Framställning 16/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 16/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-02-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny mandatperiod för landskapsskolornas direktioner

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen för landskapets gymnasialstadieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut ändras så att mandatperioden för skolornas direktioner blir att överensstämma med landskapsregeringens mandatperiod.

     Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

1.1. Allmänt 3

1.2. Utbildning. 3

1.3. Direktionernas mandattid och sammansättning. 3

1.4. Direktionernas uppgifter 4

2. Landskapsregeringens förslag. 5

2.1. Behov av åtgärder 5

2.2. Ny mandatperiod för direktionerna. 5

2.3. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 5

3. Förslagets verkningar 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands folkhögskola  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om Ålands musikinstitut 8

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

1.1. Allmänt

 

Landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå, landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola och landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut reglerar både den utbildning som erbjuds vid de skolor som omfattas av lagstiftningen och skolornas förvaltning.

 

1.2. Utbildning

 

1.2.1. Landskapets gymnasialstadieskolor

 

Landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå utgör en ramlag för de skolor på gymnasialstadiet som landskapet är huvudman för. Skolorna som omfattas av lagen är enligt landskapsförordningen (2006:69) om utbildning på gymnasialstadienivå Ålands lyceum, Ålands naturbruksskola, Ålands yrkesskola, Ålands sjömansskola, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola samt Ålands vårdinstitut, nedan kallade landskapets gymnasialstadieskolor. Utanför lagens tillämpningsområde faller den utbildning på gymnasialstadiet som ordnas vid Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut.

     Med utbildning på gymnasialstadienivå avses enligt landskapslagen grundläggande yrkesutbildning samt studieförberedande utbildning som omfattar högst 120 studieveckor, minst 75 kurser eller motsvarande. Till begreppet utbildning på gymnasialstadienivå hänförs även den utbildning som bygger på den grundläggande yrkesutbildningen med ytterligare högst 80 studieveckors utbildning.

     Landskapsregeringen handhar den allmänna ledningen, tillsynen och utvecklingen av utbildningen som omfattas av landskapslagen.

 

1.2.2. Ålands folkhögskola

 

Ålands folkhögskolas verksamhet regleras av landskapslagen om Ålands folkhögskola. Huvudsyftet med folkhögskolan är att verka för fri bildningsverksamhet, utanför det ordinarie skolsystemet för behörighetsgivande utbildning och yrkeskvalificering. Folkhögskolan är en internatskola som ger allmänbildande undervisning för ungdomar och vuxna. Folkhögskolan är en fristående inrättning underställd landskapsregeringen.

 

1.2.3. Ålands musikinstitut

 

Enligt landskapslagen om Ålands Musikinstitutet ges grundläggande undervisning i musik vid musikinstitutet. Institutet har även till uppgift att ge förberedande undervisning för blivande yrkesmusiker. Dessutom kan vid institutet ordnas vuxenutbildning och kursverksamhet i musik samt dansundervisning. Vid institutet kan även förekomma annan verksamhet i syfte att utveckla musikkulturen och intresset för musik. Ålands musikinstitut upprätthålls av landskapet och står under landskapsregeringens överinseende.

 

1.3. Direktionernas mandattid och sammansättning

 

För förvaltningen av varje skola tillsätter landskapsregeringen en direktion för fyra kalenderår i sänder.

     Direktionerna för gymnasialstadieskolorna får bestå av högst tio medlemmar, medan antalet medlemmar i direktionen för folkhögskolan ska bestå av sex medlemmar. Musikinstitutets direktion får däremot bestå av högst sex medlemmar. I direktionerna för de yrkesutbildande gymnasialstadieskolorna ska flertalet av medlemmarna i direktionen ha sakkunskap om arbetslivet inom skolans utbildningsområden.

     Bland direktionens medlemmar utser landskapsregeringen ordföranden och vice ordföranden. För varje medlem utses även en personlig ersättare. Två representanter för de studerande, en för lärarna och en för den övriga personalen har rätt att delta i direktionens sammanträden. Representanterna har yttranderätt men inte rösträtt vid sammanträdena. Skolans/institutets rektor är föredragande och sekreterare i direktionen.

     Landskapsregeringen får entlediga en medlem eller ersättare från uppdraget innan mandattiden har gått ut. Om en medlem eller ersättare entledigas eller avlider ska en ny medlem respektive ersättare utses för den återstående tiden.

 

1.4. Direktionernas uppgifter

 

1.4.1. Gymnasialstadieskolorna

 

Enligt landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå ska skolornas direktioner sköta förvaltningen av verksamheten i skolan samt övriga ärenden som ankommer på direktionen. Direktionerna ska även följa skolans undervisning och övriga verksamhet samt verka för dess utveckling. Vidare ska direktionerna för gymnasialstadieskolorna årligen tillställa landskapsregeringen budgetförslag för det följande kalenderåret och verksamhetsplan för det följande läsåret samt verksamhetsberättelse och utvärderingsrapport över det gångna läsåret.

     Utöver nämnda uppgifter innehåller landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå ett flertal bestämmelser om olika förvaltningsuppgifter som ska skötas av gymnasialstadieskolornas direktioner (15, 21, 23, 24, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 43 och 44 §§).

 

1.4.2. Ålands folkhögskola

 

Vid förvaltningen av Ålands folkhögskola ska skolans direktion årligen tillställa landskapsregeringen skolans budgetförslag och verksamhetsplan, årligen uppgöra en verksamhetsberättelse över det gångna läsåret, anta ett reglemente för skolan samt besluta i övriga angelägenheter av principiell betydelse för skolan.

     Utöver nämnda uppgifter innehåller landskapslagen om Ålands folkhögskola ett flertal bestämmelser om olika förvaltningsuppgifter som ska skötas av direktionen (13-20, 23, 27-30 och 32 §§).

 

1.4.3. Ålands musikinstitut

 

Ålands musikinstituts direktion handhar förvaltningen av verksamheten vid institutet samt övriga ärenden som ankommer på institutets direktion. Direktionen ska följa institutets undervisning och övriga verksamhet samt verka för dess utveckling. Vidare ska direktionen utgående från läroplansgrunderna göra upp kurs- och läroplaner samt behandla övriga ärenden som enligt reglementet ankommer på direktionen. Institutets direktion ska årligen tillställa landskapsregeringen budgetförslag för det följande kalenderåret samt verksamhetsberättelse och utvärderingsrapport över det gångna läsåret.

     Utöver nämnda uppgifter innehåller landskapslagen om Ålands musikinstitut ett flertal bestämmelser om olika förvaltningsuppgifter som ska skötas av direktionen (9, 12, 12c, 15, 15a, 15b, 15c, 17 och 18a §§).

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1. Behov av åtgärder

 

Direktionerna för gymnasialstadieskolorna, folkhögskolan och musikinstitutet har ett stort ansvar inom sina respektive verksamhetsområden. Flertalet av de uppgifter direktionerna handlägger förutsätter dock, trots att medlemmarna i första hand ska fungera som sakkunniga inom skolornas respektive verksamhetsområde, en politisk samsyn med den sittande landskapsregeringens utbildningspolitik. Efter det att direktionerna senast fick utökade befogenheter år 1997, bland annat i fråga om rätten att fastställa läroplaner samt beslutfattandet i anställningsfrågor, avtalsfrågor, kursverksamhet och fortbildningsfrågor, har en problematik stundtals tillstött när direktionernas sammansättning inte till alla delar kunnat härledas till den sittande landskapsregeringen.

     På det sätt lagstiftningen i dag är utformad överensstämmer inte direktionernas mandatperiod med landskapsregeringens mandatperiod. Nuvarande mandatperiod för direktionerna för landskapets gymnasialstadieskolor är 1.1.2006 - 31.12.2009, medan mandatperioden för direktionen för Ålands folkhögskola är 17.1.2008 - 31.12.2011. Direktionen för Ålands musikinstitut har en mandatperiod som är 1.1.2007 - 31.12.2010.

 

2.2. Ny mandatperiod för direktionerna

 

     Med tanke på det ansvar och befogenheter direktionerna har för nämnda skolor, inte minst med att förverkliga de mål landskapsregeringen satt upp för utbildningen, föreslår landskapsregeringen att skolornas direktioner får ett mandat som på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag kan härledas till den landskapsregering som vid samma tidsperiod handhar landskapets allmänna styrelse och förvaltning. De föreslagna åtgärderna kan inte vidtas inom ramen för gällande lagstiftning.

     Landskapsregeringen föreslår mot bakgrund av det ovan sagda att landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå, landskapslagen om Ålands folkhögskola och landskapslagen om Ålands musikinstitut ändras, så att mandatperioden för skolornas direktioner blir att överensstämma med landskapsregeringens mandatperiod.

 

2.3. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

 

Landskapsregeringens avsikt är att de framställningen ingående lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om. Eftersom en sedvanlig lagtingsbehandling av denna framställning jämte efterföljande lagstiftningskontroll kan ta upp till sex månader eller mer i anspråk, bör de föreslagna ändringarna kunna träda i kraft tidigast till höstterminen 2008.

     Enligt de föreslagna övergångsbestämmelserna ska skolornas nuvarande direktioner fortsätta sin verksamhet såsom förut fram till dess att landskapsregeringen utsett nya direktioner för skolorna enligt de nya bestämmelserna. Landskapsregeringens avsikt är att nya direktioner ska utses så snart lagändringarna har trätt i kraft.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget förändras mandatperioden för direktionerna för landskapets gymnasialstadieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut, vilket medför att nya direktioner måste utses för landskapsregeringens kvarvarande mandatperiod så snart lagändringarna trätt i kraft.

     Nya direktioner för skolorna kommer därefter att utses i anknytning till att en ny landskapsregering har tillsatts efter ett lagtingsval. Skulle däremot lagtinget under en lagtingsperiod förklara att en landskapsregering förlorat lagtingets förtroende och en ny landskapsregering därmed tillsätts, måste skolornas direktioner entledigas och nya direktioner utses av den nya landskapsregeringen.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för ekonomi, miljö eller jämställdhet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 1 mom. landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå, sådant det lyder i landskapslagen 2005/70, som följer:

 

9 §

Direktion

     För förvaltningen av varje skola tillsätter landskapsregeringen en direktion för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar. Landskapsregeringen kan dock besluta att en direktion ska vara gemensam för flera skolor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Direktion som har tillsatts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att en ny direktion tillsätts enligt denna lag.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, sådant det lyder i landskapslagen 2005/5, som följer:

 

4 §

Direktion

     För förvaltningen av Ålands folkhögskola tillsätter landskapsregeringen en direktion för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Direktion som har tillsatts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att en ny direktion tillsätts enligt denna lag.

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut, sådant det lyder i landskapslagen 2005/73, som följer:

 

9 §

Direktion

     För förvaltningen av Ålands musikinstitut tillsätter landskapsregeringen en direktion för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Direktion som har tillsatts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare gällande bestämmelserna till dess att en ny direktion tillsätts enligt denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 februari 2008

 

 

Vicelantråd

 

 

Britt Lundberg

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Katrin Sjögren

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 16/2007-2008