Finansutskottets betänkande 9/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2005

·      Landskapsregeringens framställning nr 18/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för 2005. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 7.498.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 263.641.000 euro budgeterats för år 2005.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget godkänns med följande motiveringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering                  

 

Utskottet noterar att lönsamheten för passagerartrafiken är svag. Orsaken till detta är en stagnerad passagerartillväxt och att det råder överkapacitet på Östersjön vilket medför försämrade intjäningsmöjligheter. Läget för bulk-, tanker- och roro-trafiken ser däremot ljusare ut. En förnyelse av denna flotta har skett och det finns ytterligare potential till utveckling. Utskottet stöder landskapsregeringens arbete med fortsatta ansträngningar att förmå regeringen och arbetsmarknadens parter att hitta sådana lösningar som ger långsiktiga konkurrensförutsättningar även under inhemsk flagg.

     Landskapsregeringen föreslog under moment 47.03.45 i första tilläggsbudgeten, FR nr 14/2004-2005, för detta år ett anslag om 200.000 euro att användas för utredningar av affärsidéer och projekt. Hänvisande till finansutskottets betänkande nr 4/2004-2005 över första tilläggsbudgeten konstaterar utskottet att landskapsregeringen nu lämnat den begärda redogörelsen och stöder landskapsregeringen i uppgiften att främja uppkomsten av lönsam affärsutveckling baserad på privata initiativ.

 

 

 

Detaljmotivering

U T G I F T E R

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

 

46.40.21.

Driftsutgifter för M/s Michael Sars (VR)

 

 

Utskottet konstaterar att driftskostnaderna är betydligt högre för M/s Michael Sars än för M/s Utö. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att M/s Michael Sars, under tider som fartyget inte behövs för den åländska undervisningen, används till de införtjäningsmöjligheter som finns, exempelvis utbildning på andra orter och miljöforskning.

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.40.

ARBETSFÖRMEDNINGEN

 

47.40.50.

Arbetslöshetsersättning (F)

 

 

Utskottet har erfarit att ungdomsarbetslösheten minskat och att sysselsättningsläget nu är ungefär samma som 2004. Tilläggsanslaget beror på en eftersläpning i budgeteringen.

 

 

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

47.52.77.

Utveckling av Grelsby kungsgård (R)

 

 

 

Utskottet omfattar fastighetsbytet i enlighet med landskapsregeringens förslag. En förutsättning för markbytena är att landskapsregeringen har fattat slutligt beslut om att upplåta fastigheterna för anläggande av en golfbana.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 september 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vice lantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell och Lasse Wiklöf samt avdelningsjuristen Susanne Andersson, finanschefen Dan E. Eriksson, avdelningschefen Olof Erland, enhetschefen Leif Franzell, byråcheferna Lars-Erik Karlsson, Viveka Löndahl och Mikael Sandvik, företagskonsulten Bertil Nordin, ordföranden för Ålands redarförening Kent Nyström och rektorn Lars Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund (delvis) samt ersättaren Carina Aaltonen (delvis).

     Vice ordföranden Mats Perämaa har fogat två reservationer till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 september 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist

 


 

RESERVATION

 

 

     Jag reserverar mig mot det stöd som finansutskottets majoritet ger det förslag till nya principer för näringsstöd som tillåter bidrag upp till 100 % av den 23.8.2005, som landskapsregeringen redogör för i denna tilläggsbudget under allmänna motiveringar.

     100 % i bidrag anser jag vara principiellt fel då risktagandet i företagandet, som får betraktas som en sund drivkraft därmed helt överförs på samhället.

     Gränsdragningen mellan samhällsekonomin och det privata kapitalet suddas också ut.

     Ytterligare så finns det en allmän uppfattning som jag delar, att detta stöd har uppkommit uttryckligen på begäran och efter påtryckning av ett specifikt företag. Därmed förfaller tanken på att detta stöd har uppkommit efter ett brett behov.

     Jag föreslår att de skrivningar som uttrycker finansutskottets majoritets stöd för detta 100 %:iga bidrag ersätts med följande:

     Landskapsregeringen skall återgå till de stödprinciper som fanns innan de nya principerna fastställdes den 23.8.2005.

 

 

 

Mariehamn 29.9.2005

 

 

 

                                            Mats Perämaa


 

 

 

RESERVATION

 

 

 

 

     Jag reserverar mig mot den bristfälliga hanteringen, beredningen och det förslag som finansutskottets majoritet omfattar under moment 47.52.77 utvecklande av Grelsby kungsgård.

     Landskapets egen förvaltning, åtminstone vad gäller jordbruksbyrån och skogsbruksbyrån har varit helt frånkopplad i beredningen av de föravtal till markbyten som föreligger.

     De utomstående värderingarna av markområdena visar på stora brister då de inte är heltäckande och inte heller omfattar alla väsentliga delar av de områden som föreslås att skall bytas. T.ex. saknas en värdering av 23 ha skog som enligt uppgift finns inbakat i ett område om 33 ha och som kallas för impediment utgörande en del av Grelsby kungsgårds marker.

     Värderingarna som utförts är även delvis föråldrade och nya uppgifter om värdet på jordbruksmark fordrar även det en ny värdering.

     Inte heller har finansutskottets majoritet funnit det värdefullt att bekanta sig med de berörda områdena för att på ort och ställe skapa sig en egen uppfattning om markbytena.

     För att lagtinget skall kunna ta ställning till korrekta uppgifter om markbytena och för att inte byggandet av en golfbana i Finström skall riskeras genom dålig förvaltning föreslår jag att lagtinget omfattar denna reservation och under moment 47.52.77 i betänkandet inför följande ordalydelse:

     Landskapsregeringen skall utföra en heltäckande oberoende värdering av de markområden som avses i de föravtal som föreligger. Lämpligen kan lantmäterimyndigheten utnyttjas för detta.

     Landskapets egen förvaltning bör få ge utlåtanden om dessa markbyten. Landskapregeringen kan återkomma till lagtinget med förslag om markbyten då värderingarna är utförda.

 

Mariehamn 29.9.2005

 

 

 

 

                                            Mats Perämaa