Framställning 10/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 10/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Utgående från budgetbehandlingen i lagtinget samt de överläggningar som förts mellan representanter för landskapsstyrelsen och kommunerna inför budgetåret 2003 föreslår landskapsstyrelsen vissa ändringar i lagstiftningen som rör landskapsandelarna för grundskolans och socialvårdens driftskostnader samt den lagstiftning som rör betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier.

     När det gäller landskapsandelarna för grundskolans och socialvårdens driftskostnader innebär förslaget att nya basbelopp fastställs för år 2003 på basen av de faktiska nettodriftskostnaderna under åren 1998-2000. För grundskolans del frångås systemet med skilda basbelopp för låg- och högstadiet. I stället fastställs ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år. Samtidigt föreslås att den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen skall beräknas på samma sätt som landskapsandelen för grundskolan med ett basbelopp som grund. För år 2003 skall detta basbelopp beräknas på basen av de faktiska nettodriftskostnaderna i medeltal för åren 1998-2000.

     För att landskapsandelarna totalt sett skall förbli på samma nivå som enligt nuvarande system föreslås att landskapsandelskoefficienterna justeras både när det gäller landskapsandelarna för grundskolan och för socialvården. Vid justeringen har den indexjustering som föreskrivs i lagstiftningen beaktats.

     Slutligen föreslås att betalningsansvaret för pensionspremierna för den grupp av anställda inom grundskolan som omfattas av landskapets pensionssystem överförs på kommunerna från och med den 1 oktober 2003. De kostnader som därmed påförs kommunerna beaktas vid beräkningen av basbeloppet för grundskolans driftskostnader vilka således blir högre från och med detta datum.

     De lagändringar som rör landskapsandelssystemet bör träda i kraft så snart som möjligt, varför datum för ikraftträdelse lämnas öppet. Till de delar det rör sig om temporära lagändringar skall de enbart tillämpas vid beräkning av landskapsandelarna för år 2003. När det gäller överföringen av betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier föreslås lagändringen träda i kraft den 1 oktober 2003.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1. Allmänt 3

1.2. Budgetberedningen. 3

1.3. Gällande lagstiftning. 4

2. Förslagets huvudpunkter 4

2.1. Nya basbelopp för grundskolan och socialvården. 4

2.2. Basbelopp för träningsundervisningen. 5

2.3. Betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier 5

3. Ikraftträdande. 5

4. Förslagets ekonomiska verkningar 6

5. Beredningen av förslaget 6

Detaljmotivering. 6

1. Ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet 6

2. Temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet 7

3. Ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården  8

4. Temporär ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården  8

5. Ändring av 7 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond. 8

Lagtext 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet 9

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården  11

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården  12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond  12

Bilaga. 14

Parallelltexter 14

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1. Allmänt

 

När det gäller kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landskapet inom de områden som berörs i denna framställning bör den ses mot bakgrund av den stora reform som genomfördes med början från år 1994. Genom denna reform lades grunden för landskapsandelssystemet sådant det ser ut idag samtidigt som huvudmannaskapen inom den offentliga sektorn renodlades, vilket bland annat innebar att hälso- och sjukvården samt gymnasialstadieutbildningen överfördes på landskapet. Vid en helhetsbedömning av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landskapet måste även dessa områden tas i beaktande. Bedömningen ger då vid handen att samtidigt som kommunernas kostnader för grundskola och socialvård har stigit så har även kostnaderna framför allt för hälso- och sjukvården, som bärs av landskapet, ökat kraftigt. Således kan inte slutsatsen dras att kostnadsfördelningen ändrats trots att kostnaderna i sig har blivit högre.

 

1.2. Budgetberedningen

 

Vid de årliga överläggningarna mellan representanter för landskapet och kommunerna inför budgetåret 2003 konstaterades att kommunernas utgifter de senaste åren har ökat snabbare än ökningen av landskapsandelarna. Detta framgår bland annat i den utredning som gjorts av ÅSUB (Rapport 2001:8 ”Uppföljning av kommunernas ekonomi och landskapsandelarna 1997-1999”) som också låg till grund för de diskussioner som fördes mellan förhandlarna. Åtgärder bör därför vidtas för att de faktiska förhållandena och landskapsandelssystemet skall stå i bättre överensstämmelse med varandra. Vid överläggningarna enades förhandlarna om att grundsystemet bör bibehållas med vissa justeringar och förenklingar. Bland annat bör nya basbelopp fastställas när det gäller driftskostnaderna för grundskolan och socialvården på basen av nettodriftskostnaderna i medeltal för åren 1998-2000. Samtidigt bör nya landskapsandelskoefficienter anges i lagstiftningen så att de totala landskapsandelarna i praktiken förblir på samma nivå som om basbeloppen fastställts enligt nu gällande bestämmelser. Dessutom bör systemet förenklas genom att landskapsandelarna för grundskolan beräknas för en åldersgrupp i stället för två samt genom att beräkningen av landskapsandelen för träningsundervisningen sker utgående från ett basbelopp.

     Vid överläggningarna diskuterades även en lösning på den sedan länge aktuella frågan om arbetsgivarens premier för grundskolelärarnas pensioner. Diskussionen fördes utgående från att kommunerna skulle överta betalningsansvaret för premierna som för närvarande betalas av landskapet.

     När överläggningarna avslutades rådde oenighet om huruvida basbeloppen för grundskolan och socialvården skulle indexjusteras eller inte. Oenighet rådde dessutom om vem som skulle bära betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier.

     I förslaget till budget för år 2003 som avgavs till lagtinget i november beslöt landskapsstyrelsen att tillmötesgå kommunernas krav när det gäller indexjustering av basbeloppen för grundskolan och socialvården. I förslaget till budget beslöt landskapsstyrelsen dessutom att delvis tillmötesgå kommunernas krav beträffande betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier. Betalningsansvaret föreslogs överfört på kommunerna från och med den 1 juli 2003 i stället för den 1 januari som ursprungligen var tanken.  Samtidigt föreslogs att de kostnader som därmed påförs kommunerna skall beaktas i landskapsandelssystemet. Under lagtingsbehandlingen föreslog dock finansutskottet i sitt betänkande (nr 1/2002-2003) att betalningsansvaret skall övertas av kommunerna från och med den 1 oktober 2003.

 

1.3. Gällande lagstiftning

 

1.3.1. Landskapsandelssystemet

 

Landskapssandelssystemet regleras huvudsakligen i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/1993), landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (71/1993) samt landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/1993). När nämnda lagstiftning trädde i kraft genomfördes en omfattande reform av landskapsandelssystemet. Avsikten med det nya systemet var att stärka den kommunala självstyrelsen på de områden där kommunerna är huvudmän och att minska centralstyrningen. Syftet med det nya systemet var även att stimulera ett ekonomiskt tänkande.

     Landskapsandelarna för driftskostnaderna fastställs efter reformen på kalkylmässiga grunder i stället för att som tidigare vara kostnadsbundna. De är heller inte bundna till något specifikt användningsändamål. Systemet har vidareutvecklats under åren, den senaste större ändringen genomfördes 1998. Då förenklades bland annat beräkningen av landskapsandelarna för grundskolans driftskostnader. Nu betalas andelarna för åldersgrupperna 6-11 år och 12-15 år i varje kommun i stället för som tidigare antalet elever per skola. För elever i den så kallade träningsundervisningen erhåller kommunen en särskild landskapsandel. Samtidigt infördes en ny åldersgrupp, 85 år och äldre, vid beräkningen av landskapsandelarna för socialvården. Dessutom förenklades systemet för indexjusteringen.

 

1.3.2. Pensionspremier för grundskollärare

 

Enligt grundskolelagen för landskapet Åland (18/1995) är kommunen huvudman för grundskolan och följaktligen är rektorer, lärare och övriga tjänstemän kommunalt anställda. Enligt lagens 40 § är dock rektorer, lärare och timlärare berättigade till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt andra förmåner av landskapets medel enligt samma bestämmelser som landskapets anställda. Därtill betalas också familjepension ur landskapets medel efter en ovan avsedd tjänsteman när denne avlidit.

     Betalning av pensionspremier för landskapets anställda och övriga som omfattas av landskapets pensionssystem regleras i landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond (71/1995). I lagens 7 § 3 mom. anges att pensionspremierna för den grupp av anställda inom grundskolorna som omfattas av landskapets pensionssystem betalas till pensionsfonden av landskapets medel och redovisas särskilt i landskapets budget.

 

2. Förslagets huvudpunkter

 

2.1. Nya basbelopp för grundskolan och socialvården

 

De två största enskilda sektorerna inom landskapsandelssystemet utgörs av  grundskolan och socialvården. Dessa två sektorer inbegriper dessutom en stor del av kommunernas lagstadgade verksamhet. De basbelopp som för närvarande utgör grunden för beräkningen av de landskapsandelar som kommunerna erhåller för driftskostnaderna för grundskolan och socialvården bestäms genom att föregående års basbelopp indexjusteras. Det har dock visat sig att de kalkylerade grunderna inte längre motsvarar de verkliga driftskostnaderna inom dessa områden. För en närmare redogörelse hänvisas till den ovan nämnda ÅSUB Rapport 2001:8 (se avsnitt 1.1. ovan).

     För att landskapsandelarna bättre skall motsvara de verkliga driftskostnaderna för grundskolan och socialvården föreslår landskapsstyrelsen att basbeloppen inom dessa sektorer för år 2003 beräknas motsvarande medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i de olika åldersgrupperna. När det gäller basbeloppet för grundskolan föreslås dock att systemet med olika basbelopp för lågstadie- och högstadieelever slopas så att endast ett basbelopp fastställs för åldersgruppen 6-15 år eftersom det i praktiken är svårt att särskilja kostnaderna mellan de olika stadierna.

     I syfte att totalt sett bibehålla landskapsandelarna på samma nivå som enligt det nu gällande systemet föreslås att nya landskapsandelskoefficienter införs både för grundskolan och socialvården.

 

2.2. Basbelopp för träningsundervisningen

 

Barn som på grund av handikapp inte kan få undervisning i grundskolan och som enligt 21 § grundskolelagen för landskapet Åland (18/1995) blir läropliktiga det år de fyller sex år erbjuds undervisning i form av så kallad träningsundervisning. Till kommuner som har elever inom träningsundervisningen erläggs en särskild landskapsandel. Utgångspunkten är att elever i träningsundervisning inte skall utgöra någon påtaglig merkostnad för kommunen. Den särskilda landskapsandelen beräknas kalkylmässigt som skillnaden mellan kostnaden i genomsnitt för en elev på Åland och kostnaden för en elev i träningsundervisning. Beräkningarna baseras på det verkliga antalet elever.

     För att förenkla landskapsandelssystemet föreslås att även den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen skall beräknas utgående från ett basbelopp. Enligt förslaget fastställs basbeloppet för år 2003 motsvarande medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per elev i träningsundervisning. För år 2004 och framdeles beräknas sedan detta basbelopp på motsvarande sätt som basbeloppet för grundskolan, det vill säga utgående från föregående års belopp.

 

2.3. Betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier

 

Vid beredningen av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond fördes en diskussion rörande betalningsansvaret för pensionspremierna för de anställda vid grundskolan som omfattas av landskapets pensionssystem. Trots att rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan är anställda av kommunen hade det närmast av tradition ansetts att pensionsansvaret för dem är en angelägenhet för landskapet att finansiera. Landskapsstyrelsen gjorde då (1995) den bedömningen att man tillsvidare skulle påta sig betalningsansvaret för dessa pensionspremier.

     Det nuvarande systemet enligt vilket landskapsstyrelsen betalar pensionspremierna för grundskolelärarna leder dock ofrånkomligen till en oriktig kostnadsbelastning. Dessutom befaras det vara kostnadsdrivande till följd av att den som fattar beslut om anställning av lärare inte behöver beakta hela den kostnad som orsakas därigenom. För att åstadkomma en riktigare kostnadsfördelning föreslår landskapsstyrelsen att systemet ändras så att respektive arbetsgivare betalar premierna till pensionsfonden.

     Samtidigt föreslås att de kostnader som påläggs kommunerna genom att de övertar betalningsansvaret för pensionspremierna beaktas inom ramen för landskapsandelssystemet.

 

3. Ikraftträdande

 

Till den del förslaget rör lagstiftningen om landskapsandelarna är avsikten att den skall tillämpas från och med ingången av år 2003. Eftersom en del av de föreslagna bestämmelserna är avsedda att tillämpas endast 2003 föreslås dessa gälla temporärt. Med tanke på den erforderliga lagtingsbehandlingen och lagstiftningskontrollen föreslås att datum för ikraftträdelse lämnas öppet. Eftersom de föreslagna lagändringarna kommer att träda i kraft efter ingången av 2003 har i ikraftträdelsebestämmelserna intagits bestämmelser om justering i efterhand av de landskapsandelar som hinner betalas ut innan de nya reglerna träder i kraft. Det är viktigt att de temporära och permanenta lagändringarna träder i kraft samtidigt.

     När det gäller den del av förslaget som rör betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier skall den tillämpas från och med 1 oktober 2003 och bör därför träda i kraft vid den tidpunkten.

 

4. Förslagets ekonomiska verkningar

 

Med avseende på överföringarna mellan landskapet och kommunerna är förslaget avsett att vara neutralt till de delar det rör nya basbelopp och nya landskapsandelskoefficienter för grundskolans driftskostnader samt motsvarande för socialvården. En viss omfördelning mellan de enskilda kommunerna kan emellertid bli följden av de nya basbeloppen inom socialvården.

     Överföringen av betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier innebär ökade kostnader för kommunerna på uppskattningsvis 567.200 € för år 2003 och minskade kostnader till samma belopp för landskapet. En del av beloppet återförs dock till kommunerna genom att kostnaden bakas in i underlaget för basbeloppet för grundskolan som då höjs.

     Som en bilaga till framställningen fogas en preliminär beräkning av de enskilda kommunernas landskapsandelar för år 2003. I beräkningen, som utförts av landskapsstyrelsens finansavdelning, beaktas de förslag till ändringar i lagstiftningen som framställningen omfattar.

 

5. Beredningen av förslaget

 

Förslaget har beretts utgående från de överläggningar som förts mellan representanter för landskapsstyrelsen och kommunerna inom ramen för budgetberedningen inför budgetåret 2003 samt utgående från lagtingsbehandlingen av landskapsstyrelsens förslag till budget för detta år.

     Eftersom förslaget är baserat på diskussioner mellan landskapsstyrelsen och kommunerna och till övervägande del redan behandlats i lagtinget samt dessutom är av brådskande natur har förslaget inte skickats på remiss till kommunerna.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

4 § Fastställande av landskapsandelsgrunderna. Enligt förslaget skall systemet med två olika basbelopp för beräkning av landskapsandelen för grundskolan frångås så att det i framtiden endast fastställs ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år. Motivet bakom att slå ihop de två åldersgrupperna är att det är problematiskt att hålla isär kostnaderna mellan dem.

     Vidare föreslås att ett basbelopp per elev fastställs för den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen. För närvarande läggs ett särskilt kalkylerat landskapsandelsbelopp till grund för beräkning av landskapsandelen för träningsundervisningen, vilket fastställs utgående från den faktiska kostnadsskillnaden i genomsnitt mellan en grundskoleelev och en elev i träningsundervisningen.

 

6 §. Basbelopp enligt åldersgrupp. Eftersom uppdelningen i två olika åldersgrupper föreslås slopad bör paragrafen upphävas. Bestämmelsen för hur basbeloppet för grundskolan specifikt fastställs föreslås bli flyttad till den ändrade 4 §.

 

7 § Landskapsandel till kommuner. I paragrafens 1 mom. föreslås terminologin ändrad så att den anpassas till att basbelopp inte längre fastställs för två olika åldersgrupper. Koefficienterna i 2 mom. föreslås justerade så att landskapsandelarna bibehålls på samma nivå trots att ett nytt basbelopp beräknas för 2003 (se allmänna motiveringen avsnitt 2.1.).

 

9 § Särskild landskapsandel för träningsundervisningen. Paragrafens 2 mom. bör ändras till följd av att basbelopp fastställs som grund för beräkning av den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen i stället för ett särskilt landskapsandelsbelopp som nu. I klarläggande syfte föreslås även att en hänvisning görs till 5 § när det gäller fastställande av basbeloppet. Tanken är att det här basbeloppet skall fungera på samma sätt som basbeloppet för grundskolan, det vill säga genom att föregående års basbelopp indexjusteras.

 

10 § Särskilt landskapsandelsbelopp. Det särskilda landskapsandelsbeloppet som avses i paragrafen föreslås bli ersatt med ett basbelopp för träningsundervisningen (se föregående paragrafs motivering) och paragrafen bör följaktligen upphävas.

 

13 § Kostnader som inte beaktas vid beräkning av basbeloppen. Paragrafens rubrik föreslås ändrad eftersom särskilda landskapsandelsbelopp inte längre kommer att beräknas.

 

2. Temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

5 § Basbeloppen. Basbeloppen för verksamhetsåret 2003 skall enligt förslaget inte beräknas på basen av föregående års basbelopp såsom föreskrivs i lagens 5 §. För det första skall två olika basbelopp fastställas för beräkning av landskapsandelen för grundskolan eftersom kostnaderna för grundskolelärarnas pensionpremier föreslås bli inbakade i kostnadsunderlaget från och med den 1 oktober. För det andra skall också ett basbelopp fastställas för beräkning av den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen.

     Enligt förslaget fastställs två olika basbelopp beräkning av landskapsandelen för grundskolan. Båda basbelopp fastställs på helårsbasis och övergången från det ena till det andra sker samtidigt som betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier överförs på kommunerna. Det första basbeloppet skall fastställas som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i åldersgruppen 6-15 år. Den landskapsandel som beräknas med detta basbelopp som grund betalas till kommunerna för tiden januari-september. Den landskapsandel som betalas till kommunerna för tiden oktober-december beräknas med ett annat basbelopp som grund. Detta andra basbelopp beräknas genom att kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier per invånare i åldersgruppen 6-15 år läggs till medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i åldersgruppen 6-15 år. Eftersom de verkliga kostnaderna för pensionspremierna det sista kvartalet 2003 inte är kända när beräkningen utförs föreslås att ett kalkylerat belopp används. Det kalkylerade pensionspremiebeloppet beräknas utgående från de faktiska lönekostnaderna för rektorer, lärare och timlärare i grundskolan under perioden 1.10.2001-30.9.2002 och en pensionspremie om 22 %.

     Basbeloppet för beräkning av den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen skall fastställas som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per elev i träningsundervisning.

     För verksamhetsåret 2004 och därefter skall dock basbeloppen återigen fastställas enligt paragrafens nu gällande lydelse. Ändringen föreslås därför bara temporär och skall enbart tillämpas vid fastställande av basbeloppen för år 2003. När det gäller de två olika basbeloppen som fastställs för beräkning av landskapsandelen för grundskolan är det basbeloppet där kostnaderna för pensionspremierna beaktas som skall utgöra grund för beräkning av basbeloppet för år 2004.

 

 

3. Ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

11 § Landskapsandelsprocenter enligt bosättningsstrukturgrupp. Enligt förslaget skall nya basbelopp fastställas motsvarande medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i de olika åldersgrupperna. För att landskapsandelsbeloppet totalt sett skall förbli på samma nivå föreslås att landskapsandelsprocenterna justeras.

 

 

4. Temporär ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

8 § Fastställande av basbeloppen. De basbelopp som utgör grund för beräkning av landskapsandelarna för år 2003 skall enligt förslaget beräknas som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i de olika åldersgrupperna. För år 2004 och därefter bör dock nuvarande system gälla, det vill säga att basbeloppen fastställs på basen av föregående års basbelopp. Därför föreslås att paragrafens 1 mom. ändras temporärt. Bestämmelsen i sin föreslagna lydelse är avsedd att tillämpas enbart när det gäller fastställande av basbelopp för år 2003.

 

 

5. Ändring av 7 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond

 

7 § Pensionsfonder. I lagens 6 § anges pensionsfondens inkomster, däribland pensionspremier från landskapsstyrelsen och dess underlydande myndigheter, inrättningar och affärsverk (punkt 1), pensionspremier från övriga samfund och och inrättningar vars anställda omfattas av landskapets pensionssystem (punkt 2) samt pensionspremier för de anställda inom grundskolan som också omfattas av pensionssystemet (punkt 3). Enligt lagens 7 § 1 mom. skall de enheter, samfund och inrättningar som avses i 6 § punkt 1 och 2 att betala pensionspremier på det sätt landskapsstyrelsen bestämmer medan det i 7 § 3 mom. anges att pensionspremier som avses i 6 § punkt 3 betalas av landskapets medel.

     Enligt föreliggande förslag skall kommunerna som arbetsgivare för den grupp av anställda inom grundskolan som omfattas av landskapets pensionssystem överta betalningsansvaret för premierna från och med den 1 oktober 2003. Lagens 7 § 3 mom. bör därför upphävas samtidigt som paragrafens 1 mom. omformuleras så att skyldigheten att betala pensionspremier till fonden omfattar även de premier som avses i 6 § punkt 3.

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 och10 §§ landskapslagen den 19 oktober 1993 om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/1993), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 (27/1998) och 10 § sådan den lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 och landskapslagen den 20 maj 1999 (29/1999), samt

     ändras lagens 4 och 7 §§, 9 § 2 mom. och rubriken till 13 §, av dessa lagrum 4 §, 9 § 2 mom. och rubriken till 13 § sådana de lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 samt 7 § sådan den lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 och landskapslagen den 20 maj 1999 som följer:

 

4 §

Fastställande av landskapsandelsgrunderna

     Landskapsstyrelsen fastställer årligen senast den 15 oktober ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år för grundskolan samt ett basbelopp per elev för träningsundervisningen för det följande verksamhetsåret.

 

7 §

Landskapsandel till kommuner

     Landskapsandelen för grundskolan erhålls genom att basbeloppet per kommuninvånare i åldersgruppen 6-15 år multipliceras med antalet kommuninvånare i denna åldersgrupp. Det erhållna beloppet multipliceras med den koefficient som bestäms för kommunen enligt 2 mom.

     Koefficienterna för de olika kommungrupperna är följande:

 

Kommun

Koefficient

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga

 

0,85

Vårdö

0,64

Faståländska kommuner med högst 1.000 invånare

 

0,43

Faståländska kommunern med mer än 1.000 invånare

 

0,34

Mariehamn

0,24

 

9 §

Särskild landskapsandel för träningsundervisningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den särskilda landskapsandelen för kommunen erhålls genom att basbeloppet per elev multipliceras med antalet elever i kommunen som erhåller träningsundervisning. Vid fastställande av basbeloppet tillämpas 5 §.

 

13 §

Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av basbeloppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Med avvikelse från 4 § fastställs de i paragrafen avsedda basbeloppen för verksamhetsåret 2003 i samband med avgivande av förslaget till budget för år 2003.

     Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 38 § 2 mom. beviljas.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 39 § 1 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av 5 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras temporärt 5 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/1993) sådan den lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 (27/1998) och i landskapslagen den 20 maj 1999 (29/1999) som följer:

 

5 §

Basbeloppen

     För beräkning av landskapsandelen för grundskolan fastställs två basbelopp. Det första basbeloppet, som utgör grund för beräkning av landskapsandelen under perioden januari-september, beräknas som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i åldersgruppen 6-15 år. För att erhålla det andra basbeloppet, som utgör grund för beräkning av landskapsandelen under perioden oktober-december, läggs ett kalkylerat pensionspremiebelopp till det första basbeloppet. Det kalkylerade pensionspremiebeloppet beräknas som kostnaden för pensionspremier under tiden 1.10.2001-30.9.2002 för den grupp av anställda inom grundskolan som omfattas av landskapets pensionssystem per invånare i åldersgruppen 6-15 år.

     Basbeloppet för beräkning av den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen fastställs som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per elev i träningsundervisning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid beräkningen av landskapsandelen för grundskolan och den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen för verksamhetsåret 2003.

     Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 38 § 2 mom. beviljas.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 39 § 1 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 11 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om planering av och landskapsandel för socialvården (71/1993) sådant det lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 (26/1998) som följer:

 

11 §

Landskapsandelsprocenter enligt bosättningsstrukturgrupp

     Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen om bosättningsstrukturgrupper (73/1993) är följande:

 

Kommunens

bosättningsstrukturgrupp

Landskapsandels-

procenter

1

30,2

2

30,2

3

30,2

4

19,6

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Denna lag skall beaktas när basbeloppen per kommuninvånare fastställs för år 2003.

     Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 12 § 1 mom. beviljas.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 12 § 2 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av 8 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras temporärt 8 § 1 mom. landskapslagen den 19 oktober 1993 om planering av och landskapsandel för socialvården (71/1993) sådant det lyder i landskapslagen den 26 mars 1998 (26/1998) som följer:

 

8 §

Fastställande av basbeloppen

     Landskapsstyrelsen fastställer de basbelopp per kommuninvånare som utgör grunden för landskapsandelarna för socialvårdens driftskostnader för det följande verksamhetsåret. Basbeloppen fastställs som medeltalet för åren 1998-2000 av nettodriftskostnaden per invånare i de olika åldersgrupper som avses i 9 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid fastställande av basbeloppen per kommuninvånare för år 2003.

     Denna lag skall beaktas även när landskapsandelen för driftskostnaderna till kommunerna för år 2003 enligt 12 § 1 mom. beviljas.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 12 § 2 mom. skall de landskapsandelar som betalts till kommunerna under år 2003 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2003 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2003. Differensen fördelas i lika stora poster som läggs till eller dras ifrån de landskapsandelar kommunerna erhåller under de återstående månaderna av år 2003.

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 § 3 mom. landskapslagen den 12 september 1995 om landskapet Ålands pensionsfond (71/1995) samt

     ändras lagens 7 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 13 mars 1997 (34/1997) som följer:

 

7 §

Pensionspremier

     Pensionspremier som avses i 6 § 1-3 punkten betalas av arbetsgivaren till pensionsfonden på det sätt som landskapsstyrelsen bestämmer. Pensionspremien fastställs i procent av den på ett offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande i 13 § lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (FFS 627/1978) avsedda lönen som betalas till personal som omfattas av landskapets pensionssystem. Landskapsstyrelsen fastställer närmare bestämmelser om pensionspremiens storlek och enligt vilka grunder pensionspremien skall uppbäras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 9 januari 2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Erland

 

 


Bilaga

 

·       Preliminär beräkning av landskapsandelar år 2003

 

 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning 10/2002-2003