Finansutskottets betänkande 8/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2006

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 1/2006-2007

·      Landskapsregeringens meddelande nr 7/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Revisorernas berättelse. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Trafikavdelningens förvaltningsområde. 1

Skärgårdstrafikens bokningssystem. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Revisorernas berättelse

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen för år 2006 och föreslår att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsrevisorerna har enligt finansutskottet på sedvanligt sätt utvalt och granskat delar av landskapsförvaltningen. De frågor som tas upp behandlas både grundligt och sakligt samtidigt som tidigare påpekanden till de aktuella enheterna följs upp. Finansutskottet har inget att invända mot de synpunkter som framförs.

     Landskapsrevisorernas berättelse har denna gång avlämnats före sommaren vilket har möjliggjort för landskapsregeringen att tillställa lagtinget ett meddelande i ärendet inför sessionen i september. Landskapsregeringen redovisar i sitt meddelande nr 7/2006-2007 de åtgärder som landskapsregeringen vidtagit med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2006. Utskottet välkomnar det nya förfarandet och anser att det borde permanentas.

 

Trafikavdelningens förvaltningsområde

 

Skärgårdstrafikens bokningssystem

 

Utskottet konstaterar att landskapsrevisorerna är kritiska till upphandlingen av ett internetbaserat bokningssystem. Enligt landskapsrevisorerna beror projektets försening på bristfällig kravspecifikation i samband med upphandlingen. Revisorerna konstaterar vidare att en noggrann kravspecifikation utgör en förutsättning för att anbudsgivarna till fullo ska inse vidden av det utbjudna uppdraget.

     Utskottet omfattar landskapsrevisorernas kritik och anser att landskapsregeringen bör överväga möjligheten att anlita externa experter vid upphandling av komplicerade system såsom datasystem. Detta skulle bl.a. innebära att kravspecifikationen för olika uppdrag skulle utarbetas av neutrala utomstående experter med kunskaper på respektive område.

     Utskottet konstaterar att det nuvarande datasystemet tillsvidare endast möjliggör bokning för kunder via telefon. Utskottet noterar vidare att den ursprungliga avsikten med projektet var att möjliggöra bokning via Internet och att utskottet i sitt betänkande nr 2/2004-2005 gällande budget för landskapet Åland år 2005 underströk vikten av att prioritera ett Internet-baserat bokningssystem.

     Utskottet har vidare under ärendets behandling erfarit att projektet kommer att kräva extra budgetanslag innan det är fullbordat.

     Med beaktande av vad utskottet här anfört uppmanar utskottet landskapsregeringen att snabba upp förverkligandet av den Internet-baserade bokningen så att den är i fullt bruk och tillgänglig för samtliga kunder senast sommaren 2008.    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över landskapsrevisorernas berättelse för år 2006 samt landskapsregeringens meddelande 7/2006-2007.

     Utskottet har i ärendet hört ordföranden för landskapsrevisorerna Magnus Lundberg, landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson och avdelningschefen Niklas Karlman, ansvarige för affärsutveckling Mats Adamczak från PBS, styrelseordföranden för Celeste Ab Hubertus von Frenckell, och VD för Anite Travel System Anders Rundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, viceordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Peter Grönlund, Torbjörn Eliasson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar detta betänkande till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 13 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund