Framställning 14/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 14/2004-2005

 

Datum

 

 

2005-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2005

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2005.

 

Det ackumulerade budgetöverskottet uppgår i bokslutet för år 2004 till 3.778.430,01 euro mot i grundbudgeten beaktat nollresultat. Landskapsregeringen konstaterar samtidigt att föreliggande förslag till tilläggsbudget uppvisar ett överskott. Överskottet uppstår främst till följd av överföringen från år 2004, av att skattegottgörelsen för år 2003 uppgår till 20.997.666 euro mot i grundbudgeten beaktade 20.000.000 euro samt till följd av inkomster för aktieförsäljning (1,8 miljoner euro). Emedan de bakomliggande orsakerna till dessa inkomster är av engångsnatur föreslår landskapsregeringen att en överföring till utjämningsfonden av överskottet från år 2004 görs varefter det totalt finns 17,2 miljoner euro i fonden. Avsikten med förslaget är att skapa bättre utrymme att möta eventuella sänkningar i nivån för avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen.

 

Inkomsten av aktieförsäljning härrör från försäljningen av landskapets aktier i Chips Abp. I samband med norska ORKLA ASA:s köp av aktiemajoriteten i detta bolag har nya initiativ för näringslivsutveckling diskuterats. Landskapsregeringen konstaterar att det för näringslivsutvecklingen i landskapet är viktigt att de idéer och uppslag som framkommer kan tas till vara och att det därför är angeläget att samhället har beredskap att hantera sin del av ansvaret för framtidsutvecklingen. Landskapsregeringen anser att det för landskapets del finns instrument och en organisatorisk plattform, bland annat genom Ålands Utvecklings Ab, för att medverka till att utreda och utveckla idéer och på detta sätt bidra till att förverkliga privata initiativ till lönsam affärsverksamhet på Åland. Genom en nyemission har landskapet nyligen i samband med försäljning av aktieinnehavet i Chips Abp tillfört Ålands Utvecklings Ab 1.600.000 euro. Landskapsregeringen föreslår därtill i föreliggande förslag till tilläggsbudget Ålands Utvecklings Ab:s beredskap att hantera idéutveckling, utvärdering och utredningar förbättras genom att till bolaget utge ett stöd om 200.000 euro. Avsikten är att bolaget inrättar ett särskilt råd för att med stödet bekosta utredningar och lån till utredningar som återbetalas om utredningen leder till att den utredda idén leder till ett realiserat och lönsamt affärsprojekt.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        tilläggsanslag för lantrådet och landskapsregeringens ledamöter

-        tilläggsanslag för upphovsrättskostnader

-        tilläggsanslag för luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-        tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnad vid Ålands folkhögskola samt

-        tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnader vid Ålands lyceum.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 6.584.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2005 budgeterats 256.143.000 euro.

 

Landskapsregeringen meddelade i grundbudgeten sin avsikt att i första tilläggsbudget för år 2005 redogöra för resultaten i utredningen av alternativa sätt att ordna trafiken till Föglö och samtidigt redogöra för vilket alternativ som föreslås. Avvikande från detta kommer regeringen att innan sommaren avlämna ett meddelande i saken till lagtinget.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2005.

 

 

Mariehamn den 12.04.2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

8 000

 

 

 

33.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

8 000

33.70.20.

Verksamhetens inkomster

8 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

0

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 801 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

1 801 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

1 801 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

4 775 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

997 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

997 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

3 778 000

39.98.99.

Föregående års överskott

3 778 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

6 584 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-37 000

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-37 000

42.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-37 000

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-265 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-7 000

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-7 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

43.25.83.

Bostadslån (R)

0

 

 

 

43.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-258 000

43.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-258 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-128 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-128 000

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-121 000

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-7 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-91 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-8 000

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-8 000

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

0

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i Norden

0

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

8 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)

8 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-50 000

46.32.74.

Grundförbättringar och ombyggnad (R)

-50 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-41 000

46.35.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

0

46.35.76.

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

-41 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-400 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-400 000

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

-200 000

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

-200 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-120 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-120 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

120 000

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

120 000

 

 

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

0

48.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-5 663 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

-3 778 000

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

-3 778 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-1 885 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-1 885 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-6 584 000

 


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-591.636,69

-653.000

 

-37.000

 

(t.a. -35.778,94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter regeringsombildningen består landskapsregeringen av 6 ledamöter jämte lantråd. I grundbudgeten för år 2005 beaktades anslag för 5 ledamöter jämte lantråd.

 

Med hänvisning till ovanstående erfordras ett tillägg om 88.000 euro, varav delvis kan täckas med användning av anslag från tidigare år.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- övriga löner och arvoden

 

-88.000

 

Tilläggsbehov

 

-88.000

 

Användning av tidigare års anslag

 

51.000

 

Ökning

 

-37.000

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-240.000

 

-7.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 7.000 euro för erläggande av avgift för upphovsrättskostnader i samband med återutsändningar av radio- och TV-program.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

-7.000

 

Tilläggsbehov

 

-7.000

 

 

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.25.83.

Bostadslån (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-3.594.500,00

-4.000.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att landskapsregeringen ges rätt att under år 2005 ge ytterligare förhandsbesked om bostadslån till hyreshus för år 2006 till ett högsta belopp om 3.000.000 euro och för år 2007 till ett högsta belopp om 3.000.000 euro. Därmed uppgår fullmakten att bevilja förhandsbesked för år 2006 till ett högsta belopp om 7.000.000 euro. Förhöjningen om 6.000.000 euro föreslås för att finansiera byggandet av två större hyreshus i Mariehamn och bibehålla möjligheten till finansiering av projekt även i andra kommuner.

 

 

43.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.70.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

779.099,49

700.000

 

8.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 43.70.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Verksamhetens inkomster

 

8.000

 

Tillägg

 

8.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-622.913,75

-650.000

 

-258.000

 

(t.a. -37.032,30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Rådets förordning 2135/98/EG skall det införas krav på digitala färdskrivare på alla fordon som väger över 3,5 ton. Fordon som tas i bruk efter den 5 augusti 2005 skall vara utrustade med den nya digitala färdskivaren. För att kunna använda den nya färdskrivaren måste förarkort, företagskort, kontrollkort och verkstadskort tas fram och säljas till berörda parter. För Ålands del blir behovet främst förarkort till de förare som skall köra utanför Ålands gränser och föetagskort till företaget som äger bilen.

 

Framtagande av korten skall göras med hjälp av Vägverket i Sverige eller Fordonsförvaltningen i Finland. Kostnaden för framtagande av åländska kort uppgår uppskattningsvis till 250.000 euro.

 

Därtill föreslås anslag för att genomföra en fortbildning av förarprövarna vid motorfordonsbyrån. Utbildning av förarprövarna har varit ett önskemål i många år och kommer i framtiden att vara ett krav för att få fortsätta som förarprövare. Vägverket i Sverige anordnar fortbildningskurser för förarprövare som även passar åländska förhållanden. Kostnaden för kurserna uppgår till ca 8.000 euro. Se även moment 33.70.20.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 258.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-258.000

 

Tilläggsbehov

 

-258.000

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

2.000.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen har ånyo under år 2005 bjudit ut fastigheten Ålands husmodersskola i Kvarnbo i Saltvik till försäljning och erhållit anbud på 260.000 euro. Landskapsregeringen föreslår att fastigheten avyttras till denna köpeskilling i enlighet med ingånget föravtal.

 

Landskapsregeringen förbereder även en försäljning av landskapets aktieinnehav i Fastighets Ab Godby Center. Fastighetsbolaget står inför ett reparations- och utvecklingsskede varför tidpunkten för ett principbeslut bedöms lämplig.

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-475.905,14

-800.000

 

-121.000

 

 

 

 

 

 

För att upprätthålla beredskapen för helikopterburna patienttransporter har landskapsregeringen efter upphandling tecknat kontrakt för tiden 1 januari år 2005 till den 31 januari år 2010, med ett års förlängningsoption för landskapsregeringen. Enligt kontraktet erlägger landskapsregeringen en grundersättning under en övergångstid de sex första månaderna med 50.000 euro per månad och därefter med 96.000 euro per månad. Därutöver bekostas en utbildning av medföljande sjukvårdpersonal med 45.000 euro. Eftersom kostnaderna inte var till fullo kända i samband med upprättandet av budgeten för år 2005, erfordras ett tillägg om 121.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-121.000

 

Tilläggsbehov

 

-121.000

 

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-7.000,00

-7.000

 

-7.000

 

 

 

 

 

 

För att möjliggöra fortsatt verksamhet vid Kumlinge filialapotek föreslås ett tilläggsanslag om 7.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-7.000

 

Tilläggsbehov

 

-7.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-256.599,96

-263.000

 

-8.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 8.000 euro för att tillgodose ett ökande behov av kurser i svenska på olika nivåer. Anslaget baserar sig på Medborgarinstitutets beräknade antal lektioner under höstterminen 2005. Det fastställda basbeloppet för år 2005 är 65,64 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-8.000

 

Tilläggsbehov

 

-8.000

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i Norden

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-50.622,85

-32.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget under momentet även kan användas vid betalning för en studerande vid Red Cross United World College i Norge.

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

206.433,97

-150.000

 

8.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 46.05.51.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

8.000

 

Minskning

 

8.000

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.32.74.

Grundförbättringar och ombyggnad (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-34.221,49

0

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten för år 2005 föreslås att de år 2004 budgeterade medlen i första hand inriktas på reparation av nya skolans tak.

 

Efter anbuden öppnats kan konstateras att anbudssumman uppgår till 306.000 euro. Av tidigare anslag återstår efter planeringen 285.000 euro.

 

Föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet. I tilläggsanslaget ingår även arvoden för kontrollanter, viss armatur och oförutsedda utgifter.

 

Byggstart är möjlig så snart lagtingets beslut fattats, vilket innebär att reparationen kan utföras under sommaren.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-50.000

 

Tilläggsbehov

 

-50.000

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.35.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-2.922.340,72

-3.254.000

 

0

 

(t.a. -167.265,00)

(t.a. -55.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att en ordinarie tjänst som lektor i svenska och engelska (lkl C49 - C52) ombildas till lektor i svenska och litteratur fr.o.m. 1.8.2005. Ombildningen medför ej några merkostnader.

 

 

46.35.76.

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-1.613.805,27

-600.000

 

-41.000

 

 

 

 

 

 

I samband med den pågående om- och tillbyggnaden av skolan har konstaterats att de gamla cirkulationspumparna måste ersättas med nya med högre kapacitet, eftersom byggnaden väsentligt förstorats och anläggningen måste klara en betydligt större belastning än tidigare. Därtill konstaterades att pumprummet måste saneras från asbest för att uppfylla arbetarskyddsmyndigheternas krav. Totalkostnaden för åtgärderna har beräknats till 66.000 euro. Utbytet av cirkulationspumparna finansieras med anslag under moment 46.35.20.

 

För asbestsaneringen av pumprummet föreslås ett tillägg om 41.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-41.000

 

Tilläggsbehov

 

-41.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.88.

Försäljning av aktier

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

0,00

10.000

 

1.801.000

 

 

 

 

 

 

Då försäljningen av landskapets aktieinnehav i Chips Abp till Orkla ASA, Norge nu genomförts föreslås ett tillägg om 1.801.000 euro under momentet.

 

Den totala inkomsten av försäljningen uppgår till 3.301.710,75 euro, varav 1.500.000 euro budgeterats i första tilläggsbudgeten för år 2002 utgående från dåvarande planer.

 

 

Specifikation:

 

 

1130

Värdepapper

 

165.000

6000

Extra ordinära inomster

 

1.636.000

 

Tillägg

 

1.801.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-43.761,00

-300.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett anslag om 200.000 euro att utges till Ålands Utvecklings Ab för att användas för utredningar samt  lån för utredningar av affärsidéer och projekt som bedöms ha potential men som inte bedöms bli förda vidare utan särskild insats.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8305

Övrigt näringsliv

 

-200.000

 

Tilläggsbehov

 

-200.000

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-1.185.059,95

-500.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 200.000 euro. Avsikten är att teckna aktier i Ålands Industrihus Ab för att därigenom möjliggöra uppförande av en hangarbyggnad vid flygfältet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1130

Värdepapper

 

-200.000

 

Tilläggsbehov

 

-200.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-1.206.133,93

-1.100.000

 

-120.000

 

 

 

 

 

 

Då taxorna för skolkort höjts och antalet elever i skolorna ökat kraftigt samt då  antalet körkilometer utökats p.g.a. nedläggning av Emkarby skola efordras ett tillägg om totalt 140.000 euro.

 

För att täcka en del av merkostnaderna föreslås omdisponering av ca 25.000 km övrig turlistad trafik, vilket motsvarar en inbesparing om 20.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 120.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-120.000

 

Tilläggsbehov

 

-120.000

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-13.050.746,33

-13.600.000

 

120.000

 

(t.a. -36.959,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av utgiftsutvecklingen hittills, prognosen för hela året samt förslaget under moment 48.10.45 föreslås anslaget sänkt med 120.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

 

 

- bränsle

 

120.000

 

Minskning

 

120.000

 

 

 

 

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-5.130.984,92

-5.174.000

 

0

 

(t.a. -170.957,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen avser att bjuda ut linfärjan på Björkölinjen på driftsentreprenad. Anbud begärs in under sommaren 2005 varefter val av entreprenör kan ske under hösten och trafiken kan inledas under våren 2006.

 

Avsikten är sålunda att trafiken skall upprätthållas enligt samma principer som trafiken i Ängösund. Eventuellt behov av förändring av personalstyrkan hanteras i enlighet med de principer landskapsregeringen gått in för d.v.s. i första hand genom omplacering.

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

16.652.173,00

20.000.000

 

997.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2003 till 20.997.666 euro. Eftersom en inkomst om 20.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 997.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9102

Skattegottgörelse

 

997.000

 

Tillägg

 

997.000

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

-3.778.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett anslag om 3.778.000 euro under momentet.

 

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

9450

Ökning av utjämningsfond

 

-3.778.000

 

Anslagsbehov

 

-3.778.000

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.98.99.

Föregående års överskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

3.778.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Utgående från bokslutet för år 2004 föreslås en inkomst om 3.778.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

3.778.000

 

Totalt

 

3.778.000)

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-974.000

 

-1.885.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslaget under momentet höjt med 1.885.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-1.885.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.885.000)