Finansutskottets betänkande 8/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2010-2011

 

Datum

 

Finansutskottet

2011-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Ändring av lagstiftningen om utkomststöd

·       Landskapsregeringens framställning nr 31/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen om utkomststöd uppdateras och att en automatik tas in i lagstiftningen, så att ändringar i rikslagen kommer att gälla i landskapet när de träder ikraft.

   Landskapsregeringen föreslår att utkomststödets grunddel höjs till finländsk nivå och att en engångsförhöjning med 10 procent görs i grunddelens livsmedelskostnader för att kompensera för högre livsmedelskostnader i landskapet.

    Landskapsregeringen föreslår därtill att den andel av ensamförsörjartillägget som inte ska beaktas som inkomst vid fastställande av utkomststöd ändras från 50 procent till 100 procent.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag och anser att det är bra att utkomststödets nivå höjs med tanke på kostnadsutvecklingen i samhället.

     Utskottet noterar med viss oro att vissa befolkningsgrupper är överrepresenterade bland mottagarna av utkomststöd. Speciellt gruppen 18-24 åringar är överrepresenterade. Utskottet anser därför att det är av utomordentlig vikt att kommunerna också tar egna initiativ för att motverka uppkomsten av ett långvarigt utkomststödberoende. Ett exempel på detta är Sunds kommun som inom ramen för ett projekt, som man kallade för Perspektiv, erbjöd utkomststödtagaren vägledningssamtal med en personlig handledare. Erfarenheterna från projektet var goda.

     Utskottet erfar att det bland kommunerna verkar råda en viss skillnad i grunderna för hur utkomststöd beviljas.

     Vidare har utskottet erfarit att det bland kommunerna råder en viss osäkerhet beträffande tillämpningen av det som benämns förebyggande utkomststöd i 13 § lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997). Den handbok om utkomststöd som utgetts av social- och hälsovårdsministeriet (publikation 2007:12) behandlar det förebyggande utkomststödet endast på ett allmänt plan. Utskottet anser att landskapsregeringen kunde utarbeta kompletterande anvisningar för det förebyggande utkomststödet.

     Utskottet har noterat att automatiken i ändringen av grunddelen endast gäller indexförändringen. Om man avser höja grunddelens belopp utöver indexförändringen krävs en ändring av lagen.

 

Detaljmotivering

 

Utskottet konstaterar att det i detaljmotiveringen finns några felaktigheter:

 

4 §. Grunddelens belopp. Det belopp om 339,65 euro som uppges i framställningen ska rätteligen vara 439,65 euro.

 

5 §. Indexjustering av grunddelen. I förklaringen över hur indexet räknas ut anges i framställningen att indexförändringen mellan januari månad och januari månad föregående år ska användas som beräkningsgrund. Utskottet konstaterar att det är indexförändringen mellan december månad och december månad föregående år som avses, annars blir det omöjligt för kommunerna att tillämpa förändringen av grunddelen från den första februari. Användningen av december månads index är dessutom rådande praxis. Utskottet konstaterar vidare att det utgående från skrivningen i framställningen inte är avsett att sänka grunddelens belopp i de fall index skulle uppvisa en negativ förändring, utan att man då lämnar grunddelen oförändrad.

 

     I framställningens bilaga 3 finns ett korrekturfel i tabell 1 och 2, i tredje kolumnen står det € per månad, vilket ska vara € per dag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 juni 2011 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, lagberedaren Caroline Karlsson, chefen för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Casper Wrede, direktören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall, socialsekreterarna Keijo Sjöblom och Andrea Sandberg, nämndordföranden Göte Winé, diakonen Eva Lindblom samt socialmissionens styrelsemedlemmar Ea Nordberg och Kristina Baér.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson, viceordföranden Raija-Liisa Eklöw, ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen låter utföra en uppföljning av ÅSUB-rapporten (2007:5) ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland”.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 september 2011

Ordförande

 

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

Sten Eriksson