Finansutskottets betänkande 8/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2002

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Revisorernas berättelse. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmänt1

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 1

Förvaltningen av landskapets fastigheter1

Finansavdelningens förvaltningsområde. 2

Ålands landskapsandelssystem jämfört med statsandelssystemet i riket2

IKT-frågor2

Utskottets förslag. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Revisorernas berättelse

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

I huvudsak omfattar utskottet landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen. I betänkandet har dock utskottet valt att kommentera vissa delar där utskottet erhållit kompletterande information. Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

Utskottet har funnit att landskapsrevisorerna grundligt fördjupat sig i vissa mycket aktuella och viktiga frågor för landskapet. Bland dessa finns frågor som även finansutskottet ägnat uppmärksamhet vid ett flertal tillfällen under senare år. Beträffande slutsatser och påpekanden i berättelsen är finansutskottet på de flesta punkter enigt med revisorerna.

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Förvaltningen av landskapets fastigheter

 

     När det gäller förvaltningsansvaret för landskapets byggnader föreslår utskottet att landskapsstyrelsen vid behov förtydligar ansvarsfördelningen mellan berörda parter. Utskottet har erfarit att en genomgång av landskapets alla fastigheter har inletts och avsikten är att föreslå försäljning av fastigheter som landskapet inte behöver. När det gäller organisationsförändringar har landskapsstyrelsen rationaliserat vissa funktioner. Beträffande det löpande underhållet har dock landskapsstyrelsen funnit att underhållet fungerar bäst i de fall där ansvaret har överförts till en särskild fastighetsskötare.

     Fastigheternas försäkringsskydd har aktualiserats tidigare. Utskottet konstaterar i likhet med revisorerna att premierna utgör en stor utgiftspost och att alternativa lösningar bör undersökas. Det kan finnas anledning att göra prisjämförelser mellan flera försäkringsbolag. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen är enig med revisorerna på denna punkt och att den arbetsgrupp som inventerat landskapets fastigheter under sitt arbete berört frågan. Landskapsstyrelsens avsikt är att återkomma till ärendet.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Utskottet konstaterar att en modern finansförvaltningslag fortfarande saknas. Såvitt utskottet erfarit har arbetet med lagen ännu inte inletts.

     Fortsättningsvis finns det stora utgiftsreserveringar med i budgeten i form av reservationsanslag och utgiftsrester. Mot bakgrund av det stora underskottet i bokslutet för 2002 anser utskottet att landskapsstyrelsen bör överväga att återföra en större del av utgiftsresterna. En viss minskning har skett, men enligt utskottet kunde den vara betydligt större. Vid alla större projekt bör det alltid finnas en fastställd tidsplan för användningen. När tiden gått ut bör oanvända medel genast återföras.

     När det gäller budgetuppföljningen konstaterar utskottet att betydande tekniska förbättringar under de senare åren inom den centrala förvaltningen har lett till att tillgängligheten till nära nog tidsmässigt exakta budgetuppföljningar har möjliggjorts. Så snart en transaktion bokförts på finansavdelningen kan den budgetansvarige tjänstemannen granska transaktionen under budgetmomentet i sin egen dator. Varje vecka får de budgetansvariga dessutom per e-post en budgetrapport. Finansavdelningen har hållit interna utbildningstillfällen om hur tjänstemännen via sin egen dator kan följa med förändringar under respektive budgetmoment. Enligt utskottet skulle medelsanvändningen även kunna göras löpande tillgänglig för andra tjänstemän än de budgetansvariga. En bredare bugdetuppföljning på respektive avdelning kan leda till högre kostnadsmedvetenhet och ett bredare ansvarstagande för att budgetmålen nås. De tekniska förbättringarna ger samtidigt landskapsstyrelseledmöterna möjlighet att närmare följa och styra den ekonomiska utvecklingen vid avdelningarna under året.

 

Ålands landskapsandelssystem jämfört med statsandelssystemet i riket

 

Utskottet har med stort intresse tagit del av den utredning som bifogats landskapsrevisorernas berättelse. Även om landskapsandelssystemet och statsandelssystemet har vissa olikheter som gör dem svåra att jämföra utgör utredningen ett bra faktaunderlag för kommande ställningstaganden. Jämförelsen är gjord utgående från förhållandena under 2002. I statsandelssystemet har vissa förändringar införts som tillämpas från ingången av år 2003. Utskottet konstaterar samtidigt att även landskapsandelssystemet har genomgått vissa förändringar under 2003.

 

IKT-frågor

 

Landskapsrevisorerna understryker behovet av samordning av IKT-frågorna inom landskapsförvaltningen så att dubbelarbete och extra kostnader undviks. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen redan den 29 juni 2001 tillsatte en ledningsgrupp med uppdrag att samordna landskapsstyrelsens insatser för IKT-utvecklingen i näringslivet, utbildningen och landskapsförvaltningen. En projektanställd knöts till detta arbete. I samband med att den projektanställde övergick till annan arbetsgivare beslöt landskapsstyrelsen med hänvisning till det stramare budgetläget att inte lediganslå projektanställningen på nytt. Utskottet har erfarit att beslutet baserar sig på ekonomiska överväganden.

     När det gäller IKT-utvecklingen inom förvaltningen konstateras att denna utveckling inte kan separeras från den ordinarie verksamheten. Varje avdelningschef ansvarar för att avdelningen deltar i arbetet och samordnar sitt bidrag till IKT-utvecklingen med övriga delar av förvaltningen. Utskottet har bl.a. inhämtat att landskapsstyrelsen under våren 2003 tillsatte en s.k. dokumentgrupp som skall se över den elektroniska hanteringen av dokument.

 

Utskottets förslag

 

I övrigt instämmer utskottet med landskapsrevisorernas slutsatser och påpekanden. Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2002.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson, sakkunnigtjänstemannen Jan Björkwall vid Finlands kommunförbund, finanschefen Dan E Eriksson, landskapsrevisorernas ordförande Magnus Lundberg och ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg (delvis), ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Per-Erik Eriksson (delvis) och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar detta betänkande till landskapsstyrelsens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson