Framställning 16/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 16/2005-2006

 

Datum

 

 

2006-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2006

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2006.

 

Det ackumulerade budgetöverskottet uppgår i bokslutet för år 2005 till 15.854.097 euro mot i grundbudgeten beaktade 10.000.000 euro. Landskapsregeringen föreslår att av mellanskillnaden överförs 2.500.000 euro till utjämningsfonden varefter det, inklusive den överföring om 10.000.000 euro som ingick i grundbudgeten, totalt skulle finnas 36.733.034,12 euro i fonden. Avsikten med förslaget till ytterligare överföring till utjämningsfonden är att skapa bättre utrymme att möta eventuella sänkningar i nivån för avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen.

 

Landskapet har som arbetsgivare rätt att få låglönestöd i stöd av Lag om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (FFS 1078/2005). Landskapsregeringen föreslår att låglönestödet, i enlighet med 8 § finansförvaltningslagen (1971:43), beaktas netto under respektive moment för personalutgifter.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        anslag för konvertering av uppvärmningssystem

-        tilläggsanslag för energiutredning

-        tilläggsanslag för landskapsalarmcentralen

-        tillägg för inkomst och överföring av danaarv

-        tilläggsanslag för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

-        tilläggsanslag för byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran

-        tilläggsanslag för byggnadsinvesteringar inom Ålands hälso- och sjukvård

-        tilläggsanslag för utvecklingsarbete

-        tilläggsanslag till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-        tilläggsanslag för åländska studerande i Norden

-        tilläggsanslag för EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2

-        inkomster och utgifter för genomförande av ett projekt för kvalitet i service och värdskap

-        tilläggsanslag för grundreparationer och ombyggnader för Högskolan på Åland

-        tilläggsanslag för Åland i Helsingfors

-        tilläggsanslag för aktieteckning i bolag

-        anslag för anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs

-        anslag för golfbaneprojekt i skärgården

-        inkomster av oljesanering

-        inkomster från oljeskyddsfonden

-        anslag för flygtrafik

-        tilläggsanslag för kollektivtrafiken

-        tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

-        högre inkomst på förskott av avräkningsbelopp för år 2006 samt högre inkomst av skattegottgörelse.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 9.355.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 283.446.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2006.

 

 

Mariehamn den 12.4.2006

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

33.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

0

33.80.23.

Posten på Åland

0

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

96 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

96 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

96 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

130 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

130 000

36.48.23.

Inkomster för kvalitet i service och värdskap

130 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

157 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

157 000

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

132 000

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

25 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

8 972 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

3 118 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

2 110 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

1 008 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

5 854 000

39.98.99.

Föregående års överskott

5 854 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

9 355 000

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-101 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-70 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar

 

 

miljövården (R)

-70 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-20 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning

-20 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-11 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-11 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-86 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-96 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-96 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

10 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

10 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-810 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

0

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och miss-

 

 

brukarvård

0

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-540 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-10 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-430 000

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

-100 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-270 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-270 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-331 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-25 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-35 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

10 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-8 000

46.05.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

-8 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården

0

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

0

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

 

 

IDROTT

-10 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-10 000

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-14 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i Norden (F)

-14 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-48 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-48 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-10 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

0

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-130 000

46.48.23.

Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR)

-130 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-86 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

49 000

46.55.74.

Grundreparationer och ombyggnader (R)

-135 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 215 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 540 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

0

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

-160 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

0

47.03.85.

Produktutvecklingslån (R)

0

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

-1 380 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

0

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

0

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

0

47.24.44.

Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)

0

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

 

 

MYNDIGHET

-175 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhets-

 

 

utgifter (VR)

-120 000

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

-25 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-30 000

 

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

-500 000

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

-200 000

47.52.79.

Golfbaneprojekt i skärgården (R)

-300 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-644 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-468 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-18 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

-300 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-150 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-176 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-176 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-5 168 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

-2 500 000

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

-2 500 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-2 668 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-2 668 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-9 355 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

 

 

-70.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

För att stimulera en ökad användning av förnyelsebar energi för uppvärmning av bostäder föreslås ett anslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Målsättningen är att bidra till uppfyllande av klimatmålen genom att befrämja en minskning av antalet anläggningar som drivs med fossila bränslen eller el.

 

Stödet kan beviljas bostadshushåll eller sammanslutningar som äger en bostad eller fler. Stöd beviljas för högst 25 %  av de godkända kostnaderna förutom för installation av solpaneler vilka kan erhålla högst 40 % i stöd.

 

Stöd kan ges till egnahemshus och till flerbostadshus för installation av biobränsleanläggning. Även fastigheter som bara delvis innehåller bostäder kan komma ifråga. Stöd kan också ges till kompletterande installationer t.ex. ackumulatortank, centralvärmesystem och solpaneler. Flerbostadshus som befinner sig inom distributionsområde med fjärrvärme kan ej erhålla stöd.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

 

-70.000

 

Anslagsbehov

 

-70.000

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-528,59

-90.000

 

-20.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 euro för en utredning som grund för en strategi för fordons- och drivmedelsutvecklingen på Åland. Utredningen skall bland annat omfatta följande

-      teknikutvecklingen för konvertering av biomassa till bränsle och biprodukter

-      de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna på sikt för olika typer av bränsle

-      förutsättningarna för lokal produktion i liten och medelstor skala

-      alternativa utformningar av distributionssystem samt

-      behovet av särskilda resurser för forskning, utveckling och försöksverksamhet på Åland.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-20.000

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-379.369,44

-388.000

 

-11.000

 

 

(t.a. -10.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 11.000 euro för utbildning av två vikarier p.g.a. akut brist på bemanning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-11.000

 

Tilläggsbehov

 

-11.000

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.80.23.

Posten på Åland

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

666.000,00

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att Posten på Åland befullmäktigas att sälja till Jomala kommun ett markområde om totalt ca 5.400 m2 från fastigheten Postterminalen lägenhet RNo 5:122 i Sviby by, Jomala kommun. Det område som avses avyttrat ligger i en triangel mellan Gamla och Nya Flygfältsvägen och Norra Svibyvägen. Posten på Åland kan inte praktiskt disponera området eftersom det är så litet. Området är i delgeneralplanen avsatt som park i naturtillstånd.

 

Posten på Åland beräknas erhålla ca 18.200 euro som inkomst av försäljningen.

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.10.31.

Inkomst av danaarv

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

174.971,68

50.000

 

96.000

 

 

 

 

 

 

Landskapet har i enlighet med 63 § självstyrelselagen erhållit ett danaarv varvid boets behållning uppgår till 168.010,35 euro. Anslag för överlåtelse av danaarvet till Mariehamns stad föreslås under moment 44.10.31.

 

 

Specifikation:

 

 

6000

Extraordinära inkomster

 

96.000

 

Tillägg

 

96.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.31.

Överföring av danaarv

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-175.980,04

-50.000

 

-96.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 34.10.31 föreslås ett tillägg om 96.000 euro för överföring av danaarv till Mariehamns stad. I danaarvet ingår även bostadsaktier.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

-96.000

 

Tilläggsbehov

 

-96.000

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-2.971.507,00

-6.464.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 10.000 euro under momentet. Se även moment 46.11.52.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

 

10.000

 

Minskning

 

10.000

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-37.680,00

-250.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås en kompletterande motivering i syfte att utvidga anslagets användningsområde.

 

Anslaget kan enligt grundbudgeten användas för understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete, missbrukarvård på behandlingshem och för en kommunal ungdomsbehandlartjänst. Därutöver föreslås att anslaget skall kunna användas för övriga åtgärder inom missbrukarvården i syfte att missbrukare skall få nödvändig vård (tillnyktring, avgiftning och behandling).

 

Landskapsregeringen avser att i budgetförslaget för år 2007 föreslå en långsiktig lösning för missbrukarvården på Åland. Till den delen verksamheten berör Ålands hälso- och sjukvård kommer detaljerna att redovisas i den preliminära planen för hälso- och sjukvården 2007.

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att kostnaderna för att genomföra det samordnade avloppsprojektet Lotsbroverket inklusive överföringsledningar och åtgärder i Möckelbybäcken kommer att vara speciellt stora för Sunds och Hammarlands kommuner om kostnaderna anges genom att dela totalkostnaderna för projektet med antalet personekvivalenter som reserverats i Lotsbroverket (euro/pe).

 

För Sunds, Hammarlands, Saltviks och Finströms kommuner stiger investeringskostnaderna uttryckta i euro/pe till följande belopp:

Sund                                               1.200

Hammarland                                       938

Saltvik                                                693                       

Finström                                             505

 

För Finström, Saltvik och Sund ingår kostnader för dimensioneringen för Chipsfabriken. I kostnaden för Sund har inte beaktats den anslutningsavgift som landskapet sannolikt kommer att betala för anslutningen av landskapets anläggningar i Kastelholmsområdet. Anslutningen skulle utgående från ett förslag som Ålands Vatten Ab utarbetat år 2002 minska investeringskostnaderna för Sund med knappt 10 %.

 

För att underlätta finansieringen för Sund och Hammarland föreslår landskapsregeringen i föreliggande förslag till tilläggsbudget att bidragsprocenten höjs från 40 till 50 samt att Sund och Hammarland även ges möjlighet att lyfta ett räntestödslån som skulle uppgå till högst 30 % av investeringskostnaderna. Investeringskostnaderna, räknade som euro/pe sjunker i.o.m. det förhöjda stödet till ca 881 euro/pe för Sunds kommun och till ca 694 euro/pe för Hammarlands kommun.

 

Totalkostnaderna för det samordnade avloppsprojektet Lotsbroverket inklusive överföringsledningar och åtgärder i Möckelbybäcken uppgår i detta skede till närmare 15 miljoner euro och behovet av understöd från landskapet, inklusive det utökade bidraget till Sund och Hammarland, har därmed ökat till totalt nära 6,4 miljoner euro, varav ca 0,2 miljoner euro är för räntestöd.

 

Landskapsregeringen håller på att kartlägga de övriga projekt som planeras i kommunerna och kan redan i detta skede konstatera att det finns ett 20-tal aktuella projekt, främst avloppsprojekt. Landskapsregeringen konstaterar att projekten måste fördelas över flera år. Utöver dessa projekt planerar Vårdö kommun att under år 2006 bygga en vattenledning från Prästö i Sund till centrala Vårdö. Projektet är kostnadsberäknat till ca 438.000 euro om ledningen dimensioneras för en framtida utbyggnad till främst Hummelvik. Ifall ledningen byggs enbart för Vårdö kommuns behov beräknas kostnaderna vara ca 79.000 euro lägre.

 

Mot bakgrund av ett flertal angelägna avloppsprojekt och med hänsyn till vattenförsörjningssituationen i Hummelvik samt i Kumlinge och Brändö kommuner föreslår landskapsregeringen i föreliggande förslag att ett tilläggsanslag om 130.000 euro, högst 30 % av kostnaderna, upptas som bidrag till Vårdö kommun för att bygga vattenledning till centrala Vårdö dimensionerad för att möjliggöra vidareutbyggnad till Hummelvik. Bidragets storlek motsvarar det bidrag som Sunds kommun erhållit för utbyggnaden igenom Sund.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-5.381,88

-15.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås, med hänvisning till kapitelmotiveringen, att landskapsregeringen befullmäktigas att bevilja Sunds och Hammarlands kommuner räntestödslån om högst 30 % av godkända kostnader, dock högst 860.000 euro under år 2006.

 

För räntegottgörelse för nämnda lån under år 2006 föreslås ett anslag om 10.000 euro. Räntegottgörelsen under år 2007 beräknas uppgå till ca 25.000 euro om kommunerna upptar lånen.

 

Räntegottgörelsen förslås vara 4 % under de första 8 låneåren och 2 % under de följande 8 låneåren, dock så att låntagarens ränta är minst 2 %.

 

Se även moment 45.54.60.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

 

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-1.950.000

 

-430.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett tilläggsanslag om 300.000 euro som extra stöd om 10 % för Sunds och Hammarlands investeringskostnader för det samordnade avloppsprojektet. Se även moment 45.54.31.

 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås därtill ett tillägg om 130.000 euro att utges som bidrag om högst 30 % av kostnaderna till Vårdö kommun för att bygga vattenledning till centrala Vårdö dimensionerad för att möjliggöra vidareutbyggnad till Hummelvik.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

 

-430.000

 

Tilläggsbehov

 

-430.000

 

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1.349,34

0

 

-100.000

 

 

 

 

 

 

Detaljprojekteringen av projektet att bygga regleringsdamm och småbåtssluss i Vargsundsådran är klar. Kostnaderna för att genomföra projektet beräknas, utgående från inkomna anbud, uppgå till högst 350.000 euro. År 2005 upptogs ett anslag om 250.000 euro för projektet.

 

För att kunna genomföra projektet under år 2006 föreslås ett tillägg om 100.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

-100.000

 

Tilläggsbehov

 

-100.000

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-120.000

 

-270.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 270.000 euro för vissa saneringsåtgärder som ÅHS utför i sina utrymmen i Godby Center, bl.a. ventilerade golv i bottenvåningen, utbyte av golvmattor, målningsarbeten, installation av komfortkyla samt så åtgärdas elsystemet för att uppfylla nutida krav på sjukvårdsutrymmen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-270.000

 

Tilläggsbehov

 

-270.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-60.939,90

(t.a. -27.295,00)

-70.000

 

-35.000

 

 

 

 

 

 

Den av landskapsregeringen tillsatta kommittén Struktur-07 har den 8 februari avlämnat en mellanrapport om införande av Ålands gymnasieskola. Avsikten är att Ålands gymnasieskola skall utgöra en stark skolorganisation för att möta framtida krav på förändring. I Ålands gymnasieskola skall studerande oberoende av ålder kunna studera inom studieförberedande gymnasialstadieutbildning med möjlighet att avlägga studentexamen, en yrkesinriktad gymnasialstadieutbildning med en yrkesexamen som mål eller en kombination av dessa. Skolan skall även ansvara för både den formella examensinriktade och den informella vuxenutbildningen såsom kursverksamhet. I Ålands gymnasieskola skall landskapets sju gymnasialstadieskolor samt verksamheten inom Ålands läroavtalscenter och Navigare sammanföras i en organisation.

 

Det behövs tid för att planera reformen och låta de nya strukturerna mogna in. Landskapsregeringen föreslår att förändringsarbetet inleds under året med detaljplanering i ett samarbete mellan nuvarande skolor och utbildnings- och kulturavdelningen.

 

Prognoser för Åland visar att studerandeantalet minskar i förhållande till dagens situation. För att bibehålla ett brett utbud av utbildning också i framtiden bör skolan vara öppen och formbar i förhållande till arbetsmarknadens och individernas utbildningsbehov. Kraven på ett livslångt lärande förutsätter en utveckling av utbildningsalternativ. I Ålands gymnasieskola skall vuxenutbildningen ges en synlig plats. Studerande i Ålands gymnasieskola ges en ökad valfrihet både inom teoretiska och yrkesinriktade studier.

 

Landskapsregeringen föreslår med hänvisning till ovanstående ett tillägg om 35.000 euro under momentet för att anställa en projektledare med uppgift att förbereda reformen Ålands gymnasieskola. Reformen föreslås vara fullt genomförd 1.8.2009.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfällig tjänst

 

-35.000

 

Tilläggsbehov

 

-35.000

 

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-30.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.32.20 föreslås en minskning om 10.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

10.000

 

Minskning

 

10.000

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-38.000,00

-40.000

 

-8.000

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av att Bild- och formskolans verksamhet håller på att omformas förelås ett tilläggsanslag om 8.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-8.000

 

Tilläggsbehov

 

-8.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-55.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

I enlighet med lagtingets önskan om en redogörelse för innehållet i det för budgetåret nya projektet för skärgårdens kulturliv konstaterar landskapsregeringen att projektet i enlighet med handlingsprogrammet syftar till att genom kultur och andra verksamheter stärka skärgårdsbyarna som attraktiva boplatser. Under våren har kulturaktiva i skärgården delgett landskapsregeringen sina önskemål om projektet och dess utformning.

 

Projektets åtgärder föreslås vara

-      att stödja befintliga nätverk, föreningar och grupper (t.ex. ungdomsföreningar, bibliotek, skolor, turismföretag och Företagsam skärgård)

-      att bättre samordna, synliggöra och utveckla nuvarande verksamheter och aktiviteter

-      att underlätta för utifrånkommande kulturaktörer att nå ut med sin verksamhet till skärgården

-      att stödja sökande av nya finanseringsmodeller och nya former för samverkan och kulturturism samt

-      att särskilt verka för att ge barn och unga en mångfald av kulturupplevelser.

 

Målsättningen är att långsiktigt bygga upp en varaktig struktur för att stärka kulturutbudet, skapandet och kulturarbetarnas ställning i skärgården. Projektet planeras fortgå från juni 2006 till och med 2008. Kostnaderna består utav lön för projektanställning, styrgruppens arvoden och resor samt programaktiviteter. Styrgruppens sammansättning ska bygga på mångfald i fråga om kommuner, konstområden, ålder och kön.

 

 

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-92.854,45

-167.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att även utgifter för ett musikprojekt, som inte var planerat då arbetet med ordinarie budgeten för år 2006 pågick, kan påföras momentet. Projektet gäller en inspelning av instrumentalmusiken till Musikteatern Katrina för användning i olika officiella sammanhang, bl.a. Åland i Helsingfors år 2007. I projektet ingår också en inspelning av den officiella versionen av Ålänningens sång. Vid avlämnandet av föreliggande förslag till tilläggsbudget finns inga säkra uppgifter om de totala kostnaderna för projektet, men de uppskattas till 20.000 - 25.000 euro. När kostnaderna är kända avser landskapsregeringen återkomma i tilläggsbudget om anslaget under momentet visar sig otillräckligt för att dels genomföra de ursprungliga planerna på firande av Bomarsunds minnesår/demilitariseringens 150 års jubileum och dels det nu föreslagna projektet på ett kvalitativt godtagbart sätt.

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-177.200,00

-20.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro under momentet för förprojektering av projektet ”Husbil”. Projektet syftar till att stärka ungas fritid och mötesmöjligheter i skärgården. Se även moment 44.20.51.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i Norden (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-20.617,23

-32.000

 

-14.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 14.000 euro för kostnader för en åländsk studerande som är antagen och studerar vid ett specialgymnasium i Sverige och vilka kostnader inte täcks inom ramen för de nordiska överenskommelserna.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-14.000

 

Tilläggsbehov

 

-14.000

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-172.604,02

-19.000

 

-48.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 48.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats som inkomst under moment 39.90.95. Genom åtgärden kan finansieringsramen i programmet utnyttjas i högre grad.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

-48.000

 

Tilläggsbehov

 

-48.000

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-859.217,21

(t.a. -1.969,00)

-862.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 10.000 euro för särskild undervisning i svenska för elever med annat modersmål. Åtgärderna är en inledning på en planerad, kontinuerlig satsning på integrationsåtgärder vid folkhögskolan.

 

Se även moment 46.01.06.

 

 

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfälliga tjänster

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-52.000

 

0

 

 

 

 

 

 

En arbetsgrupp har utarbetat en plan för avyttring av den befintliga mjölkdjursbesättningen och förslag till anskaffande av ersättande köttdjursbesättning. Direktionen för Ålands naturbruksskola har omfattat arbetsgruppens förslag och föreslår att mjölkkobesättningen på Jomala gård samt vissa maskiner avyttras genom försäljning till högstbjudande under hösten 2006. Enligt en uppgjord plan slaktas efterhand som de går i sin de kor som inte semineras medan de kor som går att sälja, ca 15 högproducerande kor, säljs som livdjur. Därtill säljs diverse maskiner och utrustning som blir obehövlig. Ytterligare föreslås att inkomsterna från försäljningen kan användas för att köpa in livdjur till en ersättande köttdjursbesättning.

 

Landskapsregeringen omfattar direktionens förslag till avyttringsplan och föreslår att en del av inkomsterna från försäljningarna kan användas för att anskaffa liv-djur till en ersättande köttdjursbesättning.

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.48.23.

Inkomster för kvalitet i service och värdskap

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

 

 

130.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 46.48.23 föreslås en inkomst om 130.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

17.300

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

112.700

 

Totalt

 

130.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

46.48.23.

Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

 

 

-130.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Ålands hotell- och restaurangskola har för avsikt att ansöka om medel från programmet för innovativa åtgärder (se kapitel 47.05 i grundbudgeten) för att bygga upp ett projekt om kvalitetsutbildning inom turism på Åland, ”Kvalitet i Service & Värdskap”. Medsökande är Ålands Turistförbund.

 

Projektet inleds våren 2006 och pågår hela år 2007. Totalkostnaden för projektet om 344.000 euro finansieras inom ramen för programmet för innovativa åtgärder och med deltagaravgifter.

 

För projektets beräknade kostnader under år 2006 föreslås ett anslag om 130.000 euro för att inleda ovan beskrivet projekt under förutsättning att projektet erhåller finansiering inom ramen för innovativa åtgärder. I anslaget för personalutgifter ingår anslag för projektledare, projektassistent, utbildningsansvarig samt representant från branschen. Se även moment 36.48.23.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

-72.900

4100

Material och förnödenheter

 

-10.700

4200

Hyror

 

-2.700

4300

Inköp av tjänster

 

-42.700

4800

Övriga utgifter

 

-1.000

 

Anslagsbehov

 

-130.000

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-5.056.984,67

(t.a. -154.207,00)

-4.900.000

 

49.000

 

 

 

 

 

 

Kvarvarande medel i bokslutet för år 2005 har varit avsedda för takrenoveringsarbeten. Föreslås att momentet minskas med 49.000 euro. Se moment 46.55.74.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

49.000

 

Minskning

 

49.000

 

46.55.74.

Grundreparationer och ombyggnader (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-149.000

 

-135.000

 

 

 

 

 

 

Taket på den av Högskolan disponerade fastigheten på Navigationsskolegränd 2 (f.d. sjöfartsläroverket) är i akut behov av renovering. Åtgärderna har kostnadsberäknats till 210.000 euro och är planerade att genomföras under sommarperioden. Föreslås ett tillägg om 110.000 euro under momentet för utbyte av vattentak samt vissa arbeten på ventilationsanordningarna i samband med detta. Se även moment 46.55.20.

 

Därtill föreslås ett tillägg om 25.000 euro för en helhetsplanering av övriga ombyggnads- och renoveringsbehov i ovan nämnd fastighet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-135.000

 

Tilläggsbehov

 

-135.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1.431.933,34

-1.629.000

 

0

 

(t.a. -401.928,15)

(t.a. -265.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till lagtingets beslut under kapitel 47.03 vid antagandet av grundbudgeten för innevarande år föreslås att anslaget under momentet även får användas för en undersökning och kartläggning av entreprenörskap och företagande på Åland. Syftet med utredningen är att med särskild betoning på genusperspektivet klargöra drivkrafter, motiv och hinder.

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-99.711,95

(t.a. -47.378,83)

-152.000

 

0

 

 

 

 

 

 

En del av landsbygdscentrets målsättningar är att vidareutveckla Skördefesten på Åland för att profilera landskapet och landsbygden. För att underlätta genomförandet föreslås med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (1971:43), att momentet kan gottskrivas med inkomster i samband med skördefesten samt att momentet kan påföras motsvarande utgifter. Förslaget innebär ingen nettoförändring av anslaget.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-300

4200

Hyror

 

-750

4300

Inköp av tjänster

 

-11.950

4800

Övriga utgifter

 

-250

3000

Inkomster av verksamheten

 

3.250

8009

Övriga inkomstöverföringar

 

10.000

 

Tilläggsbehov

 

0

 

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-20.000

 

-160.000

 

 

 

 

 

 

Då planeringen av Ålands deltagande i landskapsdagarna i Helsingfors framskridit har det visat sig att en stor del av kostnaderna uppstår tidigare än vad landskapsregeringen antog vid uppgörandet av budgetförslaget för år 2006 varför ett tillägg om 180.000 euro för förberedelser och genomförandet av tredagarsevenemanget Åland i Helsingfors föreslås. Arrangemanget är stort och har de senaste åren lockat runt 200.000 besökare. Landskapsregeringen har anställt en projektledare och kommer att tillsätta en projektgrupp med parter från såväl förvaltningen som närings- och föreningsliv. Huvudplatsen för evenemanget är Senatstorget, men dessutom kan scener, utställningslokaler och kajplatser i staden användas. Helsingfors stad bidrar med ca 50.000 euro i marknadsföringspengar och ansvarar för infrastruktur, ordning och bevakning.

 

Därtill föreslås, med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (1971:43), att momentet kan gottskrivas med inkomster från deltagaravgifter, försäljningsprovisioner m.m. Inkomsterna beräknas i detta skede uppgå till 20.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-10.000

4200

Hyror

 

-10.000

4300

Inköp av tjänster

 

-130.000

4800

Övriga utgifter

 

-30.000

3000

Inkomster av verksamheten

 

20.000

 

Nettotilläggsbehov

 

-160.000

 

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-114.827,00

-210.000

 

0

 

 

 

 

 

 

I enlighet med lagtingets beslut i samband med antagandet av budgeten för år 2006 föreslås att systemet med kompensation för vissa privata arbetsgivares socialskyddsavgifter i skärgårdskommunerna förlängs att gälla även åren 2006 - 2009. Samma principer som gällt åren 2003 - 2005 föreslås fortsättningsvis gälla. Avsikten är att uppta anslag för kompensation av socialskyddsavgifter för år 2006 i budgeten för år 2007 i.o.m. att stödet för år 2006 söks, beviljas och utbetalas under år 2007. Kompensationen för år 2006 beräknas uppgå till ca 70.000 euro.

 

Lagtinget efterfrågade dessutom en jämförelse med rikets motsvarande system. I riket har motsvarande system för perioden 2006 - 2009 utvidgats till att gälla även kommuner och församlingar (FFS 1112/2005). Maximibeloppet i riket är 30.000 euro per arbetsgivare och år.

 

Stödet är ett s.k. de minimis stöd som innebär att under en period av tre år får de sammanlagda stöden inte överstiga 100.000 euro till en och samma arbetsgivare. Storleken på detta stöd är beroende på vilka andra de minimis stöd arbetsgivaren får. Stödet ges inte till arbetsgivare inom branscherna transport samt produktion, förädling eller saluföring av jordbruks- och fiskeprodukter.

 

Rikslagens verkningar på sysselsättningen har utvärderats och i slutrapporten konstateras att någon statistiskt säkerställd förändring inte kan skönjas, således kan det inte påvisas att det regionala försöket skulle ha påverkat sysselsättningen. Däremot steg lönerna mer i företagen i försöksområdet efter att försöket inletts och ungefär hälften av sänkningen av arbetskraftskostnaden kompenserades med en snabbare lönestegring. I landskapsregeringens uppföljning av försöket efter två år noterades ingen sysselsättningseffekt och den samlade lönesumman i de berörda företagen hade sjunkit något.

 

 

47.03.85.

Produktutvecklingslån (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-61.712,50

-650.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att villkoren för beviljande av produktutvecklingslån ändras så att lånetiden är maximalt 10 år varav de 5 första åren kan vara amorteringsfria. Enligt gällande regler kan de 3 första åren vara amorteringsfria.

 

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-435.000,00

-400.000

 

-1.380.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 1.380.000 euro för aktieteckning i bolaget Ålands Industrihus Ab. Bolaget avser inom ramen för projektet kvarteret iTiden på Elverksgatan med start hösten 2006 uppföra etapp 2 och 3.  Den planerade nybyggnationen omfattar en yta om 3.143,6 kvadratmeter, varav 2.515,2 kvadratmeter är våningsyta och medför att drygt 120 arbetsplatser kan förläggas till området.

 

Investeringen beräknas enligt de kalkyler som finns framtagna uppgå till 6,9 miljoner euro exklusive mervärdesskatt och föreslås finansieras genom aktiekapital från landskapet och Mariehamns stad samt genom lånefinansiering. De nytillkommande utrymmena är i praktiken uthyrda till 100 %.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1130

Värdepapper

 

-1.380.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.380.000

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-60.304,82

-110.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att bevillningsfullmakten för lån med räntestöd ökas med 1.000.000 euro så att sammanlagt under år 2006 kan lån med räntestöd om totalt 2.800.000 euro beviljas. Landskapsregeringen beräknar att anslaget om 110.000 euro i grundbudgeten är tillräckligt i.o.m. att en betydande del av lånen torde lyftas under senare delen av året. Beräknat enligt nuvarande ränteläge erfordras ca 20.000 euro högre anslag år 2007.

 

En betydande del av bevillningsfullmakten i grundbudgeten om 1.800.000 euro har redan beviljats. Behovet av ytterligare räntestödslånefullmakt är beroende på att strukturrationaliseringen är mycket aktiv inom lantbruket som en effekt i strävan efter att höja lantbrukets konkurrenskraft, vilket också är en av landskapsregeringens övergripande målsättningar. Omfattande byggnadsinvesteringar förväntas genomförda under året.

 

 

 

 

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.24.44.

Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-28.243,80

-100.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget även kan användas för direkta och indirekta åtgärder avsedda att befrämja sportfiske och fisketurism. Sportfisket och fisketurismen bedöms ha stor utvecklingspotential och betydande samhällsekonomiska ringeffekter. För att befrämja och öka intresset för sportfiskeevenemang såsom den årliga trollingträffen i maj månad bedöms det nödvändigt att med berörda yrkesfiskare avtala om en viss ekonomisk kompensation för ett tillfälligt upphörande av fisket.

 

Drivgarnsfisket upphör genom EU:s beslut år 2008. Fisketurismen bedöms utgöra en med yrkesfisket jämförbar ekonomisk och företagsmässig verksamhet och nyttjande av fiskeresurserna, för vilket offentligt stöd bör kunna beviljas och befrämjande åtgärder genomföras. Detta är även i linje med landskapsregeringens prioriteringar och riktlinjer vid planeringen av strukturprogramperioden 2007 - 2013. Sålunda bedöms det som motiverat och ändamålsenligt att även inkludera stöd för direkta och indirekta marknadsbefrämjande åtgärder inom denna sektor av fiskerinäringen, även om stödtagarna utgörs av yrkesfiskare. Stödet avses att beviljas inom ramen för bestämmelserna om de minimis stöd till fiskerinäringen.

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-1.001.000

 

-120.000

 

 

 

 

 

 

Under åren 2004 och 2005 har det budgeterats medel för övergången till den nya myndigheten Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. På grund av att lagen försenats och inte har trätt ikraft förrän år 2006 så har inte beviljade anslag kunnat utnyttjas och därmed indragits i bokslutet. Framförallt handlar det om anslag för ett stort antal broschyrer samt övrigt informationsmaterial som måste göras om och nytryckas, datasystem som måste integreras och anpassas samt skyltning och övrig extern information.

 

Gällande studiestöd så har landskapsregeringen överlämnat en framställning till lagtinget angående revidering av LL (1995:94) om studiestöd. Förändringarna kommer att medföra kostnader för ändringar i studiestödssystemet. Även i detta fall har det budgeterats för denna förändring i tidigare års budget, vilka anslag indragits i bokslutet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 120.000 euro under momentet avseende kostnader av engångskaraktär.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

-15.000

4300

Inköp av tjänster

-90.000

 

 

 

1125

Maskiner och inventarier

-15.000

 

Tilläggsbehov

 

-120.000

 

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-130.000

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Under de två senaste åren har det varit stiltje angående rekryteringsbehovet i det privata näringslivet vilket har gjort att anslagsbehovet har varit lågt. I och med det kraftigt ökade rekryteringsbehovet framförallt inom IT-sektorn föreslås ett tillägg under momentet om 25.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-5.000

4300

Inköp av tjänster

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-25.000

 

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-83.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Med tanke på det stora rekryteringsbehovet inom IT-sektorn är det viktigt att skapa en naturlig ingång till branschen för nyutexaminerade och studerande i slutskedet av sina studier.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 30.000 euro under momentet. Tillägget är beräknat för att erbjuda ca 8 studerande en ca 2 månader lång praktikanställning i IT-branschen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-30.000

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

 

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen beslöt den 2 mars 2006 att den planerade banan i Godby/Ämnäs byggs i egen regi på de områden som landskapet ingått föravtal om fastighetsbyte och fastighetsköp. Landskapsregeringen konstaterade i sitt beslut att förverkligandet av en högkvalitativ golfbana inte kan uppnås enligt tidigare intentioner samt i avsaknad av privat finansiering. 

 

Förverkligandet av en golfbana i Godby/Ämnäs utifrån de skisser som tidigare framtagits innebär en infrastrukturell satsning som utvecklar det landbaserade näringslivet, som befrämjar besöksnäringen på Åland samt skapar ringeffekter för hela turism Åland och som bidrar till en förlängning av säsongen. Utifrån det nu föreliggande materialet uppskattas kostnaderna för investeringen till ca 5,1 - 5,3 miljoner euro.

 

Landskapsregeringen avser att innan projektet igångsättes upphandla en oberoende marknadsundersökning för att slutligt klargöra marknadsförutsättningarna för golfbanor i landskapet.

 

Landskapsregeringen avser att snarast därefter - givet ett positivt resultat av marknadsundersökningen - igångsätta arbetet med projekteringen och tillsätta en projektgrupp med inledande uppgift att ta fram ett detaljerat byggnadsprogram för projektet. För den praktiska administrationen och övervakningen av projektet skall en projektledare anlitas. På motsvarande sätt som beträffande vissa andra projekt avser landskapsregeringen att innan slutligt beslut om byggande tas bjuda ut driften på ett tillbörligt sätt. Genom detta förfarande tillförsäkrar landskapet att ett marknadsmässigt arrende uttas för anläggningen samt att alla intresserade bereds möjlighet att lämna anbud på driften av anläggningen. I anbudsbegäran avser landskapsregeringen att uppställa ett lägsta godtagbart arrende samt ställa krav på att den driftsansvarige skall tillförsäkra driftsgarantier i 15 år.

 

Den planerade anläggningen skall omfatta en 18 - hålsbana samt erforderliga serviceanläggningar. Den av landskapsregeringen tillsatta projektgruppen kommer att utarbeta ett detaljerat byggnadsprogram.

 

För marknadsundersökning, projektering och igångsättning av projektet under år 2006 föreslås ett anslag om 200.000 euro, täckande kostnader för projektledare och framtagande av skisser och arbetsritningar, anbudshandlingar, markundersökningar, erforderliga tillstånd, kostnader för slutförande av intentionsavtalen och andra åtgärder som kan vara erforderliga för att igångsätta projektet. Resterande anslag för byggnadsarbetena avses upptaget i budgetförslaget för år 2007.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material

 

-30.000

4300

Inköp av tjänster

 

-150.000

4800

Övriga utgifter

 

-20.000

 

Anslagsbehov

 

-200.000

 

47.52.79.

Golfbaneprojekt i skärgården (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

 

 

-300.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen har den 2 mars 2006 behandlat inkomna ansökningar om bidrag för de golfbanor som planerats i Brändö och Föglö och avslagit respektive projektansökan. På basen av inlämnade handlingar samt gällande regelverk har landskapsregeringen inte funnit att hållbara finansieringslösningar förelegat för dessa projekt. Landskapsregeringen beslöt dock samtidigt meddela sökande att landskapsregeringen har för avsikt att, som en regionalpolitisk åtgärd i egen regi  påbörja en satsning på golfbaneprojekt i skärgården under år 2007. På motsvarande sätt som för den planerade anläggningen i Godby/Ämnäs skall driften konkurrensutsättas för de planerade projekten i skärgården. Även för skärgårdsprojekten avser landskapsregeringen att ställa krav på den driftsansvarige om gällande driftsgarantier i 15 år och att skäligt arrende kan träffas. För genomförande av skärgårdsbanorna måste markfrågorna lösas på ett tillfredsställande sätt, vilket innebär att landskapet i första hand avser att upparrendera erforderlig mark.

 

Som av motiveringen under moment 47.52.77 framgår avser landskapsregeringen att upphandla en objektiv marknadsundersökning som även skall utvisa och klargöra förutsättningarna för golfsportens utövande i skärgårdsregionen.

 

Oavsett vad marknadsundersökningen uppvisar är det landskapsregeringens uppfattning att skärgårdsprojekten inte kan genomföras samtidigt.

 

För marknadsundersökningen, förberedande åtgärder, ordnande av markfrågorna i Föglö och på Brändö samt vissa förstudier föreslås ett anslag om 300.000 euro varav 200.000 euro avses för en 18 - hålsbana i Föglö och 100.000 euro för en 9 - hålsbana i Brändö.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-300.000

 

Anslagsbehov

 

-300.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

0

 

132.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 48.10.04 föreslås en inkomst om 18.000 euro under momentet.

 

Därtill föreslås en inkomst om 114.000 euro för ersättning från Oljeskyddsfonden för kostnader i samband med förlisningen av M/S Janra. I.o.m. detta har landskapets kostnader ersatts till fullo.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

132.000

 

Totalt

 

132.000

 

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

0

 

25.000

 

 

 

 

 

 

Totalkostnaden för byggandet av oljeskyddslager på Möckelö uppgår till 442.066 euro. Som ersättning från Oljeskyddsfonden erhåller landskapet 263.160 euro. I.o.m. detta uppgår landskapets nettokostnad för uppförandet av oljeskyddslagret till 178.906 euro.

 

I budgeten för år 2002 beaktades 238.000 euro som inkomst från Oljeskyddsfonden.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att ytterligare 25.000 euro beaktas som inkomst för uppförandet av oljeskyddslagret på Möckelö.

 

 

Specifikation:

 

 

8109

Övriga kapitalöverföringar

 

25.000

 

Totalt

 

25.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-77.620,66

-50.000

 

-18.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 18.000 euro för kostnader i samband med incidenten med ”radiobåten” St Paul. Kostnaderna motsvaras av intäkter under moment 38.10.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-18.000

 

Tilläggsbehov

 

-18.000

 

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

 

 

-300.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Det har visat sig att passagerarunderlaget är för litet för att bära en kommersiell trafik på flyglinjen Mariehamn - Stockholm/Arlanda. Landskapsregeringen har därför beslutat införa allmän trafikplikt på ovannämnda flyglinje för tiden 1.3.2006 - 28.2.2009.

 

Landskapsregeringen avser att begära in anbud för upprätthållande av trafiken för perioden 14.8.2006 - 28.2.2009.

 

Föreslås ett anslag om 300.000 euro för upprätthållande av flygtrafiken på rutten Mariehamn - Stockholm/Arlanda för perioden augusti - december år 2006.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-300.000

 

Anslagsbehov

 

-300.000

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1.233.972,85

-1.200.000

 

-150.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 45.000 euro för skolkort. På basis av vårterminens kostnad för skolkorten beräknas kostnaderna sammanlagt för hela året öka till 450.000 euro mot i grundbudgeten beaktade 405.000 euro. Ökningen föranleds av att taxorna på skolkorten har justerats med 4 procent från februari samt på ökat antal studerande.

 

Därtill föreslås ett tillägg om 105.000 euro för understöd för kilometerersättningar. Tillägget föranleds av ökat antal bussåkare varför extra bussar av säkerhetsskäl har satts in på flera linjer.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

-150.000

 

Tilläggsbehov

 

-150.000

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-2.000.316,45

-3.620.000

 

-176.000

 

 

 

 

 

 

Vissa projekt har av olika orsaker försenats och en del av budgeterade anslag har dragits in i bokslutet. Med anledning av det föreslås ett tillägg om 176.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

-176.000

 

Tilläggsbehov

 

-176.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

181.797.318,94

174.000.000

 

2.110.000

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster under år 2006 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 2.110.000 euro. Förskottet för år 2006 uppgår därmed till 176.110.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

2.110.000

 

Tillägg

 

2.110.000

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

20.997.666,00

19.500.000

 

1.008.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2004 till 20.508.069 euro. Eftersom en inkomst om 19.500.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 1.008.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9102

Skattegottgörelse

 

1.008.000

 

Tillägg

 

1.008.000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-10.778.000,00

-10.000.000

 

-2.500.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett tillägg om 2.500.000 euro under momentet för överföring till utjämningsfonden.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

9450

Ökning av utjämningsfond

 

-2.500.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.500.000

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.98.99.

Föregående års överskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

3.778.430,01

10.000.000

 

5.854.000

 

 

 

 

 

 

Det ackumulerade budgetöverskottet uppgår i bokslutet för år 2005 till 15.854.097 euro mot i grundbudgeten antagna 10.000.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslås inkomsten under momentet ökad med 5.854.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

5.854.000

 

Ökning

 

5.854.000)

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-4.542.000

 

-2.668.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 2.668.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-2.668.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.668.000)