Framställning 16/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 16/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrade bestämmelser om servering av alkoholdrycker

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen. Genom förslaget ändras förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd, så att de krav på yrkesskicklighet som krävs för tillstånd för servering av svaga alkoholdrycker (B-rättigheter) enbart skulle förutsätta ett intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     Framställningen innehåller också förslag till att ansvaret för att övervaka alkohollagstiftningens efterlevnad i vissa fall skulle kunna fullgöras utan närvaro av den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare. Samtidigt föreslås vissa tekniska justeringar av blankettlagen.

     Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag. 4

3. Lagstiftningsbehörigheten. 5

4. Förslagets verkningar 5

5. Beredningsarbete. 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen  5

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen  8

Parallelltexter 10

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen har alkohollagen (FFS 1143/1994) och den så kallade alkoholförordningen (FFS 1344/1994) gjorts gällande i landskapet, till den del riksförfattningarna innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker.

     Bestämmelser om servering av alkoholdrycker finns i 20-26 §§ alkohollagen och i 20-27a §§ förordningen om alkoholdrycker och sprit. Servering av alkoholdrycker får enligt 21 § alkohollagen bedrivas endast av den som tillståndsmyndigheten har beviljat serveringstillstånd. Enligt blankettlagen är landskapsregeringen tillståndsmyndighet i landskapet, men avsikten är att uppgiften framledes skall överföras till en särskild hälso- och miljöskyddsmyndighet genom en annan framställning. Tillstånd kan beviljas så att det gäller tills vidare, för viss tid eller tillfälligt. Serveringstillståndet gäller ett visst serveringsställe. Serveringstillstånden indelas i så kallade A-, B- och C-rättigheter. A-rättigheter omfattar tillstånd att servera såväl svaga som starka alkoholdrycker, som är avsedda att förtäras och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol. B-rättigheter omfattar tillstånd att servera svaga alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol. C-rättigheter omfattar slutligen tillstånd att enbart servera genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol. Som alkoholfri dryck betraktas enligt alkohollagen den dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol.

     Ett serveringsställe skall enligt 21 b § alkohollagen ha en ansvarig föreståndare och ett tillräckligt antal ställföreträdare för denne, vilka utses av innehavaren av serveringstillståndet. Eftersom syftet med bestämmelsen är att säkerställa att serveringen av alkoholdrycker följer gällande lag och tillstånd, skall den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare ha professionella förutsättningar för uppgiften. Den ansvarige föreståndaren och ställföreträdarna skall därför, ifråga om A- och B-rättigheter, vara lämpliga för uppgiften och genom utbildning eller erfarenhet ha förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet.

     Med en genom utbildning förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet avses minst ett års heltidsstudier i restaurangbranschen om undervisningsprogrammet innehåller undervisning och praktik i servering av alkoholdrycker. Yrkesskickligheten kan också förvärvas genom arbetserfarenhet. Yrkesskickligheten kan således konstateras alternativt om den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare i minst två år har heltidsarbetat med servering av alkoholdrycker samt har ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     I fråga om tillstånd för C-rättigheter behöver tillräcklig yrkesskicklighet påvisas enbart med ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     Alkohollagens 21 b § förutsätter att den ansvarige föreståndaren och ställföreträdarna vid sidan av innehavaren av serveringstillståndet ser till att alkohollagstiftningen iakttas på serveringsstället. Av anvisningarna till lagen och den praxis som utvecklats med stöd av bestämmelsen har nämnda ansvar ansetts förutsätta att den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare är personligen närvarande på serveringsstället.

 

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag

 

Turist- och servicenäringen spelar en särskild roll i det åländska näringslivet. I landskapet finns ett flertal företag med serveringsställen som är av säsongskaraktär och som befinner sig i skärgården eller långt ifrån tätort. För att kunna upprätthålla en bra turistnäring och en levande skärgård anser landskapsregeringen det vara väsentligt att nämnda serveringsställen har ändamålsenliga verksamhetsförutsättningar. För små och perifert belägna företag kan det vara svårt att finna arbetskraft som uppfyller de krav på tillräcklig yrkesskicklighet som alkohollagstiftningen idag ställer för serveringstillstånd. Dessa företag utgörs enligt landskapsregeringens uppfattning oftast inte av serveringsställen som har ett särskilt behov av stränga tillståndskrav och sträng övervakning på grund av att de skulle bidra till överdriven och osund alkoholkonsumtion.

     Landskapsregeringen anser att det för att öka förutsättningarna för en framgångsrik näringsverksamhet i framförallt skärgården finns ett behov av att lindra kraven för att bevilja ett serveringstillstånd med B-rättigheter. Landskapsregeringen har under beredningsskedet av denna framställning övervägt att införa en ny tillståndsnivå som skulle omfatta endast mellanöl och vin med en högsta alkoholhalt om 15 volymprocent etylalkohol. En sådan bestämmelse skulle emellertid innebära att systemet med tillstånd i tre nivåer frångicks och att det infördes en ny nivå mellan de etablerade och inom branschen vedertagna nivåerna C och B. En sådan förändring skulle dessutom innebära extra administration och även kunna medföra problem i näringsidkarnas kontakter med grossister. Landskapsregeringen anser det därför mer ändamålsenligt att utöka alternativen vad gäller förutsättningarna för att kunna bevilja ett tillstånd med B-rättigheter. Samtidigt bör lagstiftningen kompletteras med bestämmelser för vissa fall där ansvaret för att tillse att alkohollagstiftningen efterlevs skulle kunna fullgöras utan personlig närvaro av den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare.

     Landskapsregeringen förslår därför att de krav på tillräcklig yrkesskicklighet som fordras av den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare för att erhålla ett tillstånd med B-rättigheter ändras, så att nämnda personer endast behöver ha ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. Med restaurangläroanstalt avses Ålands gymnasieskola (FR 13/2006-2007), Högskolan på Åland eller annan motsvarande läroanstalt där erforderlig utbildning inom alkohollagstiftningen kan ordnas. De föreslagna kraven på tillräcklig yrkesskicklighet i fråga om tillstånd för B-rättigheter blir genom förslaget desamma som är gällande för tillstånd med C-rättigheter.

     Landskapsregeringen föreslår dessutom att en uttrycklig bestämmelse intas i blankettlagen som möjliggör att den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare under vissa förutsättningar inte behöver var personligt närvarande på serveringstället. Frånvaron kan tillåtas endast om den totala serveringen av alkoholhaltiga drycker, omräknat i ren etylalkohol inte överstiger 50 liter per år, dock så att den totala serveringen under en enskild månad inte får överstiga 8 liter. Vidare förutsätter förslaget att det finns en av den ansvarige föreståndaren utsedd och namngiven person på plats, som är anställd vid serveringsstället och som är minst 20 år gammal. Personen i fråga skall ha till uppgift att se till att alkoholbestämmelserna enligt lag och givna tillstånd följs. Förslaget förutsätter slutligen att den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare skall kunna kallas till och inställa sig på serveringsstället inom sextio minuter.

     De föreslagna förändringarna har utformats i enlighet med landskapsregeringens alkohol- och narkotikapolitiska program för år 2007-2011 (M 2/2006-2007).

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har enligt 18 § 13 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om tillstånd för utskänkning av alkoholdrycker, medan riket i enlighet med 29 § 1 mom. 4 punkten självstyrelselagen tillkommer lagstiftningsbehörighet beträffande alkohollagstiftningen i övrigt.

     De föreslagna ändringarna omfattar endast den del av alkohollagstiftningen som gäller landskapets behörighetsområde.

 

4. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget förenklas tillståndskraven för servering av svaga alkoholdrycker, vilket torde gynna turismen och småföretagandet i glesbygden. De förenklade tillståndskraven kan på kort sikt medföra en ökad efterfrågan på att få tentera bestämmelserna om servering av alkoholdrycker vid åländska läroanstalter.

     Genom att slopa kravet på den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares personliga närvaro på de mindre serveringsställena skapas förutsättningar för en mer flexibel personaladministration, samtidigt som nämnda serveringställen kan erbjuda mer kundanpassade öppethållningstider.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

 

5. Beredningsarbete

 

Lagförslaget grundar sig på ett förslag till ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen som utarbetats vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning. Förslaget har varit på remiss till Ålands kommunförbund r.f., Ålands företagarförening r.f., Ålands handelskammare r.f., Ålands köpmannaförening r.f., Ålands Nykterhetsförbund r.f., Ålands polismyndighet, Ålands hotell- och restaurangskola och Ålands hotell- och restauranganställda.

     Näringslivsorganisationerna ställer sig positiva till förslaget som anses minska byråkratin samt öka förutsättningarna för företagsamhet och turism i framförallt glesbygden.

     Ålands polismyndighet ifrågasätter att alkohollagstiftningen ändras så att antalet serveringsställen sannolikt ökar och därvid även tillgängligheten och konsumtionen. Polismyndigheten ställer sig negativ till att kravet för att vara ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för ett serveringsställe som får servera alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol minskas och att kravet på den ansvarige föreståndaren eller ställföreträdaren måste vara på plats på serveringsstället slopas.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

Lagens rubrik föreslås ändrad från landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen till landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol. Genom den föreslagna lydelsen får lagen en rubrik som bättre överensstämmer med dess innehåll.

 

1 § Lagens syfte. Landskapsregeringen föreslår en teknisk justering av paragrafen, så att den felaktiga hänvisningen till alkoholförordningen ersätts med en mer korrekt hänvisning till förordningen om alkoholdrycker och sprit.

 

3a § Tillräcklig yrkesskicklighet för servering av svaga alkoholdrycker. Landskapsregeringen föreslår att de krav på tillräcklig yrkesskicklighet genom utbildning eller erfarenhet som enligt 21 b § alkohollagen gäller den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare ändras. I paragrafens 1 mom. införs en bestämmelse som kompletterar 21 b § alkohollagen med ytterligare ett sätt som tillräcklig yrkesskicklighet kan konstateras på.

     Enligt förslaget lindras kraven på den tillräckliga yrkesskicklighet som fordras för servering av alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol (B-rättigheter), så att den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare endast behöver ha ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. Med restaurangläroanstalt avses Ålands gymnasieskola, Högskolan på Åland eller annan motsvarande läroanstalt där erforderlig utbildning inom alkohollagstiftningen kan ordnas. De föreslagna kraven på tillräcklig yrkesskicklighet i fråga om servering av alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol (B-rättigheter) blir därmed desamma som är gällande för servering av genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol (C-rättigheter).

     För att få ett intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker måste personen i fråga avlägga ett prov i enlighet med paragrafens 2 mom. Genom provet kontrolleras personens kunskaper om förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd, förbud mot servering till minderåriga och berusade, ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering, ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn samt myndighetstillsyn och sanktioner. Kunskapskraven enligt momentet överensstämmer med social- och hälsoministeriets förordning om de yrkesmässiga förutsättningarna som gäller ansvariga föreståndare för serveringsställen med alkoholdrycker samt dessas ställföreträdare (FFS 1371/2002).

 

3b § Personlig närvaro på serveringsstället. Enligt 21 b § 1 mom. sista meningen alkohollagen skall den ansvarige föreståndaren och ställföreträdarna vid sidan av innehavaren av serveringstillståndet se till att denna lag iakttas på serveringsstället. Samtidigt skall den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares genom utbildning eller erfarenhet förvärvade yrkesskicklighet på begäran av landskapsregeringen kunna utredas på serveringstället. Sistnämnda bestämmelse finns i 27 a § förordningen om alkoholdrycker och sprit. För att uppfylla bestämmelsernas förpliktelser har en praxis utvecklats med stöd av bestämmelserna som anger att den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare måste vara personligt närvarande på serveringsstället.

     Landskapsregeringen anser det inte var ändamålsenligt med en personlig närvaro av den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare i alla situationer och föreslår därför att en uttrycklig bestämmelse intas i blankettlagen som möjliggör en frånvaro av nämnda personer under förutsättning att den totala serveringen av alkoholhaltiga drycker, omräknat i ren etylalkohol inte överstiger 50 liter per år, dock så att den totala serveringen under en enskild månad inte får överstiga 8 liter. Vidare förutsätts det att finns en av föreståndaren utsedd och namngiven person på plats, som är anställd vid serveringsstället och som är minst 20 år gammal. Den utsedda personen skall ha till uppgift att se till att den direkta övervakningen av att alkoholbestämmelserna enligt lag och tillstånd följs. Slutligen förutsätts den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare kunna kallas till och inställa sig på serveringsstället inom sextio minuter.

     De angivna förutsättningarna bygger på en strävan att alkoholkonsumtionen inte skall lämnas helt utan övervakning samtidigt som mindre näringsidkare skall ges bättre möjligheter att bedriva verksamhet på ställen där det är svårt att få tag på behörig personal. Gränsen om maximal servering om 8 liter ren etylalkohol per månad, dock maximalt 50 liter per år, har valts för att serveringsställen av säsongskaraktär skall kunna omfattas även om den månatliga serveringen överstiger vad som annars skulle vara tillåtet.

 

5 § Straffbestämmelser. Landskapsregeringen föreslår en teknisk justering av paragrafens 2 mom., så att den felaktiga hänvisningen till alkoholförordningen ersätts med en mer korrekt hänvisning till förordningen om alkoholdrycker och sprit.

 

Samtidigt föreslås även en ändring av lagen som helhet, så att ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer ersätts med "landskapsregering" i motsvarande former. Förslaget motiveras av den ändring av självstyrelselagen som trädde i kraft den 1 juni 2004.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § och 5 § 2 mom. samt rubriken till landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen,

     fogas till lagen nya 3a och 3b §§ samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol

 

1 §

Lagens syfte

     I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker skall alkohollagen (FFS 1143/1994) och förordningen om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994) tillämpas i landskapet, till den del de innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker, med de avvikelser som följer av denna lag.

     Alkohollagen och förordningen om alkoholdrycker och sprit skall tillämpas i landskapet sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i alkohollagen eller förordningen om alkoholdrycker och sprit skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall dock inte tillämpas i landskapet.

 

3a §

Tillräcklig yrkesskicklighet för servering av svaga alkoholdrycker

     Med avvikelse från bestämmelserna i 21 b § i alkohollagen kan, i fråga om ett serveringsställe där det endast serveras alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     Av ett intyg som avses i 1 mom. skall det framgå att ett prov har avlagts som visar att personen i fråga är förtrogen med

     1) förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd,

     2) förbud mot servering till minderåriga och berusade,

     3) ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering,

     4) ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn samt

     5) myndighetstillsyn och sanktioner.

 

3b §

Personlig närvaro på serveringsstället

     Den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares skyldighet att se till att denna lag iakttas kan fullgöras även utan personlig närvaro på serveringsstället om

     1) den totala serveringen av alkoholhaltiga drycker omräknat i ren etylalkohol inte överstiger 50 liter per år, dock så att den totala serveringen under en enskild månad inte får överstiga 8 liter,

     2) det närvarar en person som fyllt 20 år, som är anställd vid servicestället och som har utsetts av den ansvarige föreståndaren att handha den direkta övervakningen och

     3) den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare kan kallas till och inställa sig på serveringsstället inom sextio minuter.

 

5 §

Straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som innehar serveringstillstånd eller den som är anställd på ett serveringsställe och som på något annat sätt än vad som anges i 1 mom. bryter mot bestämmelserna i alkohollagen eller förordningen om alkoholdrycker och sprit i fråga om serveringsförbud, om serveringstider, om serveringsmängder eller om betalningssättet och skyldigheten att ge räkning vid serveringen skall för alkoholförseelse dömas till böter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 april 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 16/2006-2007