Framställning 1/2006-2007

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om livsmedel
Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 1/2006-2007

 

Datum

 

 

2006-10-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny blankettlag om livsmedel

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikets livsmedelslag. Samtidigt upphävs landskapslagen (1977:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och landskapslagen (1997:97) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel. Genom den nya blankettlagen hamnar landskapets livsmedelslagstiftning i fas med reglerna i riket och inom EU.

     Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

2. Den nya rikslagen. 3

3. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen  4

 


 

Motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

Den livsmedelshygieniska kvaliteten på animaliska produkter regleras av landskapslagen (1997:97) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel. Genom blankettlagen tillämpas lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (FFS 1195/1996). Tillverkning och hantering av livsmedel regleras av landskapslagen (1977:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel som stadgar att livsmedelslagen (FFS 361/1995) skall tillämpas i landskapet.

 

2. Den nya rikslagen

 

I riket har man nu infört en ny livsmedelslag (FFS 23/2006). Denna lag har ersatt livsmedelslagen från 1995, lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel samt ett kapitel i finska hälsoskyddslagen som gäller livsmedelshygien. I den nya livsmedelslagen finns bestämmelser om allmänna krav på livsmedel samt om anordnande av livsmedelstillsyn. Den nya lagen skall tillämpas i alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan med undantag för primärproduktion avsedd för eget bruk eller hantering av livsmedel i privata hushåll. Den nya livsmedelslagen medför inga betydande ändringar i tidigare gällande lagstiftning. Jämfört med de gamla lagarna har de bestämmelser som avser utfärdande av rättsnormer på lägre nivå, användning av administrativa tvångsmedel samt vissa andra bestämmelser preciserats på det sätt som förutsätts i Finlands grundlag och EG:s livsmedelslagstiftning. I enlighet med EG:s livsmedelslagstiftning skall primärproduktionen av livsmedel omfattas av lag. Inledandet av en verksamhet eller betydande ändringar i verksamheten skall, med undantag för verksamhet som kan anses obetydlig eller lokal, godkännas av en tillsynsmyndighet.

 

3. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar

 

I propositionen till den nya livsmedelslagen framgår att den avgiftsbelagda livsmedelstillsynen av livsmedelslokaler och primärproduktionsställen utvidgas jämfört med tidigare lag så att den omfattar regelbundna inspektioner med provtagning och provanalys som verkställs enligt en godkänd tillsynsplan. I riket är det kommunen som beslutar om avgifterna genom en kommunal taxa. Avgifterna kan vara högst lika stora som de kostnader som prestationerna föranleder. En förutsättning för att kunna ta ut avgiften är att kommunen godkänt en tillsynsplan där kontrollfrekvensen samt provtagnings- och provanalysfrekvensen för varje tillsynsobjekt har fastställts. I tillsynsplanen skall nivån på objektets egenkontroll beaktas, varvid sådana objekt där egenkontrollen fungerat väl kan inspekteras mer sällan. Dessa uppgifter sköts på Åland av hälsonämnden.

     Förslaget har inte några andra ekonomiska eller organisatoriska verkningar för landskapet utöver de som föranletts av ikraftträdandet av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer:

 

 

1 §

     Vid tillverkning och hantering av livsmedel skall livsmedelslagen (FFS 23/2006) tillämpas i landskapet Åland med de undantag som följer av denna lag.

Ändringar av livsmedelslagen skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

 

2 §

     Den information som enligt livsmedelslagen skall ges om livsmedlen skall i landskapet vara skriven på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av hälsonämnden, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i livsmedelslagen skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Bestämmelser om avgifter finns i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

4 §

     Oavsett vad som sägs i livsmedelslagen kan landskapsregeringen besluta att livsmedel som enligt gällande bestämmelser i Sverige får saluföras där även får säljas och överlåtas i landskapet. Detta gäller dock inte kött och köttprodukter eller livsmedel som landskapet inte har rätt att lagstifta om. I beslutet skall livsmedlets handelsnamn anges samt namnet på den som tillverkat eller berett livsmedlet och eventuella andra uppgifter som behövs för att ytterligare specificera livsmedlet.

 

5 §

     Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i livsmedelslagen. I hälsonämndens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som sägs i 14 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården.

 

6 §

     Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag straffas med böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

 

7 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av livsmedelslagen skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1977:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och landskapslagen (1997:97) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel.

     Landskapsförordningen (2006:88) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien som utfärdats med stöd av de upphävda lagarna förblir i kraft tills den upphävs.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 oktober 2006

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman