Finansutskottets betänkande 6a/2006-2007

Finansutskottets betänkande 6a/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6a/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2007

·      Landskapsregeringens framställning nr 20/2006-2007

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 4 juni 2007 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 6/2006-2007. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över den av lagtinget beslutade ändringen.

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

Lagtinget har beslutat att anslaget under momentet skall kvarstå i enlighet med landskapsregeringens förslag och med följande motivering: ”Utskottet föreslår att lagtinget omfattar landskapsregeringens förslag till anslag för bostadsproduktion. Landskapsregeringen skall återkomma i tilläggsbudget i september 2007 med förslag om regelverk för en långsiktig bostadsfinansieringspolitik. Regelverket för att stimulera bostadsproduktionen skall vara utformat enligt de grundläggande principer att alla aktörer skall kunna komma i åtnjutande av stödformer på ett rättvist och förutsägbart sätt så att en grundläggande konkurrens bibehålls så att även privata aktörer kan uppmuntras till bostadsproduktion.”

     Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att vidbli sitt tidigare beslut. Beslutet biträddes av ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund.

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

46.60.76

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

 

 

Lagtinget har beslutat att den i betänkandet föreslagna motiveringen utgår och ersätts med en ny motivering i enlighet med ltl Mats Perämaas reservation under momentet i finansutskottets betänkande nr 6/2006-2007. Utskottet omfattar i sak lagtingets beslut men föreslår några mindre förtydliganden i texten så att den får följande lydelse:

”Utskottet understöder förslaget att förlägga hantverksskolan till Kastelholmsområdet och godkänner budgetförslaget under följande förutsättningar.

     En satsning på ett hantverkscentrum i området främjar utbildning, kultur och näringsliv. Genom att inbegripa Kastelholms kungsgårds byggnader i planerna tas den kulturhistoriskt värdefulla kungsgården till vara och får därmed också ett ändamålsenligt innehåll vilket kommer att bidra till att stärka områdets turismprofil. Samtidigt skapas möjligheter för redan verksamma hantverkare att utveckla sin företagsverksamhet. En satsning på hantverksutbildningen är en infrastrukturell satsning från samhällets sida med målet att stärka hantverket och hantverksyrket i landskapet. 

     I den fortsatta beredningen skall landskapsregeringen beakta följande av lagtinget angivna riktlinjer:

1.      Den under bildning varande föreningen presenterar innan byggstart en långsiktig utbildningsplan inför landskapsregeringen, som skall utmynna i ett utbildningsavtal mellan den då registrerade föreningen och landskapsregeringen där samhällets och föreningens roll och ansvar klargörs.

2.      För den fortsatta utvecklingen av Kastelholms hantverkscentrum tillsätts en projektledningsgrupp med representanter för landskapsregeringens museibyrå, utbildningsavdelning och näringsavdelning samt för den under bildning varande föreningen och föreningen Ålands slöjd och konsthantverk samt eventuella andra intressenter. Ansvarsområden mellan de olika intressena fördelas i enlighet med en av landskapsregeringen godkänd plan.

3.      Det föreslagna anslaget används så att renovering av mangårdsbyggnaden sker först. Projektledningsgruppen får i uppdrag att planera hantverksutbildningens och hantverkscentrumets fortsatta behov så att Ribacka utrymmena utnyttjas så långt som möjligt. Behovet av smidesverkstad tillgodoses på ett möjligast kostnadseffektivt sätt. Kastelholmsområdet inklusive mangårdsbyggnaden skall efter renovering och utbildningsstart fortsättningsvis bli tillgängligt för allmänheten samt för verksamma hantverkare, utställningar och försäljning.”

     Beslutet tillkom genom omröstning som utföll (3-2). Beslutet biträddes av vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget återremitterade den 4 juni 2007 ärendet till finansutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordförande Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

     Vice ordföranden Mats Perämaa och ledamoten Anne-Helena Sjöblom har fogat en gemensam reservation till betänkandet. Ordföranden Gun Carlson och ledamoten Torbjörn Eliasson har också fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet vidblir sitt tidigare beslut angående moment 43.25.67 samt

 

att utskottet omfattar lagtingets beslut under moment 46.60.76 med de i detta betänkande införda förtydligandena.

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 juni 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 Reservation

 

 

 

Vi undertecknade reserverar oss mot utskottsmajoritetens beslut att under moment 43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion, reducera anslaget så att produktio-nen av bostadsrättsbostäder inte kan få del av räntestöd medan det kvarvarande anslaget för räntestöd i praktiken riktas till enbart ett kommunalt bostadsbolag. Vi har under utskottsbe-handlingen kunnat erfara att uppemot 500 arbetsplatser finns utannonserade som lediga på Åland för tillfället och att näringslivet och tillverkningsindustrin ser den nuvarande bostads-situationen som ett hinder för rekryteringen av personal. Därför är den mest centrala frågan enligt oss att se till att bostäder produceras för att inte riskera att industrin utlokaliserar enheter från Åland. För en långsiktig och rättvis bostadspolitik krävs det ändå att landskaps-regeringen utformar ett bostadsfinansieringsregelverk.

 

Vi föreslår att de i betänkandet av utskottsmajoriteten föreslagna motiveringarna i det tredje stycket under moment 43.25.67. Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion, ersätts med följande:

                     

 

Utskottet föreslår att lagtinget omfattar landskapsregeringens förslag till anslag för bostadsproduktion. Landskapsregeringen skall återkomma i tilläggsbudget i september 2007 med förslag om regelverk för en långsiktig bostadsfinansieringspolitik. Regelverket för att stimulera bostadsproduktionen skall vara utformat enligt de grundläggande principer att alla aktörer skall kunna komma i åtnjutande av stödformer på ett rättvist och förutsägbart sätt så att en grundläggande konkurrens bibehålls så att även privata aktörer kan uppmuntras till bostadsproduktion.

 

 

 

Mariehamn den 5.6.2007

 

 

 

 

 

Mats Perämaa                                           Anne-Helena Sjöblom


 Reservation

 

Vi undertecknade reserverar oss mot utskottsmajoritetens förslag under moment 46.60.76. Utvecklandet av Kastelholms kungsgård och föreslår att motiveringarna under momentet får följande lydelse:

 

Utskottet anser att målsättningen med en utvidgad och fördjupad hantverksutbildning bör utredas förutsättningslöst. Likaså bör landskapets ansvar för utbildningen klarläggas. I den fortsatta beredningen skall landskapsregeringen beakta följande av lagtinget angivna riktlinjer. För den fortsatta utvecklingen av en långsiktig hantverksutbildning på Åland tillsätts en planeringsgrupp med representanter för utbildningsavdelningen, näringsavdelningen, Folkhögskolan, den under bildning varande föreningen Kungsgårdens form och hantverk samt för Ålands slöjd- och konsthantverk r.f. I arbetet skall också ingå en marknadsundersökning som visar intresset för en utvidgad och fördjupad 2-årig utbildning. Gruppen skall presentera ett långsiktigt utbildningsprogram med fastslagna ambitions- och kvalitetsnivåer för landskapsregeringen, där landskapsregeringens och en eventuell förenings roll och ansvar klarläggs. Landskapsregeringen bör återkomma i en tilläggsbudget i september med ett förslag om hantverksutbildningen på Åland.

                      Utskottet föreslår att det föreslagna anslaget för utveckling av Kastelholms kungsgård får stå kvar men att det skall användas till att renovera mangårdsbyggnaden.

 

 

 

 

Mariehamn den 5 juni 2007

 

 

 

Gun Carlson                                              Torbjörn Eliasson