Finansutskottets betänkande 9/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2003

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 28/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2003. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 1.664.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 242.144.000 euro budgeterats för år 2003.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns med en ändring i villkoren för utarrenderingen av Lilla och Stora Båtskär.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsstyrelsen föreslår bl.a. i framställningen att lagtinget godkänner en utarrendering av Stora och Lilla Båtskär för uppförandet av fyra stycken vindkraftverk. De huvudvillkor som landskapsstyrelsen har för avsikt att inta i arrendeavtalet redovisas i framställningen. Ett av villkoren föreskriver att arrendeavtalet kan upplösas om nödvändiga tillstånd för den planerade utbyggnaden av vindkraftverk inte kan erhållas, om projektet förfaller av andra orsaker eller byggstart inte skett före den 1 januari 2006. Med hänvisning till att tillståndsprövningen tar viss tid i anspråk och då besvärstider måste beaktas innan ett tillstånd kan träda i kraft föreslår utskottet att den nämnda tidpunkten förlängs till den 1 januari 2008.

     Under utskottsbehandlingen har även frågan om en eventuell utarrendering av lotsstugan på Lilla Båtskär berörts. Utskottet har erfarit att även om vindkraftsanläggningarna uppförs så föreligger inte några hinder för en separat utarrendering av lotsstugan.

     I övrigt förordas landskapsstyrelsens förslag till andra tilläggsbudget för 2003 med hänvisning till motiveringarna i framställningen samt det som framkommit under utskottsberedningen.


Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

Utskottet har erfarit att en rapport angående erfarenheterna från M/s Grisslans driftsentreprenad kommer att utarbetas av landskapsstyrelsen och att utskottet därmed kommer att få tillfälle att återkomma till ärendet.

 

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

Byggandet av den nya bron över Marsund krävde tillstånd enligt vattenlagen för landskapet Åland (61/1996). Tillstånd beviljades för projektet av miljöprövningsnämnden i enlighet med ansökan. I ansökan angavs att den gamla bron skall rivas. Tillståndet gäller i tio år vilket innebär att bron skall rivas senast 2008. Utskottet har erfarit att endast ett anbud hade inlämnats på rivningen och att detta väsentligen överskred det som budgeterats för ändamålet. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen har tid att återkomma till ärendet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson och Runar Karlsson, finanschefen Dan E Eriksson, verkställande direktören för Ålands Vindkraft Ab Erling Gustafsson, bro- och hamningenjören Roger Helin, tekniske inspektören Göran Holmberg och kanslichefen Elisabeth Nauclér.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg (delvis) samt medlemmarna Jan-Erik Mattsson, Anne-Helena Sjöblom och ersättarna Per-Erik Eriksson (delvis) och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till andra tilläggsbudget för landskapet Åland under år 2003 utan ändringar.

 

att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utarrendera Stora och Lilla Båtskär för en tid om 30 år i enlighet med de i allmänna motiveringen angivna villkoren och med beaktande av den ändring utskottet framför i detta betänkande.

__________________


Mariehamn den 19 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson