Framställning 15/2007-2008

Tillhör ärendet: Ändring av trafikbrottslagen
Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 15/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-01-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av trafikbrottslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att 14 § 2 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland ändras så att polisen ges möjlighet att skriva ut ordningsbot till en vägtrafikant som bryter mot anvisningar som meddelats genom vägmärke eller vägmarkering. För en vägtrafikant som inte följer en polismans eller någon annan behörig trafikövervakares tecken eller anvisningar kan  dagsböter utdömas.

     Avsikten är att den föreslagna ändringen ska träda ikraft så snart som möjligt.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund och landskapsregeringens förslag. 3

2. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 14 § trafikbrottslagen för landskapet Åland  4

Parallelltexter 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund och landskapsregeringens förslag

 

Trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland gäller vid förande av motordrivna fordon i landskapet och innehåller trafikbrottsbestämmelser. I 14 §, andra förseelser vid trafik med motordrivet fordon, sägs i 1 mom. att en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 1, 2 eller 3 kap. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland eller mot påbud, förbud, begränsning eller bestämmelser som framgår av trafikmärken eller vägmarkeringar kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro. I 2 mom. finns ett undantag från bestämmelsen i 1 mom. som anger att ordningsbot inte får föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon har brutit mot bestämmelserna i bland annat 6 § 1 mom. vägtrafiklagen.

     Vid den senaste ändringen av vägtrafiklagen gjordes en ändring i lagens 6 §, om anvisningar för trafiken, och momenten stuvades om så att 1 mom. flyttades ner och blev 3 mom. och vice versa. På grund av ett förbiseende gjordes inte följdändringen i trafikbrottslagens 14 § 2 mom., och paragrafen hänvisar därför till fel moment i vägtrafiklagens 6 §. Konsekvenserna av detta har blivit att polisen inte har kunnat förelägga ordningsbot för en del mindre allvarliga trafikförseelser som brott mot vägtrafiklagens 6 § 1 mom innebär, samtidigt som det har funnits en möjlighet att ge ordningsbot för trafikbrott som anses vara av allvarligare art och som bör straffas med dagsböter.

     Landskapsregeringen föreslår att 14 § 2 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland ändras så att hänvisningen till 6 § 1 mom. vägtrafiklagen blir 6 § 3 mom. i samma lag.

 

2. Förslagets verkningar

 

Avsikten med förslaget är att polisen ska kunna förelägga ordningsbot då en vägtrafikant inte följer anvisningarna för trafiken som meddelas genom ett vägmärke eller en vägmarkering. Detta har inga större konsekvenser för landskapets ekonomi eftersom bötesbeloppen drivs in av och tillfaller staten.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för  miljön eller jämställdheten.

 

Detaljmotivering

 

14 § 2 mom. Andra förseelser vid trafik med motordrivet fordon. Ordningsbot får inte föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon har brutit mot bestämmelserna i 6 § 3 mom. vägtrafiklagen. 6 § 3 mom. vägtrafiklagen behandlar polismans tecken eller anvisningar för trafiken. En polismans tecken eller anvisningar gäller framför trafikregler och anvisningar som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafikljus och brott mot den typen av trafikövervakning anses så allvarligt att lindrigare straff än dagsböter inte kan komma ifråga. Detsamma gäller tecken eller anvisningar av någon annan behörig person som övervakar trafiken.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § 2 mom. trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland som följer:

 

14 §

Andra förseelser vid trafik med motordrivet fordon

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ordningsbot får dock inte föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon har brutit mot bestämmelserna i 6 § 3 mom., 7 §, 16 §, 18 § 1 mom., 20 §, 23–25 §§, 27–30 §§, 31 § 1 mom., 37 § eller 39–42 §§ vägtrafiklagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den  .

__________________

 

 

Mariehamn den 24 januari 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning 15/2007-2008