Framställning 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 1/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-11-02

FR0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ny blankettlag om handel med utsäde

 

 

 

I N N E H Å L L

Förslag. 1

Allmän motivering. 2

Lagstiftningsbehörigheten. 2

Bakgrund. 2

Framställningens mål och medlen för att nå dem.. 2

Rikslagen. 2

Framställningens verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde  6

 

 

 

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att en ny blankettlag om handel med utsäde stiftas. Lagen skall ersätta gällande blankettlag om handel med utsäde. Genom framställningen uppdateras utsädeslagstiftningen så att den överensstämmer med EG-rätten.

 

__________________

 


Allmän motivering

 

Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 18 § 15 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om jord- och skogsbruk och i och med det, utsäde. Beträffande genetiskt modifierat utsäde har landskapsstyrelsen däremot ingen lagstiftningsbehörighet. Detta konstaterade Högsta domstolen, genom hänvisning till 27 § 42 punkten självstyrelselagen, i sitt utlåtande nr 1046, givet 21.3.1996.

 

Bakgrund

 

Landskapslagen om tillämpning av lagen om handel med utsäde (108/1993) har varit i kraft sedan den 1 januari 1994. Den antogs i samband med att Åland anslöt sig till EES-avtalet 1993 och därigenom förband sig att anpassa sin lagstiftning till europeiska gemenskapens utsädeslagstiftning. Det ansågs mest ändamålsenligt att genom en blankettlag tillämpa rikets lag om handel med utsäde. Lagen om handel med utsäde (FFS 233/1993) reglerade motsvarande områden i riket och hade, förutom några undantagsarrangemang, harmoniserats med europeiska gemenskapens lagstiftning om utsäde.

 

Framställningens mål och medlen för att nå dem

 

Syftet med utsädeslagstiftningen är att upprätthålla en högklassig växtproduktion genom att främja tillgången på och användningen av utsäde som är av hög kvalitet och lämpligt för växtförhållandena i landskapet.

     Omfattande materiella och tekniska ändringar i fråga om produktion och marknadsföring har gjorts i de EG-direktiv som reglerar handeln med utsäde (98/95/EG). Med hjälp av ändringarna vill EG avlägsna handelshinder för den fria rörligheten för utsäde i takt med förstärkningen av den inre marknaden samt förtydliga och uppdatera utsädesdirektiven. Genom denna framställning uppdateras landskapets utsädeslagstiftning så att den överensstämmer med EG-rätten. Det anses även fortsättningsvis vara mest ändamålsenligt att genom en blankettlag tillämpa rikets lag om handel med utsäde (FFS 728/2000). Genom ett bemyndigande i blankettlagen ges landskapsstyrelsen rätt att besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av rikslagen skall tillämpas i landskapet. Bestämmelser på lägre nivå än lag kommer närmast att innehålla reglering enligt EG-direktiv av teknisk natur. Landskapsstyrelsen kan besluta att bestämmelserna skall tillämpas oförändrade eller med de ändringar som anses ändamålsenliga.

 

Rikslagen

 

Marknadsföringen av utsäde utgår liksom tidigare från ett certifieringssystem, vilket är en viktig metod för att genomföra lagstiftningens mål. Det skall vara möjligt att avvika från certifieringskravet endast i de fall som uttryckligen bestäms i lagen. Till lagen har fogats bestämmelser om utsäde som modifierats med genteknik. Anmälningsförfarandet i samband med förpackandet av utsäde har ändrats till ett tillståndsförfarande. Möjligheterna att förbjuda marknadsföring av regelstridiga utsädespartier har utvidgats. Tillsynsmyndigheten har givits möjlighet att under vissa förutsättningar ge en skriftlig anmärkning för brott mot lagstiftningen. Bestämmelserna som gäller myndighetsorganisationen har bibehållits, men gjorts tydligare. Syftet med ändringarna har varit att modernisera bestämmelserna, klargöra tillsynssystemet och effektivisera systemen.

 

Framställningens verkningar

 

Organisatoriska och ekonomiska verkningar

Förslaget har inte några organisatoriska eller ekonomiska verkningar på landskapsförvaltningen.

 

Konsekvenser för jämställdheten och miljön

Förslaget medför inte några konsekvenser beträffande jämställdheten och inte heller beträffande miljön.

 

Detaljmotivering

 

1 § Lagen om handel med utsäde är huvudsakligen en s.k. fullmaktslag som överlåter åt jord- och skogsbruksministeriet att utfärda närmare bestämmelser. Ministeriet kommer genom riksförordningar att bestämma om kraven beträffande certifikatutsädets sortäkthet och kvalitet, övriga förutsättningar för certifiering, om certifiering av utsäde, kraven beträffande produktion, hantering och lagring av certifikatutsäde och märkningen av förpackningar och utsädespartier m.m.

     I paragrafens tredje moment har landskapsstyrelsen givits befogenhet att besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av rikslagen skall tillämpas i landskapet. Bestämmelser på lägre nivå än lag kommer närmast att innehålla reglering enligt EG-direktiv av teknisk natur. Landskapsstyrelsen kan besluta att bestämmelserna skall tillämpas oförändrade eller med de ändringar som anses ändamålsenliga.

 

2 § I paragrafen räknas de bestämmelser upp som inte skall tillämpas i landskapet.

     Enligt 20 § lagen om handel med utsäde skall årligen utarbetas en tillsynsplan för organiseringen av tillsynen. Syftet med denna tillsynsplan är att göra tillsynen effektivare. Med tanke på landskapets storlek och på att tillsynen fungerar bra även utan en särskild tillsynsplan, föreligger inget behov att årligen upprätta en sådan.

     På inhämtande av de personuppgifter och införande av dem i sådana register som avses i 24 § rikslagen samt på användande och utlämnande av uppgifterna tillämpas i landskapet landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/1977). Personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas inte.

     Landskapsstyrelsen anser att det inte finns något behov av att regelbundet offentliggöra tillsynsresultat varför 25 § inte skall tillämpas i landskapet. Detta hindrar inte landskapsstyrelsen att inom ramen för gällande lagstiftning offentliggöra tillsynsresultat.

     Om tystnadsplikt för tjänsteman inom landskapsstyrelsen stadgas i 17 § tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987). Tjänsteman får inte utnyttja eller olovligen yppa sådana omständigheter som kommit till hans kännedom i tjänsten och som enligt särskilda bestämmelser eller som på grund av sakens beskaffenhet annars uppenbarligen inte får yppas. Bestämmelsen i 26 § rikslagen tillämpas inte.

     För prestationer enligt denna lag kan landskapsstyrelsen ta ut avgifter enligt vad som bestäms i landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993). Sålunda tillämpas inte stadgandet i 27 § rikslagen.

     Några kontrollörer eller provtagare kommer inte att auktoriseras av landskapsstyrelsen utan tillsynsuppgifterna utförs av tjänstemän vid landskapsstyrelsen och 28 § rikslagen tillämpas därför inte.

 

3 § De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om handel med utsäde ankommer på riksmyndigheter skall handhas av landskapsstyrelsen. Till dessa uppgifter hör att godkänna en sort för upptagande i sortlistan, förbjuda marknadsföring av utsäde i vissa fall, övervaka förslutandet av förpackningar av certifikatutsäde, bevilja tillstånd för att förpacka utsäde för marknadsföring etc.

     Landskapsstyrelsen svarar för certifieringen av utsäde. Dessutom ansvarar landskapsstyrelsen för den allmänna styrningen och tillsynen vid verkställandet av lagen.

     I tillsynen över importen av utsäde deltar tullverket.

     Beträffande genetiskt modifierat utsäde har landskapsstyrelsen ingen lagstiftningsbehörighet och därigenom inte heller någon förvaltningsbehörighet enligt 23 § självstyrelselagen.

 

4 § I enlighet med näringsutskottets betänkande 1998-99 nr 2 skall de uppgifter som skall lämnas skriftligen i bl.a. en varudeklaration vara avfattade på svenska.

 

5 § Sådana kontroller som avses i 21 § rikslagen och som har utförts av myndigheterna i någon annan stat kan godkännas av landskapsstyrelsen.

 

6 § För att förbättra utsädespartiernas kvalitet, säkerställa en adekvat produktion och skapa en ändamålsenlig tillsyn har ett tillståndssystem för förpackande av utsäde för marknadsföring införts. Enligt 11 § 3 mom. rikslagen skall näringsidkare som fått tillstånd att förpacka utsäde för marknadsföring, skriftligen underrätta Kontrollcentralen för växtproduktion om inledandet och avslutandet av den tillståndspliktiga verksamheten och om förändringar i densamma. I landskapet hemmahörande näringsidkare skall underrätta landskapsstyrelsen.

 

7 § Enligt 12 § 1 mom. rikslagen skall en näringsidkare som bedriver marknadsföring, import eller export av utsäde göra en skriftlig anmälan till Kontrollcentralen för växtproduktion om inledandet och avslutandet av verksamheten och om förändringar i den. I landskapet hemmahörande näringsidkare skall göra anmälan till landskapsstyrelsen.

 

8 § Enligt 24 § rikslagen för Kontrollcentralen för växtproduktion ett riksomfattande register för tillsynsändamål. Landskapsstyrelsen för ett landskapsomfattande register för ändamålet.

     För att beakta de krav om skydd av bl.a. privatlivet som finns stadgat i 10 § 1 mom. grundlagen, uppräknas i 24 § 2 mom. rikslagen de uppgifter som skall införas i registret.

Dessa uppgifter avförs ur registret när tre år förflutit efter det att näringsidkaren har meddelat Kontrollcentralen för växtproduktion att verksamheten har upphört. Näringsidkare som är hemmahörande i landskapet meddelar landskapsstyrelsen.

 

9 § Regler om hur ändringssökande går till finns i självstyrelselagens 25 §. Där stadgas att i beslut som landskapsstyrelsen har fattat med stöd av lagen, får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

10 § För tydlighetens skull har i lagen tagits med de bestämmelser om straff som ingår i lagen om handel med utsäde. Förutom de straffbestämmelser som ingår i rikslagen har dessutom stadgats om straff för den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försummar att meddela köparen de uppgifter som skall meddelas honom skriftligen på svenska.

 

11 § Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och tidpunkten för ikraftträdandet föreslås därför lämnas öppen. Genom lagen upphävs gällande reglering av handel med utsäde i landskapet.

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om
handel med utsäde

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte

     I syfte att upprätthålla en högklassig växtproduktion genom att främja tillgången på och användningen av utsäde som är av hög kvalitet och lämplig för växtförhållandena i landskapet skall lagen om handel med utsäde (FFS 728/2000) tillämpas i landskapet, med de undantag som följer av denna lag.

     Lagen om handel med utsäde skall tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter förändringar i lagen skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall dock inte tillämpas i landskapet.

     Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighetsområde besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om handel med utsäde skall tillämpas i landskapet antingen i oförändrad lydelse eller med ändringar.

 

2 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     I landskapet tillämpas inte följande bestämmelser i lagen om handel med utsäde:

1)       20 § om tillsynsplan,

2)       24 § 4 mom. beträffande personuppgifter,

3)       25 § om offentliggörande av tillsynsresultat,

4)       26 § om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter,

5)       27 § om avgifter,

6)       28 § om arvoden och kostnadsersättningar

 

3 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om handel med utsäde ankommer på statens myndigheter, skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, om dessa uppgifter enligt

23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

 

4 §

Märkning

     Skall enligt lagen om handel med utsäde eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag uppgifter lämnas skriftligen av den som inför till landskapet, marknadsför, tillverkar för marknadsföring eller överlåter sådant utsäde som avses i lagen om handel med utsäde i varudeklaration eller på annat sätt, så skall uppgifterna vara avfattade på svenska.

 

5 §

Godkännande av kontroller

     Landskapsstyrelsen kan godkänna de kontroller som avses i 21 § lagen om handel med utsäde som myndigheterna i någon annan stat har förrättat.

 

6 §

Förpackningstillstånd

     Näringsidkare skall göra en sådan underrättelse som avses i 11 § 3 mom. lagen om handel med utsäde till landskapsstyrelsen.

 

7 §

Anmälningsplikt

     Näringsidkare skall göra en sådan anmälan som avses i 12 § 1 mom. lagen om handel med utsäde till landskapsstyrelsen.

 

8 §

Tillsynsregister

     Näringsidkare skall lämna ett sådant meddelande som avses i 24 § 3 mom. lagen om handel med utsäde till landskapsstyrelsen.

 

9 §

Ändringssökande

     I beslut som landskapsstyrelsen har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

10 §

Straffbestämmelser

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1.      producerar eller marknadsför utsäde i strid med 4 eller 8 § lagen om handel med utsäde eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller som bryter mot ett förbud som meddelats med stöd av 7 § lagen om handel med utsäde,

2.      marknadsför utsäde som inte uppfyller de krav som i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelserna eller föreskrifterna ställs på utsäde eller på förpackande eller märkning av det,

3.      förpackar utsäde utan tillstånd som avses i 6 §,

4.      försummar anmälningsplikten enligt 7 §, eller

5.      försummar att föra register enligt 13 § 1 mom. lagen om handel med utsäde

     skall för utsädeshandelsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att i varudeklaration eller på annat sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på svenska språket som enligt lagen om handel med utsäde eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag skall lämnas köparen, skall för förseelse mot språkbestämmelse dömas till böter.

 

11 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den xx xx xxxx. Genom denna lag upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde (108/1993).

     De beslut som landskapsstyrelsen har fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, om de inte strider mot denna lag.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 2 november 2000

 

 

 

L a n t r å d

Roger Nordlund

 

 

 

Föredragande ledamot

Roger Jansson