrafikens löner, lönekostnader och inrapportering av arbetstid. Utskottet har erfarit att konsultrapporten utgör grund för fortsatta åtgärder inom förvaltningen i syfte att göra trafiken mer kostnadseffektiv.

 

Sjötrafikens bokningssystem

Landskapsrevisorerna noterar att bokningssystemet ännu inte fungerar tillfredsställande.

      Utskottet konstaterar att landskapsregeringen förevisat ett testsystem i drift och noterar att det behöver testas och utvecklas vidare samt framhåller att utvecklingen av systemet redan tagit oacceptabelt lång tid. Utskottet framhåller att det är viktigt att landskapsregeringen sätter press på leverantören. Utskottet hänvisar i övrigt till sitt tidigare betänkande nr 8/2006-2007.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 september 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2007 samt landskapsregeringens meddelande nr 6/2007-2008.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landskapsregeringsledamöterna Mats Perämaa och Runar Karlsson, förvaltningschefen Arne Selander, finanschefen Dan E. Eriksson, f.d. riksrevisorn Lennart Grufberg, landskapsrevisorernas tidigare ordförande Magnus Lundberg, landskapsrevisorernas ordförande Anthonio Salminen, ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson, interna revisorn Leif Holländer, avdelningschefen Niklas Karlman, affärsutvecklare Mats Adamczak från PBS Ab, IT-konsulten Peter Granholm från Pedago interaktiv Ab, IT-chefen Ronny Lundström, socialinspektören Synnöve Jordas, ordföranden för Ålands handikappförbund rf Pekka Tuominen, vik. byråchefen Sofi Helenius, vik. byråchefen Susanne Andersson och revisorn Erika Sjölund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt medlemmarna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé (delvis) samt ersättaren Jörgen Strand (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 oktober 2008

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte