Finansutskottets betänkande 8/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2005-2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2006

·      Landskapsregeringens framställning nr 21/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten år 2006. Tillägget balanserar på ett netto om 2.058.000 euro. I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 285.504.000 euro.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de motiveringar som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

I N K O M S T E R

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

 

 

Ett tillägg om 1.000.000 euro föreslås under momentet, som innebär att sammanlagt 6.000.000 euro budgeteras under momentet. Hela anslaget avser köpeskillingen för försäljningen av samtliga aktier i Fastighets Ab Ålands Turisthotell. Avtalet om överlåtelse av aktierna omfattar även ett avtal om hyra och drift av Ålands kultur- och kongresshus. I förtydligande syfte konstaterar utskottet att köpeskillingens skälighet skall bedömas mot bakgrund av det åtagande som köparen förbinder sig till genom hyres- och driftsavtalet. Fastigheten överlämnas enligt avtalet i befintligt skick och utan några vidare åtaganden från landskapets sida. Utskottet föreslår att lagtinget godkänner försäljningen av aktierna med de villkor som landskapsregeringen knutit till överlåtelseavtalet.

 

 

 

U T G I F T E R

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD LÅN OCH INVESTERINGAR

 

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

 

Med hänvisning till motiveringarna i budgetframställningen föreslår utskottet att den av lagtinget tidigare fastslagna kostnadsramen för kultur- och kongresshuset höjs i enlighet med landskapsregeringens förslag.

     Utskottet har erfarit att de förändringar som företagits i entreprenadhandlingarna inte har inneburit några förändringar i det rumsprogram som i samband med tidigare budgetberedningar presenterats för utskottet. Förändringarna kommer inte heller på något annat sätt att inverka negativt på den planerade verksamheten i huset. Vidare konstateras att landskapsregeringen genom hyres- och driftsavtalet säkerställer att kulturorganisationer får tillgång till de utrymmen som är avsedda som övningslokaler.

     Kultur- och kongresshuset är en viktig infrastrukturell satsning för både närings- och kulturliv. Förutom att den ger möjligheter till ett ökat utbud av kulturevenemang på kvalitativt hög nivå räknar utskottet med att satsningen kommer att stimulera en utveckling och breddning av det åländska kulturlivet. På sikt kan detta ge anledning till ytterligare kultursatsningar. Kultur- och kongresshuset kommer dessutom att bidra till en positiv utveckling inom resandenäringen och ge ringeffekter till övrigt näringsliv.

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

 

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

 

 

Utskottet konstaterar att det bolag som tidigare skötte flygtrafiken mellan Mariehamn och Åbo upphörde med sin verksamhet med mycket kort varsel. I syfte att försöka lösa behovet av patienttransporter underhandlade Skärgårdsflyg Ab i brådskande ordning med Turku Air som omgående inledde flygningar. Landskapsregeringen har förhoppningar om att reguljär trafik mellan Mariehamn och Åbo skall inledas på kommersiella grunder så småningom. Inget flygbolag har dock visat att de har för avsikt att inleda reguljär trafik på rutten redan under detta år. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen därför avser att upphandla trafik från oktober till december 2006. Enligt utskottet är  behovet av dagliga flygtrafikförbindelser angeläget för de patienter som berörs och utskottet tillstyrker mot denna bakgrund att upphandlingen verkställs så snart som möjligt.

     Utskottet har fört en diskussion om var i budgeten anslaget bör upptas. Om det blir aktuellt att uppta anslag för patienttransporter även under 2007 ombeds landskapsregeringen överväga att föra in det under Ålands hälso- och sjukvård. Det viktigaste är dock att transporterna säkerställs och att en långsiktigt hållbar lösning söks.

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

 

 

45.56.62

Främjande av avfallshanteringen

 

 

 

Utskottet konstaterar att avfallshanteringen skall bekostas av hushållen och företagen själva. Därtill har producentansvar för vissa produkter införts som innebär att producenter eller importörer, då det är fråga om import, skall svara för avfallskostnader som är förknippade med produkten eller emballaget. Det föreslagna anslaget är därför enligt utskottet inte förenligt med principen om att förorenaren skall betala. I framställningen motiveras anslaget med att medlen behövs under en övergångsperiod medan systemen byggs upp.  Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att lösa de problem som uppkommit.

     Då anslaget är av tillfällig art tillstyrker utskottet att det upptas, men vill samtidigt understryka att också de kommuner som inte är medlemmar i Ålands miljöservice k.f. skall behandlas på lika grunder som medlemskommunerna vid fördelningen av anslaget.

     Enligt utskottet bör ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna klargöras. Avfallshanteringen är i första hand kommunernas ansvar men landskapsregeringen är som övervakande myndighet ytterst ansvarig för att det fungerar. Utskottet emotser resultatet av arbetsgruppens arbete och erinrar om utskottets synpunkter i betänkandet angående den ordinarie budgeten för 2006. ”Om det visar sig att Ålands miljöservice k.f. inte blir en helåländsk lösning för avfallshanteringen bör landskapsregeringen överväga att föreslå en överföring av behörigheten till landskapet.”

     Utskottet föreslår att landskapsregeringen i samband med den ordinarie budgeten för 2007 presenterar en långsiktigt hållbar lösning för avfallshanteringen som tar i beaktande randkommunernas och skärgårdskommunernas speciella situation.   

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

46.05.53

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

 

 

 

Utskottet anser att det är viktigt att det finns en hantverksutbildning av hög kvalitet i landskapet. Det konstateras att landskapet genom anslaget, som är avsett för en under bildning varande stiftelse, binder upp sig för framtida budgeter. Det är viktigt att landskapsregeringen säkerställer att vissa grundläggande åtgärder för att starta upp utbildningen är vidtagna innan avtal med stiftelsen tecknas och medlen betalas ut eftersom förslaget även innebär stora investeringar i fastigheter.

     Det bör bl.a. föreligga en utförlig drifts- och investeringsbudget. Enligt utskottet bör drifts- och renoveringskostnaderna för byggnaderna åligga stiftelsen. Vidare bör en utbildningsplan finnas som anger utbildningens innehåll, längd, vilka inträdeskrav som ställs på de sökande till skolan samt vilken behörighet till vidareutbildning som utbildningen är avsedd att ge.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget i samband med den ordinarie budgeten för 2007 och föreslå ett anslag för uppförande av en verkstadsbyggnad. Utskottet föreslår att landskapsregeringen befullmäktigas att sluta de avsedda avtalen med beaktande av de av utskottet framförda synpunkterna.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vice lantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Runar Karlsson, Harriet Lindeman, Britt Lundberg och Lasse Wiklöf, finanschefen Dan E Eriksson, överinspektören Göran Frantzén, styrelseordföranden Veronika Häggblom och projektledaren Anna Sundblom för den under bildning varande stiftelsen Ålands hantverksskola, styrelseledamot Ann Granlund och vice ordföranden Gunilla Nandelstadh-Nordlund för Ålands slöjd- och konsthantverk r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt medlemmarna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2006.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 september 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson