Finansutskottets betänkande 7/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2005-2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2006

·      Landskapsregeringens framställning nr 16/2005-2006

·      Finansmotionerna nr 83-85/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 7

Utskottets förslag. 7

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2006. Tillägget balanserar på ett netto om 9.355.000 euro. I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 283.446.000 euro.

 

Motionerna

 

I anslutning till förslaget till tilläggsbudget har tre finansmotioner lämnats in.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med en mindre ändring samt med beaktande av de motiveringar som utskottet anför. Vidare föreslår utskottet att finansmotionerna nr 83–85/2005-2006 föreslås förkastade.

 


Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

 

33./44.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

I syfte att stimulera användningen av förnyelsebar energi föreslås i framställningen att ett anslag om 70.000 euro upptas för investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar värmeanläggningar.

 

Utskottet, som i sitt betänkande över ordinarie budgeten för år 2006 efterlyste ett liknande konverteringsstöd, välkomnar förslaget. Stödet tar enligt framställningen sikte på konvertering till anläggningar som främjar en minskning av fossila bränslen och stöd ges inte till värmepumpar eller fjärrvärme. Enligt utskottets mening är det angeläget att landskapsregeringens regler för fördelning av stödet blir långsiktiga, klara och entydiga. Genom stödet skapas även en efterfrågan på förnyelsebara energiprodukter. Utskottet har fått erfara att landskapsregeringens avsikt är att stödet skall gynna konsumenterna. Utskottet önskar i sammanhanget även fästa uppmärksamheten vid att kostnaderna för förnyelsebar energi i regel är kopplade till det internationella råoljepriset, vilket är ofördelaktigt för konsumenterna mot bakgrund av det även i framtiden sannolikt ökande oljepriset.

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av elförsörjning

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 euro för en utredning som grund för en strategi för fordons- och drivmedelsutvecklingen på Åland.

 

Utskottet finner förslaget positivt men konstaterar att även stöd för investeringar för produktion av förnyelsebar energi efterlystes av utskottet i samband med behandlingen av ordinarie budget. Utskottet anser fortsättningsvis att det är angeläget att så stor del som möjligt av den energi som används i landskapet också produceras här. Energiproduktion kan medföra både arbetstillfällen och förmånlig energi samtidigt som förnyelsebar energi ger stora miljöfördelar. Produktion av energi kan också vara regionalpolitiskt fördelaktig eftersom den kan bli ett bra framtida komplement till jord- och skogsbruket. Utskottet noterar i sammanhanget att utvecklingen tenderar gå mot mindre produktionsenheter vilket är fördelaktigt med tanke på de små förhållandena i landskapet. Det är angeläget att utvecklingen av energiproduktionen i landskapet sker i samråd med näringslivet.

 

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

Under momentet föreslås i framställningen en minskning om 10.000 euro medan motsvarande ökning föreslås under moment 46.11.52. Utskottet föreslår en ändring vars motiv framgår av motiveringen under moment 46.11.52.

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

Landskapsregeringen konstaterar i framställningen att de sammantagna kostnaderna för att genomföra det samordnade avloppsprojektet Lotsbroverket kommer att vara stora framför allt för Sunds och Hammarlands kommuner. En höjning av bidragsprocenten liksom en möjlighet till räntestödslån föreslås därför.

 

Utskottet konstaterar att frågan om en samordning av avloppsnätet i landskapet är en stor och viktig fråga av infrastrukturell karaktär. Projektet, som syftar till en bättre vattenmiljö för hela landskapet, är således enligt utskottets mening närmast att jämföra med projekt för el-, telefon- och vattenförsörjning såsom exempelvis projekt inom ramen för Ålands Vatten Ab. Enligt utskottets mening bör därför utfallet av Lotsbroverksprojektet utvärderas bland annat genom en undersökning där bruksavgifterna i de olika kommunerna jämförs. Vid jämförelsen bör beaktas graden av subventionering av stamnätet samt respektive kommuns täckningsgrad av avloppsavgiften. Utvärderingen bör enligt utskottets mening ligga till grund för en bedömning av behovet av en utjämning i hela landskapet varvid målet bör vara att avloppsavgifterna för enskilda bör ligga på en rimlig nivå oavsett boningsort i landskapet.

 

Utskottet noterar att landskapsregeringen i september 2004 utfärdade en landskapsförordning med nya strängare krav på avloppslösningar för enskilda hushåll. Enligt förordningen skall kraven på befintlig bebyggelse vara uppfyllda före den 1 januari 2008. De nya kraven medför att ett stort antal enskilda hushåll som inte kan anslutas till Lotsbroverket kommer att åsamkas stora kostnader varför det är angeläget att landskapsregeringen utarbetar klara regler för samt informerar om hur kraven skall uppfyllas. Vidare bör landskapsregeringen utarbeta regler för det stöd som kan beviljas de enskilda hushållen vilket förutsätter att landskapregeringen i budget återkommer med förslag till medel för ändamålet. Liksom i fråga om Lotsbroverksprojektet konstaterar utskottet att också kraven på enskilda hushåll syftar till en bättre vattenmiljö för hela landskapet.

 

Beträffande vattenledning på Vårdö anser utskottet att vid bygget av ledning för kommunens eget behov bör även en utbyggnad till Hummelvik övervägas bland annat med tanke på landskapets behov av vatten av hög kvalitet på färjorna.

 

Slutligen vill utskottet i sammanhanget påpeka vikten av att landskapsregeringen i samband med ledningsdragningar alltid tillser att ledningar samtidigt dras för kommande infrastrukturella behov såsom optiska fiberkablar.

 

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

 

I framställningen föreslås att landskapsregeringen skall befullmäktigas att bevilja Sunds och Hammarlands kommuner räntestödslån.

 

Utskottet konstaterar att för Sunds del är det Norra Ålands Avloppsvatten Ab som ansvarar för investeringarna i överföringsledningar och att bolaget sedan i sin tur debiterar medlemskommunerna. Eftersom Sunds kommun ingår i avloppsbolaget är det mest ändamålsenligt att landskapsregeringen, till den del stödet avser Sund, befullmäktigas möjlighet att bevilja bolaget räntestödslånet. Lånet bör dock förenas med villkor att nyttan kommer Sunds kommun till del på motsvarande sätt som om stödet direkt beviljats kommunen. Enligt vad utskottet fått erfara överensstämmer ändringen med landskapsregeringens egentliga avsikt.

 

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

 

På motsvarande sätt som under moment 45.54.31 föreslår utskottet att Hammarlands kommun samt Norra Ålands avloppsbolag beviljas ett stöd för investeringskostnader och att stödet till bolaget förenas med villkor att det skall komma Sunds kommun till del på motsvarande sätt som om det direkt beviljats kommunen. Enligt vad utskottet fått erfara överensstämmer även denna ändring med landskapsregeringens egentliga avsikt.

 

Utskottet noterar att stödet gäller såväl investeringskostnader i avloppsledningar om anslutningsavgiften till Lotsbroverket.

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

 

Landskapsregeringen föreslår att anslaget under momentet skall höjas med 35.000 euro för att anställa en projektledare med uppgift att förbereda reformen Ålands gymnasieskola.

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag men konstaterar att den av landskapsregeringen tillsatta kommittén Struktur –07 ännu inte avlämnat sin slutrapport. Enligt utskottets mening är det synnerligen angeläget att den föreslagna projektledarens uppdrag blir tydligt formulerat vilket förutsätter att kommitténs slutrapport blir klar och godkänd av landskapsregeringen innan uppdraget formuleras och projektledaren tillsätts.

 

Vidare konstaterar utskottet att anställningsvillkoren för lärarna varierar mellan de olika gymnasialstadieskolorna och att avtalsparterna tillsatt en arbetsgrupp för översyn av de olika tjänstekollektivavtalen med målet att få till stånd ett ramavtal. Enligt utskottets mening är det positivt att arbetet med avtalen pågår parallellt med reformarbetet eftersom det är angeläget att åtminstone ett övergångsavtal för all personal träder i kraft senast samtidigt med att reformen Ålands gymnasieskola genomförs, allt i syfte att trygga personalens anställningsvillkor och förmåner.

 

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 85/2005-2006 föreslås att anslaget under momentet sänks med 35.000 euro samt att motiveringen styrkes i sin helhet. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

 

 

 

 

 

 

 

I framställningen föreslår landskapsregeringen en minskning om 10.000 euro under momentet. Istället föreslås ett tillägg om 10.000 euro under moment 46.32.20 för Ålands folkhögskola att användas för särskild undervisning i svenska för elever med annat modersmål. Åtgärderna är en inledning på en planerad, kontinuerlig satsning på integrationsåtgärder vid folkhögskolan.

 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömning gällande behovet av undervisning i svenska men konstaterar att möjligheten att anordna sådan undervisning redan föreligger enligt gällande budget. Anslaget under momentet om sammanlagt 30.000 euro är avsett för grundskolan och gymnasialstadiet och kan användas bland annat för språkinlärning varför Ålands folkhögskola kan ansöka om medel från momentet. Enligt utskottets åsikt är det mest ändamålsenligt att anslaget kvarstår i oförändrad form eftersom flexibiliteten är större då medel kan beviljas de skolor där behovet för tillfället är störst.

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården

 

I framställningen redogörs för innehållet i det för budgetåret nya projektet för skärgårdens kulturliv. Projektet syftar till att genom kultur och andra verksamheter stärka skärgårdsbyarna som attraktiva boplatser. Ett antal åtgärder föreslås pågå under en projekttid om ca tre år och för projektet skall finnas en styrgrupp.

 

Utskottet har inga invändningar mot projektet som sådant men vill framhålla vikten av att styrgruppens arbete organiseras på ett sådant sätt att dubbelarbete i förhållande till kulturdelegationen kan undvikas genom samordning. Eftersom projekttiden är tre år bör en fungerande och minimalt byråkratisk modell för projektet utarbetas och landskapsregeringen bör överväga ändamålsenligheten av att tillsätta en projektledare på heltid. Därtill bör, enligt utskottets mening, skärgårdskommunerna samt deras kulturnämnder involveras. Målet för anslaget bör enligt utskottet vara att medlen till avgörande del kommer kulturutbudet till del.

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

 

 

I framställningen föreslås ett tillägg om 10.000 euro för en förprojektering av projektet ”Husbil” i syfte att stärka ungas fritid och mötesmöjligheter i skärgården.

 

Utskottet förordar förprojekteringen men anser att anslaget även bör omfatta en undersökning av möjligheter och kostnader för upprustning av befintliga lokaler i respektive kommun vilka kan fungera som permanenta mötesplatser för ungdomarna. Vid projekteringen bör även beaktas möjligheten till samordning med projektet för kultur i skärgården (se moment 46.09.26).

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av motiveringen under moment 46.01.06 föreslår utskottet att anslaget skall utgå.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

 

Utskottet noterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen föreslår att systemet för kompensation för vissa privata arbetsgivares socialskyddsavgifter i skärgårdskommunerna förlängs att gälla även åren 2006-2009. Förslaget överensstämmer med de åsikter som utskottet framförde i samband med behandlingen av den ordinarie budgeten.

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R) 

 

I framställningen föreslås ett tillägg under momentet om 1.380.000 euro för aktieteckning i bolaget Ålands Industrihus Ab som avser uppföra etapp 2 och 3 av projektet kvarteret iTiden. Investeringen beräknas uppgå till 6,9 miljoner euro exklusive mervärdesskatt.

 

Enligt vad utskottet fått erfara vid behandlingen av ärendet har landskapsregeringens stöd till Ålands Industrihus Ab i form av aktieteckning notifierats gentemot EU-kommissionen varför stödet inte torde vara otillåtet. Utskottet noterar därtill att landskapets andel av investeringen utgör endast ca 20 procent medan resten marknadsfinansieras genom upplåning och genom en av bolaget kalkylerad aktieteckning från Mariehamns stads sida. Vidare noterar utskottet att av hyresgästerna i iTiden representerar den offentliga sektorn ca 10 procent. Ålands industrihus Ab har även möjlighet enligt bolagsordningen att sälja hela eller delar av sina fastigheter vilket nyligen skett exempelvis med en industrihall. En försäljning till hyresgästerna i kvarteret iTiden har också diskuterats.

 

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 84/2005-2006 föreslås att följande fogas till motiveringen: ”Projektet skall finansieras privat och klara kriterier skall tas fram med villkor för företag som skall få tillgång till att hyra subventionerade offentligt ägda lokaler. Enligt samma regelverk bör också befintliga lokaler i Kvarteret iTiden säljas ut till hyresgästerna”. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

 

I framställningen föreslås under momentet ett tillägg om 25.000 euro mot bakgrund av ett kraftigt ökande  rekryteringsbehov framför allt inom IT-sektorn.

 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet kunnat konstatera att även om bostadsproduktionen i landskapet under senare tid har varit och fortfarande är jämförelsevis omfattande kvarstår behovet av bostäder vilket även är kännbart för in- och återflyttare till landskapet. Utskottet noterar därför att en aktiv näringspolitik bör kombineras med en likaså aktiv bostadspolitik.

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

 

I framställningen föreslås ett anslag om 200.000 euro för marknadsundersökning, projektering och igångsättande av en golfbana i Godby/Ämnäs. Projekteringen och igångsättandet förverkligas under förutsättning att marknadsundersökningen gett ett positivt resultat och resterande anslag för byggnadsarbetena avses upptaget i budgetförslaget för år 2007.

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag. Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 3-2.

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 83/2005-2006 föreslås att motiveringen under momentet ersätts med en motivering enligt vilken en oberoende marknadsundersökning skall upphandlas innan golfprojekten igångsättes. Vidare föreslås att landskapsregeringen skall utarbeta en konkurrensneutral finansieringsmodell bestående av en del bidrag och en del lån i PAF-medel så att minst en fjärdedel utgörs av eget kapital från intressenterna som bygger och driver banprojekten. Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom en sådan finansieringsmodell inte är förenlig med EU:s statsstödsregler.

 

 

47.52.79.

Golfbaneprojekt i skärgården (R)

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag. Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 3-2.

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

 

I framställningen föreslås ett tillägg om 2.500.000 euro för överföring till utjämningsfonden.

 

Utskottet har inga invändningar mot förslaget men har fört en diskussion om ändamålsenligheten av begreppet ”fond”. En lagreglering av fonder av samma typ som utjämningsfonden bör enligt utskottets mening tas in i en ny landskapslag om finansförvaltningen. Utskottet har erfarit att begreppet ”fond” är valt i avsikt att klargöra att lagtingets beslut är nödvändigt för frigörande av medel ur fonden till skillnad från reservationsanslag som landskapsregeringen förfogar över.

 

 

 

 


Ärendets behandling

 

 Lagtinget har den 19 april 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Harriet Lindeman, Runar Karlsson, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf, finanschefen Dan E. Eriksson, kommundirektören Kerstin Alm, rektorn för Ålands hotell- och restaurangskola Diana Axén, företagaren Boris Boman, styrelseordföranden för Ålands Investerings Ab Sven-Harry Boman, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, chefen för arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten Lasse Karlsson, kommundirektören Kurt Carlsson, vice VD för Viking Line Abp Boris Ekman, VD för Ålands industrikhus AB Agneta Erlandsson-Björklund, organisationschefen för Akava-Åland r.f. Maria Hagman, VD för Marstad Ab Monica Hansen, klubbchefen för Ålands Golfklubb r.f. Kjell Hansson, verksamhetsledaren för Skunk, Mia Hanström, företagaren Otto Hojar, styrelseordföranden för Air Åland Ab Carin Holmqvist, rektorn för Ålands lyceum Gyrid Högman, kommunstyrelsens ordförande i Hammarland Håkan Jansson, miljöingenjören Bror Johansson, läraren Eva Johansson, projektanställda energisamordnaren Henrik Juslin, lagberedningschefen Lars Karlsson försäljningschefen för Eckerö Linjen Ab Tomas Karlsson, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, VD för Eckerö Golf Ab Nils-Olof Mattsson, organisationschefen för TCÅ r.f. Tuula Mattsson. företagaren Torsten Nordberg, VD för Ålands Turist och Konferens Ab Henrik Nordström, kommundirektören Christina Nukala-Pengel, kommundirektören Katarina Sundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt medlemmarna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund.

     Ordföranden Gun Carlson och vice ordföranden Mats Perämaa har inte till alla delar kunnat omfatta utskottets åsikt och fogar därför reservationer till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2006 med följande ändringar:

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-331 000

-331 000

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-25 000

-35 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande            

10 000

0

 

 

 

 

46.32

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-10 000

0

46.32.20

Ålands folkhögskola – verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

0

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-9 355 000

-9 355 000

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 83-85/2005-2006.

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


RESERVATION

 

Undertecknad omfattar inte finansutskottets betänkande till alla delar.

Jag reserverar mig skriftligen mot utskottsmajoritetens beslut på följande punkter.

 

 

 

Struktur -07

 

Landskapsregeringen har tidigare tillsatt en kommitté för att, under arbetsnamnet Struktur -07 planera för en sammanslagning av gymnasialstadieskolorna på Åland. Kommittén har hittills avlagt endast en mellanrapport.

Landskapsregeringen anger i budgetförslaget att en projektledare skall anställas för att förverkliga Struktur -07. Beslutet om att Struktur -07 skall förverkligas vill alltså landskapsregeringen att lagtinget fattar utgående från en mellanrapport.

 

Det finns stora brister i hela projektet Struktur -07 och dessa är både rent innehållsmässiga samt också processmässiga ( arbetssättet i kommittén ).

Bristerna består bland annat av:

 

-avsaknad av problem-och styrkeformuleringar av det nuvarande systemet.

Med sådana formuleringar hade arbetet kunnat fokusera på att lösa problem med bevarande av styrkor.

-en tidig fokusering på enbart det ekonomiska så att sammanslagningen av gymnasialstadieskolorna skulle göra allting "billigare"( vilket senare har visat sig vara ytterst tveksamt) medan den pedagogiska delen och slutmålet med

studeranden som uppnår en god utbildning har fått en mindre betydelse.

-kommittén har haft ett arbetssätt som har minimerat alla övriga parters (rektorer, lärare, elever) möjligheter att på ett demokratiskt sätt medverka i processen. Sakkunskapen har fått stå åt sidan för politiska målsättningar.

-sammanslagningen av alla gymnasialstadieskolor innebär att den studieförberedande utbildningen som nu erhålls vid Ålands lycéum riskerar att urvattnas och tappa sin tydliga profil samtidigt som yrkesutbildningen som erhålls vid de andra gymnasialstadieskolorna riskerar att teoretiseras.

 

Det kan ändå finnas delmoment i det nuvarande skolsystemet som behöver reformeras och omstruktureras. Frågan som man behöver ställa sig är om detta kan göras utan en total sammanslagning av gymnasialstadieskolorna.

Några exempel på vad som kan göras är följande:

-det pågående arbetet mellan arbetsgivare och arbetstagarparter om att förenhetliga de avtal som styr lönesättning för lärare i gymnasialstadieskolorna  skall uppmuntras och slutföras så att lärare på ett ändamålsenligt sätt, vid behov kan undervisa i olika skolor utan att lönen påverkas.

-samordning av vissa tjänster, samlade inköp och underhåll av materiel och utrustning ( t.ex.datorer ) bör göras.

 

 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående, motiveringarna i FM nr 85/2005-2006 samt det faktum att berörda parter inte tillräckligt involverats i processen och att slutrapporten för Struktur -07 inte ännu har antagits reserverar jag mig mot utskottsmajoritetens beslut och föreslår att de i betänkandet under 46.01.04 Utvecklingsarbete införda formuleringarna ersätts med följande:

 

Utskottet föreslår att anslaget om 35.000 euro för projektledare utgår.

 

 

 

FLYGTRAFIKEN

 

Undertecknad anser att en samhällssubvention av flygtrafik genom trafikplikt är det minst eftersträvansvärda sättet att uppnå flygtrafik. Flygtrafiken bör, så långt som möjligt drivas på marknadsmässiga villkor utan inblandning av samhället. Erfarenheterna av osubventionerad flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm är dock inte till alla delar goda. Det flygbolag som tidigare drev osubventionerad reguljärtrafik mellan dessa destinationer har sökts i konkurs och därmed har trafiken lagts ner.

     Undertecknad delar utskottets åsikt om att en upphandling av flygtrafiken på linjen Mariehamn och Stockholm under rådande förhållanden kan göras. Regelverket säger ändå, att om någon flygoperatör väljer att flyga mellan Mariehamn och Stockholm utan subvention så undanröjs möjligheterna till subvention enligt trafikplikten.

     För att subventionen av flygtrafiken skall bli så liten som möjlig, samtidigt som en stabil verksamhet uppnås så bör landskapsregeringen visa stor noggrannhet vid upphandlingen. Flygplansmodellen bör anpassas till det verkliga behovet där tidigare passagerarstatistik kan utgöra grund för bedömningar. Det flygbolag som kontrakteras bör också kunna visa på en ekonomiskt stabil verksamhet.

     Jag reserverar mig mot utskottets beslut och föreslår att under 48.10.40 Understöd för flygtrafik, det tredje momentet kompletteras med följande tillägg:

 

Utskottet anser att då flygtrafik upphandlas för linjen Mariehamn-

Stockholm så bör flygplansmodellen anpassas till rådande behov där tidigare passagerarstatistik utgör grund.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 29.5.2006                                              Mats Perämaa

 

 


RESERVATION

 

 

Landskapsregeringen föreslår under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs ett delanslag om 200000 euro för byggande av golfbana i egen regi, i det i rubriken angivna området. En marknadsundersökning skall genomföras och sedan skulle landskapsregeringen ha ett mandat att använda resterande anslag för att i egen regi inleda projekteringen av själva golfbanebygget. Lagtinget skulle sen ta ställning för projektet utan att ha kunnat ta del av den föreslagna marknadsundersökningen. Utskottsmajoriteten har förordat ett sådant förfarande.

Landskapsregeringen har vid presentation av denna tilläggsbudget betonat att byggnationen av samtliga tre planerade golfbaneprojekt i Godby/Ämnäs, Föglö och i Lappo står på samma "startpunkt" i inbördes rangordning och att marknadsundersökningarna med bilagda samhällseffekter skall påvisa vilka och hur många banor som bör byggas.

Vi reservanter anser att, för att man skall kunna hävda att samtliga banor står på samma "startpunkt", så bör marknadsundersökning utföras för alla banor samtidigt, så att lagtinget kan fatta beslut utgående från helhetsbilden. Vi anser oss också under utskottsbehandlingen ha erfarit, att representanter för näringslivet och det privata kapitalet inte utesluter att intresse för investeringar i golfbanor finns, om och när resultatet av en marknadsundersökning kan ge stöd för detta. Därför bör en marknadsundersökning resultera i ett försök att involvera privata investerare i golfprojektet.

Vi har också erfarit att bara en mindre del av anslaget torde behövas för marknadsundersökningen.

 

Med hänvisning till ovanstående motiveringar så föreslår vi, att de av utskottsmajoriteten angivna formuleringarna i betänkande under 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs ersätts med följande:

 

Landskapsregeringen skall i budget återkomma till lagtinget med resultatet av marknadsundersökningen, tillsammans med eventuella finansieringsförslag. Resultatet av marknadsundersökningarna för Föglö- och Lappobanorna, som föreslås i moment 47.52.79 Golfbaneprojekt i skärgården, skall återfinnas i samma budgetförslag.

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår under moment 47.52.79 Golfbaneprojekt i skärgården ett anslag om 300000 euro för marknadsundersökning av de båda skärgårdsprojekten Föglö och Lappo. Anslagets motiveringar ger inte utrymme för ett konkret projekterande av banorna.

 

Vi reservanter anser att om skärgårdsbanorna, som angetts, skall stå på samma "startpunkt" som projektet i Godby/Ämnäs så bör lagtinget ta ställning till samtliga marknadsundersökningar med bilagda samhällseffekter samtidigt. Marknadsundersökningen av dessa golfbaneprojekt torde kräva endast en mindre del av anslaget.

 

Med hänvisning till ovanstående motiveringar så föreslår vi, att de av utskottsmajoriteten angivna formuleringarna i betänkandet under 47.52.79 Golfbaneprojekt i skärgården ersätts med följande:

 

Landskapsregeringen skall i budget återkomma till lagtinget med resultatet av marknadsundersökningarna, tillsammans med eventuella finansieringsförslag. Resultatet av marknadsundersökningen för Godby/Ämnäsprojektet som föreslås i moment 47.52.77 skall återfinnas i samma budgetförslag.

 

 

 

 

 

                      Mariehamn den 29.5.2006

 

 

 

 

 

Gun Carlson                        Mats Perämaa