Framställning 17/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 17/2004-2005

 

Datum

 

 

2005-06-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av totalbeloppet av de allmänna landskapsgarantierna till näringslivet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en höjning av det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier som beviljats enligt landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar. Beloppet höjs från 8 410 000 euro till 13 000 000 euro.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Nuläge. 3

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag. 3

3. Förslagets administrativa och ekonomiska konsekvenser 4

4. Konsekvenser för jämställdhet och miljö. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Nuläge

 

Landskapet främjar det åländska näringslivet på olika sätt. En av de metoder som används är att bevilja garantier (landskapsgaranti) för de lån som näringslivet upptar. När sådana garantier beviljas är de ofta en del i en större finansieringshelhet.

     De landskapsgarantier som beviljas näringslivet beviljas i de flesta fall enligt landskapslagen (1966:14) om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar. Lagen tillämpas då den som anhåller om garantier verkar inom eller i tillräckligt nära anslutning till de branscher som räknas upp i lagen (1 §). Dessa är medelstor industri och småindustri, turism, pälsdjursuppfödning, fiske och fiskodling, plantskola, handelsträdgård samt produktion av inhemsk energi.

     Avsikten är att landskapgarantierna enligt lagen skall komma i fråga när låntagaren inte kan tillhandahålla banker eller andra kreditinrättningar godtagbar säkerhet för de krediter som upptas. På samma grunder som gäller för beviljande av garantier kan landskapsregeringen alternativt bevilja lån mot sämre säkerhet än vad som annars är brukligt. Sådana lån beviljas dock inte för närvarande.

     När garantier beviljas uppbärs en särskild premie av den som beviljas garantin. Storleken på premien varierar mellan 0,25 och 1,5 % av garantikrediten beroende på vilka säkerheter som kan lämnas. Normalt uppbärs en engångsprovision om 0,75 % och en årlig premie om 0,75 %.

     Vid prövningen av landskapsgarantier är den allmänna principen den att landskapet kan bevilja garantier till hälften av risktagandet. Den övriga delen av risken förutsätts ägaren eller de övriga finansiärerna ta.

     Samtidigt utestående garantier och lån med svag säkerhet får enligt lagen (4 §) sammanlagt uppgå till högst 8 410 000 euro. Detta tak höjdes senast år 1996, då det höjdes från 30 000 000 till 50 000 000 mark. I samband med övergången till euro år 2002 avrundades sedan beloppet till det nuvarande beloppet.

     De krediter som garantier beviljats för hade vid årsskiftet ett utestående saldo på 5 292 786,04 euro och eftersom landskapsregeringen för tillfället har ansökningar på nya garantier om ca. 2 600 000 euro, kommer den nuvarande garantilimiten snart att vara helt utnyttjad.

 

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen har under de senaste åren gått från bidragsbaserade stöd till att i större utsträckning stöda näringslivet med hjälp av räntestöd och garantier. Landskapsregeringen har även angivit, som ett av målen för näringspolitiken, att man skall verka för att tillgången på kapital till nyföretagande och utvecklingsbara projekt förbättras. Landskapsregeringen har sålunda aktivt i samråd med företag och banker medverkat till finansiering av utvecklingsbara projekt bl.a. genom att bevilja nya landskapsgarantier.

     Under de senaste tio åren har bankernas säkerhetskrav på företagen skärpts. Numera krävs det att bankerna har fullgod säkerhet för sin utlåning.

     Nya företag eller företag i en kraftig utvecklingsfas kan inte alltid själv erbjuda fullgod säkerhet för de krediter som företaget behöver för sin utveckling. Landskapsgarantier är därför i många fall ett nödvändigt instrument för att företagen skall kunna utvecklas.

     Landskapsregeringen bör vid varje tidpunkt ha tillräckliga befogenheter att bevilja landskapsgarantier för att det skall vara möjligt att säkra tillgången på kapital till nyföretagande och utvecklingen av befintliga företags verksamhet. Eftersom summan av det belopp som motsvarar utestående garantier och ansökta garantier ligger nära takbeloppet i 4 §, förutsätts det att takbeloppet höjs om tillgången på kapital skall tryggas också i framtiden. Med anledning härav föreslår landskapsregeringen att takbeloppet höjs från 8 410 000 till 13 000 000. Samtidigt föreslås i paragrafen även en ändring av närmast terminologisk natur.

     Landskapsregeringen har för avsikt att sätta i kraft lagen utan dröjsmål från det att den föreligger klar för utfärdande.

 

3. Förslagets administrativa och ekonomiska konsekvenser

 

Förslaget medför inte några administrativa förändringar.

     Landskapets utgifter för garantiåtaganden varierar med risksituationen i företagen. Landskapsregeringen kräver i allmänhet motsäkerheter i form av inteckningar i fastigheter eller företagsinteckningar, men dessa har sällan fullgott värde som säkerhet. Landskapsregeringen har dock rätt att bevilja garantier även utan krav på motsäkerhet (5 § 2 mom.).

     Under de senaste åren (2000-2004) har landskapets kreditförluster uppgått till i medeltal ca 216 000 euro per år, eller ca 4 procent av garantiåtagandena. Stora årsvariationer har förekommit, från 15 000 euro till nästan 570 000 euro per år, variationerna beror på några större konkurser.

     Landskapsregeringen har gjort en bedömning av den risk som f.n. föreligger för att det garantiansvar som landskapet iklätt sig skall utkrävas och medföra kostnader. Bedömningen visar att den föreslagna höjningen av totalbeloppet av samtidigt gällande garantier inte medför ett för stort risktagande för landskapet.

     Ett utökat garantiansvar med 4 590 000 euro kan antas öka den genomsnittliga borgenskostnaden med upp till 183 600 euro per år i medeltal. Kostnadsnivån är beroende av hur kreditriskerna bedöms.

     Garantiansvaret ersätts delvis med den garantipremie som landskapsregeringen uppbär. I garantiprovisioner har i medeltal influtit ca 30 000 euro per år.

 

4. Konsekvenser för jämställdhet och miljö

 

Landskapsregeringen bedömer att förslaget inte har några direkta konsekvenser för jämställdheten eller miljön.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § landskapslagen (1966:14) om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar, sådan den lyder i landskapslagen 2002/23, samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former och ordet ”landstinget” i olika böjningsformer med ordet ”lagtinget” i motsvarande former som följer:

 

4 §

     Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 13 000 000 euro, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av kredit i annan valuta än euro beräknas enligt Europeiska centralbankens säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 23 juni 2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Jörgen Strand

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 17/2004-2005