Framställning 17/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNINGnr 17/2003-2004

 

Datum

 

 

2004-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2004

 

 

Allmän motivering

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2004.

 

Extra anslag

 

Lagtinget har i skrivelse 8.5.2003 anhållit om att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett extra anslag att utges som bidrag åt Kraftnät Åland Ab för byggande av reservkraftsanläggning. Ålandsdelegationen beslöt 17.3.2004 att bevilja ett extra anslag om 6.150.000 euro i enlighet med lagtingets anhållan och med vissa villkor. Republikens President stadfäste Ålandsdelegationens beslut 7.5.2004.

     Det extra anslaget skall utges som bidrag åt Kraftnät Åland Ab för byggande av reservkraftsanläggning. Investeringskostnaderna har beräknats till ca 15.375.000 euro och det slutliga beloppet av bidraget får utgöra högst 40 % av de godtagbara investeringskostnaderna. Därtill har Ålandsdelegationen beslutat att avsyningen av projektet skall ske i närvaro av representanter för landskapsstyrelsen och handels- och industriministeriet. Dessa skall även fastställa det slutliga anslagsbeloppet och godkänna den slutliga redovisningen av anslagets användning. Landskapet skall återbetala det extra anslaget om det sedermera konstateras att stödet strider mot EG-bestämmelserna.

     I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås i övrigt bland annat

-        minskad inkomst av avräkning

-        höjd inkomst av lotteriskatt

-        höjd inkomst av återförda bidrag

-        tilläggsanslag för anordnande av Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten i Mariehamn

-        anslag för kartläggning av utbildningsbehovet

-        tilläggsanslag för genomförandet av målprogram 3, åtgärd 1 och 2

-        tilläggsanslag för aktieteckning i bolag

-        tillägganslag för arbetslöshetsersättningar samt

-        tilläggsanslag för utbildningsstöd.

     Tillägget balanserar på ett netto om 7.601.000 euro.

     I och med tillägget har hittills under år 2004 budgeterats 251.341.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

 

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2004.

 

 

Mariehamn den 9 september 2004

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

 

 

Jörgen Strand

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40 000

 

 

 

33.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

40 000

33.04.01.

Verksamhetens inkomster

40 000

 

 

 

33.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

0

33.80.23.

Posten på Åland

0

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

43 000

 

 

 

36.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

43 000

36.01.05.

Inkomster för kartläggning av utbildningsbehovet

43 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

7 518 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

50 000

39.01.94.

Dividendinkomster

50 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-752 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

-873 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

121 000

 

 

 

39.15.

EXTRA ANSLAG

6 150 000

39.15.91.

Extra anslag för reservkraftsanläggning

6 150 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

1 870 000

39.30.90.

Finansieringslån

1 870 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

200 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

200 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

7 601 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

-20 000

 

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-20 000

41.20.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-20 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-58 000

 

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-40 000

43.04.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-40 000

 

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-18 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-18 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 150 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-6 150 000

44.10.61.

Bidrag för reservkraftsanläggning (R)

-6 150 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

-493 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-43 000

46.01.05.

Utgifter för kartläggning av utbildningsbehovet (VR)

-43 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-450 000

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-258 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-192 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-880 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-670 000

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

-670 000

 

 

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

-210 000

47.40.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-180 000

47.40.53.

Utbildningsstöd (F)

-30 000

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-7 601 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

31./41.

LAGTINGET

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

41.20.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-21.438,09

(t.a.-12.995,00)

-47.000

 

-20.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 euro. Anslaget är avsett för representations- och möteskostnader i samband med att Ålands delegation i Nordiska rådet står värd för Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten i Mariehamn den 21-22 september 2004.

 

Beslutet om att Ålands delegation skall stå värd för höstmötena år 2004 fattades relativt sent under hösten 2003 och något anslag finns därför inte upptaget för mötena i den ordinarie budgeten för år 2004. De totala kostnaderna för mötena har beräknats till ca. 39.400 euro. Hälften av kostnaderna kan finansieras inom de ordinarie budgetmedlen. Ett tilläggsanslag om 20.000 euro föreslås för den överskjutande delen av kostnaderna.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- representation

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-20.000

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.04.01.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

1.866,95

3.000

 

40.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en inkomst om 40.000 euro under momentet. Se även moment 43.04.01.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

40.000

 

Tillägg

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.04.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-84.383,71

(t.a.-3.083,00)

-94.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen arrangerar i samarbete med Nordiskt Ministerråd inom ramen för det pågående nordiska samarbetsprogrammet på jämställdhetsområdet en konferens på Åland i oktober 2004. Konferensen, ”Mäns våld mot kvinnor – vems ansvar”, är också en del av det nordiska samarbetet inom ramen för Kvinnofrid.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet. Konferensen finansieras i sin helhet med medel från Nordiskt Ministerråd. Se även moment 33.04.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- övriga löner och arvoden

 

-7.600

4200

Hyror

 

-1.400

4300

Inköp av tjänster

 

-4.000

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

-21.000

 

 

- representation

-6.000

-27.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.80.23.

Posten på Åland

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

666.000

3.000.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att Posten på Åland befullmäktigas att sälja fyra mindre markområden om totalt ca 3.740 m2 från fastigheten Postterminalen lägenhet RNo 5:122 i Sviby by, Jomala kommun. De områden som avses bli sålda är sådana som Posten på Åland inte praktiskt kan disponera med beaktande av deras läge mellan landsvägen (från den s.k. Hammarlandsvägen och flygfältet) och befintliga bostadstomter. Dessutom är områdena i gällande generalplan angivna som område för närrekreation och utan byggnadsrätt. De aktuella köparna är ägare av angränsande bostadstomter.

 

Posten på Åland beräknas erhålla ca 12.600 euro som inkomst av försäljningen.

 

 

 

 

 

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-196.204,69

(t.a.-15.286,99)

-206.000

 

-18.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 18.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att kostnaderna för bl.a. företagshälsovården blir högre än beräknat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-18.000

 

Tilläggsbehov

 

-18.000

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.61.

Bidrag för reservkraftsanläggning (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-6.150.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 6.150.000 euro för bidrag åt Kraftnät Åland Ab för byggande av reservkraftsanläggning. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 39.15.91. Se även allmänna motiveringen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

-6.150.000

 

Anslagsbehov

 

-6.150.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.01.05.

Inkomster för kartläggning av utbildningsbehovet

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

43.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 43.000 euro under momentet vilket motsvaras av bidrag inom ramen för Mål 3-programmet vilka påföres momenten 46.20.40 och 46.20.45. Se även moment 46.01.05.

 

 

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

43.000

 

Totalt

 

43.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.01.05.

Utgifter för kartläggning av utbildningsbehovet (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-43.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen har beviljat landskapsregeringen ett bidrag om totalt 189.052 euro för genomförandet av ett projekt, inom ramen för  Mål 3-program-met 2000-2006, för kartläggning av utbildningsbehovet i landskapet Åland. Projektet pågår under slutet av år 2004 och år 2005.

 

Projektet syftar till att kartlägga utbildningsnivån på Åland och utveckla ett system för kontinuerlig kartläggning av behovet av formell/funktionell kompetenshöjning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett delanslag om 43.000 euro under momentet för täckande av projektets beräknade kostnader under år 2004. Resterande anslag för projektet beaktas i grundbudgeten för år 2005. Motsvarande inkomst har beaktats under moment 36.01.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-14.200

 

 

- övriga löner och arvoden

-300

-14.500

4100

Materil och förnödenheter

 

-10.000

4200

Hyror

 

-2.000

4300

Inköp av tjänster

 

-15.000

4800

Övriga utgifter

 

-1.500

 

Anslagsbehov

 

-43.000

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-507.814,07

-736.000

 

-258.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 258.000 euro under momentet.

 

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.45.

 

De återbokade bidragen har beaktats under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-108.000

8205

Övrigt näringsliv

-150.000

 

Tilläggsbehov

 

-258.000

 

 

46.20.45.

EU:s finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-447.389,63

-527.000

 

-192.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 192.000 euro under momentet.

 

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.40.

 

De återbokade bidragen har beaktats under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

-81.000

8205

Övrigt näringsliv

-111.000

 

Tilläggsbehov

 

-192.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-157.420,00

-665.000

 

-670.000

 

 

 

 

 

 

För att möjliggöra för Ålands Industrihus Ab att inköpa den så kallade Plasto-fastigheten föreslås ett tillägg om 670.000 euro under momentet för tecknande av aktier i en nyemission motsvarande 40 procent av det överenskomna inköpspriset för fastigheten. Åtgärden ingår i ett arrangemang avsett att trygga fabrikens fortsatta drift på Åland. Vid bedömningen av arrangemanget har landskapsregeringen vägt in betydelsen av industriarbetsplatser och exportintäkter.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1130

Värdepapper

-670.000

 

Tilläggsbehov

 

-670.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.40.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-661.011,78

-740.000

 

-180.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 180.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Arbetslöshetsgraden har under år 2004 varit i snitt 0,5 procentenheter högre än år 2003 vilket motsvarar ca 50 personer. Motsvarande kostnadsökning utgör därmed ca 180.000 euro.

 

Våra närområden har sedan ett par års tid haft en problematisk sysselsättningssituation som har kulminerat under år 2004. En liten konjunkturuppgång kan skönjas med den har inte varit tillräckligt stark för att påverka sysselsättningssituationen positivt. Den eftersläpning ur arbetslöshetssynvinkel som ofta drabbar Åland har skett under år 2004.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-180.000

 

Tilläggsbehov

 

-180.000

 

47.40.53.

Utbildningsstöd (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-38.889,78

-80.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro för utbildningsstöd samt ersättning för resor, uppehälle och logi i samband med de utbildningar som anordnas i enlighet med LL om sysselsätttningsfrämjande utbildning (39/1988).

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

-30.000

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.94.

Dividendinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

156.630,25

25.000

 

50.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 50.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

50.000

 

Tillägg

 

50.000

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

160.521.257,77

161.000.000

 

-873.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2003 till 159.027.918 euro, vilket är 872.081 euro lägre än vad som erhölls i förskott under år 2003. Så som förskott erhölls sammanlagt 159.900.000 euro varför en minskning om 873.000 euro föreslås under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

-873.000

 

Minskning

 

-873.000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

2.270.033,98

2.500.000

 

121.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2003 uppbars 2.621.307,62 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 121.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

121.000

 

Tillägg

 

121.000

 

39.15.

EXTRA ANSLAG

 

 

 

Kapitlet nytt.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.15.91.

Extra anslag för reservkraftsanläggning

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

6.150.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 6.150.000 euro. Se även allmänna motiveringen och moment 44.10.61.

 

 

Specifikation:

 

 

8109

Övriga inkomster av kapitalöverföringar

 

6.150.000

 

Totalt

 

6.150.000

 

 

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

0,00

15.149.000

Tb -5.733.000

 

1.870.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet höjd med 1.870.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

1.870.000

 

Tillägg

 

1.870.000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

1.068.342,15

300.000

 

200.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

200.000

 

Tillägg

 

200.000)