Framställning 14/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 14/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Anpassning av landskapslagstiftningen till förbudet mot drivgarnsfiske

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Sedan den 1 januari 2008 gäller ett totalförbud mot fiske med drivgarn inom Europeiska unionen. Enligt landskapsregeringens förslag ändras landskapslagen om fiske i landskapet Åland så att de bestämmelser som strider mot förbudet upphävs. Dessutom fogas i förtydligande syfte drivgarn till den lista över förbjudna fiskeredskap- och metoder som finns i lagen.

     Slutligen föreslås även en klarläggande justering av bestämmelsen om anteckning i fiskefartygsregistret i landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Nuläge. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslag om ändring av bestämmelserna om fiskefartygsregistret 4

4. Ikraftträdande. 4

5. Förslagets verkningar 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland  5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen. 5

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Nuläge

 

Inom ramen för Europeiska gemenskapens fiskeripolitik råder förbud mot fiske med drivgarn sedan den 1 januari 2008. Bestämmelserna om förbudet antogs år 2004 genom en ändring av rådets förordning (EG) nr 88/98 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund. Motivet bakom förbudet var de risker som drivgarnsfisket innebär för de utrotningshotade tumlarna i Östersjöområdet. Samtidigt konstaterades att en nedtrappningsperiod var nödvändig innan ett totalförbud infördes. Under åren 2005–2007 har därför drivgarnsfiske varit tillståndspliktigt. Under övergångsperioden begränsades antalet fartyg som fick beviljas tillstånd för drivgarnsfiske årsvis med utgångspunkt i det antal fiskefartyg som använde drivgarn under perioden 2001–2003.

     Den 1 januari 2006 ersattes förordning (EG) nr 88/98 av en ny rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98. Förbudet mot drivgarnsfiske finns med oförändrat i den nya förordningen.

     I landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland regleras vilka fiskeredskap och fiskesätt som är tillåtna och vilka som är förbjudna. Bland annat är det förbjudet att använda tätare garnredskap än vad som anges i lagen (15 § 3 p.). När det gäller laxnät som inte är fästade i botten eller i land (drivgarn), ska avståndet mellan knutarna eller garnkorsen vara minst 80 millimeter (17 § 1 mom. 3 p.). Följaktligen är det enligt lagen tillåtet att använda drivgarn som uppfyller dessa krav vid fiske i landskapet.

     Vid sidan av ovan nämnda landskapslag regleras genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken i landskapet genom landskapslagen (1995:40) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen. I lagens 2 § utpekas landskapsregeringen som den behöriga myndighet som avses i de rättsakter som utgör gemenskapens fiskeripolitik. Genom lagens 12 § bemyndigas landskapsregeringen att utfärda bestämmelser om bland annat begränsning och övrig reglering av fisket, licenser och särskilda fisketillstånd för enskilda fartyg samt de register som krävs för kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken. Med stöd av den sistnämnda paragrafen har beviljandet av drivgarnslicenser reglerats genom landskapsförordningar (2004:54, 2005:80 och 2006:123) under nedtrappningsperioden.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

EG-förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. Det innebär att i en konflikt med den nationella rätten är det förordningen som ska tillämpas. En förordning varken ska eller får inkorporeras i eller transformeras till nationell rätt för att bli gällande. Däremot kan en förordning föranleda nationella anpassningsåtgärder. Genom rådets förordning (EG) nr 2187/2005 gäller förbudet mot användning av drivgarn i landskapet sedan den 1 januari 2008 och ska alltså tillämpas framför bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

     Även om förbudet mot drivgarnsfiske alltså inte behöver införas i landskapslagstiftningen för att bli tillämpligt måste lagstiftningen anpassas så att det inte ur den framgår att sådant fiske skulle vara tillåtet, ens i begränsad utsträckning. Därför föreslår landskapsregeringen att hänvisningen till drivgarn i 17 § landskapslagen om fiske upphävs. För att ytterligare undvika oklarhet föreslår landskapsregeringen dessutom att drivgarn läggs till den lista över förbjudna fiskeredskap och -metoder som finns i lagens 15 §. Med drivgarn avses enligt rådets förordning "varje garn som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar, och som driver med strömmen antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga." Definitionen infördes genom en ändring av förordningen (rådets förordning (EG) nr 809/2007).

     För övrigt föreslås vissa ändringar av de berörda bestämmelserna i syfte att modernisera språket. De språkliga ändringarna innebär inte några ändringar i sak.

 

3. Förslag om ändring av bestämmelserna om fiskefartygsregistret

 

Genom en ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen (2004/27) begränsades möjligheten för fiskefartyg att antecknas i det åländska fiskefartygsregistret. Anteckning i registret är en förutsättning för att få bedriva fiske i förtjänstsyfte. Avsikten med ändringen var att de fartyg som används vid fiske av arter vars kvoter fastställs av gemenskapen endast ska antecknas i registret om fisket har en tillräcklig ekonomisk anknytning till den åländska fiskerinäringen. En sådan begränsning anses vara nödvändig för att förhindra så kallad kvothoppning (se vidare framst. nr 11/2003-2004). Det har emellertid visat sig att formuleringen av bestämmelsen kan leda till oklarhet beträffande vilka fartyg som ska antecknas i fartygsregistret. Formuleringen föreslås därför bli justerad så att det klart framgår att begränsningen som förutsätter ekonomisk anknytning till den åländska fiskerinäringen enbart gäller fartyg som används vid fiske av kvoterade arter.

 

4. Ikraftträdande

 

Förbudet mot användning av drivgarn gäller även i landskapet sedan den 1 januari 2008. Även om den föreslagna lagstiftningen inte påverkar detta faktum är det bra om den träder i kraft så snart som möjligt, med hänvisning till att otydlighet i lagstiftningen ska undvikas. Också förslaget om ändring av bestämmelserna som rör anteckning i fiskefartygsregistret bör av samma orsak träda i kraft så fort som möjligt.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förbudet i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 gäller både yrkesmässigt fiske och husbehovsfiske. Genom att förordningen är direkt tillämplig i landskapet har inte den föreslagna ändringen av landskapslagen om fiske några egentliga verkningar, förutom att regleringen blir mindre motsägelsefull och därmed tydligare. Förbudet mot drivgarnsfiske i sig berör ett 20-tal yrkesfiskare i landskapet. När nedtrappningsreglerna tillämpades för första gången för år 2005 kunde samtliga sökande (14 fartyg) beviljas drivgarnslicens eftersom laxfisket hade minskat så mycket sedan referensperioden 2001–2003. Därefter har antalet fartyg som beviljats drivgarnslicens minskat till 13 fartyg år 2006 och 11 fartyg år 2007. För att dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna av förbudet har landskapsregeringen beslutat att inom ramen för det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2007–2013 möjliggöra stöd för permanent avveckling av fisket.

     Förslaget om justering av bestämmelsen om inskrivning i fiskefartygsregistret har heller inga egentliga verkningar förutom att oklarheten undanröjs.

 

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 15 § inledningsfrasen, 4 och 5 punkterna samt 17 § 1 mom. inledningsfrasen och 3 punkten landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 1966/42, samt

     fogas till lagens 15 §, sådan den lyder i landskapslagen 1966/42, en ny 6 punkt som följer:

 

15 §

     Vid fiske får inte användas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) föremål på botten, under eller över vattnet, för att skrämma fisken in i fångstredskapen, med de undantag som anges i 16 §;

     5) öppen eld eller annan ljuskälla för att locka fisken; samt

     6) drivgarn.

 

17 §

     I redskap av garn ska minsta avståndet mellan knutarna eller garnkorsen, beräknat från deras mittpunkt och då redskapet är vått och garnet utsträckt men inte spänt, utgöra:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) för fångst av lax och laxöring 55 millimeter eller 11 varv på 60 centimeter garn; samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den....

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5a § 1 mom. landskapslagen (1995:40) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen, sådant det lyder i landskapslagen 2004/27, som följer:

 

5a §

Fiskefartygsregister

     Fartyg som används för att bedriva fiske av fiskarter vars kvoter fastställs av Europeiska gemenskapen antecknas endast i fiskefartygsregistret om fisket har en tillräcklig ekonomisk anknytning till landskapets fiskerinäring.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den....

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 januari 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Jan-Erik Mattsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning 14/2007-2008