Finansutskottets betänkande 7/2009-2010

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-04-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Uppdatering av det IT-politiska programmet och framtagande av en sajberstrategi för Åland, Internetuppkoppling i offentliga miljöer samt korrekt bild av Åland på Internet

 

·      Hemställningsmotion nr 11/2008-2009

·      Hemställningsmotion nr 20/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 46/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Korrekt bild av Åland på Internet 2

Uppdatering av det IT-politiska programmet och framtagande av en sajberstrategi för Åland  2

Internetuppkoppling i offentliga miljöer 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl. Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion nr 20/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att det IT-politiska programmet uppdateras samt att en sajberstrategi för Åland utarbetas.

     I ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 46/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att göra en kartläggning och översyn över Internettillgängligheten i offentliga miljöer samt vidta åtgärder för att göra Åland i ännu högre grad uppkopplat mot Internet.

     I ltl. Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion nr 11/2008-2009 föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att uppmärksamma Åland i de viktigaste Internet-sammanhangen och som en följd av det lägga upp en strategi över hur åländska myndigheter i det dagliga arbetet skall använda och marknadsföra Åland på nätet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att hemställningsmotionerna förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har valt att sambehandla motionerna med beaktande av att de hänger nära samman med varandra.

 

Korrekt bild av Åland på Internet

I ltl. Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion nr 11/2008-2009 konstateras att det på internationella webbplatser blir det allt vanligare med automatisk detektering där man programmatiskt försöker lista ut vilket språk besökaren använder för att erbjuda språkservice (sk. geotargeting). Ett av de vanligaste sätten är att använda datorernas IP-adresser som utgörs av nummerserier vilka delas ut till olika Internetleverantörer. Datorernas operativsystem innehåller också landsspecifika inställningar som bestämmer måttenheter, tidszon och inte minst språk. De IP-adresser som används på Åland kan alltså genom rätt registrering ange att språket är svenska, idag hänförs de flesta adresserna till Finland, vilket leder till att språket blir finska.

     Utskottet anser att det är viktigt att internettjänsteleverantörerna hanterar åländska IP-adresser på ett korrekt sätt. Utskottet konstaterar att handelskammaren har sökt från landskapsregeringen om stöd för ett projekt i syfte att ta sig an dessa frågor. Stödet kan delfinansieras med EU medel.

     Utskottet konstaterar att mycket av de problem som är anknutna till den s.k. ”AX problematiken” uppstått på grund av att Ålands landskod på Internet registrerats först år 2006 då andra landskoder funnits med över 10 år.

     Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen tar sig an nämnda problem samt anknytande problem till den s.k. ”AX problematiken” och löser dem tillsammans med den samlade branschen.

 

Uppdatering av det IT-politiska programmet och framtagande av en sajberstrategi för Åland

 

I ltl. Danne Sundmans hemställningsmotion nr 20/2007-2008 föreslås att det IT-politiska programmet uppdateras och att en sajberstrategi för Åland utarbetas. Sedan lagtinget år 2002 antog det IT-politiska programmet har utvecklingen gått vidare och det är nu hög tid att uppdatera programmet för att ta tillvara och understöda den utveckling som IT-samhället inneburit. Exempel på saker som kunde ingå är t.ex. inriktning och omfattningen av IT-utbildningen i landskapet, uppdateringen av tillgänglighetsundersökningen och åtgärder för att motverka den s.k. digitala klyftan, åtgärder för att stöda IT-näringen, användningen av informations- och kommunikationsteknik i landskapet i syfte att effektivisera offentlig sektor och att uppgöra en infrastrukturstrategi.

     Utskottet konstaterar att programmet är i behov av uppdatering men att det inte tydligt finns någon avdelning som har ett helhetsansvar för dessa frågor inom förvaltningen idag. Utskottet anser att landskapsregeringen borde samla näringslivet för att tillsammans utarbeta en ny strategi som ständigt är levande. Det händer hela tiden mycket inom området och det är därför viktigt att strategin är i ständig förändring och att kommunikationen mellan förvaltning och näringsliv är kontinuerlig. Utskottet föreslår att landskapsregeringen följer med i detta arbete och nyttjar sig av de sociala nätverk som finns på Internet.

     I samband med detta har utskottet även diskuterat IT-utvecklingen inom förvaltningen och möjligheterna att skapa förutsättningar för kommunerna och landskapet samt dess underlydande myndigheter att samutnyttja den teknik som bl.a. landskapet planerar införskaffa. Ur ett medborgarperspektiv vore det en fördel om alla tillstånd, information etc. kan sökas via en och samma portal på Internet oavsett vilken åländsk myndighet som har hand om den aktuella frågan. Detta i kombination med s.k. E-tjänster skulle möjliggöra en övergång till en interaktiv kommunikation med medborgarna.

     Utskottet noterar vidare att det är viktigt att planerna med att förverkliga ett räkenskapsverk går vidare. Detta kan organiseras som verk eller bolag med visionen att sköta i princip all bokföring, löneräkning, fakturahantering m.m. för hela landskapsförvaltningen inklusive kommunerna. Detta skulle leda till samordningsvinster och bidra till en strukturomvandling inom den offentliga sektorn.

 

Internetuppkoppling i offentliga miljöer

 

I ltl. Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 46/2007-2008 konstateras att behovet av Internetuppkoppling är en självklar service och att många sköter sina dagliga ärenden och arbetsuppgifter via Internet. Många har även bärbara datorer och kan i stor utsträckning sköta sina åligganden var som helst där det finns möjlighet till uppkoppling. Täckningen är dock inte fullständig.

     Utskottet konstaterar att nuvarande infrastruktur i fråga om bredbandsuppkopplingar är bra på Åland. Trots detta finns det mer som kan göras för att öka tillgängligheten. Utbyggnaden av infrastruktur av denna typ är i huvudsak en fråga för den privata marknaden. De offentliga myndigheterna har dock ett särskilt ansvar för detta i fråga om tillgängligheten i skolor och sjukhus. Utskottet föreslår att landskapsregeringen tillsammans med ÅHS:s styrelse överväger en utbyggnad av åtminstone trådbundet avgiftsfinansierat Internet i ÅHS lokaliteter för patienter och anhöriga. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 april 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över hemställningsmotionerna nr 20/2007-2008 och 46/2007-2008 och den 6 april 2009 över hemställningsmotion nr 11/2008-2009.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, ministern Jan –Erik Mattsson, VD Daniel Dahlén från Ålands Handelskammare, affärsutvecklaren Mats Adamzcak från PBS Ab, VD Peter Granholm och ingenjören Anders Gustafsson från Pedago Ab, affärsutvecklaren Hans Mikael Holmström, Ålands datakommunikation Ab, VD Jonas Holmström från Axventure Ab, kommunikationschefen Björn Häggblom, avdelningschefen Linnea Johansson, IT chefen Ronny Lundström, biträdande avdelningschefen Conny Nyholm och projektledaren Jan Tuominen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Torsten Sundblom och Danne Sundman.

     Utskottet har utsett ledamoten Danne Sundman att presentera betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotionerna 11/2008-2009, 20/2007-2008 och 46/2007-2008 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 april 2010

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte