Framställning 10/2006-2007

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 10/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Offentlig upphandling

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att gemenskapens uppgraderade regelverk för offentlig upphandling skall genomföras i landskapet, genom att rikets bestämmelser i huvudsak görs tillämpliga.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Lagstiftningsbehörighet 3

3. EG-bestämmelser 3

3.1 Allmänt om EG:s upphandlingsbestämmelser 3

3.2 Upphandlande enheter som berörs. 5

3.3 Gemensamma bestämmelser för upphandlings- och försörjningsdirektiven  6

3.4 Särskilda bestämmelser för upphandlingsdirektivet 8

3.5 Särskilda bestämmelser för försörjningsdirektivet 9

4. Rikets upphandlingsbestämmelser 10

5. Överväganden och förslag. 11

6. Förslagets verkningar 11

Detaljmotivering. 11

1. Ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling  11

2. Ändring av landskapslagen om ändring av 4 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 12

Lagtext 13

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling. 13

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 15

BILAGA 1: Rikslag om offentlig upphandling (FFS 00/0000) 16

BILAGA 2: Rikslag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 00/0000) 58

Parallelltexter 91

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapslagstiftningen om offentlig upphandling tillkom år 1994, i samband med EES-anslutningen (jfr Ls framst. nr 2, 1993-1994). EG:s upphandlingsbestämmelser genomfördes då genom s.k. blankettlagstiftning, varigenom rikets bestämmelser gjordes tillämpliga. Lagstiftningen är tillämplig på kontrakt som myndigheter sluter och som kan beräknas överstiga vissa tröskelvärden, olika beroende på vilken tjänst eller vara en upphandling avser. Lagstiftningen rör upphandling av landskapsregeringen, regeringens myndigheter och inrättningar samt kommunala myndigheter. Regelverket är ägnat att minska handelshinder med varor och tjänster inom unionen samt att främja en sund konkurrens på marknader där upphandling sker. Samtidigt är regelverket ägnat att gagna en ytterligare effektiv användning av offentliga medel. Inom lägre tröskelvärden kompletteras bestämmelserna med Ålands landskapsregerings beslut (2006:41) gällande vissa upphandlingar. Bestämmelserna finns i följande landskapsförfattningar.

-          Landskapslagen (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling.

-          Landskapsförordningen (1998:101) om offentlig upphandling.

-          Ålands landskapsregerings beslut (2006:41) gällande vissa upphandlingar.

 

     Genom ovannämnda lag och förordning är följande rikslagstiftning i huvudsak tillämplig i landskapet.

-          Lagen om offentlig upphandling (FFS 1505/1992).

-          Förordningen om sådan upphandling av varor, tjänster och byggnadsentreprenader som överstiger tröskelvärdet (FFS 380/1998).

-          Förordningen om sådan upphandling som överstiger tröskelvärdena av enheter verksamma inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (FFS 381/1998).

 

2. Lagstiftningsbehörighet

 

Landskapet har i enlighet med 18 § 1 och 4 punkterna lagstiftningsbehörighet avseende förvaltning som utövas genom landskapsregeringen, dess underlydande myndigheter och inrättningar, samt avseende förvaltning som kommunerna utövar. Det kan dock noteras att i enlighet med 27 § 10 punkten hör frågor om främjande av konkurrens som sådan till rikets behörighet.

 

3. EG-bestämmelser

 

3.1 Allmänt om EG:s upphandlingsbestämmelser

 

Syftet med EG-bestämmelserna om offentlig upphandling är att skapa ett europeiskt område för offentlig upphandling inom ramen för den inre marknaden. Gällande EG-bestämmelser trädde i kraft år 2004 och överensstämmer i allt väsentligt med tidigare bestämmelser i direktiven 93/36/EEG, 93/37/EEG, 93/38/EEG och 92/50/EEG. Regelverket har närmast setts över för att bli mer överskådligt och för att beakta möjligheter som kommit med ny teknik. Myndigheter skall i vissa fall kunna ha elektroniska auktioner samt kunna tillämpa vad som benämns vara ett dynamiskt inköpssystem. Med detta avses helt elektroniska processer vid köp av ”sådant som vanligen används”, i de fall vad som är allmänt tillgängligt på marknaden dessutom har egenskaper som tillfredsställer den upphandlande myndighetens behov”. Ett sådant dynamiskt inköpssystem förutsätter att varje ekonomisk aktör som vill delta blir rättvist behandlad. Följande EG-direktiv tillkom således år 2004:

-          Upphandlingsdirektivet, dvs. EG-direktivet 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Ändrat genom förordning (EG) nr 1874/2004, direktiv 2005/51/EG, direktiv 2005/75/EG samt förordning (EG) nr 2083/2005.

-          Försörjningsdirektivet, dvs. EG-direktivet 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Ändrat genom förordning (EG) nr 1874/2004, direktiv 2005/51/EG samt förordning (EG) nr 2083/2005.

 

     Till vart och ett av de två ovan nämnda direktiven finns ett EG-direktiv i vilket medlemsländerna åläggs att vidta åtgärder, ägnade att medge en både noggrann och snabb prövning av beslut som upphandlande myndigheter har fattat. Detta i syfte att trygga enskilda parters rättssäkerhet. Direktiven är för upphandlingsdirektivet respektive försörjningsdirektivet följande.

-          Rättsmedelsdirektivet, dvs. EG-direktivet 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten.

-          Andra rättsmedelsdirektivet, dvs. EG-direktivet 92/13/EEG om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.

 

     Det kan noteras att EG-kommissionen den 4 maj 2006 publicerade en s.k. slutlig förberedande rättsakt [KOM(2006) 195 slutlig] med förslag till ändring av direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG. Förslaget syftar till att trygga att det inom rimlig går att tid hindra att en upphandling slutförs i fall då det finns ett ifrågasatt beslut. Kommissionen konstaterar att det finns en risk att oåterkalleliga beslut fattas, särskilt i samband med direktupphandlingar. Dvs. genom beslut som inte har föregåtts av annonsering och konkurrensutsättning. Dessutom föreslås ändringar som rör de rättelseförfaranden som kommissionen kan tillämpa.

     Även om EG–fördraget inte har någon bestämmelse som direkt hänvisar till offentlig upphandling har medlemsländerna en skyldighet att iaktta fördragets principer. Till grund för EG-bestämmelserna om offentlig upphandling finns bestämmelserna i EG–fördraget med förbud i

-          artikel 12 mot all diskriminering på grund av nationalitet,

-          artikel 28 mot kvantitativa importrestriktioner mellan medlemsstaterna samt mot åtgärder med motsvarande verkan,

-          artikel 43 mot inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium samt i

-          artikel 49 mot inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen för medborgare i medlemsländer som har etablerat sig i ett annat land inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten.

 

     EG-domstolen har dessutom i upphandlingsmål åberopat principer om krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens och öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa principer gäller även vid upphandling under EG-bestämmelsernas tröskelvärden. EG-kommissionen har för sådan upphandling sammanställt principer och avgöranden i ett tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling (EGT C 179, 1.8.2006, s. 2).

 

-          Kravet på icke-diskriminering innebär att även om den upphandlande enheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformandet av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart det egna landets företag känner till eller kan utföra.

-          Kravet på likabehandling innebär att alla leverantörer skall ges så lika förutsättningar som möjligt.

-          Med transparens menas främst skyldigheten för den upphandlande enheten att lämna information om upphandlingar och det praktiska tillvägagångssätten vid dessa, samt rättigheten för leverantörer att få tillgång till denna information så att de i förväg känner till vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

-          Proportionalitetskravet innebär att den upphandlande enheten i en upphandling inte får ställa större krav på leverantören eller leveransen än som behövs och vad som är ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Kraven skall således ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som skall täckas.

-          Med ömsesidigt erkännande menas att intyg och certifikat som har utfärdats av ett medlemslands myndigheter skall anses som gällande också i andra medlemsländer.

 

     Landskapsregeringen har som komplement till sitt beslut (2006:41) gällande vissa upphandlingar sammanställt en ”handbok om landskapets upphandling”, senast reviderad i april 2006. Syftet med dokumentet är närmast att vara ett stöd i upphandlingsärenden som avser belopp under gemenskapens s.k. tröskelvärden, samt vilka handläggs inom landskapsregeringen eller inom myndigheter som lyder under landskapsregeringen. I dokumentet finns en uppgraderad översikt över gällande upphandlingsbestämmelser och -praxis, samt vägledning till ytterligare information.

 

3.2 Upphandlande enheter som berörs

 

I enlighet med EG-direktiven skall ”upphandlande myndigheter … behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och förfara på ett öppet sätt” (jfr art. 2 i upphandlingsdirektivet och artikel 10 i försörjningsdirektivet). Begreppet myndighet rör det bemyndigande medborgarna ger och myndigheternas därav följande behörighet, i detta fall behörigheten att med bindande verkan tilldela upphandlingskontrakt.

     Behörigheten kan ges till upphandlande organ, exempelvis till en regering eller en kommunstyrelse. Dessa kan i sin tur ges en behörighet att delegera sådan behörighet. Direktivens ”upphandlande myndighet”-begrepp omfattar alla sådana upphandlande myndigheter. Dessutom omfattar begreppet organ och företag som ägs eller på annat sätt kontrolleras av en myndighet. Enligt direktivens ordalydelse är upphandlande myndigheter ”statliga, regionala eller lokala myndigheter och offentligrättsliga organ samt sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana organ”. Med offentligrättsliga organ avses därvid alla organ

    a) som särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, förutsatt att behovet inte har industriell eller kommersiell karaktär,

    b) som är juridiska personer, och

    c) vars verksamhet till största delen finansieras av statliga, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra offentligrättsliga organ, eller vars verksamhet står under kontroll av sådana organ, eller i vars förvaltningsorgan, styrelseorgan eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av statliga, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra offentligrättsliga organ.

 

     Det är frågan om ett allmännyttigt behov som en upphandlande myndighet tillgodoser eller påverkar, varvid en skillnad finns i om verksamheten anses ha respektive inte ha industriell eller kommersiell karaktär.

     Såsom allmännyttiga behov utan ”industriell eller kommersiell karaktär” betraktas som regel sådana behov som inte tillgodoses av marknaden genom utbud av varor eller tjänster. Detta utesluter inte att sådana behov också kan tillgodoses av privata företag, om det finns en utvecklad konkurrens kan det tyda på att rör behov i det allmännas intresse med industriell eller kommersiell karaktär. Det kan också ha betydelse om en verksamhet hör till en offentlig myndighets uppgifter samt om verksamheten är vinstsyftande och innebär ekonomiska risker.

     Om ett offentligrättsligt organ utöver uppgifter i det allmännas intresse också sköter andra uppgifter skall dess upphandling som rör kommersiell verksamhet ske i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Om det allmännas intresse är organets huvuduppgift eller en mindre uppgift saknar då betydelse. Som verksamhet i det allmännas intresse har bl.a. betraktats utvecklandet av industriell eller kommersiell verksamhet, skötseln av nödvändiga folkhälso- och miljöuppgifter. Offentligrättsliga organ kan vara allmännyttiga föreningar, kommunala hyreshusbolag. Det kan vara frågan om offentligägda eller –styrda bolag som grundats i syfte att förbättra näringsverksamhetens förutsättningar.

     I bilaga III fogad till upphandlingsdirektivet finns en icke uttömmande ”förteckning över medlemsländers offentligrättsliga organ och kategorier av organ” som uppfyller ovannämnda villkor. I bilagorna I – X fogade till försörjningsdirektivet finns icke uttömmande sektorsvisa förteckningar över medlemsländers upphandlande enheter. Olika organ måste själva bedöma om de omfattas av kraven på upphandling enlig regelverket eller inte. Exempel på enskilda organ som kan omfattas av upphandlingsdirektiven är Ålands hälso- och sjukvård, Ålands Industrihus Ab, Norra Ålands Industrihus Ab samt skolor och rikets organ som genomför sådan upphandling i landskapet. Kategorier av offentligrättsliga organ som omfattas av direktiven är upphandlande förvaltningsenheter inom landskap och kommun (icke-industriella och icke-kommersiella) med sådan behörighet. Landskapsregeringen kan i förordning besluta om lagens tillämpning vid upphandling som genomförs av Posten på Åland.

     Direktivets bestämmelser är också tillämpliga om en myndighet subventionerar ett upphandlingskontrakt med mer än 50 procent om kontraktets uppskattade värde samtidigt uppgår till minst ett visst tröskelvärde (se avsnitten 3.4 och 3.5 nedan).

 

3.3 Gemensamma bestämmelser för upphandlings- och försörjningsdirektiven

 

Tilldelningskriterier

 

Myndigheten skall välja anbudet med lägsta pris eller anbudet som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt på förhand givna bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna kan röra kvalitet, pris, tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, leveransdag och leveranstid eller tid för fullgörandet. Myndigheten skall ange hur bedömningsgrunderna kommer att viktas inbördes.

 

Regler för offentliggörande och insyn

 

Vid kontrakt över tröskelvärdena finns en skyldighet för myndigheten att publicera på EU-nivå, vilket ger insyn i upphandlingsförfarandet. Myndigheten skall därför offentliggöra meddelanden enligt av kommissionen fastställda standardformulär. Formulär finns i EU:s portal för offentlig upphandling (SIMAP; http://SIMAP.europa.eu). Meddelanden offentliggörs på nationell nivå och publiceras på EU-nivå i databasen TED (http://ted.europa.eu). Myndigheten skall också informera varje anbudsgivare om beslut som fattas om kontraktstilldelning eller om anledningen till varför ingen kontraktstilldelning ägt rum. Avsikten är att i förordning närmare reglera på vilket sätt och avseende vad annonsering skall ske vid upphandling.

 

Tekniska specifikationer

 

I meddelanden om upphandling skall i tekniska specifikationer anges vilka egenskaper som krävs av ett material, en vara eller en tjänst för att lämpa sig för den planerade användningen. Tekniska krav skall exempelvis omfatta miljöprestanda, användningsegenskaper, säkerhet, mått, kvalitetssäkring och produktionsmetoder. Vid offentlig upphandling av byggentreprenader skall kraven omfatta provnings- och kontrollregler, villkor för att en entreprenad skall antas samt byggteknik. Tekniska specifikationer får inte medföra omotiverade konkurrenshinder och får som regel inte innehålla uppgifter om viss tillverkning eller särskilt framställningssätt, eller innehålla hänvisningar till ett visst varumärke, patent eller till en viss produktion.

 

Bedrägeri- och korruptionsbekämpning

 

EG-bestämmelserna om vem som får delta i offentlig upphandling syftar till att kontrollera hur lämpliga anbudsgivarna är att delta i en upphandling, bedömt utifrån ekonomisk och finansiell ställning samt yrkesmässig och teknisk kunskap eller kapacitet. Ett viktigt ytterligare syfte är att bekämpa bedrägeri och korruption. En myndighet kan därför begära att en anbudsgivare styrker sin yrkesetik eller sin ekonomiska situation, samt kan vända sig till en myndighet i ett annat medlemsland och få ytterligare upplysningar. En anbudsgivare får uteslutas från en offentlig upphandling bl.a. om denne är i konkurs, i likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, är dömd för brott mot yrkesetiken, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, eller inte har fullgjort sina skyldigheter att betala sociala avgifter, skatter eller andra avgifter.

 

Elektronisk kommunikation

 

Elektronisk kommunikation jämställs med kommunikation med traditionella medel, när det gäller utbyte av information. De inblandade i en upphandling själva får avgöra vilket kommunikationsmedel som skall användas under upphandlingsförfarandets gång. Om man beslutar sig för kommunikation på elektronisk väg kan den upphandlande myndigheten inom vissa gränser förkorta tidsfristerna.

     Genom direktivet införs en ny köp-process som helt bygger på elektroniska kommunikationsmedel, nämligen det dynamiska inköpssystemet. Denna process kan förenkla inköp av underhållsservice, förbrukningsartiklar och liknande. Avsikten är att i förordning närmare reglera förutsättningarna för att använda dynamiskt inköpssystem vid upphandling.

     Myndigheten kan också använda en elektronisk auktion, genom vilken kommunikationen i den elektroniska processen kan användas för att för att presentera nya lägre priser och/eller nya värden för vissa delar av anbuden. Anbud kan också rangordnas med användning av automatiska utvärderingsmetoder. Undantaget från denna möjlighet är vissa tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt som avser immateriella prestationer, såsom byggnadsprojektering. Avsikten är att i förordning närmare reglera förutsättningarna för att använda elektronisk auktion vid upphandling.

 

Upphandlingsförfarandena

 

Det finns olika upphandlingsförfaranden vid offentlig upphandling. Generellt finns det öppna, det selektiva det förhandlade och det direkta upphandlingsförfarandet. Enligt upphandlingsdirektivet finns dessutom ett upphandlingsförfarande som benämns konkurrenspräglad dialog.

-          Vid det öppna upphandlingsförfarandet publiceras en utförlig annons varvid alla intresserade ekonomiska aktörer får lämna anbud.

-          Vid det selektiva upphandlingsförfarandet publiceras en utförlig annons varvid alla ekonomiska aktörer får ansöka om att få delta, men där endast vissa inbjuds att delta i anbudsgivningen.

-          Vid det förhandlade upphandlingsförfarandet publicerar den upphandlande enheten en annons om upphandlingen enligt vilken intresserade leverantörer kan begära att få delta. Den upphandlande enheten förhandlar därefter med utvalda leverantörer om de utförliga förutsättningarna för ett kontrakt.

-          Vid det direkta upphandlingsförfarandet utser den upphandlande enheten utan att publicera någon upphandlingsannons en eller flera leverantörer att delta i upphandlingsförfarandet och förhandlar om villkor för ett kontrakt med dem.

-          Konkurrenspräglad dialog är ett särskilt upphandlingsförfarande i upphandlingsdirektivet (se avsnitt 3.4 nedan).

 

     För varje upphandlingsförfarande finns särskilda bestämmelser om tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar, dag då meddelandet om upphandling sänds m.m.

 

Projekttävlingar på tjänsteområdet

 

Särskilda bestämmelser finns om projekttävlingar på tjänsteområdet. En huvudregel är att rätten att delta i en projekttävling inte får begränsas till ett lands territorium, del av territorium eller till att omfatta enbart juridiska eller fysiska personer. Beroende på myndighetsnivå finns dessutom i direktiven angivet olika tröskelvärden för att kunna organisera en projekttävling. Särskilda bestämmelser finns om sekretess, bedömningsgrunder och tävlingsjury.

 

Rapporteringsskyldighet

 

Senast den 31 oktober varje år skall varje medlemsland förse kommissionen med en statistisk rapport över berörda offentliga varukontrakt, tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt, som tilldelats under det föregående året. I rapporten skall finnas information om hur många kontrakt som har ingåtts och till vilket värde, vilka typer av upphandlingar det har rört sig om och vilken nationaliteten är på dem som tilldelats kontrakten. I förordning kan närmare regleras om skyldigheten att lämna sådana statiska och andra uppgifter som förutsätts i upphandlingsdirektiven.

 

3.4 Särskilda bestämmelser för upphandlingsdirektivet

 

Upphandlingsdirektivet (2004/18/EG) tillämpas i samband med offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Direktivet är generellt formulerat, där undantas upphandling inom ramen för försörjningsdirektivet samt vissa fall som följer av artiklarna 10  – 18. De undantagen rör bl.a. telekommunikationer, förvärv eller hyra av fast egendom, radio- och televisionsbolags produktion av programmaterial, värdepapperstjänster och tjänstekontrakt på grund av ensamrätt. Undantag kan också göras i samband med upphandling riktad till skyddade verkstäder, eller med krav på att ett kontrakt skall fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning varvid flertalet berörda arbetstagare är funktionshindrade. Dessutom finns särskilda bestämmelser som rör koncessioner (en myndighets tillstånd till viss näringsverksamhet) för offentliga byggentreprenadkontrakt vars värde uppgår till ett visst tröskelvärde, f.n. 5 278 000 euro (jfr art. 56 – 65).

     Ett helt nytt upphandlingsförfarande blir möjligt, s.k. konkurrenspräglad dialog. Förfarandet får användas om det inte är möjligt för myndigheten att i tekniska specifikationer ange vad som krävs. Konkurrenspräglad dialog innefattar i huvudsak annonsering med angivande av myndighetens behov, kvalificering av sökandena och efter avslutad dialog, infordrande av anbud och utvärdering.

     I enlighet med artikel 78 i direktivet skall kommissionen vartannat år se över tröskelvärdena och då vid behov revidera dem. En sådan ändring ägde senast rum genom ikraftträdandet den 1 januari 2006 av förordning (EG) nr 2083/2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de tröskelvärden som skall tillämpas vid upphandlingsförfaranden. Upphandlingsdirektivet tillämpas för närvarande på kontrakt vars värde exklusive mervärdesskatt vid offentliga varu- och tjänstekontrakt beräknas uppgå till minst (tröskelvärde) något följande belopp:

-          137 234 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter (ministerier och nationella offentliga förvaltningar – detta tröskelvärde torde inte få betydelse i landskapet).

-          211 129 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som

-          tilldelas av andra upphandlande myndigheter än centrala statliga myndigheter eller som

-          gäller vissa varor på försvarsområdet och som tilldelas av centrala statliga myndigheter; som avser vissa forsknings- och utvecklingstjänster, telekommunikationstjänster, hotell- och restaurangtjänster, järnvägs- och sjötransport, bemanning, yrkesutbildning, spanings- och säkerhetstjänster samt vissa juridiska tjänster, hälsovård och socialtjänster, fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet.

-          5 278 227 euro vid offentliga byggentreprenadkontrakt.

 

     I enlighet med artikel 8 i direktivet är dess bestämmelser dessutom tillämpliga om en myndighet subventionerar ett upphandlingskontrakt med mer än 50 procent av kostnaderna, och om dessa kostnader uppgår till minst något av följande aktuella tröskelvärden:

-          211 129 euro (exkl. moms) vid sådan upphandling av tjänstekontrakt i anslutning till ett byggentreprenadkontrakt.

-          5 278 227 euro (exkl. moms) vid sådan upphandling som rör vissa byggentreprenadkontrakt och vid kontrakt som rör uppförande av sjukhus, anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader för administrationsändamål.

 

3.5 Särskilda bestämmelser för försörjningsdirektivet

 

Försörjningsdirektivet (2004/17/EG) tillämpas då offentliga organisationer upphandlar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

     I direktivets artiklar 19 – 26 och 30 anges kontrakt för vilka direktivet inte är tillämpligt. Undantagen omfattar bl.a. kontrakt som tilldelas pga. ensamrätt enligt en författning samt kontrakt inom avreglerad verksamhet, om verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Såsom i samband med upphandlingsdirektivet kan undantag också göras i samband med upphandling riktad till skyddade verkstäder, eller med krav på att ett kontrakt skall fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning varvid flertalet berörda arbetstagare är funktionshindrade.

     I likhet med vad som gäller enligt upphandlingsdirektivet (avsnitt 3.4 ovan) skall kommissionen (art. 69 i direktivet) vartannat år se över tröskelvärdena. Således ändrades tröskelvärdena senast genom ikraftträdandet av ovannämnda förordning (EG) nr 2083/2005. Försörjningsdirektivet tillämpas för närvarande på kontrakt vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst (tröskelvärde)

-          422 258 euro vid varu- och tjänstekontrakt samt minst

-          5 278 227 euro vid byggentreprenadkontrakt.

 

-          Området vatten (art. 4). Försörjningsdirektivet omfattar organisationer som tillhandahåller eller driver fasta nät för produktion, transport eller distribution av dricksvatten samt enheter som levererar dricksvatten till sådana nät. Dessutom omfattas vissa kontrakt eller projekttävlingar som en sådan enhet handlägger och som avser dricksvattenförsörjning.

 

-          Området energi (art. 3 och 7). Försörjningsdirektivet omfattar organisationer som tillhandahåller eller driver fasta nät för produktion, transport eller distribution av gas, värme eller elektricitet samt enheter som levererar gas, värme eller elektricitet till sådana nät. Direktivet omfattar också undersökning av förekomsten av eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen samt om att tillhandahålla hamnar och flygplatser.

 

-          Området transporter (art. 5). Försörjningsdirektivet omfattar organisationer som tillhandahåller eller driver nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten på områdena järnvägstransporter, automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana. Ett nät för transporttjänster anses föreligga om tjänsten tillhandahålls enligt villkor som fastställs av en behörig myndighet t.ex. i fråga om linjedragning, tillgänglig transportkapacitet eller turtäthet.

 

-          Området posttjänster (art.6). Försörjningsdirektivet omfattar organisationer som tillhandahåller posttjänster och som kan tillhandahålla vissa andra tjänster såsom närservice i samband med posttjänster, filatelitjänster samt finansiella tjänster såsom postanvisningar och postgirobetalningar.

 

4. Rikets upphandlingsbestämmelser

 

Rikslagstiftningen om upphandling har ändrats genom ikraftträdandet av lagen om offentlig upphandling (FFS 00/0000) och lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 00/0000). Lagstiftningen har setts över dels för att genomföra EG-direktiv, dels för att få harmoni med krav i grundlagen om vad som kan regleras i lag respektive förordning. Vid utformning av lagstiftningen har man dessutom strävat till att få en disposition som följer upphandlingsförfarandets förlopp. Avsikten är att bestämmelser av teknisk karaktär skall fastställas i förordningar.

     Bl.a. mot bakgrund av att berörda EG-direktiv ger litet utrymme för särskilda nationella bestämmelser har de i rikslagstiftningen genomförts med få särskilda nationella bestämmelser. Så krävs inte enligt rikslagstiftningen användning av en avancerad elektronisk signatur (jfr art. 42.5 b i upphandlingsdirektivet och art. 48.5 b i försörjningsdirektivet), de upphandlande enheterna kan själva besluta om detta. Till rikets regelverk har dessutom fogats bestämmelser om nationella tröskelvärden och därvid om mer flexibla nationella upphandlingsförfaranden än upphandlingsdirektivet medger. Med dessa bestämmelser beaktas dock samtidigt EG-fördragets principer (jfr 15 § samt 65 – 72 §§ rikslagen om offentlig upphandling). Vid varu- och tjänsteupphandling samt tjänstekoncessioner gäller enligt rikslagstiftningen som tröskelvärde 15 000 euro. Vid upphandling av hälsovårds- och socialtjänster finns 50 000 euro som tröskelvärde samt 100 000 euro vid upphandling av byggentreprenader och byggkoncessioner.

     I rikslagarna har intagits de aktuella EG-tröskelvärdena (jfr 15 § rikslagen om offentlig upphandling och 12 § rikslagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster). Mot bakgrund av att dessa vartannat år skall revideras av EG-kommissionen åläggs handels- och industriministeriet att utan dröjsmål meddela om nya tröskelvärden.

     I enlighet med lagstiftningen omfattas såsom upphandlande enheter också affärsverk och offentligrättsliga organ. Med det senare avses juridiska personer som särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse och som inte har industriell eller kommersiell karaktär. Ytterligare förutsättning är att de till största delen finansieras av en myndighet, ledningen står under kontroll av en myndighet, eller att mer än hälften av ledamöterna i ett förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan utses av en myndighet. Dessutom omfattas den av en myndighet har fått understöd för en upphandling, till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

 

5. Överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att rikets bestämmelser skall göras tillämpliga i landskapet, dock utan att rikets nationella tröskelvärden och därmed sammanhängande särskilda upphandlingsförfarandebestämmelser blir tillämpliga i landskapet. Tröskelvärdena i EG-direktiven är tillämpliga. Under tröskelvärdena skall kommuner och andra berörda offentliga organ iaktta de i avsnitt 3.1 ovan nämnda principerna i EG-fördraget och beakta EG-domstolens avgöranden i upphandlingsärenden (jfr EG-kommissionens tolkningsmeddelande, EGT C 179, 1.8.2006, s. 2). Ingen ändring görs i landskapsbestämmelserna om upphandling i Ålands landskapsregerings beslut (2006:41) gällande vissa upphandlingar, landskapsregeringen överväger dock att göra en översyn också av bestämmelserna om upphandling under EG-direktivens tröskelvärden så att nuvarande regelverk lyfts upp på lagnivå.

     En följdändring föreslås i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Avsikten är att i enlighet med EG-rätten och rikslagstiftningen under en tidsfrist om minst 21 dagar mellan tilldelning av ett kontrakt och ett kontraktets ingående ge offentlighet till beslutet om tilldelning av kontraktet och då skapa en reell möjlighet för beslutet skall kunna prövas (jfr även detaljmotiveringen nedan om förslaget att ändra i 4 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet).

 

6. Förslagets verkningar

 

Förslaget är en följd av översyner av EG:s och rikets regelverk, varvid EG-direktiven rör myndigheters upphandlingar i en storleksordning som sällan förekommer i landskapet. Förslaget är i sig ägnat att främja en än mer effektiv användning av offentliga medel. Sociala aspekter och miljöhänsyn kan vägas in i tekniska specifikationer som bedömningsgrunder för kontraktstilldelning. Lagstiftningen saknar i sig särskilda miljökrav och bedöms inte få andra direkta verkningar för miljön än de hänsyn som tas vid kontraktens ingående. Förslaget har inga kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män.

     Förslaget torde inte få någon väsentlig ekonomisk eller förvaltningsmässig verkan för landskapets myndigheter, företag eller enskilda. I praktiken sluts få kontrakt som överstiger de tröskelvärden som det är frågan om. De kontrakt som kan omfattas av förslaget berörs redan av gällande EG-bestämmelser, såsom landskapsregeringens kontrakt vid byggande av skärgårdsfärjor och årliga kontrakt för bränslen till färjorna, kontrakt för luftfartstrafiken till landskapet samt större byggnadskontrakt.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Utöver den tillämpningsavgränsning som görs i berörda rikslagar föreslås att rikets nationella tröskelvärden inte skall gälla i landskapet. Följaktligen skulle inte heller de med dessa sammanhängande särskilda nationella upphandlingsförfarandebestämmelserna vara tillämpliga i landskapet.

 

3 § Närmare bestämmelser. I paragrafen finns ett bemyndigande för landskapsregeringen att besluta närmare om upphandling i den omfattning som anges i rikslagstiftningen och inom landskapets behörighet.

 

2. Ändring av landskapslagen om ändring av 4 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

I enlighet med artikel 1 i EG-direktiv 89/665/EEG och artikel 1 i EG-direktiv 92/13/EEG skall medlemsländerna se till att prövningsförfaranden införs i upphandlingslagstiftningen, vilka kan åberopas av var och en som har eller har haft intresse av att få kontrakt om viss offentlig upphandling och som har lidit skada eller riskerat att lida skada av en påstådd överträdelse. EG-domstolen har i den s.k. Alcatel-domen (28.10.1999, mål C-81/98) fastslagit att medlemsländerna måste föreskriva ett krav på en rimligt lång tidsfrist mellan tilldelningen av ett kontrakt och kontraktets ingående. Dvs. en tidsfrist under vilken bindande avtal inte får ingås eller verkställas, så att prövningsförfaranden kan åberopas av var och en som har eller har haft intresse av att få kontrakt om viss offentlig upphandling och som har lidit skada eller riskerat att lida skada av en påstådd överträdelse.

     Så som nämnts i avsnitt 3.1 ovan har EG-kommissionen utgivit ett förslag [KOM(2006) 195 slutlig] med till förslag ändring av direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG som syftar till att trygga att det inom rimlig går att tid hindra att en upphandling slutförs, i fall då det finns ett ifrågasatt beslut. Av förslaget framgår att det nu finns olikheter mellan medlemsländerna om ett sådant kravs räckvidd och exakta innehåll samt att en tydligare regel skulle vara ägnad att öka rättssäkerheten i vissa situationer. Enligt huvudregeln i kommissionens förslag skulle en upphandlande enhet således kunna sluta och verkställa ett upphandlingsbeslut tidigast efter en 10 dagars tidsfrist.

     Bestämmelser om sådan tidsfrist som avses ovan finns i 74 § lagen om offentlig upphandling respektive i 59 § lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Enligt huvudregeln i dessa bestämmelser får en upphandlande enhet sluta och verkställa ett upphandlingsbeslut tidigast 21 dagar efter det att kandidaterna och anbudsgivarna har fått eller anses ha fått del av beslutet och anvisningen om hur man söker ändring. 

     Tillämpligheten av en sådan regel om tidsfrist mellan tilldelningen av ett kontrakt och kontraktets ingående i landskapet, förutsätter att en möjlighet också finns i enlighet med landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § landskapslagen (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling, sådan den lyder delvis ändrad genom landskapslag 1996/57,

     fogas till lagen en ny 3 §, varvid den tidigare 3 § upphävts genom landskapsförordning 1996/57 samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer[1]:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Följande riksförfattningar är med i denna lag angivna undantag tillämpliga i landskapet Åland vid upphandling som görs av landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar, kommunala myndigheter samt övriga upphandlingsenheter som avses i denna lag:

     1) Lagen om offentlig upphandling (FFS 00/0000)

     2) Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 00/0000).

     Med avvikelse från vad som gäller i enlighet med de i 1 mom. angivna riksförfattningarna är denna lag endast tillämplig på upphandling som beräknas uppgå till gällande EU-tröskelvärde enligt EG:s bestämmelser om offentlig upphandling.

     Ändringar av de i 1 mom. angivna lagarna gäller från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag.

     Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra författningar skall inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Förvaltningsuppgift som i enlighet med riksförfattningar i 1 mom. ankommer på en myndighet i riket skall i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

 

3 §

Närmare bestämmelser

     Om det inte hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av någon av de i 1 mom. angivna lagarna skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

     Utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handling har landskapsregeringen rätt att till berörda myndigheter i riket och inom den Europeiska gemenskapen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått på basis av denna lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Denna lag skall inte tillämpas på upphandling som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

 


2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut[2]

     ändras 4 § 2 mom. landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inte annat särskilt följer av gällande lagstiftning om offentlig upphandling är till en myndighet inkomna anbudshandlingar och av myndigheten upprättade handlingar om inkomna anbud inte offentliga förrän avtal har ingåtts eller myndigheten har beslutat att upphandlingsärendet skall avslutas utan att nya eller kompletterande anbud inbegärs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

Mariehamn den 1 mars 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Britt Lundberg

 


BILAGA 1: Rikslag om offentlig upphandling (FFS 00/0000)

 

Lag

om offentlig upphandling

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

DEL I

 

Gemensamma bestämmelser om principer och tillämpningsområde

 

1 kap.
Syfte och principer

 

1 §

Lagens syfte

     De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter skall konkurrensutsätta sin upphandling så som föreskrivs i denna lag.

     Syftet med lagen är att effektivera användningen av allmänna medel, främja upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

     Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, nedan upphandlingsdirektivet, samt rådets direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten, nedan rättsmedelsdirektivet.

 

2 §

Principer för offentlig upphandling

     Den upphandlande enheten skall utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt agera öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

     De upphandlande enheterna skall sträva efter att ordna sin upphandling så att den kan genomföras på ett så ekonomiskt och systematiskt sätt som möjligt samt i form av så ändamålsenliga helheter som möjligt med beaktande av miljöaspekterna. För att minska de administrativa uppgifterna i anslutning till upphandlingen kan de upphandlande enheterna utnyttja ramavtal samt genomföra gemensamma upphandlingar, eller utnyttja andra samarbetsmöjligheter vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

     Om en kandidat eller anbudsgivare i anbudsförfarandet är en sammanslutning eller en inrättning som ägs av den upphandlande enheten eller en annan upphandlande enhet skall denna bemötas på samma sätt som övriga kandidater och anbudsgivare.

 

3 §

Skyldighet att inte diskriminera i serviceverksamhet som bygger på särskilda rättigheter och ensamrätt

     Om en upphandlande enhet beviljar någon annan än en upphandlande enhet särskilda rättigheter eller ensamrätt att bedriva offentlig serviceverksamhet, skall det bestämmas att denna enhet i sin upphandling i samband med nämnda serviceverksamhet skall tillämpa förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet.

 

4 §

Villkor enligt Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling

  Vid upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (FördrS 5/1995) skall på anbudsgivare och anbud från andra avtalsslutande stater tillämpas samma villkor som de som tillämpas på anbudsgivare och anbud från Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen.

 

5 §

Definitioner

     I denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med

     1) upphandlingskontrakt ett skriftligt kontrakt som slutits mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer och som avser utförande av byggentreprenad, upphandling av varor eller utförande av tjänster mot ekonomiskt vederlag,

     2) byggentreprenadkontrakt ett upphandlingskontrakt som syftar till utförande eller både projektering och utförande av sådana byggarbeten eller byggentreprenader som kan hänföras till en verksamhet som avses i bilaga C; med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, oavsett form, av byggentreprenader som uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer; med byggentreprenad kan avses en entreprenad för hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar en ekonomisk eller teknisk helhet,

     3) varuupphandlingskontrakt ett upphandlingskontrakt som avser annat än byggentreprenader; ett varuupphandlingskontrakt syftar till köp, leasing, hyra eller upphandling på avbetalning med eller utan köpoption av en vara; som varuupphandlingskontrakt anses även ett sådant upphandlingskontrakt som utöver upphandling av varor även omfattar monterings- och installationsarbeten,

     4) tjänsteupphandlingskontrakt ett kontrakt som avser annat än offentliga byggentreprenader och offentlig varuupphandling och som syftar till utförande av tjänster; som tjänsteupphandlingskontrakt anses även ett sådant upphandlingskontrakt som utöver tjänster även omfattar varor, om tjänsternas värde överstiger varornas värde; som tjänsteupphandlingskontrakt anses dessutom ett upphandlingskontrakt som utöver tjänster även omfattar byggarbeten enligt bilaga C,

     5) byggkoncession ett kontrakt av samma typ som ett byggentreprenadkontrakt med den skillnaden att ersättningen för byggarbetet utgörs antingen av endast rätten att utnyttja anläggningen eller av dels en sådan rätt, dels betalning,

     6) tjänstekoncession ett kontrakt av samma typ som ett tjänsteupphandlingskontrakt med den skillnaden att ersättningen för utförandet av tjänsterna utgörs antingen av en rätt att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning,

     7) leverantör en fysisk eller juridisk person, offentlig enhet eller grupp av ovan avsedda som på marknaden erbjuder varor, tjänster, byggarbeten eller byggentreprenader,

     8) kandidat en leverantör som anmält intresse för att delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad dialog,

     9) anbudsgivare en leverantör som lämnar ett anbud,

     10) öppet förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och där alla intresserade leverantörer får lämna anbud; utöver upphandlingsannonsen kan den upphandlande enheten sända en anbudsförfrågan till de leverantörer som den anser vara lämpliga,

     11) selektivt förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och i vilket intresserade leverantörer kan begära att få delta; endast de kandidater som den upphandlande enheten utser får lämna anbud,

     12) förhandlat förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och i vilket intresserade leverantörer kan begära att få delta; den upphandlande enheten förhandlar om villkoren för upphandlingskontraktet med de leverantörer som den utser,

     13) direktupphandling ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten utan att publicera någon upphandlingsannons utser en eller flera leverantörer att delta i förfarandet och förhandlar om villkoren för kontraktet med dem,

     14) konkurrenspräglad dialog ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och i vilket alla leverantörer kan begära att få delta; den upphandlande enheten för en dialog med de godkända kandidaterna för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose enhetens behov och som utgör grunden för de anbud som de utvalda kandidaterna inbjuds att lämna,

     15) ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för upphandlingskontrakt som ingås under en viss tidsperiod, såsom priser och planerade kvantiteter,

     16) projekttävling ett förfarande där den upphandlande enheten kan skaffa ett sådant underlag för exempelvis planläggning, stadsplanering, arkitektur, formgivningsteknik eller databehandling som en jury utser till vinnande bidrag i en tävling; i tävlingen kan priser delas ut,

     17) dynamiskt inköpssystem ett helt elektroniskt förfarande för upphandling av sådant som vanligen används och finns allmänt tillgängligt på marknaden; upphandlingsförfarandet är tidsbegränsat och under hela varaktigheten öppet för varje leverantör som uppfyller kriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med anbudsförfrågan,

     18) elektronisk auktion ett upprepat förfarande med hjälp av elektroniska medel för att presentera lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilket genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning av anbuden på grundval av automatiska utvärderingsmetoder; byggentreprenader och sådana tjänsteupphandlingar som innehåller intellektuella prestationer kan inte bli föremål för elektronisk auktion,

     19) teknisk specifikation fastställda egenskaper hos den vara, den tjänst eller det material som är föremål för upphandlingen; sådana egenskaper är bland annat kvalitetsnivå och miljöskyddsnivå, projektering, överensstämmelse med krav och ändamålsenlighet samt bedömning av produktens bruksegenskaper, produktens säkerhet och mått, beteckning under vilken produkten saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder samt krav på förpackning, märkning, etiketter, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktionsmetoder samt krav beträffande förfaranden vid bedömning av överensstämmelse; egenskaper som vid offentliga byggentreprenader fastställs genom tekniska specifikationer är dessutom bestämmelser om projektering, kostnadsberäkning, provning och kontroll, villkoren för att arbetet skall godkännas, byggmetoder samt byggteknik och andra tekniska villkor som hänför sig till det färdiga arbetet och material eller delar som ingår i det,

     20) teknisk definition en europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en officiell teknisk definition, en internationell standard, en teknisk referens, en nationell standard, ett nationellt tekniskt godkännande samt något annat nationellt dokument som hänför sig till projektering, beräkning, genomförande av arbeten eller användningen av varan,

     21) standard en teknisk definition som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning och som har offentliggjorts som standard och med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk; en standard kan vara

     a) internationell, dvs. antagen av ett internationellt standardiseringsorgan och tillgänglig för allmänheten,

     b) europeisk, dvs. antagen av ett europeiskt standardiseringsorgan och tillgänglig för allmänheten, eller

     c) nationell, dvs. antagen av ett nationellt standardiseringsorgan och tillgänglig för allmänheten,

     22) europeiskt tekniskt godkännande en positiv teknisk bedömning av en för ett visst ändamål avsedd byggprodukts lämplighet för detta ändamål vilken lämnats av ett godkännandeorgan utsett av en medlemsstat i Europeiska unionen; godkännandet grundar sig på uppfyllandet av de väsentliga kraven beträffande byggnadsverket, på basis av vilka de för produkten kännetecknande egenskaperna har definierats, samt på en definition av användningsförhållandena,

     23) officiell teknisk definition en teknisk definition som har erkänts av medlemsstaterna i Europeiska unionen och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning,

     24) teknisk referens vilken som helst annan teknisk definition än en officiell standard, som har framställts av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som beaktar marknadens behov,

     25) erkänt organ provnings- eller kalibreringslaboratorier och kontroll- och certifieringsorgan som uppfyller tillämpliga europeiska standarder; den upphandlande enheten skall också godta intyg utfärdade av erkända organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen,

     26) gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) den tillämpliga nomenklatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV),

     27) skriftlig varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges och sedan meddelas; denna enhet kan innehålla uppgifter som går att överföra eller lagra med elektroniska medel,

     28) elektroniska medel medel som utnyttjar elektronik för behandling och lagring av data samt sänder, överför och tar emot information via kabel, radiovågor, på optisk eller någon annan elektromagnetisk väg.

 

2 kap.
Tillämpningsområde

 

6 §

Upphandlande enheter

     Upphandlande enheter som avses i denna lag är

     1) statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter,

     2) evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter,

     3) affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (FFS1185/2002),

     4) offentligrättsliga organ; med offentligrättsligt organ avses en juridisk person som särskilt har inrättats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte har industriell eller kommersiell karaktär, och

     a) som till största delen finansieras av en upphandlande enhet som avses i 1 – 4 punkten,

     b) vars ledning står under kontroll av en upphandlande enhet som avses i 1 – 4 punkten, eller

     c) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en upphandlande enhet som avses i 1 – 4 punkten, samt

     5) varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet som avses i 1 – 4 punkten till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

     Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet finns i kyrkolagen (FFS 1054/1993).

 

7 §

Allmänna undantag från tillämpningsområdet i fråga om upphandling

     Denna lag tillämpas inte på upphandling

     1) som omfattas av sekretess eller vars genomförande förutsätter lagstadgade särskilda säkerhetsåtgärder, eller då detta krävs med hänsyn till skyddet av centrala statliga säkerhetsintressen,

     2) vars föremål huvudsakligen lämpar sig för militärt bruk, eller

     3) som omfattas av andra förfaranderegler och som görs

     a) i enlighet med ett internationellt avtal som ingåtts mellan Finland och ett eller flera tredje länder och som omfattar varor eller byggentreprenader avsedda att genomföra eller utnyttja en byggentreprenad som är gemensam för de undertecknande staterna eller tjänster avsedda att genomföra eller utnyttja ett projekt som är gemensamt för de undertecknande staterna;

     b) i enlighet med en internationell organisations särskilda förfarande, eller

     c) i enlighet med ett internationellt avtal som slutits i samband med stationering av trupper och som gäller företag i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller ett tredje land.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. 3a-punkten tillämpas lagen dock på utrikesförvaltningens upphandling som grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal.

 

8 §

Undantag från tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling

     Denna lag tillämpas inte på tjänsteupphandlingskontrakt som gäller

     1) förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan,

     2) anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för idkare av televisions- och radioverksamhet samt sändningstid,

     3) skiljemanna- och förlikningstjänster,

     4) centralbankstjänster eller finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument, däribland den upphandlande enhetens transaktioner för att skaffa pengar eller kapital,

     5) arbetsavtal,

     6) andra forsknings- och utvecklingstjänster än sådana som uteslutande är till nytta för en upphandlande enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten helt och hållet betalas av den upphandlande enheten;

     7) anskaffning av utsläppsenheter enligt Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 12/2005 och 13/2005) till den del de hör till området för lagstiftningen, eller

     8) upphandling av flygtrafiktjänster som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten tillämpas lagen på kontrakt om finansiella tjänster som ingås samtidigt med, före eller efter varje slag av förvärvs- eller hyreskontrakt.

 

9 §

Upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

     Denna lag tillämpas inte på upphandling för verksamhet i enlighet med lagen om förfarandena vid upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (00/0000), nedan försörjningslagen, med undantag för upphandling inom sektorn för posttjänster i enlighet med lagens 9 § till utgången av den övergångsperiod som avses i 87 § i denna lag. Denna lag tillämpas inte heller på sådan upphandling för verksamhet enligt försörjningslagen som i nämnda lag har befriats från lagens tillämpningsområde. Rättsmedel enligt denna lag tillämpas på upphandlingar som omfattas av tillämpningsområdet för försörjningslagen.

     Denna lag tillämpas inte på sådan upphandling för verksamhet som avses i försörjningslagen vars värde inte överstiger EU-tröskelvärdena enligt 12 § i försörjningslagen.

 

10 §

Upphandling hos enheter anknutna till den upphandlande enheten

     Denna lag tillämpas inte på upphandling som den upphandlande enheten företar hos sådana enheter som är formellt fristående från den och självständiga med tanke på beslutsfattandet, om den upphandlande enheten ensam eller tillsammans med andra upphandlande enheter övervakar enheten på samma sätt som den övervakar egna verksamhetsställen och om enheten bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den.

 

11 §

Upphandling hos inköpscentral

     En upphandlande enhet som anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader via en inköpscentral anses ha följt denna lag, under förutsättning att inköpscentralen har följt den.

     Med inköpscentral avses en sådan upphandlande enhet som anskaffar varor eller tjänster för de upphandlande enheter som direkt eller indirekt äger den eller som sluter upphandlingskontrakt eller ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader för dessa. Det förutsätts då att inköpscentralen sköter de ovan nämnda uppgifterna och att den uttryckligen har grundats för att sköta dessa uppgifter eller att skötseln av dessa uppgifter har bestämts eller fastställts som inköpscentralens verksamhetsområde.

     En inköpscentrals verksamhet kan även gälla en myndighet inom Europeiska unionen med säte i Finland.

 

12 §

Tjänsteupphandling som grundar sig på ensamrätt

     Denna lag tillämpas inte på tjänsteupphandling hos en annan upphandlande enhet på grundval av en ensamrätt för produktion av tjänster som denna beviljats genom en lag, förordning eller administrativ bestämmelse i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

 

13 §

Konkurrensutsättning av byggentreprenad som får statsbidrag

     I ett beslut om statsbidrag kan förutsättas att den upphandlande enheten inte får utföra den byggentreprenad som får statsbidrag som eget arbete utan att anbudsförfarande anordnas.

 

14 §

Reservering av upphandling för arbetscentraler

     En upphandlande enhet kan reservera rätten att delta i en upphandling för arbetscentraler eller motsvarande enheter eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för arbetsprogram, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor. Av upphandlingsannonsen skall framgå att kontraktet är reserverat för arbetscentraler eller för fullgörande inom ramen för arbetsprogram.

 

3 kap.
Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling

 

15 §

Nationella tröskelvärden

     Denna lag tillämpas inte

     1) på varu- eller tjänsteupphandling, projekttävlingar eller tjänstekoncessioner, om upphandlingens uppskattade värde exklusive mervärdesskatt understiger 15 000 euro,

     2) avvikande från vad som anges ovan i 1 punkten om tjänsteupphandling på hälsovårds- och socialtjänster enligt bilaga B (grupp 25) till denna lag och på tjänster enligt bilaga B, vilka anskaffas i enlighet med 6 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (FFS 1295/2002) som gemensam anskaffning med arbetsgivaren, ifall anskaffningens uppskattade värde exklusive mervärdesskatt understiger 50 000 euro, samt

     3) på byggentreprenader och byggkoncessioner, om upphandlingens uppskattade värde exklusive mervärdesskatt understiger 100 000 euro.

 

16 §

EU-tröskelvärden

     De EU-tröskelvärden som baserar sig på kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende tröskelvärden för upphandlingsförfaranden är

     1) 137 000 euro vid upphandling av varor och tjänster som görs av de statliga centralförvaltningsmyndigheterna,

     2) 211 000 euro vid upphandling av varor och tjänster som görs av andra upphandlande enheter än de som avses i punkt 1, samt

     3) 5 278 000 euro vid byggentreprenader och byggkoncessioner.

     Europeiska gemenskapernas kommission reviderar tröskelvärdena vartannat år genom en förordning i enlighet med förfarandet i artikel 78 i upphandlingsdirektivet och offentliggör de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning, varvid värdena i 1 mom. ersätts med de reviderade värden som Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om. Handels- och industriministeriet skall utan dröjsmål i den officiella tidningen informera om ändringar av EU-tröskelvärdena i enlighet med de revideringar som Europeiska gemenskapernas kommission har gjort.

     Bestämmelser om vilka som i Finland är sådana statliga centralförvaltningsmyndigheter enligt bilaga IV till upphandlingsdirektivet som avses i 1 mom. 1 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

17 §

Beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling

     Grund för beräkningen av det uppskattade värdet av en upphandling skall vara den största totala ersättning som skall betalas, exklusive mervärdesskatt. Vid beräkningen av värdet skall även beaktas möjliga alternativa sätt för genomförande av upphandlingen och options- och förlängningsklausuler som ingår i upphandlingskontraktet samt provisioner eller avgifter som skall betalas till kandidater eller anbudsgivare. Vid beräkningen av det uppskattade värdet av en gemensam upphandling som avses i 15 § 2 punkten beaktas den andel av upphandlingen som arbetskraftsmyndigheterna finansierar.

     Vid beräkningen av det uppskattade värdet av en byggentreprenad skall hänsyn tas till entreprenadens värde samt till det uppskattade totala värdet av de varor som är nödvändiga för att entreprenaden skall kunna utföras och som den upphandlande enheten tillhandahåller entreprenören.

     Om en upphandling genomförs samtidigt i form av delkontrakt, skall det uppskattade totala värdet av samtliga motsvarande delkontrakt beaktas då det uppskattade värdet av upphandlingskontraktet beräknas. Om det sammanlagda värdet av delkontrakten överstiger det nationella tröskelvärde som avses i 15 § eller det EU-tröskelvärde som avses i 16 §, skall vid upphandlingen av varje del de bestämmelser som gäller upphandling som överstiger tröskelvärdet i fråga iakttas så som i 4 kap. föreskrivs.

     I fråga om sådana delkontrakt i anslutning till varu- eller tjänsteupphandling vars uppskattade värde understiger 80 000 euro samt i fråga om sådana delkontrakt i anslutning till byggentreprenader vars uppskattade värde understiger 1 miljon euro tillämpas inte denna lag på det sätt som föreskrivs i 21 § 1 mom., om det sammanlagda värdet av dessa delar inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av samtliga delar. Om delens uppskattade värde överstiger det nationella tröskelvärde som avses i 15 § skall dock bestämmelserna i denna lag iakttas på det sätt som föreskrivs i 21 § 2 mom.

     Det uppskattade värdet skall gälla då den upphandlande enheten skickar ut upphandlingsannonsen för publicering eller på annat sätt inleder upphandlingsförfarandet.

 

18 §

Beräkning av det uppskattade värdet av viss tjänsteupphandling

     Vid beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling skall när det gäller

     1) försäkringstjänster användas de försäkringspremier som skall betalas och andra ersättningar,

     2) banktjänster och andra finansiella tjänster de avgifter, provisioner och räntor som skall betalas och andra ersättningar,

     3) tjänsteupphandling som gäller projektering de avgifter och provisioner som skall betalas och andra ersättningar,

     4) projekttävlingar som leder till tjänsteupphandling upphandlingens uppskattade värde samt eventuella priser och ersättningar till deltagarna, samt

     5) övriga projekttävlingar de priser och ersättningar som betalas till deltagarna samt det uppskattade värdet av en tjänsteupphandling som genomförs senare i enlighet med 27 § 7 punkten, om den upphandlande enheten inte utesluter en sådan tilldelning av tjänsteupphandling i annonsen om projekttävlingen.

 

19 §

Beräkning av det uppskattade värdet för en kontraktsperiod

     Om ett varuupphandlingskontrakt avser leasing, hyra eller upphandling på avbetalning, skall beräkningen av det uppskattade värdet av kontraktet grunda sig på

     1) det uppskattade totala värdet för hela giltighetstiden av ett tidsbundet kontrakt som gäller högst 12 månader eller det totala värdet, inklusive det uppskattade restvärdet, av ett kontrakt som gäller längre än 12 månader, eller

     2) det uppskattade månadsvärdet multiplicerat med 48, om kontraktet gäller tills vidare eller för obestämd tid.

     I fråga om varu- eller tjänsteupphandlingskontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas inom en viss period skall beräkningen av det uppskattade värdet grunda sig på

     1) det totala värdet av en följd av liknande upphandlingar som gjorts under de föregående 12 månaderna eller under den föregående räkenskapsperioden med beaktande av ändringar i kvantitet eller värde under de följande 12 månaderna, eller

     2) det uppskattade totala värdet av en följd av upphandlingar som gjorts under loppet av de 12 månader som följer efter den första varuleveransen eller alternativt under efterföljande räkenskapsperiod, om det är fråga om ett kontrakt som är längre än 12 månader.

     När det gäller tjänsteupphandlingskontrakt som inte innehåller något totalpris skall grunden för beräkning av det uppskattade värdet vara

     1) det uppskattade totala värdet under kontraktstiden, om kontraktet har en bestämd löptid om högst 48 månader, eller

     2) det uppskattade månadsvärdet multiplicerat med 48, om upphandlingskontraktet löper på obestämd tid eller om kontraktet har en längre löptid än 48 månader.

     När det gäller ramavtal skall det uppskattade värdet av upphandlingen beräknas utifrån det uppskattade totala värdet av samtliga planerade upphandlingskontrakt under ramavtalets löptid.

 

20 §

Förbud mot att dela upp upphandling eller kombinera upphandlingar på ett artificiellt sätt

     En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder i syfte att undgå tillämpning av bestämmelserna i denna lag. En varuupphandling eller en tjänsteupphandling får inte heller kombineras med en byggentreprenad eller upphandlingar annars kombineras på ett artificiellt sätt i syfte att undgå tillämpning av bestämmelserna i denna lag.

 

4 kap.
Tillämpningsbestämmelser vid enskilda upphandlingsformer

 

21 §

Bestämmelser som tillämpas på varu- och tjänsteupphandling, tjänstekoncessioner och byggentreprenader

     På varuupphandlingar, tjänsteupphandlingar enligt bilaga A och byggentreprenader som överstiger det EU-tröskelvärde som avses ovan i 16 § 1 mom. 1 eller 2 punkten tillämpas bestämmelserna i denna lag, med undantag för bestämmelserna i 9 kap. Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på upphandling av tjänster enligt bilaga A tillsammans med tjänster enligt bilaga B, om värdet av tjänsterna enligt bilaga A överstiger värdet av tjänsterna enligt bilaga B och upphandlingens totala värde överstiger nämnda tröskelvärde.

     På tjänsteupphandlingar enligt bilaga B, koncessioner samt utrikesförvaltningens upphandlingar som grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal som avses i 7 § 1 mom. 3 a punkten och 7 § 2 mom., liksom på tjänsteupphandlingar, varuupphandlingar och byggentreprenader enligt bilaga A som underskrider det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. tillämpas bestämmelserna i I, III och IV delen. På dessa upphandlingar tillämpas dessutom det som i 60 § sägs om kandidaters och anbudsgivares juridiska form, i 61 § om deltagande i anbudsförfarandet i grupp, i 63 § om exceptionellt låga anbud och i 64 § om beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud.

     På tjänsteupphandlingar enligt bilaga B som överstiger det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 1 eller 2 punkten tillämpas dessutom det som i 35 § sägs om annonseringsskyldighet i efterhand samt i 44 – 46 § om tekniska specifikationer, tekniska specifikationer som gäller miljöegenskaper och bevis som anbudsgivaren lägger fram.

 

22 §

Bestämmelser som tillämpas vid projekttävlingar

     Denna lag tillämpas på projekttävlingar som leder till ett tjänsteupphandlingskontrakt samt på projekttävlingar där priser eller ersättningar betalas till deltagarna.

     På projekttävlingar tillämpas bestämmelserna i I och IV delen. På projekttävlingar tillämpas dessutom det som i 33 och 34 § sägs om projekttävlingars jury och beslutsfattandet, i 60 § om kandidaters och anbudsgivares juridiska form, i 61 § om deltagande i anbudsförfarandet i grupp, i 63 § om exceptionellt låga anbud och i 64 § om beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud. Information om projekttävlingar som överstiger det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 1 eller 2 punkten skall ges i enlighet med 35 § och om projekttävlingar som underskrider EU-tröskelvärdet i enlighet med 68 §.

 

23 §

Bestämmelser som tillämpas vid byggkoncessioner och byggentreprenader som grundar sig på byggkoncessioner

     Vid en byggkoncession som överstiger det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 3 punkten iakttas bestämmelserna i I och IV avdelningen samt bestämmelserna om upphandlingsförfaranden i 5 kap., om upphandlingsannonser i 35 §, om tidsfrist i 36 § 3 mom. och 38 § 2 mom. samt om underentreprenad i 48 §.

     Vid en byggkoncession som underskrider det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 3 punkten iakttas bestämmelserna i I och IV avdelningen samt bestämmelserna om upphandlingsförfarande i 65 och 66 § samt om upphandlingsannons i 68 §.

     Om koncessionshavaren är en upphandlande enhet skall den iaktta bestämmelserna i denna lag i enlighet med 21 § när den sluter ett byggentreprenadkontrakt som anknyter till en byggkoncession med en tredje part.

     Om koncessionshavaren inte är en upphandlande enhet skall den iaktta bestämmelserna i I och IV delen samt bestämmelserna om upphandlingsförfarandets tidsfrister i 36 § 3 mom., 38 § 2 och 3 mom. och 39 § samt bestämmelserna om annonseringsskyldighet i 35 § när den sluter ett byggentreprenadkontrakt som anknyter till en byggkoncession med en tredje part och som överstiger det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 3 punkten.

     Som tredje part enligt 4 mom. betraktas inte en grupp som inrättats för en byggkoncession eller dess anknutna företag. Med anknutet företag avses varje företag över vilket koncessionshavaren, direkt eller indirekt, kan utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant inflytande över koncessionshavaren eller varje företag som tillsammans med koncessionshavaren står under sådant inflytande av något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler som företaget lyder under. Ett bestämmande inflytande från ett företag skall antas föreligga om företaget

     1) direkt eller indirekt äger större delen av det tecknade kapitalet i företaget,

     2) kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande, eller

     3) kan utse mer än hälften av ledamöterna i företagets förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan.

     En uttömmande förteckning över anknutna företag skall bifogas ansökan om byggkoncession. I förteckningen skall göras de ändringar som följer av förändringar i förhållandena mellan företagen.

 

DEL II

 

Bestämmelser om varuupphandlingar, upphandlingar av primära tjänster enligt bilaga A, byggentreprenader, byggkoncessioner och projekttävlingar som överstiger EU-tröskelvärdet

 

5 kap.
Upphandlingsförfaranden

 

24 §

Val av upphandlingsförfarande

     De konkurrensutsättningsförfaranden som används vid upphandlingar definieras i 5 § 10 – 18 punkten. Vid upphandling skall i första hand öppet eller selektivt förfarande tillämpas. Förhandlat förfarande, direktupphandling, konkurrenspräglad dialog och ramavtal kan användas under de förutsättningar som anges i 25 – 32 §.

     Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog kan den upphandlande enheten på förhand begränsa antalet kandidater som inbjuds att delta i anbudsförfarandet. Det lägsta antal kandidater som inbjuds att delta i förfarandet samt vid behov det högsta antalet kandidater skall uppges i upphandlingsannonsen. De kandidater som godkänns som anbudsgivare skall väljas utifrån de minimikrav angående kandidaternas lämplighet som anges i upphandlingsannonsen samt objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

     Det antal kandidater som inbjuds att delta i anbudsförfarandet skall med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. Vid selektivt förfarande skall minst fem kandidater inbjudas att delta i anbudsförfarandet, om inte antalet lämpliga kandidater är lägre. Vid förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog skall minst tre kandidater inbjudas, om inte antalet lämpliga kandidater är lägre.

     Vid förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog skall det i förfarandets sista skede finnas ett tillräckligt antal kandidater för att säkerställa verklig konkurrens, om det finns tillräckligt med kandidater eller lösningar som uppfyller kraven.

     Till anbudsförfarandet skall inbjudas minst så många kandidater som den upphandlande enheten fastställt på förhand. Om antalet lämpliga kandidater är lägre kan den upphandlande enheten fortsätta upphandlingsförfarandet genom att be lämpliga kandidater lämna anbud eller inleda förhandlingar. Endast de kandidater som uppfyller minimikraven och som har inlämnat en anbudsansökan får delta i anbudsförfarandet.

 

25 §

Förhandlat förfarande

     Den upphandlande enheten kan välja förhandlat förfarande, om det vid öppet förfarande, selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog har erhållits sådana anbud som till innehållet inte motsvarar anbudsförfrågan eller om anbuden på basis av 47, 48, 50 eller 52 – 60 § inte kan godkännas. Det förutsätts dessutom att kontraktsvillkoren i anbudsförfrågan inte ändras i väsentlig grad. Någon ny upphandlingsannons behöver inte publiceras, om i det förhandlade förfarandet tas med alla de anbudsgivare som uppfyller minimikraven enligt 52 – 60 § och som i det föregående förfarandet har lämnat ett anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet.

     Den upphandlande enheten kan välja förhandlat förfarande även

     1) vid upphandling som är av sådant slag som undantagsvis inte medger totalprissättning på förhand eller är förenad med sådana risker som undantagsvis inte medger totalprissättning på förhand,

     2) vid tjänsteupphandling, däribland upphandling av finansiella tjänster, tjänster för projektering av byggnader samt övriga sakkunnigtjänster och kunskapstjänster, där anbudsförfrågan eller uppgiftsbeskrivningen på grund av upphandlingens art inte kan formuleras så exakt att det bästa anbudet kan väljas genom öppet eller selektivt förfarande,

     3) i byggentreprenader, om ett byggarbete utförs enbart med tanke på forskning, experiment eller utveckling och inte för säkerställande av ekonomisk lönsamhet eller för ersättande av utgifter för forskning och utveckling, samt

     4) vid valet av koncessionshavare.

 

26 §

Det förhandlade förfarandets gång

     Den upphandlande enheten skall förhandla med anbudsgivarna om anpassandet av anbuden till de krav som angivits i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. Syftet med förhandlingarna är att välja det bästa anbudet enligt 62 §.

     Förhandlingarna kan ske i successiva steg så att antalet anbud som deltar i förhandlingarna under förhandlingen minskas på grundval av kriterier för valet av anbud. En förutsättning för detta är att det i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan har angetts att förhandlingen sker i successiva steg och vilka kriterier som tillämpas vid förhandlingarna.

     Den upphandlande enheten skall behandla kandidater och anbudsgivare likvärdigt i förhandlingarna. Den upphandlande enheten får inte lämna ut information på ett sätt som äventyrar den likvärdiga behandlingen av anbudsförfarandets deltagare.

 

27 §

Direktupphandling

     Den upphandlande enheten kan välja direktupphandling om

     1) det vid öppet eller selektivt förfarande inte alls har kommit in några ansökningar eller anbud eller har kommit in några lämpliga anbud och de ursprungliga kontraktsvillkoren inte väsentligt ändras,

     2) upphandlingen av tekniska eller konstnärliga skäl eller av skäl som anknyter till skyddande av ensamrätt bara kan genomföras av en viss leverantör,

     3) det är absolut nödvändigt att sluta kontraktet och det är omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska som orsakats av omständigheter som inte beror på den upphandlande enheten och som inte kunnat förutses,

     4) den vara som skall upphandlas enbart tillverkas för forskning, experiment, produktutveckling eller vetenskapliga ändamål och om det inte är fråga om massproduktion för säkerställande av att det är ekonomiskt lönsamt att tillverka varan eller för täckande av forsknings- och utvecklingskostnader,

     5) upphandlingen gäller varor som noteras och upphandlas på en råvarumarknad,

     6) varorna inköps särskilt förmånligt, antingen hos en leverantör som lägger ner sin affärsverksamhet eller hos en boförvaltare eller en utredare vid insolvensförfarande, ackord eller motsvarande förfarande, eller

     7) det är fråga om tjänsteupphandling som görs utgående från en projekttävling och upphandlingen enligt projekttävlingens regler skall göras med den som vinner tävlingen, eller om vinnarna är flera, med någon av dem; härvid skall alla vinnare kallas att delta i förhandlingarna.

 

28 §

Direktupphandling vid tilläggsbeställningar

     Den upphandlande enheten kan göra en direktupphandling när varuupphandlingen hos den ursprungliga leverantören är en tilläggsbeställning vars syfte är att delvis ersätta eller utvidga en tidigare leverans eller utrustning. En förutsättning för detta är att ett byte av leverantör skulle leda till upphandling av material med annorlunda tekniska egenskaper, vilket skulle medföra oförenlighet eller oproportionerligt stora tekniska svårigheter vid användning och underhåll. Giltighetstiden för dylika kontrakt och för kontrakt som skall förnyas får endast undantagsvis överstiga tre år.

     Den upphandlande enheten kan utöver vad som föreskrivs i 1 mom. göra en direktupphandling när det är fråga om en sådan tilläggstjänst eller tilläggsentreprenad utanför det ursprungliga upphandlingskontraktet som anskaffas av den ursprungliga leverantören och som av skäl som inte kunde förutses har visat sig nödvändig för att tjänsten skall kunna utföras eller entreprenaden genomföras i enlighet med vad som ursprungligen fastställts. En förutsättning för detta är att tilläggsentreprenaden eller tilläggstjänsten av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för den upphandlande enheten, eller att tilläggstjänsten eller tilläggsentreprenaden, också om den kan avskiljas från genomförandet av det ursprungliga kontraktet, är absolut nödvändig för att slutföra det ursprungliga kontraktet. Dessutom förutsätts att det totala värdet av tilläggstjänster eller tilläggsentreprenader är högst 50 procent av den ursprungliga upphandlingens värde. Den upphandlande enheten kan under samma förutsättningar även göra en direktupphandling med den ursprungliga koncessionshavaren när det är fråga om en tilläggsentreprenad i anslutning till den ursprungliga byggkoncessionen.

     Den upphandlande enheten kan utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. göra en direktupphandling när det är fråga om ett nytt byggentreprenadskontrakt eller en ny tjänsteupphandling hos den ursprungliga leverantören som motsvarar en tidigare entreprenad eller tjänsteupphandling genom öppet eller selektivt förfarande. En förutsättning är att en eventuell senare direktupphandling har nämnts i den ursprungliga upphandlingsannonsen och att det uppskattade värdet av en tilläggstjänst eller en ny byggentreprenad har beaktats vid beräkning av det totala värdet av det ursprungliga kontraktet. En direktupphandling kan göras inom högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet ingicks.

 

29 §

Konkurrenspräglad dialog

     Den upphandlande enheten kan tillämpa konkurrenspräglad dialog vid särskilt komplicerad upphandling där

     1) den upphandlande enheten inte objektivt på förhand kan definiera de rättsliga eller finansiella villkoren för en upphandling eller de tekniska medlen för att tillgodose sina behov eller mål i enlighet med 44 § 2 mom. 2-4 punkten, och

     2) grunden för valet är att anbudet skall vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga.

     Den upphandlande enheten skall behandla kandidater och anbudsgivare likvärdigt vid förfarandet. Den upphandlande enheten får inte lämna ut information på ett sätt som äventyrar den likvärdiga behandlingen av anbudsförfarandets deltagare.

     Den upphandlande enheten får inte utan kandidatens eller anbudsgivarens samtycke under anbudsförfarandets gång för de övriga anbudsgivarna röja lösningar som en annan anbudsgivare har föreslagit eller konfidentiell information som lämnats vid dialogen.

     Den upphandlande enheten får dela ut pengar eller andra arvoden eller priser till deltagarna i den konkurrenspräglade dialogen.

 

30 §

Den konkurrenspräglade dialogens gång

     Den upphandlande enheten skall i upphandlingsannonsen definiera sina behov och krav beträffande upphandlingen. Den upphandlande enheten kan dessutom utarbeta en beskrivning som preciserar målen och innehållet i upphandlingen.

     Den upphandlande enheten inleder en dialog med de kandidater som valts ut enligt 52 – 59 §. Syftet med dialogen är att fastställa en eller flera alternativa lösningar för genomförande av upphandlingen. Den upphandlande enheten får förhandla med kandidaterna om alla aspekter av upphandlingskontraktet.

     Dialogen kan ske i successiva steg så att antalet lösningar som inkluderas i dialogen begränsas under dialogen på grundval av kriterierna för valet av anbud. I upphandlingsannonsen eller beskrivningen skall anges att dialogen sker i successiva steg och vilka kriterier som tillämpas.

     Den upphandlande enheten skall avsluta dialogen när den har valt de lösningsalternativ med vilka upphandlingen kan genomföras. Deltagarna skall underrättas om att dialogen har avslutats.

     Den upphandlande enheten skall av kandidaterna begära slutgiltiga anbud på grundval av de lösningar som lagts fram och specificerats under dialogen. Anbuden skall följa i anbudsförfrågan angivna krav som förutsätts av föremålet för projektet.

     Vid valet av anbud tillämpas de jämförelsegrunder som meddelats i upphandlingsannonsen eller beskrivningen. Vid fastställandet av jämförelsegrunder och valet av anbud iakttas bestämmelserna i 62 §.

     Anbud kan på begäran av den upphandlande enheten preciseras och förtydligas, förutsatt att detta inte leder till ändringar av väsentliga delar av anbudet eller anbudsförfrågan på ett sätt som leder till diskriminering eller snedvriden konkurrens. Under samma förutsättningar kan även det anbud som vunnit ett anbudsförfarande preciseras eller förtydligas eller åtaganden som ingår i det bekräftas.

 

31 §

Ramavtal

     Den upphandlande enheten skall välja leverantörer för ramavtal genom öppet eller selektivt förfarande. Den upphandlande enheten kan även välja leverantörer för ramavtal genom förhandlat förfarande under de förutsättningar som föreskrivs i 25 § eller genom direktupphandling under de förutsättningar som föreskrivs i 27 §. Vid valet av leverantörer som skall inkluderas i ramavtal iakttas bestämmelserna i 8 kap. Minst tre leverantörer skall utses för ramavtal som ingås med flera leverantörer, om inte antalet anbudsgivare som uppfyller villkoren och antalet godtagbara anbud är lägre.

     Upphandlingskontrakt som grundar sig på ramavtal skall slutas mellan ramavtalets ursprungliga parter. I villkoren för ramavtalet får inte några betydande ändringar göras under dess giltighetstid. Ramavtal får inte användas på ett sådant sätt att konkurrensen snedvrids, begränsas eller förhindras.

     Ramavtalet kan gälla högst fyra år. Om föremålet för upphandlingen nödvändigtvis kräver det kan ramavtalet i undantagsfall vara längre.

 

32 §

Upphandling som grundar sig på ramavtal

     Om den upphandlande enheten har slutit ett ramavtal med en enda leverantör, skall den upphandling som bygger på det tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet. Den upphandlande enheten kan uppmana leverantören att vid behov skriftligen precisera eller komplettera sitt anbud.

     Om den upphandlande enheten har slutit ett ramavtal med flera leverantörer, skall den upphandling som bygger på detta ramavtal tilldelas antingen i enlighet med villkoren i ramavtalet utan konkurrensutsättning eller, om inte alla villkor är fastställda i ramavtalet, genom att konkurrensutsätta leverantörerna inom ramavtalet i enlighet med villkoren för ramavtalet och vid behov i enlighet med villkoren för anbudsförfrågan. Vid behov kan villkoren för ramavtal preciseras eller klarläggas.

     Den upphandlande enheten skall vid konkurrensutsättning av upphandling som grundar sig på ramavtal be om ett skriftligt anbud av de leverantörer som omfattas av ramavtalet och som har förutsättningar att genomföra upphandlingen. Den upphandlande enheten skall fastställa en anbudstid som skall vara tillräcklig med beaktande av upphandlingens art, den tid som utarbetandet av anbud förutsätter och andra motsvarande omständigheter. Innehållet i anbuden skall vara hemligt tills anbudsförfarandet avslutats. Den upphandlande enheten skall välja det bästa anbudet med iakttagande av det kriterium för valet av anbud och de jämförelsegrunder som angetts i anbudsförfrågan.

 

33 §

Projekttävlingar

     Reglerna för en projekttävling skall finnas tillgängliga för dem som är intresserade av att delta i projekttävlingen. Möjligheterna att delta i en projekttävling får inte begränsas geografiskt eller med hänvisning till att deltagarna skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

     Antalet deltagare i en projekttävling kan begränsas med på förhand fastställda icke-diskriminerande kriterier. Antalet kandidater som inbjuds att delta i projekttävlingen skall dock alltid vara så stort att verklig konkurrens säkerställs.

 

34 §

Projekttävlingars jury och beslutsfattandet

     En projekttävling skall ha en jury som skall bestå av fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkeskvalifikationer av tävlingsdeltagarna, skall minst en tredjedel av jurymedlemmarna ha dessa eller likvärdiga kvalifikationer.

     Juryn skall vara oberoende i sina beslut och yttranden. Deltagarnas förslag skall bedömas anonymt och uteslutande på de grunder som anges i annonsen om projekttävlingen. Anonymiteten skall bevaras tills juryn har avgett ett yttrande eller meddelat ett beslut.

     Deltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra aspekterna i anslutning till planerna. Över dialogen mellan jurymedlemmarna och deltagarna skall upprättas detaljerade protokoll. Juryn skall över bedömningen av planerna upprätta ett protokoll som undertecknas av samtliga medlemmar och som innehåller en rangordning av planerna och deras förtjänster, juryns kommentarer och eventuella punkter som kan behöva klargöras.

 

6 kap.
Annonseringsskyldighet och tidsfrister för upphandling

 

35 §

Annonseringsskyldighet

     En upphandlande enhet skall sända en förhandsannons, en upphandlingsannons, en annons om projekttävling, en annons om byggkoncession och en annons i efterhand för publicering på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. En koncessionshavare som inte är en upphandlande enhet skall dessutom sända en upphandlingsannons om byggentreprenad som grundar sig på en byggkoncession för publicering.

     Upphandlingsannonserna skall skickas för publicering till den som handels- och industriministeriet fastställer.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de skyldigheter att annonsera, de kommunikationsmedel som används för att skicka annonserna, innehållet i annonserna, publiceringen av dem samt övriga faktorer i anknytning till annonseringsskyldigheten, vilka avses i denna paragraf och förutsätts i upphandlingsdirektivet.

 

36 §

Minimitidsfrister och beräkning av tidsfrister

     När tidsfristerna för upphandlingsförfarandet fastställs skall hänsyn tas till upphandlingens art och beaktas hur komplex den är samt hur lång tid som behövs för att utarbeta och sända anbuden. Tidsfristerna beräknas från den dag som följer på den då upphandlingsannonsen skickades för publicering. Vid selektivt förfarande räknas anbudstiden från den dag då anbudsförfrågan skickades.

     Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog skall minst 37 dagar reserveras för inlämnande av anbudsansökan. Vid öppet förfarande skall anbudstiden vara minst 52 dagar och vid selektivt förfarande minst 40 dagar.

     Vid ett anbudsförfarande som gäller en byggkoncession skall för inlämnandet av anbudsansökningar reserveras minst 52 dagar. Om koncessionshavaren inte är en upphandlande enhet skall vid anbudsförfarandet för en byggentreprenad som grundar sig på en byggkoncession för inlämnandet av anbudsansökningar reserveras minst 37 dagar. Anbudstiden skall vara minst 40 dagar från den dag då anbudsförfrågan skickades.

 

37 §

Påskyndat förfarande

     Tidsfristerna enligt 36 § kan förkortas, om det vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande är omöjligt att tillämpa dem på grund av brådska. För inlämnande av anbudsansökan skall dock reserveras minst 15 dagar, om inte upphandlingsannonsen sänds med elektroniska medel, då minst 10 dagar skall reserveras för inlämnande av anbudsansökan. Vid selektivt förfarande skall anbudstiden vara minst 10 dagar.

 

38 §

Förkortning av tidsfrister

     Anbudstiden vid öppet och selektivt förfarande kan förkortas till minst 22 dagar, om den upphandlande enheten har skickat en förhandsannons för publicering minst 52 dagar och högst 12 månader innan upphandlingsannonsen skickades för publicering.

     Anbudstiden vid öppet förfarande samt tidsfristerna för lämnande av anbudsansökningar vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog får förkortas med sju dagar, om upphandlingsannonserna skickas för publicering med elektroniska medel.

     Utöver vad som nämns i 2 mom. kan anbudstiden vid öppet och selektivt förfarande förkortas med fem dagar, om den upphandlande enheten samma dag som upphandlingsannonsen publiceras ger fri tillgång via elektroniska medel till förfrågningsunderlaget  i elektronisk form samt i annonsen anger den Internetadress där denna dokumentation finns tillgänglig.

 

39 §

Förlängning av tidsfrister

     Anbudstiden skall förlängas så att alla anbudsgivare kan få tillgång till den information som behövs för att utarbeta anbud, om förfrågningsunderlaget eller tilläggsuppgifter som begärts i tillräckligt god tid inte tillhandahålls inom de föreskrivna tidsfristerna eller om anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats eller efter en granskning på plats av de handlingar som hänför sig till anbudsförfrågan.

 

7 kap.
Anbudsförfrågan och fastställande av föremålet för upphandlingen

 

40 §

Anbudsförfrågan

     Anbudsförfrågan skall utarbetas skriftligen och så tydligt att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. Leverantörerna ombes i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen att lämna sina anbud skriftligen och inom utsatt tid.

     Om anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen avviker från varandra i fråga om innehåll följs det som anges i upphandlingsannonsen.

     Den upphandlande enheten kan ta ut en skälig ersättning för förfrågningsunderlaget för att täcka kostnader för särskild omfattning, material eller andra motsvarande omständigheter.

 

41 §

Innehållet i anbudsförfrågan

     Anbudsförfrågan eller i lämpliga delar upphandlingsannonsen skall innehålla

     1) en definition av föremålet för upphandlingen med iakttagande av bestämmelserna om fastställande av tekniska specifikationer och krav i 44 och 45 § samt övriga kvalitetskrav som anknyter till föremålet för upphandlingen,

     2) en hänvisning till en publicerad upphandlingsannons,

      3) tidsfristen för lämnande av anbud,

     4) adress till vilken anbuden skall skickas,

     5) det eller de språk som anbuden skall avfattas på,

     6) krav som gäller kandidaternas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella situation samt tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer samt en förteckning över de handlingar som kandidaten eller anbudsgivaren skall tillhandahålla för detta ändamål,

     7) grunden för valet av anbud samt, när det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet väljs, anbudets jämförelsegrunder och deras relativa viktning eller skälig variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioritetsordning, samt

     8) anbudens giltighetstid.

     Anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen skall innehålla också andra upplysningar som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud.

 

42 §

Sändande av anbudsförfrågan eller tillhandahållande av anbudsförfrågan för kandidaterna och anbudsgivarna

     Den upphandlande enheten skall vid öppet förfarande skicka anbudsförfrågan till de anbudsgivare som bett om detta inom sex dagar efter det att begäran mottagits, om begäran lämnats i tillräckligt god tid före utgången av anbudstiden. Den upphandlande enheten kan alternativt på elektronisk väg ge fullständig tillgång till anbudsförfrågan på den Internetadress som anges i upphandlingsannonsen från och med den dag då annonsen har publicerats.

     Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog skickas anbudsförfrågan endast till de kandidater som av den upphandlande enheten valts ut för anbudsförfarandet. Anbudsbegäran skall sändas samtidigt till alla kandidater.

     Den upphandlande enheten skall vid öppet förfarande ge in tilläggsuppgifter i anslutning till anbudsförfrågan senast sex dagar innan anbudstiden går ut. Vid påskyndat förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande skall tilläggsuppgifterna ges in senast fyra dagar innan anbudstiden går ut, om tilläggsuppgifterna har begärts i tillräckligt god tid.

 

43 §

Inbjudan att förhandla

     Vid förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog skall den inbjudan att förhandla som sänds till kandidaterna innehålla anbudsförfrågan, eventuella beskrivningen eller en uppgift om var dessa handlingar finns tillgängliga, tidsfristen för begäran av handlingarna samt beloppet och sättet för betalning av en avgift som eventuellt tas ut för handlingarna.

     Inbjudan att förhandla skall innehålla de uppgifter som avses i 41 § 1 mom. Vid konkurrenspräglad dialog behöver inbjudan att förhandla dock inte innehålla någon uppgift om anbudstiden, men däremot en uppgift om vilken dag dialogen inleds, på vilken adress dialogen förs och vilket språk som skall användas.

 

44 §

Teknisk definition av upphandling

     De tekniska specifikationer som beskriver upphandlingens innehåll skall ingå i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. De tekniska specifikationerna skall tillåta att anbudsgivarna deltar i anbudsförfarandet på lika villkor. De tekniska specifikationerna får inte medföra omotiverade hinder för konkurrens inom offentlig upphandling. I de tekniska specifikationerna skall i mån av möjlighet hänsyn tas till funktionshindrade användares behov.

     De tekniska specifikationerna skall utarbetas

     1) genom hänvisning till en finsk eller en någon annan nationell standard genom vilken en europeisk standard införs, ett europeiskt tekniskt godkännande, en officiell teknisk definition, en internationell standard eller en teknisk referens eller, om sådana inte finns, en nationell standard, ett nationellt tekniskt godkännande eller till ett nationellt dokument som hänför sig till nationell projektering, beräkning eller genomförande av byggentreprenader eller till framställning av produkter; hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig",

     2) utifrån sådana krav på prestanda eller funktionella egenskaper som är tillräckligt specifika för bestämningen av föremålet för upphandlingen och valet av anbud,

     3) genom hänvisning till de tekniska definitionerna enligt 1 punkten i fråga om vissa egenskaper hos föremålet för upphandlingen och till kraven enligt 2 punkten i fråga om vissa egenskaper, eller

     4) utifrån prestanda och funktionskrav och genom hänvisning till de tekniska definitionerna enligt 1 punkten, med antagandet att dessa stämmer överens med prestanda- och funktionskraven.

     I tekniska specifikationer får en viss tillverkare eller varor av ett visst ursprung inte nämnas. En teknisk specifikation får inte heller innehålla en hänvisning till varumärke, patent, produkttyp, ursprung, specifik metod eller produktion, om hänvisningen gynnar eller missgynnar vissa anbudsgivare eller varor. En sådan hänvisning får undantagsvis göras endast om föremålet för upphandlingen inte på annat sätt kan beskrivas tillräckligt exakt och tydligt. Hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig".

 

45 §

Tekniska specifikationer som gäller miljöegenskaper

     I de krav som gäller prestanda eller funktionella egenskaper enligt 44 § 2 mom. 2 punkten kan även ingå krav som gäller miljöegenskaper. En upphandlande enhet kan för fastställande av krav använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för europeiska, multinationella eller andra miljömärken.

     Specifikationer för miljömärken eller delar av dessa får användas förutsatt att

     1) de är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen,

     2) kraven för miljömärket utvecklas på grundval av vetenskapliga rön,

     3) alla berörda parter, såsom myndigheter, konsumenter, tillverkare, företrädare för detaljhandeln och miljöorganisationerna har haft möjlighet att delta i utarbetandet av miljömärket, samt

     4) miljömärket är tillgängligt för alla berörda parter.

     Den upphandlande enheten kan meddela att en produkt eller tjänst som är försedd med ett visst miljömärke anses uppfylla kraven på miljöegenskaper. Den upphandlande enheten skall dock också godta annat bevis som anbudsgivaren lägger fram, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren eller en teknisk rapport från ett erkänt organ.

 

46 §

Påvisande av att anbudet svarar mot kraven

     En anbudsgivare skall i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller anbudsförfarandets krav skall uteslutas ur anbudsförfarandet.

     Om den upphandlande enheten har utarbetat tekniska specifikationer i enlighet med 44 § 2 mom. 1 punkten och anbudsgivaren i sitt anbud på ett för den upphandlande enheten tillfredsställande sätt visar att den vara, den tjänst eller det byggarbetet som erbjuds uppfyller den upphandlande enhetens krav, får den upphandlande enheten inte förkasta ett anbud på den grund att en vara, en tjänst eller ett byggarbete i enlighet med anbudet inte överensstämmer med den tekniska definition som den upphandlande enheten hänvisar till. Anbudsgivaren kan som intyg använda till exempel teknisk dokumentation från tillverkaren eller en teknisk rapport från ett erkänt organ i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

     Om den upphandlande enheten har utarbetat tekniska specifikationer på basis av kraven gällande prestanda eller funktionella egenskaper, får den inte förkasta ett anbud på grund av att anbudet inte överensstämmer med kraven, om den vara, den tjänst eller det byggarbete som erbjuds stämmer överens med en nationellt genomförd europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en officiell teknisk definition, en internationell standard eller en teknisk referens och om dessa tekniska definitioner avser de krav gällande prestanda eller funktionella egenskaper som fastställs i anbudsförfrågan. Anbudsgivaren skall i sitt anbud på ett för den upphandlande enheten tillfredsställande sätt visa att den vara, den tjänst eller det byggarbete som motsvarar standarden uppfyller den upphandlande enhetens krav gällande prestanda och funktionella egenskaper. Anbudsgivaren kan som intyg använda till exempel teknisk dokumentation från tillverkaren eller en teknisk rapport från ett erkänt organ i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

 

47 §

Alternativa anbud

     När en upphandlande enhets kriterium för valet är att anbudet skall vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga kan den godkänna alternativa anbud. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen meddelas att alternativa anbud är tillåtna. Dessutom förutsätts att det alternativa anbudet uppfyller de i anbudsförfrågan angivna minimikraven som förutsätts av föremålet för upphandlingen och villkoren för uppställande av alternativ.

     Om den upphandlande enheten har meddelat att den tillåter alternativa anbud, får ett alternativt anbud inte förkastas enbart på grund av att det skulle leda till tjänsteupphandling i stället för varuupphandling eller till varuupphandling i stället för tjänsteupphandling.

 

48 §

Underentreprenad

     Den upphandlande enheten kan kräva att anbudsgivaren i sitt anbud anger vilken del av kontrakten som den avser lägga ut på tredje part samt vilka underleverantörer som föreslås. Ett sådant meddelande begränsar inte anbudsgivarens ansvar som huvudman för genomförandet av upphandlingen.

     Den upphandlande enheten kan ålägga koncessionshavaren att ge byggarbete till underentreprenörer till ett värde av minst 30 procent av det totala värdet av de byggentreprenader som ingår i byggkoncessionen och samtidigt ge kandidaterna en möjlighet att öka denna procentandel. Den minsta tillåtna andelen skall anges i avtalet om byggkoncessionen. Den upphandlande enheten kan också be kandidaterna fastställa det totala värdet av det byggarbete inom ramen för byggkoncessionen som de ämnar låta utföra i form av underentreprenader.

 

49 §

Specialvillkor för upphandlingskontrakt

     Den upphandlande enheten kan fastställa specialvillkor för upphandlingskontraktet vilka kan avse särskilt miljöaspekter och sociala aspekter, såsom genomförande av utbildning på arbetsplatsen, iakttagande av den internationella arbetsorganisationens (ILO) avtal, arbetsförhållanden och arbetsvillkor eller anställande av personer med funktionshinder. En förutsättning är att villkoren är icke-diskriminerade och följer gemenskapens regelverk och att de anges i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan.

     I ett entreprenadkontrakt mellan en statlig central förvaltningsmyndighet och en privat arbetsgivare som har valts till vinnare i ett anbudsförfarande skall innan kontraktet undertecknas tillsättas en klausul enligt vilken i anställningsförhållanden förknippade med kontraktet skall följas åtminstone de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt Finlands lag och bestämmelserna i arbetskollektivavtalen skall iakttas i likartat arbete.

 

50 §

Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsförhållanden

     Den upphandlande enheten kan i anbudsförfrågan ange de myndigheter hos vilka anbudsgivaren kan få uppgifter om skyldigheter avseende bestämmelserna om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. Den upphandlande enheten skall kräva att anbudsgivarna bekräftar att de utformat sina anbud med hänsyn till de skyldigheter som avses ovan.

     Bestämmelserna i 1 mom. inverkar inte på skyldigheten att granska sådana exceptionellt låga anbud som avses i 63 §.

 

51 §

Kommunikation

     Den kommunikation och det informationsutbyte som hänför sig till upphandlingsförfarandet skall enligt den upphandlande enhetens eget val ske per post eller fax eller med elektroniska medel. De valda kommunikationsmedlen måste vara allmänt tillgängliga och de får inte begränsa leverantörernas tillträde till upphandlingsförfarandet.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de förfaranden som tillämpas vid kommunikation samt om de tekniska och andra förutsättningarna för elektronisk kommunikation som avses i upphandlingsdirektivet, och dess bilaga X.

 

8 kap.
Val av kandidater och anbudsgivare samt val av anbud

 

52 §

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

     Kandidater eller anbudsgivare skall uteslutas ur anbudsförfarandet, kandidaternas och anbudsgivarnas lämplighet i övrigt bedömas samt anbudsgivare väljas innan anbuden jämförs. Kandidater eller anbudsgivare kan dock uteslutas ur anbudsförfarandet i enlighet med 53 och 54 § även senare under anbudsförfarandet, om den upphandlande enheten fått kännedom om att en grund för uteslutning föreligger.

 

53 §

Uteslutning av kandidater och anbudsgivare som gjort sig skyldiga till vissa brott

     Den upphandlande enheten skall genom sitt beslut utesluta en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om den upphandlande enheten fått kännedom om att kandidaten eller anbudsgivaren eller en person i kandidatens eller anbudsgivarens ledning eller den person som är behörig att företräda dem eller att fatta beslut eller har kontrollbehörighet genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts för något av följande brott:

     1) deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet enligt 17 kap. 1a § i strafflagen (FFS 39/1889),

     2) givande av muta enligt 16 kap. 13 §, grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 § och givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 § i strafflagen,

     3) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 § eller subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § i strafflagen,

     4) penningtvätt enligt 32 kap. 6 § eller grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 § i strafflagen eller

     5) ockerliknande diskriminering i arbetslivet enligt 47 kap. 3a § i strafflagen.

     Även en kandidat eller anbudsgivare som på grund av ett sådant brott som avses i 1 mom. har dömts till samfundsbot enligt 9 kap. i strafflagen skall uteslutas ur anbudsförfarandet.

     Den upphandlande enheten skall utesluta en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet också på grundval av en lagakraftvunnen dom för ett sådant brott i någon annan stat som motsvarar ett brott som nämns i 1 mom. Inom Europeiska gemenskapens medlemsstater gäller bestämmelserna följande brott som nämns i Europeiska gemenskapens lagstiftning:

     1) deltagande i en kriminell organisation enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/773/RIF om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

     2) med stöd av artikel K 3 2.c i fördraget om Europeiska unionen bestickning enligt definitionen i artikel 3 i konventionen av den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i och på det sätt som fastställs i artikel 2.1 a i rådets rambeslut 2003/568/RIF om kampen mot korruption inom den privata sektorn,

     3) bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt

     4) penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.

     Undantag från skyldigheten att ur anbudsförfarandet utesluta en kandidat eller anbudsgivare som dömts för ett brott som avses i paragrafen kan göras på grund av ett tvingande allmänintresse eller för att den dömde inte längre har en ansvarsfull position i det anbudsgivande företaget.

 

54 §

Andra grunder för uteslutning

     En upphandlande enhet kan genom sitt beslut utesluta en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om kandidaten eller anbudsgivaren

     1) är försatt i konkurs eller blir upplöst eller har avbrutit sin affärsverksamhet eller har skulder som har reglerats genom ett fastställt ackord, ett saneringsprogram eller genom något annat motsvarande program som grundar sig på lagstiftningen,

     2) är föremål för försättande i konkurs eller upplösning eller för något annat förfarande som avses i 1 punkten,

     3) genom en lagakraftvunnen dom har dömts för en lagstridig handling i anslutning till sin yrkesutövning,

     4) i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, som kan styrkas av den upphandlande enheten,

     5) har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialskyddsavgifter i Finland eller i etableringslandet, eller

     6) har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter då den lämnat den upphandlande enheten uppgifter som gäller tillämpningen av 8 kap. eller försummat att lämna de uppgifter som krävs.

     Det som i 1 mom. 3 och 4 punkten föreskrivs om kandidater och anbudsgivare tillämpas även när den som har gjort sig skyldig till en förseelse eller åsidosatt sin skyldighet är en ledande person hos kandidaten eller anbudsgivaren eller en person som är behörig att företräda dem eller att fatta beslut eller har kontrollbehörighet. En uteslutning kan också prövas bland annat med hänsyn till hur allvarlig förseelsen eller försummelsen är, vilket samband den har med föremålet för upphandlingen, hur lång tid som har förflutit, vilka eventuella andra påföljder som förekommit samt vilka avhjälpande åtgärder den som gjort sig skyldig till försummelsen eller förseelsen eventuellt har vidtagit.

 

55 §

Utredning av villkoren för uteslutning

     Den upphandlande enheten kan be kandidater och anbudsgivare samt behöriga myndigheter i andra medlemsstater om intyg och utredningar enligt tillämpliga bestämmelser för att utreda om kandidaten eller anbudsgivaren berörs av en sådan grund för uteslutning som avses i 53 eller 54 §.

     I fråga om 53 § och 54 § 1 mom. 3 punkten skall ett utdrag ur straffregistret utfärdat av en behörig myndighet i leverantörens etableringsland godkännas som bevis. I fråga om 54 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten skall även ett intyg utfärdat av en behörig myndighet godkännas som bevis.

     Om ovan nämnda utdrag eller intyg inte utfärdas i kandidatens eller anbudsgivarens etableringsland, skall i stället för dessa som bevis godkännas en sådan försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt etableringslandets lagstiftning som avlagts av en representant för kandidaten eller anbudsgivaren.

 

56 §

Krav och utredningar avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

     Den upphandlande enheten kan ställa krav på kandidaternas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella situation, tekniska prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer samt på kvaliteten och kräva att kandidaterna och anbudsgivarna visar upp utredningar i anslutning till dessa.

     Kraven och de utredningar som begärs för bevisande av att kraven uppfyllts skall ha samband med kandidatens eller anbudsgivarens förutsättningar att genomföra upphandlingen och de skall ställas i proportion till upphandlingens art, ändamål och omfattning. Kraven och utredningarna skall framgå av upphandlingsannonsen. Kandidater eller anbudsgivare som inte uppfyller de minimikrav som den upphandlande enheten ställer skall uteslutas ur anbudsförfarandet.

     Den upphandlande enheten skall i upphandlingsannonsen också ange sådana objektiva och icke-diskriminerande grunder och regler som den vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog kommer att tillämpa vid valet av de kandidater och anbudsgivare som deltar i anbudsförfarandet eller förhandlingarna. Den upphandlande enheten skall också ange det lägsta möjliga antalet kandidater och i förekommande fall även det högsta möjliga antalet kandidater.

     Den upphandlande enheten kan be kandidaterna eller anbudsgivarna komplettera eller precisera utredningar och andra handlingar.

 

57 §

Registeruppgifter

     Den upphandlande enheten kan begära att kandidaten eller anbudsgivaren

     1) med ett registerutdrag enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att han är upptagen i ett yrkes- eller handelsregister,

     2) med en försäkran eller ett intyg under ed enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att han bedriver näringsverksamhet, samt

     3) med ett näringstillstånd eller ett intyg över medlemskap i en organisation enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att han är berättigad att erbjuda tjänster i sitt etableringsland.

 

58 §

Ekonomisk och finansiell situation

     Den upphandlande enheten kan begära att kandidaterna eller anbudsgivarna visar upp bland annat följande utredningar över sin finansiella och ekonomiska situation:

     1) utlåtande av en bank eller ett kreditinstitut eller utredning om ansvarsförsäkring för yrkesutövare,

     2) resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse, övriga bokslutshandlingar samt koncernbokslut, om dessa skall publiceras i kandidatens eller anbudsgivarens etableringsland, samt

     3) intyg över företagets totalomsättning och över omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingskontraktet gäller för högst de tre senaste räkenskapsperioderna, om uppgifter om denna omsättning är tillgängliga.

     Om kandidaten eller anbudsgivaren av godtagbara skäl inte kan ge in de handlingar som den upphandlande enheten kräver kan han styrka uppgifterna i anslutning till den ekonomiska eller finansiella situationen med någon annan handling som den upphandlande enheten godkänner.

 

59 §

Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer

     Den upphandlande enheten kan begära att kandidaterna och anbudsgivarna visar upp bland annat följande handlingar över sin tekniska prestationsförmåga och sina yrkesmässiga kvalifikationer:

     1) ett intyg över utbildningen och de yrkesmässiga kvalifikationerna hos kandidaten eller anbudsgivaren eller företagets ledning samt i synnerhet hos de personer som ansvarar för utförandet av tjänsten eller entreprenaden,

     2) en förteckning över slutförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren samt intyg över att de viktigaste entreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt; av intyget skall framgå värdet av entreprenaderna samt tid och plats för deras utförande samt huruvida arbetet utförts enligt de regler som gäller inom branschen och huruvida arbetet slutförts på behörigt sätt; vid behov skall den behöriga myndigheten sända uppgifterna direkt till den upphandlande enheten,

     3) en förteckning över de viktigaste fullgjorda varuleveranserna eller tjänsterna under högst de senaste tre åren, inklusive uppgifter om värde, tidpunkt och mottagare; en förteckning som gäller varor eller tjänster som levererats till ett offentligt samfund skall vara bestyrkt på behörigt sätt; om varan eller tjänsten har levererats till en privat beställare, ett intyg av köparen; om ett sådant intyg inte föreligger, skall också kandidatens eller anbudsgivarens försäkran godkännas,

     4) en utredning om kandidatens eller anbudsgivarens egna och utomstående tekniska sakkunniga eller tekniska organ, i synnerhet de som ansvarar för kvalitetskontrollen, samt i fråga om byggentreprenader, en utredning om de sakkunniga och organ som entreprenören har till sitt förfogande,

     5) i varu- eller tjänsteupphandling kandidatens eller anbudsgivarens beskrivning av varuleverantörens eller tjänsteleverantörens tekniska utrustning för kvalitetssäkring samt system för forskning och experiment,

     6) ett intyg över en kontroll som utförts av kandidaten eller anbudsgivaren eller av ett behörigt organ i kandidatens eller anbudsgivarens etableringsland och som utvisar kandidatens eller anbudsgivarens tillverkningskapacitet eller tjänsteleverantörens tekniska prestationsförmåga, system för forskning och experiment eller granskning av kvalitetskontroll, om de aktuella varorna eller tjänsterna är komplexa eller i undantagsfall är avsedda endast för ett särskilt ändamål,

     7) en utredning om tjänsteleverantörens eller byggentreprenörens genomsnittliga årliga arbetskraft och antalet personer i ledningen högst under de senaste tre åren,

     8) en utredning om verktyg, maskiner och teknisk utrustning som tjänsteleverantören eller byggentreprenören förfogar över för att genomföra upphandlingen,

     9) en utredning om hur stor del av kontraktet som kommer att läggas ut på underentreprenörer,

     10) i fråga om varor som upphandlas, prover, beskrivningar och fotografier, vars äkthet skall styrkas om den upphandlande enheten begär det samt intyg som upprättas av officiella kvalitetstillsynsorgan eller inrättningar vilkas behörighet har certifierats och av vilka framgår att de varor som upphandlingen gäller överensstämmer med tekniska specifikationer eller standarder, samt

     11) en utredning om yrkeskunskap, effektivitet, erfarenhet eller tillförlitlighet vid upphandling som förutsätter monterings- och installationstjänster.

     Den upphandlande enheten kan, om föremålet för upphandlingen kräver det, begära en utredning av kandidaterna eller anbudsgivarna om de miljöskyddsåtgärder som vidtas när byggentreprenaden genomförs eller tjänsten utförs. Om en upphandlande enhet kräver att få se certifikat som upprättats av oberoende organ och som intygar att leverantören uppfyller kraven i vissa miljöledningsstandarder, skall enheten hänvisa till gemenskapens miljölednings- och revisionssystem (EMAS) eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder och som certifierats av organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standarder för certifiering. Den upphandlande enheten skall även godta likvärdiga certifikat från organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt leverantörernas intyg över likvärdiga miljöåtgärder.

     Den upphandlande enheten kan, om föremålet för upphandlingen kräver det, begära en utredning av kandidaterna eller anbudsgivarna om de kvalitetssäkringsåtgärder som vidtas. Om en upphandlande enhet kräver att få se certifikat som upprättats av oberoende organ och som intygar att anbudsgivaren uppfyller kraven i kvalitetssäkringsstandarderna, skall enheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standarder på området och som är certifierade av organ som uppfyller europeiska standarder för certifiering. Den upphandlande enheten skall även godta likvärdiga certifikat från organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt av anbudsgivarna lämnade intyg över likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder.

 

60 §

Kandidaters och anbudsgivares juridiska form samt anmälan om ansvariga personer

     Kandidater eller anbudsgivare som enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de har etablerat sig har rätt att erbjuda de tjänster som utgör föremål för upphandlingen får inte uteslutas endast på grund av att lagstiftningen i den medlemsstat i Europeiska unionen där kontraktet sluts kräver att de skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

     Den upphandlande enheten kan vid tjänsteupphandling och byggentreprenader samt vid sådan varuupphandling som omfattar monterings- och installationsarbeten ålägga kandidaterna eller anbudsgivarna att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn på och yrkesmässiga kvalifikationer hos de personer som ansvarar för att tjänsten eller byggentreprenaden utförs.

 

61 §

Deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra aktörers kapacitet

     Leverantörer får lämna anbud eller anmäla sig som kandidater i grupp. Den upphandlande enheten får inte kräva att grupper av kandidater eller anbudsgivare skall anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud eller en anbudsansökan. Enheten får dock kräva att den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form efter tilldelningen av kontraktet, om det är nödvändigt för att upphandlingskontraktet skall kunna fullgöras på behörigt sätt.

     En kandidat eller anbudsgivare får för genomförandet av upphandlingen utnyttja andra aktörers kapacitet, oberoende av den rättsliga arten av förbindelserna mellan dem. En grupp får för genomförandet av upphandlingen utnyttja kapaciteten hos deltagarna i gruppen eller hos andra aktörer. En kandidat eller anbudsgivare eller en grupp av dessa skall för den upphandlande enheten uppvisa dokumentation över sin ekonomiska och finansiella ställning, tekniska prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer och uppfyllandet av övriga krav. Som bevis kan till exempel användas inbördes åtaganden mellan företag eller andra åtaganden som visar att resurser som uppfyller kraven finns tillgängliga för kandidaterna eller anbudsgivarna eller gruppen.

 

62 §

Val av anbud

     Det anbud skall antas som för den upphandlande enheten totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga eller det som har det lägsta priset. Jämförelsegrunder för valet av det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan till exempel vara kvalitet, pris, tekniska företräden, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, underhållsservice, leveransdag eller leveranstid eller tid för fullgörandet eller livslängdskostnader.

     Utöver det som bestäms i 1 mom. kan den upphandlande enheten i samband med den totalekonomiska bedömningen ta hänsyn också till ekonomiska eller kvalitativa grunder med anknytning till allmänhetens behov samt grunder som gäller uppfyllande av miljökrav, förutsatt att dessa grunder  kan mätas och har samband med föremålet för upphandlingen. Den upphandlande enheten kan på samma villkor beakta också sådana grunder som syftar till att tillgodose behoven hos de befolkningsgrupper i särskilt svag ställning till vilka användarna av föremålet för upphandlingen hör, om grunderna har fastställts i de tekniska specifikationerna.

     När kriteriet för valet är att anbudet är totalekonomiskt fördelaktigt skall jämförelsegrunderna och deras inbördes viktning nämnas i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget. Vid konkurrenspräglad dialog skall motsvarande uppgifter meddelas i upphandlingsannonsen eller i projektbeskrivningen. Viktningen av de olika kriterierna kan också anges i form av ett rimligt variationsintervall. Om en inbördes viktning av jämförelsegrunderna av motiverad anledning inte kan göras, skall jämförelsegrunderna anges i prioritetsordning.

 

63 §

Exceptionellt låga anbud

     Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud, om anbudspriset med hänsyn till upphandlingens art och omfattning är exceptionellt lågt. Innan ett anbud förkastas skall den upphandlande enheten av anbudsgivaren skriftligen begära en skriftlig utredning om grunderna för anbudet.

     Begäran enligt 1 mom. kan i synnerhet gälla ekonomiska och tekniska lösningar avseende sättet att tillverka varorna, tillhandahållandet av tjänster eller byggmetoderna, exceptionellt fördelaktiga villkor beträffande genomförandet av upphandlingen, originaliteten i en föreslagen lösning, iakttagandet av skyldigheterna gällande arbetarskydd och arbetsförhållanden på platsen för genomförandet av upphandlingen eller statligt stöd som anbudsgivaren åtnjuter. Den upphandlande enheten skall granska huvudpunkterna i anbudet utifrån utredningen.

     Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud som har ett exceptionellt lågt anbudspris till följd av att anbudsgivaren får ett olagligt statligt stöd. Innan anbudet förkastas skall för anbudsgivaren reserveras en skälig tid att visa att det statliga stödet har beviljats på lagliga grunder.

 

64 §

Beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud

     Om anbudsgivaren är en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation eller om anbudsgivaren av den upphandlande enheten har fått eller kommer att få ekonomiskt stöd som påverkar anbudspriset, skall den upphandlande enheten vid jämförelse av anbuden beakta de faktiska omständigheter som påverkar anbudspriset, såsom det ovan nämnda ekonomiska stödet.

 

DEL III

 

Nationella förfaranden

 

9 kap.
Anbudsförfarande vid upphandling som understiger ett EU-tröskelvärde, vid sekundär tjänsteupphandling enligt bilaga B och viss annan upphandling

 

65 §

Upphandlingsförfaranden

     Upphandlingsförfaranden enligt detta kapitel kan användas vid upphandling som understiger ett EU-tröskelvärde samt oberoende av EU - tröskelvärdet vid sekundär upphandling enligt bilaga B, vid upphandling som gäller tjänstekoncessioner och projekttävlingar i enlighet med vad som bestäms i 4 kap.

     De konkurrensutsättningsförfaranden som används vid upphandlingar definieras i 5 § 10 – 18 punkten. Vid upphandling skall i första hand öppet eller selektivt förfarande tillämpas. Den upphandlande enheten kan använda förhandlat förfarande på de villkor som anges i 25 § 1 mom. och 66 § och direktupphandling på de villkor som anges i 67 §. På användning av konkurrenspräglad dialog och ramavtal tillämpas 29 – 32 §.

 

66 §

Förhandlat förfarande

     Den upphandlande enheten kan tillämpa förhandlat förfarande vid varu- och tjänsteupphandling vars uppskattade totala värde understiger 50 000 euro samt vid byggentreprenader vars uppskattade totala värde understiger 500 000 euro.

     Den upphandlande enheten kan välja förhandlat förfarande även

     1) vid upphandling där det på grund av upphandlingens art varken är möjligt eller ändamålsenligt att formulera anbudsförfrågan så exakt att det bästa anbudet kan väljas genom öppet eller selektivt förfarande,

     2) vid upphandling som är av sådant slag som undantagsvis inte medger totalprissättning på förhand eller är förenad med sådana risker som undantagsvis inte medger totalprissättning på förhand,

     3) vid sådan upphandling i anslutning till forskning, utredning, planering, utvärdering och utbildning som förutsätter en särskild bedömning av sakkunskapen och kvalifikationerna hos de personer som ansvarar för tillhandahållandet av tjänsten,

     4) vid upphandling med anknytning till samarbetsarrangemang som gäller ett enskilt projekt eller vid upphandling som gäller bestående partnerskapsavtal inom den offentliga och privata sektorn samt vid långvarig upphandling,

     5) vid sådan tjänsteupphandling inom social- och hälsovården som koncentreras på ett nationellt eller regionalt plan,

     6) vid upphandling som kräver multiprofessionell specialkunskap i synnerhet inom social- och hälsovården,

     7) vid exceptionellt brådskande upphandling som den upphandlande enheten inte skäligen har kunnat bereda sig på,

     8) vid tjänstekoncessioner och valet av koncessionshavare, samt

     9) upphandlingen endast avser forskning, experiment eller produktutveckling och inte syftar för säkerställande av ekonomisk lönsamhet eller för ersättande av utgifter för forskning eller utveckling.

     Den upphandlande enheten skall före upphandlingsförfarandet utarbeta en beskrivning av upphandlingens mål och huvudsakliga innehåll. Det förhandlade förfarandet kan genomföras i successiva steg genom att antalet kandidater eller anbudsgivare minskas. I upphandlingsannonsen, beskrivningen eller anbudsförfrågan skall informeras om att förfarandet sker i successiva steg och om grunderna för minskningen av antalet kandidater eller anbudsgivare. Den upphandlande enheten skall förhandla med minst tre kandidater, om det finns ett tillräckligt antal lämpliga kandidater.

 

67 §

Direktupphandling

     Den upphandlande enheten kan använda direktupphandling på de villkor som anges i 27 och 28 §. Direktupphandling kan även användas i enstaka fall vid upphandling av social-, hälsovårds- och utbildningstjänster, om ordnande av anbudsförfarande, användande av förhandlat förfarande eller byte av den som tillhandahåller tjänsten skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt med hänsyn till tryggandet av ett för kunden betydande vård- eller klientförhållande.

 

68 §

Annonsering om upphandling

     Den upphandlande enheten skall offentligt informera om upphandling som genomförs genom öppet eller selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad förfarande, tjänstekoncessioner eller byggkoncessioner. Den upphandlande enheten skall även offentligt informera om ramavtal och om projekttävlingar.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de kommunikationsmedel som används för att skicka annonser, innehållet i annonserna, publiceringen av dem samt övriga faktorer i anknytning till annonseringsskyldigheten.

 

69 §

Anbudsförfrågan

     Anbudsförfrågan skall vara så tydlig att på basis av den kan lämnas anbud som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. Leverantörerna uppmanas i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen lämna sina anbud inom utsatt tid.

     Anbudsförfrågan eller i lämpliga delar upphandlingsannonsen skall innehålla uppgifter om

     1) föremålet för upphandlingen, i tillämpliga delar med iakttagande av vad som bestäms om tekniska specifikationer i 44 och 45 §,

     2) krav som gäller kandidaternas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella situation samt tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer samt en förteckning över de handlingar som kandidaten eller anbudsgivaren skall tillhandahålla för detta ändamål,

      3) grunden för valet av anbud samt, när det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet väljs, jämförelsegrunderna och deras prioritetsordning,

     4) tidsfristen för lämnande av anbud,

     5) adress till vilken anbuden skall skickas, samt

     6) anbudens giltighetstid.

     Anbudsförfrågan skall innehålla också andra uppgifter som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud. När anbudsförfrågan utarbetas kan 7 kap. i tillämpliga delar iakttas. Angående de utredningar som krävs för bedömningen av kandidaternas och anbudsgivarnas lämplighet kan 55 – 59 § iakttas i tillämpliga delar.

     Om anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen till innehållet skiljer sig från varandra skall det som anges i upphandlingsannonsen iakttas.

 

70 §

Anbudsförfrågan och sändande av den till leverantörerna

     Anbudsförfrågan och de anbud som grundar sig på den skall göras skriftligen. Anbudsförfrågan och anbuden kan göras muntligen endast i undantagsfall vid förhandlat förfarande och direktupphandling, såsom vid exceptionellt brådskande upphandling, om ett skriftligt förfarande av motiverad anledning inte är ändamålsenligt. Om anbudsförfrågan eller anbuden inte utarbetats skriftligen skall protokoll föras vid de förhandlingar som förs med anbudsgivarna. Av protokollet skall väsentliga uppgifter som inverkar på förfarandets gång och anbudsgivarnas ställning framgå.

     Anbudsförfrågan skall vid öppet förfarande utan dröjsmål tillställas de leverantörer som bett om den eller göras tillgänglig för leverantörerna på elektronisk väg. Vid andra upphandlingsförfaranden skall anbudsförfrågan tillställas de kandidater som valts ut för förfarandet. Anbudsbegäran skall sändas samtidigt till alla kandidater.

     Kandidaterna skall med hänsyn till upphandlingens omfattning och art reserveras en skälig tid för lämnande av anbud.

 

71 §

Val av anbudsgivare

     Valet av anbudsgivare vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog samt bedömningen av lämpligheten hos kandidater och anbudsgivare i alla upphandlingsförfaranden skall göras på grundval av på förhand angivna kriterier för anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella ställning, tekniska prestationsförmåga eller yrkesmässiga kvalifikationer eller på grundval av andra objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

     Ur anbudsförfarandet skall en sådan kandidat eller anbudsgivare uteslutas som inte har tekniska, ekonomiska eller andra förutsättningar för att genomföra upphandlingen. I fråga om uteslutning av kandidater eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet kan i tillämpliga delar iakttas också det som i 52 – 59 § bestäms om bedömningen av kandidaters och anbudsgivares lämplighet.

 

72 §

Val av anbud

     Det anbud skall antas som för den upphandlande enheten totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga eller det som har det lägsta priset. Jämförelsegrunderna vid valet av det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall hänföra sig till föremålet för upphandlingen och möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden. Vid tjänsteupphandling eller byggentreprenader där den sakkunskap, den yrkeskunskap eller de kvalifikationer som innehas av de personer som ansvarar för tillhandahållandet av tjänsten eller byggentreprenaden intar en särställning, kan som jämförelsegrund också användas kvalitetsledning, kvalifikationer, erfarenhet och yrkeskunskap som överskrider de minimivillkor som ställs på anbudsgivaren för att upphandlingen skall kunna genomföras.

     När kriteriet för valet är att anbudet totalekonomiskt skall vara det mest fördelaktiga skall även de jämförelsegrunder som används vid bedömningen nämnas i prioritetsordning i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. Vid fastställandet av jämförelsegrunderna kan i tillämpliga delar även iakttas vad som bestäms i 62 §.

 

DEL IV

 

Gemensamma bestämmelser om beslut om upphandling och tilldelning av upphandlingskontrakt, rättsmedel samt särskilda bestämmelser

 

10 kap.
Beslut om upphandling och upphandlingskontrakt

 

73 §

Beslut om upphandling och delgivning

     Den upphandlande enheten skall fatta ett skriftligt beslut om de avgöranden som påverkar kandidaternas och anbudsgivarnas ställning samt om anbudsförfarandets utgång. Till beslutet, som skall motiveras, skall fogas en skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (anvisning om hur man söker ändring). Beslutet jämte motivering och anvisningen om hur man söker ändring skall skriftligen delges de parter som saken gäller. Kandidaterna och anbudsgivarna anses, om inte något annat visas, ha fått del av beslutet och anvisningen om hur man söker ändring den sjunde dagen efter det att handlingarna sändes.

     I fråga om anvisningen om hur man söker ändring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om besvärsanvisning i 3 kap. i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

74 §

Slutande av upphandlingskontrakt

     Efter att upphandlingsbeslutet har fattats skall den upphandlande enheten sluta ett skriftligt kontrakt om upphandlingen. Vid sådan upphandling som överstiger ett EU-tröskelvärde som avses i 16 § får upphandlingskontraktet slutas och beslut verkställas tidigast 21 dagar efter det att kandidaterna och anbudsgivarna har fått eller anses ha fått del av beslutet och anvisningen om hur man söker ändring. Upphandlingskontraktet kan dock slutas också tidigare om detta av tvingande skäl som gäller allmänt intresse eller av andra oförutsebara skäl som inte beror på den upphandlande enheten är absolut nödvändigt.

 

75 §

Tillämpliga bestämmelser om handlingars offentlighet

     Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) tillämpas på offentlighet för handlingar från en upphandlade enhet och på en parts rätt att ta del av handlingarna, om enheten är en myndighet som avses i 4 § eller om den på grundval av någon annan lagstiftning är skyldig att följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

     Det som lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskriver om en parts rätt att ta del av en handling, tidpunkten för när en handling blir offentlig och behandling och avgörande av ett ärende som gäller rätt att få uppgifter ur en handling, tillämpas på rätten för den som deltar i ett anbudsförfarande som ordnas av någon annan än en upphandlande enhet enligt 1 mom. att få uppgifter ur handlingar som enheten har upprättat och fått för handläggningen av anbuden och på tystnadsplikten för anställda vid den upphandlade enheten.

     Ett beslut av den upphandlade enheten som gäller rätten att få uppgifter ur en handling får överklagas i enlighet med 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Behörig förvaltningsdomstol i överklaganden som gäller beslut av andra upphandlade enheter än de som är myndigheter är den förvaltningsdomstol i vars domkrets den upphandlande enheten finns.

     Kyrkolagen tillämpas på överklagande i beslut av myndigheter inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

 

11 kap.
Rättsmedel

 

76 §

Påföljder som bestäms av marknadsdomstolen

     Om det vid en upphandling har förfarits i strid med denna lag eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, kan marknadsdomstolen på ansökan

     1) helt eller delvis undanröja ett beslut av en upphandlande enhet,

     2) förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa en punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att annars följa ett oriktigt förfarande,

     3) ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande, eller

     4) ålägga den upphandlande enheten att betala gottgörelse till en part som skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna anbudsförfarandet, om förfarandet hade varit felfritt.

     Gottgörelse kan påföras, om åtgärd som avses i 1 mom. 1 – 3 punkten kan orsaka större skada för den upphandlande enheten, för övriga aktörers rättigheter eller för det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden skulle medföra eller om ansökan gjorts först efter det att upphandlingskontraktet ingåtts. När gottgörelse påförs skall hänsyn tas till arten av det fel eller den försummelse som den upphandlande enheten gjort sig skyldig till, upphandlingens totala värde och de kostnader och den skada som sökanden orsakats.

 

77 §

Förande av ärenden till marknadsdomstolen

     En ansökan som avses i 76 § 1 mom. skall göras skriftligen. Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av det beslut som avses i 73 § 1 mom. samt en anvisning om hur man söker ändring. Ett upphandlingskontrakt utgör inget hinder för att ansökan behandlas.

 

78 §

Parter

     Ett ärende om upphandling kan göras anhängigt vid marknadsdomstolen av den som ärendet gäller.

     Ett ärende kan dessutom föras till marknadsdomstolen av handels- och industriministeriet, om det gäller gemenskapens tillsynsförfarande. I ärenden som avses i 13 § kan ärendet föras till marknadsdomstolen även av en sådan statlig eller kommunal myndighet eller annan aktör som har beviljat projektstöd för genomförandet av byggnadsprojektet.

 

79 §

Temporära förbud

     Efter det att en ansökan som avses i 76 § 1 mom. har gjorts kan marknadsdomstolen temporärt förbjuda eller avbryta verkställigheten av ett beslut eller i övrigt bestämma att upphandlingen temporärt skall avbrytas för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen. Ett förbud som avses i 76 § 1 mom. 2 punkten och ett åliggande som avses i 3 punkten kan även utfärdas temporärt för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen.

     Vid beslut om en sådan åtgärd som avses i 1 mom. skall marknadsdomstolen fästa uppmärksamhet vid att åtgärden inte orsakar större skada för motparten, för andra personers rättigheter eller för det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden medför.

     Marknadsdomstolens överdomare eller en marknadsrättsdomare kan i brådskande fall besluta om temporära åtgärder enligt 1 mom.

 

80 §

Hörande och annat förfarande

     Marknadsdomstolen får i ett upphandlingsärende inte temporärt förbjuda eller avbryta eller avgöra ett ärende utan att den upphandlande enheten och andra som saken angår ges möjlighet att bli hörda. Om syftet med en temporär åtgärd som behövs i ett ärende i annat fall kan äventyras, kan åtgärden dock vidtas utan att sådan möjlighet att bli hörd ges.

     Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till ett sammanträde och att lägga fram handlingar som klarlägger det aktuella ärendet. Om skyldigheten inte fullgörs eller om parten utan laga förfall uteblir från marknadsdomstolens sammanträde, kan parten vid vite åläggas att lägga fram handlingarna eller att infinna sig till ett sammanträde.

     Vid behandlingen av ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet tillämpas i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen, dock inte 74 § 3 mom. i nämnda lag.

 

81 §

Vite

     Marknadsdomstolen kan förena ett förbud enligt 76 § 1 mom. 2 punkten och ett åläggande enligt 76 § 1 mom. 3 punkten med vite. Marknadsdomstolen kan förelägga vite också när den med stöd av 79 § 1 mom. bestämmer att upphandlingen temporärt skall avbrytas för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen samt när den med stöd av 79 § 2 mom. temporärt utfärdar ett förbud som avses i 76 § 1 mom. 2 punkten eller ett åliggande som avses i 76 § 1 mom. 3 punkten för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen. På föreläggande och utdömande av vite tillämpas viteslagen (FFS 1113/1990).

 

82 §

Besvärsförbud

     I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas genom besvär med stöd av kommunallagen (FFS 365/1995) eller förvaltningsprocesslagen på den grund att beslutet strider mot denna lag.

 

83 §

Sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut

     Ändring i marknadsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Marknadsdomstolens beslut skall trots besvär iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

 

84 §

Skadestånd

     Den som genom förfarande som strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling orsakar en kandidat, anbudsgivare eller leverantör skada, är skyldig att ersätta skadan.

     När skadeståndskravet gäller de kostnader som uppkommit på grund av anbudsförfarandet är det för utdömande av skadestånd dock tillräckligt att kandidaten eller anbudsgivaren leder i bevis ett oriktigt förfarande som avses i 1 mom. och att kandidaten eller anbudsgivaren, om förfarandet hade varit felfritt, skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna anbudsförfarandet.

     Behörig domstol i de ärenden som avses i 1 och 2 mom. är en underrätt i enlighet med 10 kap. i rättegångsbalken.

 

12 kap.
Särskilda bestämmelser

 

85 §

Lämnande av uppgifter

     Utan hinder av vad i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller någon annan lag bestäms om sekretess skall den upphandlande enheten i den omfattning som förutsätts i gemenskapens lagstiftning lämna statistiska och andra uppgifter till myndigheterna i Finland och institutionerna inom Europeiska unionen om olika skeden i sin upphandling och om den upphandling de företagit. Utan hinder av sekretessbestämmelserna har handels- och industriministeriet rätt att vidarebefordra uppgifter som ministeriet fått på basis av denna lag till Europeiska gemenskapens myndigheter.

     Angående offentligheten för evangelisk-lutherska kyrkans och dess församlingars handlingar gäller vad om detta särskilt föreskrivs i kyrkolagen.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda skyldigheterna beträffande statistikföring som förutsätts i artikel 75 och 76 i upphandlingsdirektivet samt om den upphandlande enhetens skyldighet att utarbeta i artikel 43 i upphandlingsdirektivet avsedda utredningar om upphandlingsförfaranden och upphandlingsbeslut och sammanställa annan information som skall sändas till institutionerna inom Europeiska unionen.

 

86 §

Närmare bestämmelser

     Genom förordning av statsrådet kan det vid behov

     1) föreskrivas om förutsättningarna för användning av dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner samt de krav som anknyter till förfarandet, samt

     2) föreskrivas närmare om hur den statliga upphandling som avses i denna lag skall vara ordnad och vilka principer som gäller för den.

 

87 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     Genom denna lag upphävs lagen av den 23 december 1992 om offentlig upphandling (FFS 1505/1992) jämte ändringar samt förordningen om upphandlingar på vilka lagen om offentlig upphandling inte tillämpas (FFS 342/1994).

     Denna lag tillämpas på upphandling vars upphandlingsförfarande inleds efter lagens ikraftträdande. Upphandlingsförfarandet anses ha inletts då upphandlingsannonsen publiceras. Vid upphandlingar som inte förutsätter publicering av en upphandlingsannons anses upphandlingen ha inletts när anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla sänds eller förhandlingarna med leverantörerna inleds.

     Denna lag tillämpas på upphandlingar som genomförs av enheter inom sektorn för posttjänster till och med den 31 december 2007.

__________________

Helsingfors den

Republikens President

Handels - och industriminister


Bilaga A

 

PRIMÄRA TJÄNSTER1

 

Kate­gori

Beskrivning

CPC-referens

nummer2

CPV-referensnummer

1

Underhålls- och reparationstjänster

6112, 6122, 633, 886

Från 50100000 till 50982000 (utom 50310000 till 50324200 och 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Landtransport3, även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

712 (utom 71235), 7512, 87304

Från 60112000-6 till 60129300-1 (utom 60121000 till 60121600, 60122200-1, 60122230-0) och från 64120000-3 till 64121200-2

3

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

73 (utom 7321),

Från 62100000-3 till 62300000-5 (utom 62121000-6, 62221000-7) 4

4

Postbefordran på land4 och i luften

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7

5

Telekommunikationstjänster

752

Från 64200000-8 till 64228200-2, 72318000-7 och från 72530000-9 till 72532000-3

6

Finansiella tjänster:

försäkringstjänster

bank- och investeringstjänster5

ex 81, 812, 814

Från 66100000-1 till 66430000-3 och från 67110000-1 till 67262000-11

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

84

Från 50300000-8 till 50324200-4,

Från 72100000-6 till 72591000-4 (utom 72318000-7 och från 72530000-9 till 72532000-3)

8

Forsknings- och utvecklingstjänster

85

Från 73000000-2 till 73300000-5 (utom 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

 

1    Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas.

2    CPC-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.

3    Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.

4    Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.

5    Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster.

      Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, skall dock omfattas av detta direktiv.

 


 

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

862

Från 74121000 till 74121250-0

10

Marknads- och opinionsundersökningar

864

Från 74130000-9 till 74133000-0 och

74423100-1, 74423110-4

11

Organisationskonsulttjänster7 och därmed sammanhängande tjänster

865, 866

Från 73200000-4 till 73220000-0,

Från 74140000-2 till 74150000-5 (utom 74142200-8) och 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

867

Från 74200000-1 till 74276400-8 och från 74310000-5 till 74323100-0, och 74874000-6

13

Reklamtjänster

871

Från 74400000-3 till 74422000-3 (utom 74420000-9 och 74421000-6)

14

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

874, 82201–82206

Från 70300000-4 till 70340000-6 och från 74710000-9 till 74760000-4

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

88442

Från 78000000-7 till 78400000-1

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

94

Från 90100000-8 till 90320000-6 och 50190000-3, 50229000-6 50243000-0

 

7    Med undantag av skiljemanna- och förlikningstjänster.

 


Bilaga B

SEKUNDÄRA TJÄNSTER

 

Kate­gori

Beskrivning

CPC-referens

nummer2

CPV-referensnummer

17

Hotell- och restaurangtjänster

64

Från 55000000-0 till 55524000-9 och från 93400000-2 till 93411000-2

18

Järnvägstransport

711

60111000-9 och från 60121000-2 till 60121600-8

19

Sjötransport

72

Från 61000000-5 till 61530000-9 och från 63370000-3 till 63372000-7

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

74

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1,

Från 63000000-9 till 63600000-5 (utom 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) och

74322000-2, 93610000-7

21

Juridiska tjänster

861

Från 74110000-3 till 74114000-1

22

Rekrytering och urval av personal8

872

Från 74500000-4 till 74540000-6 (utom 74511000-4) och

från 95000000-2 till 95140000-5

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

873 (utom 87304)

Från 74600000-5 till 74620000-1

24

Undervisning och yrkesutbildning

92

Från 80100000-5 till 80430000-7

25

Hälsovård och socialtjänster

93

74511000-4, och från 85000000-9 till 85323000 (utom 85321000-5 och 85322000-2)

26

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

96

Från 74875000-3 till 74875200-5 och

från 92000000-1 till 92622000-7 (utom 92230000-2)

27

Övriga tjänster9

 

 

 

8    Med undantag av anställningskontrakt.

9    Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider.

 


Bilaga C

 

BYGGVERKSAMHET

 

NACE10

 

 

 

 

CPV-kod

Avdel­ning F

 

 

 

 

 

Huvud­grupp

Grupp

Under­grupp

benämning

Anm.

 

45

 

 

Byggverksamhet

Omfattar:

- nybyggnad, renovering och normal reparation

45000000

 

45.1

 

Mark- och grundarbeten

 

45100000

 

 

45.11

Rivning av hus; markarbeten

Omfattar:

- rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

- röjning av byggplatser

- markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.

- iordningställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler

Omfattar även:

- dränering av byggplatser

- dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

45110000

 

 

45.12

Markundersökning

Omfattar:

- provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

- borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas jfr 11.20

- brunnsborrning jfr 45.25

- schaktsänkning jfr 45.25

- spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar jfr 74.20

 

45120000

 

10  Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).


 

 

45.2

 

Bygg- och anläggningsarbeten

 

45200000

 

 

45.21

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

Omfattar:

- byggande av alla slags byggnader

- byggande av anläggningar inom väg och vattenbyggnad o.d.:

- broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

- rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

- rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten

- montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

- tjänster i anslutning till råpetroleum och naturgasutvinning jfr 11.20

- uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

- anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader jfr 45.23

- bygginstallationer jfr 45.3

- slutbehandling av byggnader jfr 45.4

- arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet jfr 74.20

- projektledning för byggande j fr 74.20

45210000

 

 

45.22

Takarbeten

Omfattar:

- byggande av tak

- taktäckning

- impregnering

45220000

 

 

45.23

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

Omfattar:

- anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

- anläggning av järnvägar

- anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

- anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

- målning av vägmarkeringar och markeringar på park eringsplatser

Omfattar inte:

- förberedande markarbeten jfr 45.11

45230000

 


 

 

 

 

45.24

Vattenbyggnad

Omfattar:

- anläggning av:

- vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

- dammar, diken o.d.

- muddring

- undervattensarbete

45240000

 

 

45.25

Andra bygg- och anläggningsarbeten

Omfattar:

- bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

- grundläggning inklusive pålning

- borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

- uppförande av icke egentillverkade stålelement

- bockning av stål

- murning och stenläggning

- resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

- uppförande av skorstenar och industriugnar

Omfattar inte:

- uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering jfr 71.32

45250000

 

45.3

 

Byggnadsinstalationer

 

45300000

 

 

45.31

Elinstallationer

Omfattar:

- installation i byggnader och andra anläggningar av:

elkablar och el-armatur

telekommunikationssystem

elvärmesystem

antenner

brandlarm

tjuvlarm

hissar och rulltrappor

åskledare etc.

45310000

 

 

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:

- installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Omfattar inte:

- impregnering jfr 45.22

45320000

 


 

 

 

 

 

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:

- installation i byggnader och andra anläggningar av:

vattensystem samt sanitetsutrustning

gasarmaturer

värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar

sprinklersystem

Omfattar inte:

- installation av elvärmesystem jfr 45.31

45330000

 

 

45.34

Andra bygginstallationer

Omfattar:

- installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

- installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

45340000

 

45.4

 

Slutbehandling av byggnader

 

45400000

 

 

45.41

Puts-, fasad- och stuckaturarbeten

Omfattar:

- anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning

45410000

 

 

45.42

Byggnadssnickeriarbeten

Omfattar:

- installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterka rmar, kök med fast inredning, trappor butiksinredning o.d., av trä eller andra material

- invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:

- läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä jfr 45.43

45420000

 

 

45.43

Golv- och väggbeläggningsarbeten

Omfattar:

- läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:

vägg- eller golvplattor av keramiskt

material, betong eller huggen sten

parkett och andra golvbeläggningar av trä

mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast

terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar

tapeter

45430000

 


 

 

 

 

45.44

Måleri- och glasmästeriarbeten

Omfattar:

- invändig och utvändig målning av byggnader

- målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

- installation av glas, speglar etc.

Omfattar inte:

- installation av fönster jfr 45.42

45440000

 

 

45.45

Annan slutbehandling av byggnader

Omfattar:

- installation av privata simbassänger

- rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

- annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

- invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner jfr 74.70

45450000

 

45.5

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

45500000

 

 

45.50

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Omfattar inte:

- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare jfr 71.32

 


BILAGA 2: Rikslag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 00/0000)

 

 

Lag
om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

 

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser och tillämpningsområde

 

1 §

Syfte och tillämpningsområde

     De enheter som utövar verksamhet inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster skall konkurrensutsätta sin upphandling som överstiger de EU-tröskelvärden som anges nedan i 12 § så som föreskrivs i denna lag.

     Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan försörjningsdirektivet, samt rådets direktiv 92/13/EEG om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, nedan andra rättsmedelsdirektivet.

 

2 §

Upphandlingsprinciper

     Den upphandlande enheten skall utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt agera öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

     De upphandlande enheterna skall sträva efter att ordna sin upphandling så att den kan genomföras på ett så ekonomiskt och systematiskt sätt som möjligt samt i form av så ändamålsenliga helheter som möjligt med beaktande av miljöaspekterna. För att minska de administrativa uppgifterna i anslutning till upphandlingen kan de upphandlande enheterna utnyttja ramavtal samt genomföra gemensamma upphandlingar eller utnyttja andra samarbetsmöjligheter vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

     Om en kandidat eller anbudsgivare i anbudsförfarandet är en sammanslutning eller en inrättning som ägs av den upphandlande enheten eller en annan upphandlande enhet skall denna bemötas på samma sätt som övriga kandidater och anbudsgivare.

 

3 §

Villkor enligt Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling

     Vid upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (FördrS 5/1995) skall på anbudsgivare och anbud från andra avtalsslutande stater tillämpas samma villkor som på anbudsgivare och anbud från Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen.

 

4 §

Definitioner

     I denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med

     1) upphandlingskontrakt ett skriftligt kontrakt som slutits mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer och som avser utförande av byggentreprenad, upphandling av varor eller utförande av tjänster mot ekonomiskt vederlag,

     2) byggentreprenadkontrakt ett upphandlingskontrakt som syftar till utförande eller både projektering och utförande av sådana byggarbeten eller byggentreprenader som kan hänföras till en verksamhet som avses i bilaga C; med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, oavsett form, av byggentreprenader som uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer; med byggentreprenad kan avses en entreprenad för hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar en ekonomisk eller teknisk helhet,

     3) varuupphandlingskontrakt ett upphandlingskontrakt som avser annat än byggentreprenader; ett varuupphandlingskontrakt syftar till köp, leasing, hyra eller upphandling på avbetalning med eller utan köpoption av en vara; som varuupphandlingskontrakt anses även ett sådant upphandlingskontrakt som utöver upphandling av varor även omfattar monterings- och installationsarbeten,

     4) tjänsteupphandlingskontrakt ett kontrakt som avser annat än offentliga byggentreprenader och offentlig varuupphandling och som syftar till utförande av tjänster; som tjänsteupphandlingskontrakt anses även ett sådant upphandlingskontrakt som utöver tjänster även omfattar varor, om tjänsternas värde överstiger varornas värde; som tjänsteupphandlingskontrakt anses dessutom ett upphandlingskontrakt som utöver tjänster även omfattar byggarbeten enligt bilaga C,

     5) byggkoncession ett kontrakt av samma typ som ett byggentreprenadkontrakt med den skillnaden att ersättningen för byggarbetet utgörs antingen av endast rätten att utnyttja anläggningen eller av dels en sådan rätt, dels betalning,

     6) tjänstekoncession ett kontrakt av samma typ som ett tjänsteupphandlingskontrakt med den skillnaden att ersättningen för utförandet av tjänsterna utgörs antingen av en rätt att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning,

     7) leverantör en fysisk eller juridisk person, offentlig enhet eller grupp av ovan avsedda som på marknaden erbjuder varor, tjänster, byggarbeten eller byggentreprenader,

     8) kandidat en leverantör som anmält intresse för att delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad dialog,

     9) anbudsgivare en leverantör som lämnar ett anbud,

     10) öppet förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och där alla intresserade leverantörer får lämna anbud; utöver upphandlingsannonsen kan den upphandlande enheten sända en anbudsförfrågan till de leverantörer som den anser vara lämpliga,

     11) selektivt förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och i vilket intresserade leverantörer kan begära att få delta; endast de kandidater som den upphandlande enheten utser får lämna anbud,

     12) förhandlat förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons om upphandlingen och i vilket intresserade leverantörer kan begära att få delta; den upphandlande enheten förhandlar om villkoren för upphandlingskontraktet med de leverantörer som den utser,

     13) direktupphandling ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten utan att publicera någon upphandlingsannons utser en eller flera leverantörer att delta i förfarandet och förhandlar om villkoren för kontraktet med dem,

     14) ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för upphandlingskontrakt som ingås under en viss tidsperiod, såsom priser och planerade kvantiteter,

     15) projekttävling ett förfarande där den upphandlande enheten kan skaffa ett sådant underlag för exempelvis arkitektur, formgivningsteknik eller databehandling som en jury utser till vinnande bidrag i en tävling; i tävlingen kan priser delas ut,

     16) dynamiskt inköpssystem ett helt elektroniskt förfarande för upphandling av sådant som vanligen används och finns allmänt tillgängligt på marknaden; upphandlingsförfarandet är tidsbegränsat och under hela varaktigheten öppet för varje leverantör som uppfyller kriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med anbudsförfrågan,

     17) elektronisk auktion ett upprepat förfarande med hjälp av elektroniska medel för att presentera lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilket genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning av anbuden på grundval av automatiska utvärderingsmetoder; byggentreprenader och sådana tjänsteupphandlingar som innehåller intellektuella prestationer kan således inte bli föremål för elektronisk auktion,

     18) teknisk specifikation fastställda egenskaper hos den vara, den tjänst eller det material som är föremål för upphandlingen; sådana egenskaper är bland annat kvalitetsnivå och miljöskyddsnivå, projektering, överensstämmelse med krav och ändamålsenlighet samt bedömning av produktens bruksegenskaper, produktens säkerhet och mått, beteckning under vilken produkten saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder samt krav på förpackning, märkning, etiketter, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktionsmetoder samt krav beträffande förfaranden vid bedömning av överensstämmelse; egenskaper som vid offentliga byggentreprenader fastställs genom tekniska specifikationer är dessutom bestämmelser om projektering, kostnadsberäkning, provning och kontroll, villkoren för att arbetet skall godkännas, byggmetoder samt byggteknik och andra tekniska villkor som hänför sig till det färdiga arbetet och material eller delar som ingår i det,

     19) teknisk definition en europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en officiell teknisk definition, en internationell standard, en teknisk referens, en nationell standard, ett nationellt tekniskt godkännande samt något annat nationellt dokument som hänför sig till projektering, beräkning, genomförande av arbeten eller användningen av varan,

     20) standard en teknisk definition som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning och som har offentliggjorts som standard och med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk; en standard kan vara

     a) internationell, dvs. antagen av ett internationellt standardiseringsorgan och tillgänglig för allmänheten,

     b) europeisk, dvs. antagen av ett europeiskt standardiseringsorgan och tillgänglig för allmänheten, eller

     c) nationell, dvs. antagen av ett nationellt standardiseringsorgan och tillgänglig för allmänheten,

     21) europeiskt tekniskt godkännande en positiv teknisk bedömning av en för ett visst ändamål avsedd byggprodukts lämplighet för detta ändamål vilken lämnats av ett godkännandeorgan utsett av en medlemsstat i Europeiska unionen; godkännandet grundar sig på uppfyllandet av de väsentliga kraven beträffande byggnadsverket, på basis av vilka de för produkten kännetecknande egenskaperna har definierats, samt på en definition av användningsförhållandena,

     22) officiell teknisk definition en teknisk definition som har erkänts av medlemsstaterna i Europeiska unionen och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning,

     23) teknisk referens vilken som helst annan teknisk definition än en officiell standard, som har framställts av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som beaktar marknadens behov,

     24) erkänt organ provnings- eller kalibreringslaboratorier och kontroll- och certifieringsorgan som uppfyller tillämpliga europeiska standarder; den upphandlande enheten skall också godta intyg utfärdade av erkända organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen,

     25) gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) den tillämpliga nomenklatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV),

     26) skriftlig varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges och sedan meddelas; denna enhet kan innehålla uppgifter som går att överföra eller lagra med elektroniska medel,

     27) elektroniska medel medel som utnyttjar elektronik för behandling och lagring av data samt sänder, överför och tar emot via kabel, radiovågor, på optisk eller någon annan elektromagnetisk väg.

 

2 kap.
Enheter och verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet

 

5 §

Upphandlande enheter

     De upphandlande enheter som avses i denna lag är statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, affärsverk, offentligrättsliga organ samt sammanslutningar av dessa som utövar en eller flera av de verksamheter som avses i 6 – 9 §.

     Upphandlande enheter som avses i denna lag är dessutom offentliga företag som utövar verksamhet enligt 6 – 9 § och enheter som är verksamma med stöd av en särskild rättighet eller en ensamrätt som en myndighet har beviljat och utövar verksamhet enligt 6 – 9 §.

     I 1 mom. avses med offentligrättsligt organ en juridisk person som särskilt har inrättats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte har industriell eller kommersiell karaktär, och

     1) som till största delen finansieras av en upphandlande enhet som avses i 1 mom. eller

     2) vars ledning står under kontroll av en upphandlande enhet som avses i 1 mom.

     3) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en upphandlande enhet som avses i 1 mom.

     I 2 mom. avsedda offentliga företag är sammanslutningar över vilka myndigheterna har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler; en enhet anses vara omfattad av en myndighets bestämmanderätt i synnerhet när myndigheten

     1) direkt eller indirekt äger större delen av det tecknade kapitalet i företaget,

     2) kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande, eller

     3) kan utse fler än hälften av ledamöterna i sammanslutningens förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan.

     Med särskild rättighet eller ensamrätt avses i 2 mom. en rättighet som grundar sig på lag eller som beviljats av en behörig myndighet enligt lag och som reserverar utövandet av någon av verksamheterna enligt 6 – 9 § till en eller flera enheter, vilket väsentligt påverkar andra enheters möjligheter att utöva samma typ av verksamhet.

 

6 §

Energiförsörjning

     Denna lag tillämpas på nätverksamhet med gas och värme, på leverans av gas och värme till dessa nät och på skötseln av systemansvar enligt naturgasmarknadslagen (FFS 508/2000).

     Denna lag tillämpas inte om en upphandlande enhet som inte avses i 5 § 1 mom. levererar gas eller värme som uppstår som biprodukt till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, när följande villkor uppfylls:

     1) produktionen av gas eller värme är nödvändig för utövande av annan verksamhet än sådan som avses i denna lag,

     2) syftet med leverans till det publika nätet är att utnyttja den energi som uppstår som biprodukt och

     3) den andel av den totala produktionen av gas eller värme som skall levereras till det publika nätet uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning, räknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, det innevarande året medräknat.

     Denna lag tillämpas på nätverksamhet med el, på leverans av el till dessa nät och på skötseln av systemansvaret enligt elmarknadslagen (FFS 386/1995).

     Denna lag tillämpas inte om en upphandlande enhet som inte avses i 5 § 1 mom. levererar el till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, när följande villkor uppfylls:

     1) produktionen av el är nödvändig för utövande av annan verksamhet än sådan som avses i denna lag,

     2) syftet med leverans till det publika nätet är att jämna ut variationerna i enhetens egen förbrukning och

     3) den el som skall levereras till det publika nätet utgör högst 30 procent av enhetens totala produktion av energi, räknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, det innevarande året medräknat.

     Denna lag tillämpas på verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område för prospektering eller brytning av bränntorv.

     Denna lag tillämpas inte på anskaffning av energi eller bränsle för energiproduktion i samband med en sådan verksamhet som avses i denna paragraf.

 

7 §

Vatten

     Denna lag tillämpas på samhällens vattentjänster enligt lagen om vattentjänster (FFS 119/2001).

     Denna lag tillämpas också på upphandling och projekttävlingar som

     1) genomförs av en upphandlande enhet som bedriver en verksamhet som avses i 1 mom., när upphandlingen har anknytning till vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering, och

     2) om den volym vatten som avses bli använd som hushållsvatten är större än 20 procent av den totala vattenmängd som tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbevattnings- eller dräneringsanläggningar.

     Denna lag tillämpas inte en upphandlande enhet som inte avses i 5 § 1 mom. levererar hushållsvatten till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, då följande villkor uppfylls:

     1) hushållsvatten produceras för utövande av annan verksamhet än sådan som avses i 1 och 2 mom.,

     2) syftet med leveransen till det publika nätet är att jämna ut variationerna i enhetens egen förbrukning och

     3) andelen överflödigt hushållsvatten som skall levereras till det publika nätet uppgår till högst 30 procent av enhetens totala produktion av hushållsvatten, räknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, det innevarande året medräknat.

     Denna lag tillämpas inte vid anskaffning av råvatten som en i denna lag avsedd upphandlande enhet företar.

 

8 §

Vissa trafiktjänster

     Denna lag tillämpas på byggande, service, underhåll och tillhandahållande av sådana nät som används i syfte att tillhandahålla offentliga transporttjänster med järnväg, spårväg, trådbussar, bussar eller metro. Med ett nät för transporttjänster avses en tjänst som tillhandahålls enligt de villkor som en myndighet ställer för verksamheten. Villkoren kan gälla trafikerade rutter, tillgänglig transportkapacitet eller antalet turer.

     Denna lag tillämpas inte på enheter som tillhandahåller busstransportjänster för allmänheten, om andra enheter fritt kan tillhandahålla samma tjänster antingen generellt eller på ett visst geografiskt område på samma villkor som de upphandlande enheterna.

     Denna lag tillämpas på underhåll av flygplatser, yttre eller inre hamnar eller tillhandahållande av andra terminaltjänster för personer som idkar trafik i luften, på haven eller på inre vattenvägar.

 

9 §

Posttjänster

     Denna lag tillämpas på tillhandahållande av posttjänster enligt lagen om posttjänster (FFS 313/2001) enligt vad som närmare bestäms i 64 § 4 mom.

 

10 §

Kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet

     På upphandling som omfattar flera typer av verksamhet tillämpas bestämmelserna för den verksamhet som upphandlingen huvudsakligen gäller.

     Om en av dessa verksamheter omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och en annan av tillämpningsområdet för upphandlingslagen och om det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet som upphandlingen huvudsakligen gäller, skall upphandlingen göras enligt upphandlingslagen.

     Om en av dessa verksamheter omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och en annan verksamhet inte omfattas av tillämpningsområdet för vare sig denna lag eller upphandlingslagen, och om det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet som upphandlingen huvudsakligen gäller, skall upphandlingen göras enligt denna lag.

 

11 §

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

     Denna lag tillämpas inte på upphandling som görs för utförande av en verksamhet för vilken enligt artikel 30 i försörjningsdirektivet genom kommissionens beslut har fastställts att den aktuella verksamheten är en direkt konkurrensutsatt verksamhet på marknader med fritt tillträde.

     De upphandlande enheterna kan lämna en ansökan till Europeiska gemenskapernas kommission om inledande av ett i 1 mom. avsett förfarande. Ansökan skall sändas till handels- och industriministeriet för kännedom.

 

3 kap.
Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling samt undantag från tillämpningsområdet

 

12 §

Tröskelvärden

     De EU-tröskelvärden som baserar sig på kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende tröskelvärden för upphandlingsförfaranden är

     1) 422 000 euro vid varu- och tjänsteupphandling, och

     2) 5 278 000 euro vid byggentreprenadupphandling.

     Europeiska gemenskapernas kommission reviderar tröskelvärdena vartannat år i enlighet med förfarandet i artikel 68 i försörjningsdirektivet och offentliggör de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning, varvid värdena i 1 mom. ersätts med de reviderade värden som Europeiska gemenskapernas kommission beslutat om. Handels- och industriministeriet skall utan dröjsmål i officiella tidningen informera om ändringar av EU-tröskelvärdena i enlighet med de revideringar som Europeiska gemenskapernas kommission har gjort.

 

13 §

Beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling

     Grund för beräkningen av det uppskattade värdet av en upphandling skall vara den största totala ersättning som skall betalas, exklusive mervärdesskatt. Vid beräkningen av värdet skall även beaktas möjliga alternativa sätt för genomförande av upphandlingen och options- och förlängningsklausuler som ingår i kontraktet samt provisioner eller avgifter som skall betalas till kandidater eller anbudsgivare.

     Vid beräkningen av det uppskattade värdet av en byggentreprenad skall hänsyn tas till entreprenadens värde samt till det uppskattade totala värdet av de varor som är nödvändiga för att entreprenaden skall kunna utföras och som den upphandlande enheten tillhandahåller entreprenören.

     Om en upphandling genomförs samtidigt i form av delkontrakt, skall det uppskattade totala värdet av samtliga motsvarande delkontrakt beaktas då det uppskattade värdet av upphandlingskontraktet beräknas. Om det sammanlagda värdet av delkontrakten överskrider det tröskelvärde som avses i 12 §, skall denna lag iakttas vid upphandlingen av varje del.

     Denna lag tillämpas inte på sådana delkontrakt i anslutning till varu- eller tjänsteupphandling vars uppskattade värde understiger 80 000 euro eller på sådana delkontrakt i anslutning till byggentreprenader vars uppskattade värde understiger 1 miljon euro, om det sammanlagda värdet av dessa delar inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av samtliga delar.

     Det uppskattade värdet skall gälla då den upphandlande enheten skickar ut upphandlingsannonsen för publicering eller på annat sätt inleder upphandlingsförfarandet.

 

14 §

Beräkning av det uppskattade värdet av viss tjänsteupphandling

     Vid beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling skall när det gäller

     1) försäkringstjänster användas de försäkringspremier som skall betalas och andra ersättningar,

     2) banktjänster och andra finansiella tjänster de avgifter, provisioner och räntor som skall betalas och andra ersättningar,

     3) tjänsteupphandling som gäller projektering de avgifter och provisioner som skall betalas och andra ersättningar,

     4) projekttävlingar som leder till tjänsteupphandling upphandlingens uppskattade värde samt eventuella priser och ersättningar till deltagarna, samt

     5) övriga projekttävlingar de priser och ersättningar som betalas till deltagarna samt det uppskattade värdet av en tjänsteupphandling som genomförs senare i enlighet med 29 § 9 punkten, om den upphandlande enheten inte utesluter en sådan tilldelning av tjänsteupphandling i annonsen om projekttävlingen.

 

15 §

Beräkning av det uppskattade värdet för en kontraktsperiod

     Om ett varuupphandlingskontrakt avser leasing, hyra eller upphandling på avbetalning, skall beräkningen av det uppskattade värdet av kontraktet grunda sig på

     1) det uppskattade totala värdet för hela giltighetstiden av ett tidsbundet kontrakt som gäller högst 12 månader eller det totala värdet, inklusive det uppskattade restvärdet, av ett kontrakt som gäller längre än 12 månader, eller

     2) det uppskattade månadsvärdet multiplicerat med 48, om kontraktet gäller tills vidare eller för obestämd tid.

     I fråga om varu- eller tjänsteupphandlingskontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas inom en viss period skall beräkningen av det uppskattade värdet grunda sig på

     1) det totala värdet av en följd av liknande upphandlingar som gjorts under de föregående 12 månaderna eller under den föregående räkenskapsperioden med beaktande av ändringar i kvantitet eller värde under de följande 12 månaderna, eller

     2) det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som slutits under loppet av de 12 månader som följer efter den första varuleveransen eller alternativt under efterföljande räkenskapsperiod, om det är fråga om ett kontrakt som är längre än 12 månader.

     När det gäller tjänsteupphandlingskontrakt som inte innehåller något totalpris skall grunden för beräkning av det uppskattade värdet vara

     1) det uppskattade totala värdet under kontraktstiden, om kontraktet har en bestämd löptid om högst 48 månader, eller

     2) det uppskattade månadsvärdet multiplicerat med 48, om upphandlingskontraktet löper på obestämd tid eller om kontraktet har en längre löptid än 48 månader.

     När det gäller ramavtal skall det uppskattade värdet av upphandlingen beräknas utifrån det uppskattade totala värdet av samtliga planerade upphandlingskontrakt under ramavtalets löptid.

 

16 §

Förbud mot att dela upp upphandling eller kombinera upphandlingar på ett artificiellt sätt

     En upphandling får inte delas upp, beräknas eller kombineras med exceptionella metoder i syfte att undgå tillämpning av bestämmelserna i denna lag eller, i de fall som avses i 10 §, upphandlingslagen. En varuupphandling eller en tjänsteupphandling får inte heller kombineras med en byggentreprenad eller upphandlingar annars kombineras på ett artificiellt sätt i syfte att undgå tillämpning av bestämmelserna i denna lag.

 

17 §

Allmänna undantag från tillämpningsområdet i fråga om upphandling

     Denna lag tillämpas inte på

     1) bygg- eller tjänstekoncessioner som beviljas av en upphandlande enhet som utövar en eller flera av de verksamheter som avses i denna lag, om koncessionerna tilldelas för utövande av dessa verksamheter,

     2) upphandling som görs för återförsäljning eller uthyrning till tredje part, förutsatt att den upphandlande enheten inte har någon särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för upphandling och att andra enheter fritt kan sälja eller hyra ut det på samma villkor som den upphandlande enheten,

     3) upphandling som den upphandlande enheten gör för utövande av annan verksamhet än sådan som avses i 6 – 9 §, om inget annat följer av 10 §,

     4) upphandling som gäller utövande av en verksamhet som avses i denna lag i ett tredje land, om verksamheten bedrivs utan användning av något nät eller geografiskt område inom Europeiska gemenskapen,

     5) upphandling som omfattas av sekretess eller vars genomförande förutsätter lagstadgade särskilda säkerhetsåtgärder, eller då detta krävs med hänsyn till skyddet av centrala statliga säkerhetsintressen,

     6) upphandling som omfattas av andra förfaranderegler och som görs

     a) i enlighet med ett internationellt avtal som ingåtts mellan Finland och ett eller flera tredje länder och som omfattar varor eller byggentreprenader avsedda att genomföra eller utnyttja en byggentreprenad som är gemensam för de undertecknande staterna eller tjänster avsedda att genomföra eller utnyttja ett projekt som är gemensamt för de undertecknande staterna, eller

     b) i enlighet med en internationell organisations särskilda förfarande, eller

     c) i enlighet med ett internationellt avtal som slutits i samband med stationering av trupper och som gäller företag i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller ett tredje land.

 

18 §

Undantag från tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling

     Denna lag tillämpas inte på tjänsteupphandling som gäller

     1) förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan,

     2) skiljemanna- och förlikningstjänster,

     3) finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument, särskilt den upphandlande enhetens transaktioner för att skaffa pengar eller kapital,

     4) arbetsavtal, eller

     5) andra forsknings- och utvecklingstjänster än sådana som uteslutande är till nytta för en upphandlande enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten helt och hållet betalas av den upphandlande enheten.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. tillämpas lagen på kontrakt om finansiella tjänster som ingås samtidigt med, före eller efter varje slag av förvärvs- eller hyreskontrakt.

     När upphandlingen endast gäller de tjänster som förtecknats i bilaga B eller dessa tjänster tillsammans med tjänsterna enligt bilaga A på så sätt att värdet av tjänsterna enligt bilaga B överstiger värdet av tjänsterna enligt bilaga A, tillämpas endast bestämmelserna om tekniska specifikationer i 40 och 41 § och bestämmelserna om annons i efterhand i 23 §.

 

19 §

Upphandling hos företag anknutna till den upphandlande enheten eller samföretag

     Denna lag tillämpas inte på upphandling, som en upphandlande enhet tilldelar ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten eller ett samföretag.

     Med anknutet företag avses ett sådant företag vars årsbokslut sammanställs med de upphandlande enheternas bokslut i enlighet med bokföringslagen (FFS 1336/1997). I fråga om de enheter som inte omfattas av tillämpningsområdet för bokföringslagen avses med ett anknutet företag ett sådant företag som den upphandlande enheten direkt eller indirekt kan utöva bestämmande inflytande över enligt 5 § 4 mom. eller ett företag som kan utöva bestämmande inflytande över den upphandlande enheten eller ett företag som är en upphandlande enhet som är underkastad bestämmande inflytande från ett annat företag på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr företaget. Med samföretag avses ett företag som består av flera upphandlande enheter och som bedriver sådan verksamhet som avses i denna lag.

     Ovan i 2 mom. är dessutom en förutsättning att minst 80 procent av det anknutna företagets eller samföretagets genomsnittliga omsättning när det gäller varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader under de tre senaste åren härrör från tillhandahållande av sådana varor, tjänster och byggentreprenader till företag till vilka det är anknutet. Om uppgifter om omsättningen för de tre senaste åren inte är tillgängliga, kan företaget visa att omsättningen sannolikt realiseras bl.a. genom att presentera uppgifter om den kommande affärsverksamheten. Om flera än ett företag tillhandahåller till den upphandlande enheten samma tjänster, varuleveranser eller byggentreprenader, skall andelen på 80 procent beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från tillhandahållandet av tjänster, varor och byggentreprenader från dessa företag.

     Lagen tillämpas inte på upphandling som ett samföretag tilldelar en av de upphandlande enheter som äger det, eller som en upphandlande enhet tilldelar ett samföretag i dess ägo, förutsatt att samföretaget har bildats för att bedriva verksamheten under minst tre år och de upphandlande enheter som bildat detta samföretag enligt samföretagets stiftelseurkund skall ingå i det under minst samma tid.

 

20 §

Tjänsteupphandling som tilldelas på grundval av ensamrätt

     Denna lag tillämpas inte på tjänsteupphandling som tilldelas en upphandlande enhet eller en sammanslutning av upphandlande enheter och som grundar sig på en ensamrätt för produktion av tjänster som denna beviljats genom en lag, förordning eller administrativ bestämmelse i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

 

21 §

Reservering av upphandling för arbetscentraler

     En upphandlande enhet kan reservera rätten att delta i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande enheter eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för arbetsprogram, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor. Av upphandlingsannonsen skall framgå att kontraktet är reserverat för arbetscentraler eller för fullgörande inom ramen för arbetsprogram.

 

22 §

Upphandling hos inköpscentral

     En upphandlande enhet som anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader via en inköpscentral anses ha följt denna lag, under förutsättning att inköpscentralen har följt den.

     Med inköpscentral avses en upphandlande enhet som anskaffar varor eller tjänster för de upphandlande enheter som äger den eller som sluter kontrakt eller ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader för dessa. Det förutsätts då att inköpscentralen sköter de ovan nämnda uppgifterna och att den uttryckligen har grundats för att sköta dessa uppgifter eller att skötseln av dessa uppgifter har bestämts eller fastställts som inköpscentralens verksamhetsområde.

 

4 kap.
Annonseringsskyldighet, upphandlingsförfaranden och tidsfrister för upphandling

 

23 §

Annonsering om upphandling

     Den upphandlande enheten skall sända en förhandsannons, en upphandlingsannons, en annons om projekttävling, en annons rörande leverantörsregister och en förenklad upphandlingsannons samt en annons i efterhand för publicering på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

     Upphandlingsannonserna skall skickas för publicering till den som handels- och industriministeriet fastställer.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de annonseringsskyldigheter, såsom innehållet i annonserna och publiceringen av dem, som avses i denna paragraf och som förutsätts i försörjningsdirektivet, samt om de kommunikationsmedel som används för att skicka annonserna och övriga faktorer i anknytning till annonseringsskyldigheten.

 

24 §

Upphandlingsförfaranden

     En upphandlande enhet som har för avsikt att upphandla varor eller sådana tjänster som förtecknas i bilaga A eller att utföra ett byggprojekt skall tillämpa öppet eller selektivt förfarande eller förhandlat förfarande enligt 4 § 10 – 12 punkten. Det är också möjligt att inleda anbudsförfarandet med en förhandsannons eller med en annons om att ett leverantörsregister kommer att användas. Direktupphandling som definieras i 4 § 13 punkten i denna lag för andvändas endast när förutsättningarna för att använda den uppfylls. Dessutom kan den upphandlande enheten arrangera en projekttävling enligt 4 § 15 punkten.

     Den upphandlande enheten kan också använda dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner som definieras i 4 § 16 och 17 punkten på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

 

25 §

Leverantörsregister

     Den upphandlande enheten kan ha ett leverantörsregister för offentliga upphandlingar. Ifall det har annonserats om anbudsförfarandet genom en annons om användning av leverantörsregister, skall den upphandlande enheten välja ut deltagarna i anbudsförfarandet bland dem som införts i registret. Det får också finnas uppgifter om fysiska personers behörighet när personerna själva har lämnat uppgifterna till den upphandlande enheten för att föras i registret. I leverantörsregistret kan olika klassificeringar användas. Villkoren för klassificering eller för införande i leverantörsregistret får inte vara diskriminerande.

     De administrativa, tekniska eller finansiella villkoren för registrering skall tillämpas på ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt på alla leverantörer. Om tekniska specifikationer ingår i villkoren för registrering, tillämpas på dem vad som bestäms i 40 och 41 §. Villkoren för registrering får uppdateras vid behov. De grunder för uteslutning som avses i 50 § kan ingå i villkoren för registrering. När den upphandlande enheten är en enhet i den mening som avses i 5 § 1 mom. skall de i 50 § angivna grunderna för uteslutning inbegripas i villkoren för registrering.

     Villkoren för leverantörsregistret skall lämnas ut på begäran. Leverantörer skall när som helst kunna ansöka om att bli godkända för registret. Leverantörer som uppfyller de allmänna registreringsvillkor som den upphandlande enheten har ställt skall godkännas för registret.

     Leverantörer kan på de villkor som fastställs i 53 § 2 mom. utnyttja andra enheters resurser.  Resurserna skall kunna utnyttjas av leverantörerna under hela den tid som de är införda i leverantörsregistret. Om den upphandlande enheten vid någon upphandling ämnar utnyttja leverantörsregister som förs av andra enheter eller sammanslutningar, skall detta nämnas i annonsen om upphandling. Samtidigt skall dessa andra enheters namn och övriga kontaktuppgifter meddelas.

     Det som i personuppgiftslagen (FFS 523/1999) föreskrivs särskilt om behandling och utlämnande av personuppgifter tillämpas på behandling och utlämnade av personuppgifter i leverantörsregistret.

 

26 §

Ramavtal

     Den upphandlande enheten kan använda ramavtal enligt 4 § 14 punkten för att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader. Den upphandlande enheten kan välja leverantörerna för ramavtalet på de villkor som föreskrivs i 24 §. Upphandlingskontrakt som grundar sig på ramavtal skall slutas mellan avtalets ursprungliga parter. I villkoren för ramavtalet får inte några betydande ändringar göras under dess giltighetstid. Om den upphandlande enheten har ingått ett ramavtal i enlighet med denna lag, kan den tillämpa upphandlingskontrakt som baserar sig på ramavtalet när den utför direktupphandling.

     Ramavtal får inte användas på ett sådant sätt att konkurrensen snedvrids, begränsas eller förhindras.

 

27 §

Projekttävling

     Denna lag tillämpas på en projekttävling som arrangeras som en del av ett förfarande som leder till ett tjänsteupphandlingskontrakt samt på en projekttävling där priser eller ersättningar betalas till deltagarna. Reglerna för projekttävlingen skall finnas tillgängliga för dem som är intresserade av att delta i tävlingen. Möjligheterna att delta i en projekttävling får inte begränsas geografiskt eller med hänvisning till att deltagarna skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

     Antalet deltagare i en projekttävling kan begränsas med på förhand fastställda icke-diskriminerande kriterier. Antalet kandidater som inbjuds att delta i projekttävlingen skall dock alltid vara så stort att verklig konkurrens säkerställs.

     Utöver bestämmelserna i denna paragraf och 28 § tillämpas på projekttävlingar bestämmelserna om kandidaters och anbudsgivares juridiska form i 52 §, om deltagande i anbudsförfarandet som grupp i 53 §, om exceptionellt låga anbud i 55 § och om beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud i 56 §.

 

28 §

Projekttävlingars jury och beslutsfattandet

     En projekttävling skall ha en jury som skall bestå av fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkeskvalifikationer av tävlingsdeltagarna, skall minst en tredjedel av jurymedlemmarna ha dessa eller likvärdiga kvalifikationer.

     Juryn skall vara oberoende i sina beslut och yttranden. Deltagarnas förslag skall bedömas anonymt och uteslutande på de grunder som anges i annonsen om projekttävlingen. Anonymiteten skall bevaras tills juryn har avgett ett yttrande eller meddelat ett beslut.

     Deltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra aspekterna i anslutning till planerna. Över dialogen mellan jurymedlemmarna och deltagarna skall upprättas detaljerade protokoll. Juryn skall över bedömningen av planerna upprätta ett protokoll som undertecknas av samtliga medlemmar och som innehåller en rangordning av planerna och deras förtjänster, juryns kommentarer och eventuella punkter som kan behöva klargöras.

 

29 §

Direktupphandling

     Den upphandlande enheten kan välja direktupphandling om

     1) det vid föregående anbudsförfarande inte alls har kommit in några kandidatansökningar eller anbud eller inga lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren av anbudsförfrågan inte ändras väsentligt,

     2) upphandlingen endast avser forskning, experiment eller produktutveckling och inte syftar till säkerställande av ekonomisk lönsamhet eller till täckande av forsknings- och utvecklingskostnader; det förutsätts också att ingåendet av upphandlingskontraktet inte begränsar konkurrensutsättningen av senare motsvarande upphandlingar,

     3) upphandlingen av tekniska eller konstnärliga skäl eller av skäl som anknyter till skyddande av ensamrätt bara kan genomföras av en viss leverantör,

     4) det är absolut nödvändigt att sluta kontraktet och det är omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska av ett skäl som inte beror på den upphandlande enheten och som inte har kunnat förutses,

     5) upphandlingen gäller varor som noteras och upphandlas på en råvarumarknad,

     6) upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som har uppgjorts enligt 26 §,

     7) upphandlingen görs exceptionellt fördelaktigt genom att ett särskilt fördelaktigt anbud som endast gäller under en mycket kort tid utnyttjas och detta anbud ligger betydligt under det normala marknadspriset,

     8) varor inköps på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en leverantör som lägger ner sin affärsverksamhet eller hos en boförvaltare eller likvidator, som en följd av ett insolvens förfarande, ackord eller motsvarande förfarande, eller

     9) det är fråga om tjänsteupphandling som görs på basis av en projekttävling och som enligt tävlingsreglerna skall göras med den som vinner tävlingen, eller om vinnarna är flera, med någon av dem; härvid skall alla vinnare kallas att delta i förhandlingarna.

 

30 §

Direktupphandling vid tilläggsbeställningar

     Den upphandlande enheten kan göra en direktupphandling när varuupphandlingen hos den ursprungliga leverantören är en tilläggsbeställning vars syfte är att delvis ersätta eller utvidga en tidigare leverans eller utrustning. En förutsättning för detta är att ett byte av leverantör skulle leda till upphandling av material med annorlunda tekniska egenskaper, vilket skulle medföra oförenlighet eller oproportionerligt stora tekniska svårigheter vid användning och underhåll.

     Den upphandlande enheten kan utöver vad som föreskrivs i 1 mom. göra en direktupphandling när det är fråga om en sådan tilläggstjänst eller tilläggsentreprenad utanför det ursprungliga upphandlingskontraktet som anskaffas av den ursprungliga leverantören och som av skäl som inte kunde förutses har visat sig nödvändig för att tjänsten skall kunna utföras eller entreprenaden genomföras i enlighet med vad som ursprungligen fastställts. En förutsättning för detta är att tilläggsentreprenaden eller tilläggstjänsten av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för den upphandlande enheten, eller att tilläggstjänsten eller tilläggsentreprenaden, också om den kan avskiljas från genomförandet av det ursprungliga kontraktet, är absolut nödvändig för att slutföra det ursprungliga kontraktet.

     Den upphandlande enheten kan utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. göra en direktupphandling när det är fråga om ett nytt byggentreprenadkontrakt eller ett nytt tjänsteupphandlingskontrakt som sluts med den ursprungliga leverantören och som motsvarar en tidigare entreprenad eller tjänsteupphandling som gjorts utifrån ett anbudsförfarande. En förutsättning är att det i samband med det ursprungliga anbudsförfarandet har angetts att en senare direktupphandling kan bli aktuell och att det uppskattade värdet av tilläggsentreprenaderna och tilläggstjänsterna beaktades när det uppskattade värdet av kontraktet beräknades.

 

31 §

Beräkning av tidsfrister

     När tidsfristerna för mottagande av anbudsansökningar och anbud fastställs skall hänsyn tas till hur komplext kontraktet är och hur lång tid som behövs för att utarbeta och sända anbuden. De minimitidsfrister som föreskrivs i lagen skall dock iakttas. Tidsfristerna beräknas från den dag som följer på den då upphandlingsannonsen skickades för publicering. Vid selektivt förfarande räknas tidsfristen från den dag då anbudsförfrågan sändes.

 

32 §

Minimitidsfrister vid öppet förfarande

     Vid öppet förfarande skall anbudstiden vara minst 52 dagar. Om den upphandlande enheten publicerar en förhandsannons som avses i 39 § skall anbudstiden vara minst 22 dagar. Förkortade tidsfrister är tillåtna, förutsatt att förhandsannonsen innehåller motsvarande uppgifter som används vid inbjudan till anbudsförfarande genom förhandsannons. Dessutom förutsätts att annonsen har skickats för publicering minst 52 dagar och högst 12 månader innan upphandlingsannonsen skickades.

     Anbudstiden kan förkortas med sju dagar, om annonserna skickas med elektroniska medel för publicering. Anbudstiden kan förkortas ytterligare med fem dagar, om den upphandlande enheten samma dag som upphandlingsannonsen publiceras ger fri tillgång via elektroniska medel till förfrågningsunderlaget samt anger i annonsen den Internetadress där denna dokumentation finns tillgänglig.

     Den sammanlagda effekten av förkortade tidsfrister får inte leda till en anbudstid som är kortare än 15 dagar. Om upphandlingsannonsen inte avsänds per fax eller med elektroniska medel, får anbudstiden till följd av den sammanlagda effekten av de förkortade tidsfristerna inte vara kortare än 22 dagar.

 

33 §

Minimitidsfrister vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande

     Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande skall för intresserade leverantörer reserveras minst 22 dagar för lämnande av anbudsansökan. Om annonsen eller en begäran om bekräftelse som gäller en förhandsannons skickas med elektroniska medel eller per fax får tidsfristen för lämnande av anbudsansökan inte vara kortare än 15 dagar.

     Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande kan den upphandlande enheten komma överens om anbudstiden med de utvalda kandidaterna. Alla kandidater skall ges samma tid att förbereda och lämna anbud. Ifall ingen överenskommelse kan träffas om tidsfristen skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist på minst 10 dagar.

 

34 §

Förlängning av tidsfrister

Anbudstiden skall förlängas så att anbudsgivarna kan bekanta sig med de uppgifter de behöver för att upprätta anbud, om förfrågningsunderlagen eller tilläggsuppgifter som begärts i tillräckligt god tid inte har tillhandahållits inom föreskrivna tidsfrister eller om anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats eller efter en granskning på plats av de handlingar som är förknippade med anbudsförfrågan. Ingen skyldighet att förlänga tidsfristen föreligger, om tidsfristen har fastställts genom en gemensam överenskommelse i enlighet med 33 § 2 mom.

 

5 kap.
Anbudsförfrågan och fastställande av föremålet för upphandlingen

 

35 §

Anbudsförfrågan

     Anbudsförfrågan skall utarbetas skriftligen och så tydligt att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. Leverantörerna ombes i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen att lämna sina anbud skriftligen och inom utsatt tid.

     Om anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen avviker från varandra i fråga om innehåll följs det som anges i upphandlingsannonsen.

     Den upphandlande enheten kan ta ut en skälig ersättning för förfrågningsunderlaget för att täcka kostnader för särskild omfattning, material eller andra motsvarande omständigheter.

 

36 §

Innehållet i anbudsförfrågan

     Anbudsförfrågan eller i tillämpliga delar upphandlingsannonsen eller en annons om att ett leverantörsregister finns, när en sådan annons samtidigt är en inbjudan till ett anbudsförfarande, skall innehålla

     1) en definition av föremålet för upphandlingen med iakttagande av bestämmelserna om fastställande av tekniska specifikationer och krav i 40 och 41 § samt övriga kvalitetskrav som anknyter till upphandlingen,

     2) en hänvisning till en eventuellt publicerad upphandlingsannons,

     3) tidsfristen för lämnande av anbud,

     4) adress till vilken anbuden skall skickas,

     5) det eller de språk som anbuden skall avfattas på,

     6) de handlingar som eventuellt krävs,

     7) grunden för valet av anbud samt, när det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet väljs, anbudets jämförelsegrunder och deras relativa viktning eller skälig variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioritetsordning, samt

     8) uppgift om att det finns ett leverantörsregister.

     Anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen skall innehålla också andra upplysningar som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud.

 

37 §

Inbjudan till anbudsförfarande eller att förhandla

     Vid selektivt förfarande skall den upphandlande enheten be anbudsgivarna lämna sina anbud skriftligen. Vid förhandlat förfarande skall anbudsgivarna skriftligen ombes komma till förhandling. Anbudsförfrågan eller inbjudan skall sändas samtidigt till alla kandidater. Till inbjudan skall fogas förfrågningsunderlaget eller, om det är tillgängligt i elektronisk form, en upplysning om var det finns att tillgå. I inbjudan skall dessutom anges tidsfrister för begäran av handlingarna och lämnande av anbud samt avgifter och betalningsvillkor, om handlingarna är avgiftsbelagda.

     Om förfrågningsunderlaget innehas av någon annan enhet än en upphandlande enhet, skall i inbjudan anges kontaktinformationen och adressen till den enhet där förfrågningsunderlaget kan begäras och vid behov tidsfristen för en sådan begäran.

 

38 §

Sändande av förfrågningsunderlag eller tillhandahållande av förfrågningsunderlag för anbudsgivare

     Den upphandlande enheten skall vid öppet förfarande skicka förfrågningsunderlaget till de anbudsgivare som bett om detta inom sex dagar efter det att begäran mottagits, om begäran lämnats i tillräckligt god tid före utgången av anbudstiden. Den upphandlande enheten kan alternativt på elektronisk väg ge fullständig tillgång till anbudsförfrågan på den Internetadress som anges i upphandlingsannonsen från och med den dag då annonsen har publicerats.

     Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande skickas förfrågningsunderlaget endast till de kandidater som av den upphandlande enheten valts ut för anbudsförfarandet.

     Den upphandlande enheten eller en annan behörig enhet som vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande i stället för den ansvariga upphandlande enheten har hand om förfrågningsunderlaget skall ge in tilläggsuppgifter i anslutning till anbudsförfrågan senast sex dagar innan anbudstiden går ut, om tilläggsuppgifterna har begärts i tillräckligt god tid.

 

39 §

Inbjudan att lämna anbud genom förhandsannons

     Om det i förväg meddelas om upphandling genom en förhandsannons som samtidigt är en upphandlingsannons, skall i denna specificeras den upphandling som planeras samt nämnas om selektivt eller förhandlat förfarande kommer att användas. Vidare skall i annonsen begäras att leverantörer som är intresserade av upphandlingen anmäler sitt intresse för den och anges att ingen ny upphandlingsannons om anbudsförfarandet kommer att publiceras.

     Den upphandlande enheten skall efter det att förhandsannonsen publicerats och innan valet av leverantörer eller förhandlingsparter inleds begära en skriftlig anmälan av leverantörerna om deltagande i anbudsförfarandet för den berörda upphandlingen. I samband med denna begäran skall den upphandlande enheten sända leverantörerna detaljerade upplysningar om upphandlingen. Kandidaterna skall ombes bekräfta sitt deltagande inom ett år efter det att förhandsannonsen publicerades.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om det innehållet av förhandsannonsen.

 

40 §

Teknisk definition av upphandlingen

     De tekniska specifikationer som beskriver upphandlingens innehåll skall ingå i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. De tekniska specifikationerna skall tillåta att anbudsgivarna deltar i anbudsförfarandet på lika villkor. De tekniska specifikationerna får inte medföra omotiverade hinder för konkurrens inom offentlig upphandling. I de tekniska specifikationerna skall i mån av möjlighet hänsyn tas till funktionshindrade användares behov.

     De tekniska specifikationerna skall utarbetas

     1) genom hänvisning till en finsk eller någon annan nationell standard genom vilken en europeisk standard införs, ett europeiskt tekniskt godkännande, en officiell teknisk definition, en internationell standard eller en teknisk referens eller, om sådana inte finns, en nationell standard, ett nationellt tekniskt godkännande eller till ett nationellt dokument som hänför sig till tekniskt projektering, beräkning eller genomförande av byggentreprenader eller till framställning av produkter; hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig",

     2) utifrån sådana krav på prestanda eller funktionella egenskaper som är tillräckligt specifika för bestämningen av föremålet för upphandlingen och valet av anbud,

     3) genom hänvisning till de tekniska definitionerna enligt 1 punkten i fråga om vissa egenskaper hos föremålet för upphandlingen och till kraven enligt 2 punkten i fråga om vissa egenskaper, eller

     4) utifrån prestanda eller funktionskrav och genom hänvisning till de tekniska definitionerna med antagandet att dessa stämmer överens med prestanda- och funktionskraven.

     I tekniska specifikationer får en viss tillverkare eller varor av ett visst ursprung inte nämnas. En teknisk specifikation får inte heller innehålla en hänvisning till varumärke, patent, produkttyp, ursprung, specifik metod eller produktion, om hänvisningen gynnar eller missgynnar vissa anbudsgivare eller varor. En sådan hänvisning får undantagsvis göras endast om föremålet för upphandlingen inte på annat sätt kan beskrivas tillräckligt exakt och tydligt. Hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig".

 

41 §

Tekniska specifikationer som gäller miljöegenskaper

     I de krav som gäller prestanda eller funktionella egenskaper enligt 40 § 2 mom. 2 punkten kan även ingå krav som gäller miljöegenskaper. En upphandlande enhet kan för fastställande av krav använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för europeiska, multinationella eller andra miljömärken.

     Specifikationer för miljömärken eller delar av dessa får användas förutsatt att

     1) de är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen,

     2) kraven för miljömärket utvecklas på grundval av vetenskapliga rön,

     3) alla berörda parter, såsom myndigheter, konsumenter, tillverkare, företrädare för detaljhandeln och miljöorganisationerna har haft möjlighet att delta i utarbetandet av miljömärket, samt

     4) miljömärket är tillgängligt för alla berörda parter.

     Den upphandlande enheten kan meddela att en produkt eller tjänst som är försedd med ett visst miljömärke anses uppfylla kraven på miljöegenskaper. Den upphandlande enheten skall dock också godta annat bevis som anbudsgivaren lägger fram, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren eller en teknisk rapport från ett erkänt organ.

 

42 §

Påvisande av att anbudet svarar mot kraven

     En anbudsgivare skall i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller anbudsförfarandets krav skall uteslutas ur anbudsförfarandet.

     Om den upphandlande enheten har utarbetat tekniska specifikationer i enlighet med 40 § 2 mom. 1 punkten och anbudsgivaren i sitt anbud på ett för den upphandlande enheten tillfredsställande sätt visar att den vara, den tjänst eller det byggarbete som erbjuds uppfyller den upphandlande enhetens krav, får den upphandlande enheten inte förkasta ett anbud på den grund att en vara, en tjänst eller ett byggarbete i enlighet med anbudet inte överensstämmer med den tekniska definition som den upphandlande enheten hänvisar till. Anbudsgivaren kan som intyg använda till exempel teknisk dokumentation från tillverkaren eller en teknisk rapport från ett erkänt organ i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

     Om den upphandlande enheten har utarbetat tekniska specifikationer på basis av kraven gällande prestanda eller funktionella egenskaper, får den inte förkasta ett anbud på grund av att anbudet inte överensstämmer med kraven, om den vara, den tjänst eller det byggarbete som erbjuds stämmer överens med en nationellt genomförd europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en officiell teknisk definition, en internationell standard eller en teknisk referens och om dessa tekniska definitioner avser de krav gällande prestanda eller funktionella egenskaper som fastställs i anbudsförfrågan. Anbudsgivaren skall i sitt anbud på ett för den upphandlande enheten tillfredsställande sätt visa att den vara, den tjänst eller det byggarbete som motsvarar standarden uppfyller den upphandlande enhetens krav gällande prestanda och funktionella egenskaper. Anbudsgivaren kan som intyg använda till exempel teknisk dokumentation från tillverkaren eller en teknisk rapport från ett erkänt organ i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

 

43 §

Alternativa anbud

     När en upphandlande enhets kriterium för valet är att anbudet skall vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga kan den godkänna alternativa anbud. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen meddelas att alternativa anbud är tillåtna. Dessutom förutsätts att det alternativa anbudet uppfyller de i anbudsförfrågan angivna minimikraven som förutsätts av föremålet för upphandlingen och villkoren för uppställande av alternativ.

     Om den upphandlande enheten har meddelat att den tillåter alternativa anbud, får ett alternativt anbud inte förkastas enbart på grund av att det skulle leda till tjänsteupphandling i stället för varuupphandling eller till varuupphandling i stället för tjänsteupphandling.

 

44 §

Underentreprenad

     Den upphandlande enheten kan kräva att anbudsgivaren i sitt anbud anger vilken del av kontrakten som den avser lägga ut på tredje part samt vilka underleverantörer som föreslås. Ett sådant meddelande begränsar inte anbudsgivarens ansvar som huvudman för genomförandet av upphandlingen.

 

45 §

Specialvillkor för upphandlingskontrakt

     Den upphandlande enheten kan fastställa specialvillkor för upphandlingskontraktet vilka kan avse särskilt miljöaspekter och sociala aspekter, såsom genomförande av utbildning på arbetsplatsen, iakttagande av bestämmelserna i den internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, arbetsförhållanden och arbetsvillkor eller anställande av personer med funktionshinder. En förutsättning är att villkoren är icke- diskriminerande och följer gemenskapens regelverk och att de anges i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan.

 

46 §

Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsförhållanden

     Den upphandlande enheten kan i anbudsförfrågan ange de myndigheter hos vilka anbudsgivaren kan få uppgifter om skyldigheter avseende bestämmelserna om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. Den upphandlande enheten skall kräva att anbudsgivarna bekräftar att de utformat sina anbud med hänsyn till de skyldigheter som avses ovan.

     Bestämmelserna i 1 mom. inverkar inte på skyldigheten att granska sådana exceptionellt låga anbud som avses i 55 §.

 

47 §

Kommunikation

     De annonser och det informationsutbyte som hänför sig till upphandlingsförfarandet skall enligt den upphandlande enhetens eget val ske per post eller fax eller med elektroniska medel. De valda kommunikationsmedlen måste vara allmänt tillgängliga och de får inte begränsa leverantörernas tillträde till upphandlingsförfarandet.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de förfaringssätt som skall tillämpas på kommunikation, om de tekniska förutsättningar som skall tillämpas på elektronisk kommunikation samt om övriga skyldigheter som anknyter till kommunikation, vilka avses i försörjningsdirektivet och i dess bilaga XXIV.

 

6 kap.
Val av kandidater och anbudsgivare samt anbud

 

48 §

Kriterier för val av kandidater och anbudsgivare

     Den upphandlande enheten skall välja ut kandidater och anbudsgivare på grundval av objektiva kriterier som har meddelats på förhand. Den upphandlande enheten skall utesluta sådana anbudsgivare eller kandidater ur anbudsförfarandet som inte uppfyller dessa villkor. Kriterierna för valet av kandidater och anbudsgivare skall vara tillgängliga för leverantörerna. Vid förhandlat förfarande skall den upphandlande enheten vid behov begränsa antalet utvalda kandidater enligt de kriterier som meddelats på förhand.

     Den upphandlande enheten kan, när den bekräftar de objektiva kriterierna, även tillämpa de kriterier som föreskrivs i fråga om bedömningen av kandidaternas och anbudsgivarnas lämplighet och valet av kandidater och anbudsgivare i 8 kap. i upphandlingslagen och särskilt bestämmelserna om andra grunder för uteslutning av kandidater och anbudsgivare i 54 §, kraven beträffande den ekonomiska och finansiella situationen i 58 § eller förutsättningarna beträffande tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer i 59 § i nämnda kapitel.

     Kriterierna kan hänföra sig till den upphandlande enhetens behov att minska antalet kandidater så att de resurser som är tillgängliga för upphandlingsförfarandet står i rätt proportion till arten av det förfarande som används. De utvalda kandidaterna skall dock vara tillräckligt många för att kravet på tillräcklig konkurrens skall uppfyllas.

 

49 §

Val av deltagare i anbudsförfaranden

     Kandidater eller anbudsgivare skall uteslutas ur anbudsförfarandet, kandidaternas eller anbudsgivarnas lämplighet i övrigt bedömas samt anbudsgivare väljas innan anbuden jämförs. Kandidater eller anbudsgivare kan dock enligt 50 § uteslutas ur anbudsförfarandet även senare under anbudsförfarandet, om den upphandlande enheten fått kännedom om att en grund för uteslutning föreligger. En upphandlande enhet som har meddelat villkoren angående obligatorisk uteslutning av kandidater eller anbudsgivare skall utesluta de kandidater eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet som uppfyller dessa villkor.

     Den upphandlande enheten skall kontrollera att de anbud som de utvalda anbudsgivarna lägger fram överensstämmer med anbudsförfrågan och förkasta de anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan.

 

50 §

Uteslutning av kandidater eller anbudsgivare som gjort sig skyldiga till vissa brott

     En upphandlande enhet enligt 5 § 1 mom. skall utesluta en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om den upphandlande enheten fått kännedom om att kandidaten eller anbudsgivaren eller en person i kandidatens eller anbudsgivarens ledning eller den person som är behörig att företräda dem eller att fatta beslut eller har kontrollbehörighet genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts för något av följande brott:

     1) deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet enligt 17 kap. 1a § i strafflagen (FFS 39/1889),

     2) givande av muta enligt 16 kap. 13 §, grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 § och givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 § i strafflagen,

     3) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 § eller subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § i strafflagen,

     4) penningtvätt enligt 32 kap. 6 § eller grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 § i strafflagen, eller

     5) ockerliknande diskriminering i arbetslivet enligt 47 kap. 3a § i strafflagen.

     Även en kandidat eller anbudsgivare som på grund av ett sådant brott som avses i 1 mom. har dömts till samfundsbot enligt 9 kap. i strafflagen skall uteslutas ur anbudsförfarandet.

     Den upphandlande enheten skall utesluta en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet också på grundval av en lagakraftvunnen dom för ett sådant brott i någon annan stat som motsvarar ett brott som nämns i 1 mom. Inom Europeiska gemenskapens medlemsstater gäller bestämmelserna följande brott som nämns i Europeiska gemenskapens lagstiftning:

     1) deltagande i en kriminell organisation enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/773/RIF om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

     2) ) bestickning med stöd av artikel K 3 2.c i fördraget om Europeiska unionen bestickning enligt definitionen i artikel 3 i konventionen av den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i och på det sätt som fastställs i artikel 2.1 a i rådets rambeslut 2003/568/RIF om kampen mot korruption inom den privata sektorn,

     3) bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt

     4) penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.

     Undantag från skyldigheten att ur anbudsförfarandet utesluta en kandidat eller anbudsgivare som dömts för ett brott som avses i paragrafen kan göras på grund av ett tvingande allmänintresse eller för att den dömde inte längre har en ansvarsfull position i det anbudsgivande företaget.

     Andra upphandlande enheter än de som nämns i 5 § 1 mom. har rätt att utesluta en kandidat eller en anbudsgivare ur anbudsförfarandet på de grunder som anges i denna paragraf.

 

51 §

Utredningar som begärs av kandidater och anbudsgivare

     Vid valet av deltagare i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid fattande av beslut om en kandidat är kvalificerad för registrering i leverantörsregistret eller vid uppdateringen av sina villkor och regler för kvalificering för registrering i leverantörsregistret skall den upphandlande enheten tillämpa de administrativa, tekniska eller ekonomiska villkor den uppställt likvärdigt och icke-diskriminerande. Av leverantörerna får inte krävas prover eller utredningar som redan finns i tillgängligt objektivt material.

     Vid genomförande av en bryggentreprenad eller upphandling av en tjänst kan den upphandlande enheten, om föremålet för upphandlingen förutsätter det, begära en utredning av kandidaterna eller anbudsgivarna hur deras system uppfyller miljöskyddskraven. Om en upphandlande enhet kräver att få se certifikat som upprättats av oberoende organ och som intygar att leverantören uppfyller kraven i vissa miljöledningsstandarder, skall enheten hänvisa till gemenskapens miljölednings- och revisionssystem (EMAS) eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder och som certifierats av organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standarder för certifiering. Den upphandlande enheten skall även godta likvärdiga certifikat från organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt leverantörernas intyg över likvärdiga miljöåtgärder.

     Den upphandlande enheten kan, om föremålet för upphandlingen kräver det, begära en utredning av kandidaterna eller anbudsgivarna om de kvalitetssäkringsåtgärder som vidtas. Om en upphandlande enhet kräver att få se certifikat som upprättats av oberoende organ och som intygar att leverantören uppfyller kraven i kvalitetssäkringsstandarderna, skall enheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standarder på området och som är certifierade av organ som uppfyller europeiska standarder för certifiering. Den upphandlande enheten skall även godta likvärdiga certifikat från organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt anbudsgivarnas intyg över likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder.

 

52 §

Kandidaters och anbudsgivares juridiska form samt anmälan om ansvariga personer

     Kandidater eller anbudsgivare som enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de har etablerat sig har rätt att erbjuda de tjänster som utgör föremål för upphandlingen får inte uteslutas endast på grund av att lagstiftningen i den medlemsstat i Europeiska unionen där kontraktet sluts kräver att de skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

     Den upphandlande enheten kan vid tjänsteupphandling och byggentreprenader samt vid sådan varuupphandling som omfattar monterings- och installationsarbeten ålägga kandidaterna eller anbudsgivarna att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn på och yrkesmässiga kvalifikationer hos de personer som ansvarar för att tjänsten eller byggentreprenaden utförs.

 

53 §

Deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra aktörers kapacitet

     Leverantörer får lämna anbud eller anmäla sig som kandidater i grupp. Den upphandlande enheten får inte kräva att grupper av kandidater eller anbudsgivare skall anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud eller en anbudsansökan. Enheten får dock kräva att den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form efter tilldelningen av kontraktet, om det är nödvändigt för att upphandlingskontraktet skall kunna fullgöras på behörigt sätt.

     En kandidat eller anbudsgivare får för genomförandet av upphandlingen utnyttja andra aktörers kapacitet, oberoende av den rättsliga arten av förbindelserna mellan dem. En grupp får för genomförandet av upphandlingen utnyttja kapaciteten hos deltagarna i gruppen eller hos andra aktörer. En kandidat eller anbudsgivare eller en grupp av dessa skall för den upphandlande enheten uppvisa dokumentation över sin ekonomiska och finansiella ställning, tekniska prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer och uppfyllandet av övriga krav. Som bevis kan till exempel användas inbördes åtaganden mellan företag eller andra åtaganden som visar att resurser som uppfyller kraven finns tillgängliga för kandidaterna eller anbudsgivarna eller gruppen.

 

54 §

Val av anbud

     Det anbud skall antas som för enheten totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga enligt de jämförelsegrunder som hänför sig till föremålet för upphandlingen, eller det som har det lägsta priset. Jämförelsegrunder för valet av det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan till exempel vara kvalitet, pris, tekniska företräden, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, underhållsservice, leveransdag eller leveranstid eller tid för fullgörandet eller livslängdskostnader.

     Utöver det som bestäms i 1 mom. kan den upphandlande enheten i samband med den totalekonomiska bedömningen ta hänsyn också till ekonomiska eller kvalitativa grunder med anknytning till allmänhetens behov samt grunder som gäller uppfyllande av miljökrav, förutsatt att de kan mätas och har samband med föremålet för upphandlingen. Den upphandlande enheten kan på samma villkor beakta också sådana grunder som syftar till att tillgodose behoven hos de befolkningsgrupper i särskilt svag ställning till vilka användarna av föremålet för upphandlingen hör, om grunderna har fastställts i de tekniska specifikationerna.

     När kriteriet för valet är att anbudet är totalekonomiskt fördelaktigt skall jämförelsegrunderna och deras inbördes viktning nämnas i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget. Viktningen av de olika kriterierna kan också anges i form av ett rimligt variationsintervall. Om en inbördes viktning av jämförelsegrunderna av motiverad anledning inte kan göras, skall jämförelsegrunderna anges i prioritetsordning.

 

55 §

Exceptionellt låga anbud

     Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud, om anbudspriset med hänsyn till upphandlingens art och omfattning är exceptionellt lågt. Innan ett anbud förkastas skall den upphandlande enheten av anbudsgivaren skriftligen begära en skriftlig utredning om grunderna för anbudet.

     Begäran enligt 1 mom. kan i synnerhet gälla ekonomiska och tekniska lösningar avseende sättet att tillverka varorna, tillhandahållandet av tjänster eller byggmetoderna, exceptionellt fördelaktiga villkor beträffande genomförandet av upphandlingen, originaliteten i en föreslagen lösning, iakttagandet av skyldigheterna gällande arbetarskydd och arbetsförhållanden på platsen för genomförandet av upphandlingen eller statligt stöd som anbudsgivaren åtnjuter. Den upphandlande enheten skall granska huvudpunkterna i anbudet utifrån utredningen.

     Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud som har ett exceptionellt lågt anbudspris till följd av att anbudsgivaren får ett olagligt statligt stöd. Innan anbudet förkastas skall för anbudsgivaren reserveras en skälig tid att visa att det statliga stödet har beviljats på lagliga grunder.

 

56 §

Beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud

     Om anbudsgivaren är en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation eller om anbudsgivaren av den upphandlande enheten har fått eller kommer att få ekonomiskt stöd som påverkar anbudspriset, skall den upphandlande enheten vid jämförelse av anbuden beakta de faktiska omständigheter som påverkar anbudspriset, såsom det ovan nämnda ekonomiska stödet.

 

57 §

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

     Ett anbud gällande varuupphandling kan förkastas om andelen varor med ursprung i tredje land, fastställd enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, uppgår till mer än 50 procent av det totala värdet av de varor som anbudet omfattar. Som sådana varor betraktas också programvaror för utrustning för telenät.

     När två eller flera anbud enligt jämförelsegrunderna i 54 § är likvärdiga skall det anbud ges företräde som inte kan förkastas enligt 1 mom. Priserna på anbuden skall enligt denna paragraf anses vara likvärdiga, om prisskillnaden inte är större än 3 procent.

     Ett anbud skall dock inte ges företräde enligt 1 mom., om detta skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa utrustning som har andra tekniska egenskaper än den befintliga utrustningen, med åtföljande oförenlighet, tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller orimliga kostnader.

     Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på anbud som innehåller varor med ursprung i tredje länder med vilka Europeiska gemenskapen har ingått ett multilateralt eller ett bilateralt avtal som tillförsäkrar företag från gemenskapen likvärdigt och faktiskt tillträde till marknaden i dessa tredje länder.

 

7 kap.
Beslut om upphandling, delgivning och upphandlingskontrakt

 

58 §

Beslut om upphandling och delgivning

     Den upphandlande enheten skall fatta ett skriftligt beslut om de avgöranden som påverkar kandidaternas och anbudsgivarnas ställning samt om anbudsförfarandets utgång. Till beslutet, som skall motiveras, skall fogas en skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (anvisning om hur man söker ändring). Beslutet jämte motivering och anvisningen om hur man söker ändring skall skriftligen delges de parter som saken gäller. Kandidaterna och anbudsgivarna anses, om inte något annat visas, ha fått del av beslutet och anvisningen om hur man söker ändring den sjunde dagen efter det att handlingarna sändes.

     I fråga om anvisningen om hur man söker ändring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om besvärsanvisning i 3 kap. i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

59 §

Slutande av upphandlingskontrakt

     Efter att upphandlingsbeslutet har fattats skall den upphandlande enheten sluta ett skriftligt kontrakt om upphandlingen. Upphandlingskontraktet får slutas och beslut verkställas tidigast 21 dagar efter det att kandidaterna och anbudsgivarna har fått eller anses ha fått del av beslutet och anvisningen om hur man söker ändring. Upphandlingskontraktet kan dock slutas också tidigare om detta av tvingande skäl som gäller allmänt intresse eller av andra oförutsebara skäl som inte beror på den upphandlande enheten är absolut nödvändigt.

 

60 §

Tillämpliga bestämmelser om handlingars offentlighet

     Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) tillämpas på offentlighet för handlingar från en upphandlade enhet och på en parts rätt att ta del av handlingarna, om enheten är en myndighet som avses i 4 § eller om den på grundval av någon annan lagstiftning är skyldig att följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

     Det som lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskriver om en parts rätt att ta del av en handling, tidpunkten för när en handling blir offentlig och behandling och avgörande av ett ärende som gäller rätt att få uppgifter ur en handling, tillämpas på rätten för den som deltar i ett anbudsförfarande som ordnas av någon annan än en upphandlande enhet enligt 1 mom. att få uppgifter ur handlingar som enheten har upprättat och fått för handläggningen av anbuden och på tystnadsplikten för anställda vid den upphandlade enheten.

     Ett beslut av den upphandlade enheten som gäller rätten att få uppgifter ur en handling får överklagas i enlighet med 33 § i lagen om offentlighet för myndigheternas verksamhet. Behörig förvaltningsdomstol i överklaganden som gäller beslut av andra upphandlade enheter än de som är myndigheter är den förvaltningsdomstol i vars domkrets den upphandlande enheten finns.

 

8 kap.
Rättsmedel och särskilda bestämmelser

 

61 §

Rättsmedel

     I fråga om rättsmedel beträffande upphandling som omfattas av denna lag iakttas bestämmelserna i 76 – 84 § i upphandlingslagen.

 

62 §

Lämnande av uppgifter

  Utan hinder av vad i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller någon annan lag bestäms om sekretess skall den upphandlande enheten i den omfattning som förutsätts i gemenskapens lagstiftning lämna statistiska och andra uppgifter till myndigheterna i Finland och institutionerna inom Europeiska unionen om olika skeden i sin upphandling och om den upphandling de företagit. Utan hinder av sekretessbestämmelserna har handels- och industriministeriet rätt att vidarebefordra uppgifter som ministeriet fått på basis av denna lag till institutionerna inom Europeiska unionen.

     Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda skyldigheterna beträffande statistikföring som förutsätts i artikel 67 i försörjningsdirektivet samt om den upphandlande enhetens skyldighet att utarbeta i artikel 19, 20, 23, 49 och 50 i försörjningsdirektivet avsedda utredningar om upphandlingsförfaranden och upphandlingsbeslut och annan information som skall sändas till institutionerna inom Europeiska unionen.

 

63 §

Närmare bestämmelser

     Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om förutsättningarna för användning av dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner samt de krav som anknyter till förfarandet.

 

64 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

     Denna lag tillämpas på upphandling vars upphandlingsförfarande inleds efter lagens ikraftträdande. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     Upphandlingsförfarandet anses ha inletts då upphandlingsannonsen publiceras. Vid upphandlingar som inte förutsätter publicering av en upphandlingsannons anses upphandlingen ha inletts när anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla sänds eller förhandlingarna med leverantörerna inleds.

     Denna lag tillämpas dock på upphandlingar som genomförs av enheter inom sektorn för posttjänster från och med den 1 januari 2008.

__________________

 

 

Helsingfors

Republikens President

Handels - och industriminister

 


Bilaga A

 

PRIMÄRA TJÄNSTER11

 

Kate­gori

Beskrivning

CPC-referens

nummer12

CPV-referensnummer

1

Underhålls- och reparationstjänster

6112, 6122, 633, 886

Från 50100000 till 50982000 (utom 50310000 till 50324200 och 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Landtransport13, även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

712 (utom 71235), 7512, 87304

Från 60112000-6 till 60129300-1 (utom 60121000 till 60121600, 60122200-1, 60122230-0) och från 64120000-3 till 64121200-2

3

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

73 (utom 7321),

Från 62100000-3 till 62300000-5 (utom 62121000-6, 62221000-7) 4

4

Postbefordran på land14 och i luften

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7

5

Telekommunikationstjänster

752

Från 64200000-8 till 64228200-2, 72318000-7 och från 72530000-9 till 72532000-3

6

Finansiella tjänster:

försäkringstjänster

bank- och investeringstjänster15

ex 81, 812, 814

Från 66100000-1 till 66430000-3 och från 67110000-1 till 67262000-11

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

84

Från 50300000-8 till 50324200-4,

Från 72100000-6 till 72591000-4 (utom 72318000-7 och från 72530000-9 till 72532000-3)

8

Forsknings- och utvecklingstjänster16

85

Från 73000000-2 till 73300000-5 (utom 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

 

11 Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas.

12 CPC-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.

13 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.

14 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.

15 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster.

      Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, skall dock omfattas av detta direktiv.

16 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

 


 

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

862

Från 74121000 till 74121250-0

10

Marknads- och opinionsundersökningar

864

Från 74130000-9 till 74133000-0 och

74423100-1, 74423110-4

11

Organisationskonsulttjänster17 och därmed sammanhängande tjänster

865, 866

Från 73200000-4 till 73220000-0,

Från 74140000-2 till 74150000-5 (utom 74142200-8) och 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

867

Från 74200000-1 till 74276400-8 och från 74310000-5 till 74323100-0, och 74874000-6

13

Reklamtjänster

871

Från 74400000-3 till 74422000-3 (utom 74420000-9 och 74421000-6)

14

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

874, 82201–82206

Från 70300000-4 till 70340000-6 och från 74710000-9 till 74760000-4

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

88442

Från 78000000-7 till 78400000-1

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

94

Från 90100000-8 till 90320000-6 och 50190000-3, 50229000-6 50243000-0

 

17 Med undantag av skiljemanna- och förlikningstjänster.

 


Bilaga B

SEKUNDÄRA TJÄNSTER

 

Kate­gori

Beskrivning

CPC-referens

nummer

CPV-referensnummer

17

Hotell- och restaurangtjänster

64

Från 55000000-0 till 55524000-9 och från 93400000-2 till 93411000-2

18

Järnvägstransport

711

60111000-9 och från 60121000-2 till 60121600-8

19

Sjötransport

72

Från 61000000-5 till 61530000-9 och från 63370000-3 till 63372000-7

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

74

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1,

Från 63000000-9 till 63600000-5 (utom 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) och

74322000-2, 93610000-7

21

Juridiska tjänster

861

Från 74110000-3 till 74114000-1

22

Rekrytering och urval av personal18

872

Från 74500000-4 till 74540000-6 (utom 74511000-4) och

från 95000000-2 till 95140000-5

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

873 (utom 87304)

Från 74600000-5 till 74620000-1

24

Undervisning och yrkesutbildning

92

Från 80100000-5 till 80430000-7

25

Hälsovård och socialtjänster

93

74511000-4, och från 85000000-9 till 85323000 (utom 85321000-5 och 85322000-2)

26

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

96

Från 74875000-3 till 74875200-5 och

från 92000000-1 till 92622000-7 (utom 92230000-2)

27

Övriga tjänster19

 

 

 

18  Med undantag av anställningskontrakt.

19  Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider.

 


Bilaga C

 

BYGGVERKSAMHET

 

NACE20

 

 

 

 

CPV-kod

Avdel­ning F

 

 

 

 

 

Huvud­grupp

Grupp

Under­grupp

benämning

Anm.

 

45

 

 

Byggverksamhet

Omfattar:

- nybyggnad, renovering och normal reparation

45000000

 

45.1

 

Mark- och grundarbeten

 

45100000

 

 

45.11

Rivning av hus; markarbeten

Omfattar:

- rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

- röjning av byggplatser

- markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.

- iordningställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler

Omfattar även:

- dränering av byggplatser

- dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

45110000

 

 

45.12

Markundersökning

Omfattar:

- provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

- borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas jfr 11.20

- brunnsborrning jfr 45.25

- schaktsänkning jfr 45.25

- spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar jfr 74.20

 

45120000

 

20  Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).


 

 

45.2

 

Bygg- och anläggningsarbeten

 

45200000

 

 

45.21

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

Omfattar:

- byggande av alla slags byggnader

- byggande av anläggningar inom väg och vattenbyggnad o.d.:

- broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

- rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

- rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten

- montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

- tjänster i anslutning till råpetroleum och naturgasutvinning jfr 11.20

- uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

- anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader jfr 45.23

- bygginstallationer jfr 45.3

- slutbehandling av byggnader jfr 45.4

- arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet jfr 74.20

- projektledning för byggande j fr 74.20

45210000

 

 

45.22

Takarbeten

Omfattar:

- byggande av tak

- taktäckning

- impregnering

45220000

 

 

45.23

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

Omfattar:

- anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

- anläggning av järnvägar

- anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

- anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

- målning av vägmarkeringar och markeringar på park eringsplatser

Omfattar inte:

- förberedande markarbeten jfr 45.11

45230000

 


 

 

 

 

45.24

Vattenbyggnad

Omfattar:

- anläggning av:

- vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

- dammar, diken o.d.

- muddring

- undervattensarbete

45240000

 

 

45.25

Andra bygg- och anläggningsarbeten

Omfattar:

- bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

- grundläggning inklusive pålning

- borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

- uppförande av icke egentillverkade stålelement

- bockning av stål

- murning och stenläggning

- resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

- uppförande av skorstenar och industriugnar

Omfattar inte:

- uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering jfr 71.32

45250000

 

45.3

 

Byggnadsinstalationer

 

45300000

 

 

45.31

Elinstallationer

Omfattar:

- installation i byggnader och andra anläggningar av:

elkablar och elarmatur

telekommunikationssystem

elvärmesystem

antenner

brandlarm

tjuvlarm

hissar och rulltrappor

åskledare etc.

45310000

 

 

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:

- installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Omfattar inte:

- impregnering jfr 45.22

45320000

 


 

 

 

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:

- installation i byggnader och andra anläggningar av:

vattensystem samt sanitetsutrustning

gasarmaturer

värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar

sprinklersystem

Omfattar inte:

- installation av elvärmesystem jfr 45.31

45330000

 

 

45.34

Andra bygginstallationer

Omfattar:

- installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

- installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

45340000

 

45.4

 

Slutbehandling av byggnader

 

45400000

 

 

45.41

Puts-, fasad- och stuckaturarbeten

Omfattar:

- anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning

45410000

 

 

45.42

Byggnadssnickeriarbeten

Omfattar:

- installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterka rmar, kök med fast inredning, trappor butiksinredning o.d., av trä eller andra material

- invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:

- läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä jfr 45.43

45420000

 

 

45.43

Golv- och väggbeläggningsarbeten

Omfattar:

- läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:

vägg- eller golvplattor av keramiskt

material, betong eller huggen sten

parkett och andra golvbeläggningar av trä

mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast

terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar

tapeter

45430000

 


 

 

 

45.44

Måleri- och glasmästeriarbeten

Omfattar:

- invändig och utvändig målning av byggnader

- målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

- installation av glas, speglar etc.

Omfattar inte:

- installation av fönster jfr 45.42

45440000

 

 

45.45

Annan slutbehandling av byggnader

Omfattar:

- installation av privata simbassänger

- rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

- annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

- invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner jfr 74.70

45450000

 

45.5

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

45500000

 

 

45.50

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Omfattar inte:

- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare jfr 71.32

 

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 10/2006-2007[1] Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, EGT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG, EGT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Rådets direktiv 89/665/EEG, EGT L 395, 30.12.1989, s. 33.

Rådets direktiv 92/13/EEG, EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

Kommissionens direktiv 2005/51/EG, EGT L 257, 1.10.2005, s. 127.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/75/EG, EGT L 323, 9.12.2005, s. 55.

Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, EGT L 333, 20.12.2005, s. 28.

[2] Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, EGT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG, EGT L 134, 30.4.2004, s. 1.

Rådets direktiv 89/665/EEG, EGT L 395, 30.12.1989, s. 33.

Rådets direktiv 92/13/EEG, EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

Kommissionens direktiv 2005/51/EG, EGT L 257, 1.10.2005, s. 127.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/75/EG, EGT L 323, 9.12.2005, s. 55.

Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, EGT L 333, 20.12.2005, s. 28.