Finansutskottets betänkande 7/2010-2011

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2010-2011

 

Datum

 

Finansutskottet

2011-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Produktionsstöd för el

·       Landskapsregeringens framställning nr 25/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från förnybara och lokala energikällor fortsatt ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el, efter att den återbäring av accis som de tidigare kunnat tillgodoräkna sig från riket har upphört.

      Framställningen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2011 och avses i samband med den bli behandlad som en budgetlag, i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Det är angeläget att skapa förutsättningar för en mer miljövänlig energiproduktion. Utskottet finner att framställningen måste anses utgöra en del av en helhet. I helheten ingår även på vilket sätt åländska företag får tillträde till rikets inmatningstariffsystem. Det viktigt att åländska företag inte försätts i en sämre situation. 

     Lagförslaget innebär att i lagförslaget angivna producentgrupper får ett fast produktionsstöd uppgående till 6,90 euro per megawattimme.             Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen inte begränsas till att enbart omfatta befintliga elproduktionsanläggningar såsom framgått av budgetframställningen utan kommer även att omfatta nya anläggningar. Däremot gäller förslaget enbart el som har producerats under åren 2011 och 2012.

     Utskottet har vidare erfarit att om landskapsregeringen finner det nödvändigt att förlänga förslagets giltighetstid bör en framställning överlämnas till lagtinget under år 2011.

 

 

Detaljmotivering

 

9 § Utskottet har erfarit att avsikten från landskapsregeringens sida har varit att gränsen för stödberättigad elproduktion under ett kalenderår ska vara 200 megawattimmar. Utskottet föreslår en korrigering av framställningen till denna del så att 800 megawattimmar ändras till 200 megawattimmar i 9 § 1 p.

 

17 § Utskottet noterar att avsikten är att förslaget skulle vara ett förslag till budgetlag enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Utskottet föreslår därför att ikrafträdelsebestämmelsen kompletteras med ett nytt 1 mom. för att åstadkomma detta varvid nuvarande 1 och 2 mom. blir nya 2 och 3 mom.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 maj 2011 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, lagberedaren Olle Ekström, energiutvecklaren Henrik Juslin och europarättschefen Michaela Slotte.

    I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw och ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G

om produktionsstöd för el

 

(Ingressen lika som i framställningen).

 

1-8 §§

(Lika som i framställningen).

 

9 §

Inskränkning i utbetalning

     Ett fast produktionsstöd för el utbetalas inte

     1) om elproduktionen under ett kalenderår har varit mindre än 200 megawattimmar,

     2) för el från vindkraft eller biogas om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett kalenderår har varit högre än 76,60 euro per megawattimme eller

     3) för el från skogsflis om ett medelvärde för marknadspriset på en utsläppsrätt under ett kalenderår är högre än 18 euro.

     (2 mom. lika som i framställningen)

 

10-16 §§

(Lika som i framställningen.).

 

17 §

Ikraftträdande

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som bestäms i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     (2 mom. lika som i framställningens 1 mom.).

     (3 mom. lika som i framställningens 2 mom.).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 31 maj 2011

 

 

Ordförande

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte