Framställning 12/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 12/2004-2005

 

Datum

 

 

2005-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad landskapslag om Ålands kulturdelegation

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation ändras så att den landskapsregeringsledamot som ansvar för kulturfrågor inte längre skall ingå som medlem i kulturdelegationen. Samtidigt föreslås vissa ändringar av lagens 1 och 2 §§.

     Avsikten är att den föreslagna landskapslagen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation  5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

Landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation trädde i kraft den 1 januari 1997. Genom lagstiftningen omorganiserades kulturförvaltningen så att de viktigaste funktionerna samlades till en myndighet, Ålands kulturdelegation, nedan kallad kulturdelegationen. Den nya lagstiftningen medförde ingen förändring av musei- och biblioteksverksamheten, som fortsättningsvis skulle handläggas av landskapsregeringens allmänna förvaltnings museibyrå respektive kulturbyrå. Kulturdelegationen är en underställd myndighet till landskapsregeringen. Myndighetens verksamhetsramar utgörs av lagtinget fastställd rambudget samt landskapsregeringens kulturpolitiska riktlinjer och särskilda instruktioner.

     Enligt landskapslagen skall kulturdelegationen ta initiativ i kulturfrågor och i enlighet med landskapsregeringens instruktion därom

     a) efter förslag av Ålands penningautomatförenings fördelningsråd upprätta förslag till ramar för landskapets kulturbudget,

     b) efter förslag av Ålands penningautomatförenings fördelningsråd fördela de i kulturbudgeten upptagna medlen till kulturell verksamhet samt

     c) upprätthålla kontakter med kommunernas kulturnämnder och med kulturella organisationer och föreningar samt samarbeta med dem i frågor som gäller främjande och utveckling av kulturlivet.

     Kulturdelegationen, som tillsätts för den tid under vilken landskapsregeringens mandattid varar, består av minst fem och högst sju medlemmar. En av dessa medlemmar skall vara den landskapsregeringsledamot som ansvarar för kulturfrågor. Ärendena i kulturdelegationen bereds och föredras av en tjänsteman från landskapsregeringens allmänna förvaltnings kulturbyrå. Kulturbyrån svarar också för uppföljningen av kulturdelegationens beslut.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Enligt den nordiska kulturpolitiska modellen håller kulturpolitiken ett avstånd till kulturlivet som ska få sköta och utveckla sig själva utan påverkan av politiska ideologier. Åland följer inte riktigt denna så kallade armlängds avståndsprincip, men bör i alla fall så långt möjligt beakta den. Ett angränsande område där principen kan sägas komma till uttryck är den reglering som gäller för Ålands idrottsförbund r.f. i fråga om de understöd som enligt idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland skall fördelas och utbetalas av idrottsförbundet. Som ett steg i riktning mot en mer oberoende ställning för kulturdelegationen i förhållande till landskapsregeringen föreslås i denna framställning vissa justeringar i fråga om kulturdelegationens uppgift enligt 1 och 2 §§ landskapslagen om Ålands kulturdelegation. I landskapslagens 1 § föreslås att kulturdelegationens uppdrag som samordnare av åländskt kulturliv stryks, medan landskapslagens bestämmelse i 2 § 2 mom. punkt c om kulturdelegationens verksamhet föreslås få en mer förenklad och allmän skrivning om kulturdelegationens kommunikation till kulturella organisationer och institutioner.

     Enligt 3 § i landskapslagen om Ålands kulturdelegation skall en av medlemmarna i kulturdelegationen vara den landskapsregeringsledamot som ansvarar för kulturfrågor. Landskapsregeringen föreslår att landskapsregeringsledamotens medlemskap i kulturdelegationen slopas. Avsikten med inrättandet av kulturdelegationen var att avlasta landskapsregeringen i fråga om vissa specificerade ärenden. Dessutom skulle kulturdelegationens verksamhet innebära att beslutsgången skulle snabbas upp. Eftersom tanken med kulturdelegationen var sådan bör den också klara sitt uppdrag på egen hand så att den kulturansvariga ledamoten kan ägna sig åt mera övergripande kulturpolitiska frågor och andra ärenden som hör till utbildnings- och kulturavdelningens ansvarsområde. Praxis har dessutom visat att kulturdelegationen rätt ofta har rollen som beredande instans i ärenden som sedan förs vidare till landskapsregeringen för beslut. Denna roll som initiativtagare på kulturpolitikens område är bra och kan med fördel stärkas. Dock bör ansvariga ledamoten stå fri att beakta eller inte beakta kulturdelegationens förslag. Det bästa vore därför, för att också undvika jävsituationer enligt 16 § i landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsstyrelse, att ledamoten inte samtidigt är medlem av kulturdelegationen. Landskapsregeringen föreslår därför att den ansvariga ledamotens enligt lag automatiska medlemskap i kulturdelegationens slopas.

     Avslutningsvis vill landskapsregeringen påtala den diskussion som förts vid beredningen av denna framställning och som gäller fördelningsprocessen kring penningautomatmedel och då särskilt penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Som nämns i landskapsbudgeten för år 2005 avser landskapsregeringen att under de närmaste åren låta göra en översyn av beslutsprocessen för fördelningen av penningautomatmedel.

 

3. Förslagets verkningar

 

Avsikten med förslaget är att få en smidigare hantering av kulturärenden. Förslaget har inga kända konsekvenser för ekonomi, miljö eller jämställdhet.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation

 

1 § Ålands kulturdelegation. Landskapsregeringen finner inte att paragrafen på ett ändamålsenligt sätt beskriver den roll kulturdelegationen bör ha. Av orsaker som berörs i den allmänna motiveringen föreslås att ordet samordna stryks i paragrafen.

 

2 § Kulturdelegationens verksamhet I paragrafens 2 mom. föreslås punkt c få en mer förenklad och allmän skrivning om kulturdelegationens kommunikation med kommunernas kulturnämnder och med kulturella organisationer och institutioner.

 

3 § Kulturdelegationens ordinarie medlemmar Enligt den föreslagna ändringen av paragrafen stryks skrivningen om att landskapsregeringsledamoten med ansvar för kulturfrågor skall vara en av medlemmarna í kulturdelegationen. Någon förändring av antalet medlemmar i delegationen i övrigt anses inte nödvändigt på grund av ändringen. Delegationen skall således bestå av minst fem eller högst sju medlemmar.

 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     Eftersom avsikten är att kulturdelegationens sammansättning skall ses över i samband med att denna lag träder i kraft, föreslås att den sittande kulturdelegationen skall kunna verka enligt de tidigare gällande bestämmelserna fram till dess att en ny kulturdelegation utan ansvarig ledamot som medlem utses.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 §, 2 § 2 mom. c punkten och 3 § 1 mom. landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

 

1 §

Ålands kulturdelegation

     Ålands kulturdelegation är en Ålands landskapsregering underlydande myndighet som tillsätts av landskapsregeringen för att stöda och utveckla åländskt kulturliv.

 

2 §

Kulturdelegationens verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Delegationen skall ta initiativ i kulturfrågor och skall härvid på föredragning av vederbörande tjänsteman och i enlighet med landskapsregeringens instruktioner därom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) upprätthålla kontakter med kommunernas kulturnämnder och med kulturella organisationer och institutioner.

 

3 §

Kulturdelegationens ordinarie medlemmar

     Ålands kulturdelegation tillsätts för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar. Delegationen skall ha minst fem och högst sju medlemmar. Landskapsregeringen utser ordföranden för delegationen bland dess medlemmar. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande. Till delegationen kan knytas sakkunniga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Den kulturdelegation som har tillsatts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att en ny kulturdelegation tillsätts enligt denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 7 april 2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Camilla Gunell

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 12/2004-2005