Finansutskottets betänkande 7/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 23/2001-2002

 

 

INNEHÅLL

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att Kraftnät Åland Ab beviljas en landskapsgaranti såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till 1,2 miljoner euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås få beviljas för lån som upptas före den 31 maj 2003.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2002 remitterat framställningen till finansutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört verkställande direktören för Kraftnät Åland Ab Jan Kahlroth.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab utöver av Lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 1.200.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för tryggande av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyllandet av för lånen ställda villkor; samt

      

          att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31 maj 2003.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 15 maj 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson