Framställning 10/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 10/2005-2006

 

Datum

 

 

2005-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2005

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2005.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        inkomster och utgifter för genomförandet av långtidsutvärdering av miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna

-        tilläggsanslag för Ålands hantverksskola

-        inkomst för delfinansiering för byggande av travbana

-        tilläggsanslag för kollektivtrafiken

-        minskade inkomster och tilläggsanslag för sjötrafiken

-        högre inkomst på förskott av avräkningsbelopp för år 2005

-        högre inkomst av avkortningar på lån

-        högre inkomst av återbokade bidrag samt

-        tilläggsanslag för överföring till utjämningsfond.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 8.476.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2005 budgeterats 272.117.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2005.

 

 

Mariehamn den 22.12.2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________

 


 

 

 

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

32 000

 

 

 

35.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

32 000

35.50.01.

Verksamhetens inkomster

32 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

549 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

549 000

37.03.75.

Inkomst för delfinansiering av byggande av trav- och ridsportanläggning

549 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-30 000

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

-30 000

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

-30 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

7 925 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

6 725 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

6 725 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

1 000 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

1 000 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

200 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

200 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

8 476 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-7 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UT-

-7 000

 

GIFTER

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

-7 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsen-

 

 

det

0

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-53 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-21 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-21 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-32 000

45.54.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-32 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-30 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-30 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

-30 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.56.

Understöd för Ålands brandkårsmuseum

-6 000

49.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-616 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-256 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

-230 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-26 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-360 000

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-360 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-7 770 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

-7 000 000

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

-7 000 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-770 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-770 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-8 476 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-5.554,03

-25.000

 

-7.000

 

 

tb -40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 7.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-7.000

 

Tilläggsbehov

 

-7.000

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-38.700,00

-75.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Efter det att alla utgivna förhandsbesked om landskapsandelar fullföljts återstår av anslaget från år 2004 33.500 euro. Föreslås att 15.000 euro av anslaget kan användas för landskapsandelar för anskaffningar som förverkligas under år 2006.

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

567.955,69

-620.000

 

-21.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 21.000 euro under momentet.

 

Bostadsbidrag beviljas i enlighet med LL om tillämpning av lagen om bostadsbidrag (63/1975) enligt samma grunder som i övriga Finland. Tillägget föranleds av ökade kostnader för bostadsbidrag.

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-21.000

 

Tilläggsbehov

 

-21.000

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.50.01.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

7.357,19

1.000

 

32.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 32.000 euro för bidrag från fonden för fiskets utveckling och nationell andel från näringsavdelningen. Bidraget avser genomförande av ett projekt för en långtidsutvärdering av det gemensamma miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna på Åland 1993 - 2003.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

32.000

 

Tillägg

 

32.000

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-286.487,32

-320.000

 

-32.000

 

(t.a. -44.388,00)

(t.a. -13.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 32.000 euro för genomförandet av ett projekt för långtidsutvärdering av det gemensamma miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna på Åland 1993 - 2003. Se även moment 35.50.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-32.000

 

Tilläggsbehov

 

-32.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-147.000,00

-150.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 30.000 euro för främst löne- och pensionskostnader. Efter vårterminen 2006 upphör verksamheten i huvudmannen Ålands slöjd och konsthantverk r.f.:s regi.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-30.000

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.56.

Understöd för Ålands brandkårsmuseum

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-40.000,00

-35.000

 

-6.000

 

 

 

 

 

 

För fullgörande av gällande avtal med Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. under uppsägningstiden föreslås ett tillägg om 6.000 euro under momentet. Se även moment 46.09.59.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-6.000

 

Tilläggsbehov

 

-6.000

 

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-127.817,75

-104.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 6.000 euro. Se även moment 46.09.56.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

6.000

 

Minskning

 

6.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.75.

Inkomst för delfinansiering av byggande av trav- och ridsportanläggning

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

549.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen inledde år 2001 en utbyggnad av en trav- och ridsportanläggning i Jomala. Den övergripande målsättningen med trav- och ridsportanläggningsprojektet är att skapa en komplett trav- och ridsportanläggning som bidrar till att utveckla hästnäringen på Åland med speciell tyngdpunkt på trav- och ridsporten. En utveckling av hästnäringen bedöms ge positiva ringeffekter för det åländska lantbruket i form av ökad efterfrågan på högkvalitativt foder och stallplatser. Projektkostnaderna har till sin helhet hittills finansierats med för ändamålet särskilt budgeterade medel under moment 47.07.23 och 47.07.75.

 

Landskapsregeringen har den 20 december 2005 beslutat att inom ramen för Ålands mål 2-program godkänna en retroaktiv delfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) om totalt 549.641,20 euro eller högst 40 % av de stödberättigade kostnader som är att hänföra till anläggningen i Jomala. Projektet bedöms överensstämma med målsättningen för landskapets mål 2-program 2000 - 2006. Projektets totala kostnader uppgår till 1.680.000 euro varav 1.374.103 euro kan anses stödberättigande för delfinansiering (40 %) av ERUF.

 

Bakgrunden till beslutet är den så kallade n+2 regeln som innebär att kommissionen automatiskt skall återta den del av ett åtagande som inte har omfattats av förskottsbetalningen eller för vilken det inte inkommit någon godtagbar ansökan om utbetalning till kommissionen senast vid utgången av det andra året  efter det år då åtagandet ingicks. Bidraget från fonderna minskas därefter med motsvarande belopp.

 

Genom den retroaktiva finansieringen av trav- och ridsportanläggningen undviks ett återtagande av medel samtidigt som medel motsvarande finansieringsbeloppet om 549.641,20 euro kan inkomstföras.

 

Övervakningskommittèn för landskapets mål 2-program har den 28 maj 2003 konstaterat att det inte finns något hinder för landskapsregeringen att själv stå som projektägare för mål 2-projekt under förutsättning att rollfördelningen är tydlig och klar.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

549.000

 

Totalt

 

549.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

-230.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Passagerarunderlaget har under en lång följd av år visat sig vara för litet för att bära en kommersiell trafik på flyglinjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda, vilket år 2002 ledde till att landskapsstyrelsen, i enlighet med överenskommelseförordning 5/2001, beslöt införa allmän trafikplikt på nämnda linje. Landskapsstyrelsen inbegärde därefter anbud för skötsel av trafiken men upphandlingen avbröts då ett bolag meddelade att de är villiga att flyga utan stöd. Bolaget har nu ställt in alla sina flygningar.

 

Eftersom inget flygbolag meddelat avsikt att utöva regelbunden lufttrafik i enlighet med den gällande allmänna trafikplikten, har landskapsregeringen för avsikt att inbegära anbud för skötsel av flygtrafik på nämnda rutt.

 

Föreslås ett anslag om 230.000 euro för upprätthållande av tillfällig flygtrafik under en tidsperiod på ca 4 - 5 månader under vilken tid en upphandling enligt EU-bestämmelser genomförs samtidigt som den allmänna trafikplikten på rutten förlängs. Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget om budgetmedel för denna senare upphandling.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-230.000

 

Anslagsbehov

 

-230.000

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-1.206.133,93

-1.100.000

 

-26.000

 

 

tb -120.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett ytterligare tillägg om 26.000 euro under momentet. Enligt nu gällande avtal med trafikidkarna för den regionala busstrafiken är kilometerersättningen 0,83 euro/km för de extra körningar som trafikidkarna utför. Tillägget föranleds av ökat antal elever som utnyttjar skolskjutsar under år 2005.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-26.000

 

Tilläggsbehov

 

-26.000

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

716.884,86

725.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Inkomsterna från årskort och övriga fordonsavgifter har inte influtit enligt tidigare beräkningar. Enligt en reviderad prognos för hela året torde inkomsterna under momentet uppgå till ca 695.000 euro. Med anledning härav föreslås inkomsten minskad med 30.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

-30.000

 

Minskning

 

-30.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-13.050.746,33

-13.600.000

 

-360.000

 

 

tb 120.000

 

 

 

(t.a. -36.959,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då bunkerkostnaderna under året stigit kraftigt och medelnivån för året blivit ca 6 cent över budgeterade 36 cent/liter netto föreslås ett tillägg om 360.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

 

- bränsle och smörjmedel

-360.000

 

Tilläggsbehov

 

-360.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

165.275.918,62

168.000.000

 

6.725.000

 

 

tb 7.072.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster under år 2005 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 6.725.000 euro. Förskottet för år 2005 uppgår därmed till 174.725.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

6.725.000

 

Tillägg

 

6.725.000

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.20.91.

Avkortningar på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

5.259.482,62

4.475.000

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 1.000.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1541

Lånefordringar

 

1.000.000

 

Tillägg

 

1.000.000

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

1.099.580,35

500.000

 

200.000

 

 

tb 113.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

200.000

 

Tillägg

 

200.000)

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

-7.000.000

 

 

tb -3.778.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 7.000.000 euro för överföring till utjämningsfonden för att skapa bättre utrymme för att möta eventuella sänkningar i nivån för avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

9450

Ökning av utjämningsfond

-7.000.000

 

Tilläggsbehov

 

-7.000.000

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-974.000

 

-770.000

 

 

tb -8.640.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 770.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-770.000

 

Tilläggsbehov

 

-770.000)