Finansutskottets betänkande 7/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-06-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Bildandet av ett affärsverk för landskapstrafiken

·      Hemställningsmotion nr 33/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att trafiken på Åland omorganiseras till ett fristående affärsverk drivet enligt affärsmässiga principer, underställt Ålands landskapsstyrelse (landskapsregering).

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionärerna föreslår att landskapsregeringen bildar ett affärsverk för landskapstrafiken. Utskottet noterar att landskapsregeringen i sin trafikplan för landskapet Åland 2003-2010 (meddelande nr 4/2002-2003) nämner att skärgårdstrafiken i huvudsak fortsätter i egen regi men att vissa linjer kan drivas på annat sätt beroende på om det anses ekonomiskt och regionalpolitiskt fördelaktigt. Utskottet anser att det är av största vikt att landskapstrafiken bevaras som en samhällsservice tillgänglig för alla innevånare och att denna aspekt måste beaktas när möjligheterna till ett affärsverk utreds.

     Enligt vad utskottet erfarit håller landskapsregeringen på att utreda alternativa möjligheter för driften av landskapstrafiken.

     Med hänvisning härtill föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson och avdelningschefen Niklas Karlman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlsson, medlemmarna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättaren Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 33/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 juni 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund