Finansutskottets betänkande 6/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2008

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 1

Jordförvärvs- och näringsrättsreglerna för juridiska personer 1

Sjukfrånvaron inom förvaltningen. 2

Yrkesmässig trafik. 2

Finansavdelningens förvaltningsområde. 2

Landskapets budget för år 2008. 2

Nordiskt avtal för att undvika dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet 3

Social- och miljöavdelningen. 3

Ålands hälso- och sjukvård. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen för år 2008 med beaktande av i detta betänkande angivna synpunkter och föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Jordförvärvs- och näringsrättsreglerna för juridiska personer

Landskapsrevisorerna, som har tagit del av den parlamentariska kommitténs betänkande, delar de synpunkter som förs fram av kommittén. Kommittén föreslår bland annat att landskapsregeringen i samband med behandlingen av juridiska personers ansökningar om jordförvärvstillstånd fastställer klara villkor som syftar till att förhindra överlåtelse av aktier eller andelar som står i strid med jordförvärvslagens syfte. Revisorerna förutsätter att de brister som revisorerna tagit upp i föreliggande berättelse och som också lyfts fram i den parlamentariska kommittén kommer att åtgärdas.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen är i färd med att vidta åtgärder i syfte att förnya och förtydliga regelverket och betonar vikten av att ett förnyat regelverk snarast sätts i kraft. Utskottet har erfarit att dessa åtgärder även torde innefatta lagstiftningsåtgärder i fråga om plan- och byggnadslagen samt jordförvärvslagen som sannolikt kommer att föreläggas lagtinget under våren. Utskottet förutsätter att lagförslagen föreläggs lagtinget under våren 2010.

 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen           

Landskapsrevisorerna konstaterar bl.a. att de åtgärder som vidtagits ännu inte har gett önskat resultat. Sjukfrånvaron är fortfarande jämförelsevis hög. Sjukfrånvaron leder till ett stort produktionsbortfall. Enligt revisorerna är det viktigt att landskapsregeringen analyserar orsakerna till den höga frånvaron. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar att vidta åtgärder om sjukfrånvaron har sin grund i en hög arbetsbelastning eller andra orsaker som kan knytas till arbetsplatsen. Revisorerna vill understryka ansvaret för att i tid uppmärksamma om det på arbetsplatsen finns risker för arbetstagarnas hälsa.

     Landskapsrevisorerna konstaterar bl.a. vidare att när det gäller registreringen av sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet konstateras att det är viktigt att frånvaron anmäls korrekt och regelbundet så att statistiken blir tillförlitlig. Alla delar av förvaltningen bör rapportera uppgifterna på samma sätt så att den statistik som sammanställs kan användas för jämförelser och som underlag för beslut om eventuella åtgärder. Uppgifterna bör alltid registreras könsspecifikt. Landskapsregeringen bör se till att alla delar av landskapsförvaltningen har tydliga anvisningar om hur insamlingen och rapporteringen av uppgifterna ska gå till. Om det förekommer brister i rapporteringen så bör landskapsregeringen följa upp detta. 

     Utskottet delar landskapsrevisorernas uppfattning och konstaterar att det är viktigt att statistiken görs upp på ett sådant sätt att den blir jämförbar med motsvarande statistik annorstädes. Utskottet konstaterar vidare att en process påbörjats inom ÅHS i syfte att förbättra hälsotillståndet hos personalen och betonar vikten av ett fungerande arbetarskydd. Utskottet framhåller vidare vikten av en god personalhälsovård samt ett gott ledarskap även i syfte att minska sjukfrånvaron.

 

Yrkesmässig trafik

Landskapsrevisorerna har funnit att denna verksamhet vid landskapsregeringen i stort sett fungerar väl och i enlighet med de förväntningar som finns. Eventuellt kan övervägas att göra fasta Åland till en enda stationsplats för den yrkesmässiga beställningstrafiken med personbil alternativt inrätta två stationsplatser, en för Mariehamn och en för fasta Åland. Detta skulle, för att främja samarbete mellan trafikidkarna och t.ex. ett joursystem för att lätta på den bundenhet som det nuvarande systemet innebär. Landskapsregeringen kunde också överväga att vidta andra åtgärder som skulle avhjälpa eller förkorta väntetiden under perioder med trafiktoppar och platser med återkommande trafiktoppar.

  Finansutskottet anser för sin del att systemet med taxitillstånd bör reformeras och moderniseras i syfte att så långt möjligt åstadkomma en avreglering av marknaden. Någon form av tillståndsförfarande ska dock fortfarande tillämpas. Detta är viktigt för att förbättra tillgängligheten för kunderna och åstadkomma ett smidigare förfarande att erhålla taxitillstånd även för trafikidkarna. Utskottet anser att landskapsregeringen vid revidering av lagstiftningen bör överväga att hela Åland kunde utgöra ett stationsområde samt att trafikidkarna ges möjlighet att ta körningar över hela Åland.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Landskapets budget för år 2008

 

Finansutskottet konstaterade följande i sitt betänkande nr 1/2008-2009: ”Enligt 47 § i självstyrelselagen ska avräkningsgrunden under vissa förutsättningar justeras. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga upptagande av förhandlingar med riksmyndigheterna om en revidering av avräkningsgrunden. Landskapet har behörighet i fråga om beskattningen i enlighet med 18 § punkt 5 självstyrelselagen. Utskottet anser att landskapsregeringen i större utsträckning bör använda de skatteinstrument som står till landskapets förfogande. Landskapsregeringen uppmanas även överväga att initiera förhandlingar inom Norden med målet att skatt betalas på bosättningsorten.”.

     Utskottet vidhåller detta ställningstagande och konstaterar att det sammantaget skett väsentliga förändringar som givit upphov till en revidering av avräkningsgrunden. Bland dessa kan nämnas ökningen av den åländska befolkningens andel av Finlands befolkning, de stora kostnaderna för specialsjukvård utanför Åland på svenska och förändringarna i statens budgetekonomi där verksamheter ställts utanför statens budget och bokslut. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen går vidare i diskussionerna med riksmyndigheterna i syfte att åstadkomma en reviderad avräkningsgrund samt att processen avseende skatteövertagande går vidare. 

 

Nordiskt avtal för att undvika dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

 

Landskapsrevisorerna anser att det är av största vikt att Åland får representation i den nordiska skattegruppen så att landskapets intressen kan bevakas. Landskapsregeringen bör därför prioritera arbetet för att uppnå detta.

     Finansutskottet hänvisar till stora utskottets betänkande nr 2/2008-2009 och lagutskottets betänkande nr 5/2008-2009 och betonar vikten av att Åland generellt bör få ett formaliserat inflytande i skattefrågor där landskapet har behörighet eller annars berörs.

 

Social- och miljöavdelningen

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

Landskapsrevisorerna konstaterar bl.a. att den av revisorerna beställda konsultrapporten visar att möjligheterna till politisk styrning är relativt goda. Revisorerna kommer dock med en mängd påpekanden som utskottet även för sin del uppfattar som tänkvärda och nödvändiga att utreda närmare.

     Utskottet konstaterar att ÅHS igångsatt ett förändringsarbete och att även landskapsregeringen är i färd med att överväga lagstiftning i syfte att även göra nödvändiga förändringar av det lagstadgade regelverket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 september 2009 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2008.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landskapsregeringsledamöterna Roger Eriksson och Mats Perämaa, landshövdingen Peter Lindbäck, revisorn Håkan Fant, taxiägaren Rino Häuselman, läkaren Mogens Lindén, finanschefen Dan E Eriksson, landskapsrevisorernas ordförande Anthonio Salminen, förvaltningschefen Arne Selander, ordföranden för intresseorganisationen för ungdomar i skärgården r.f. Sara Strandberg och ÅHS företagsläkare Mikael Strandell.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt medlemmarna Fredrik Karlström, Torsten Sundblom och ersättaren Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

             att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 februari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte