Framställning 18/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 18/2004-2005

 

Datum

 

 

2005-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2005

 

 

Allmän motivering

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2005.

 

Landskapsregeringen konstaterar att farhågorna om de åtgärder som staten förmåtts att vidta för att förbättra passagerarsjöfartens verksamhetsförutsättningar skulle visa sig otillräckliga håller på att besannas. De åländska färj- och kryssningsrederierna brottas med lönsamhetsproblem till följd av konkurrens från rederier med andra förutsättningar beträffande främst bemanningskostnaderna. Landskapsregeringen fortsätter sina ansträngningar att försöka förmå regeringen och arbetsmarknadens parter att hitta sådana lösningar som ger långsiktiga konkurrensförutsättningar även under inhemsk flagg. Landskapsregeringen avser sålunda att återkomma till frågan men konstaterar i detta sammanhang att sjöfartens situation och det allvarliga läge detta för med sig även för hela det åländska samhället är bakgrunden till landskapsregeringens ansträngningar för att utveckla det landbaserade näringslivet.

 

Enligt landskapsregeringens uppfattning är det grundläggande problemet i en nyutveckling av landbaserad verksamhet inte i första hand kapitalbrist utan mer att hitta grundläggande affärsidéer, frammana intresse för att vidareutreda potentiella affärsidéer som ligger utanför det egna företagets egentliga verksamhetsområde samt givetvis att ge företagare med en potentiell affärsidé men utan kapital möjlighet att visa på idéns bärighet för tänkbara investorer. Landskapsregeringen föreslog under moment 47.03.45 i första tillägget till budgeten för detta år mot den här bakgrunden och för att försöka återkanalisera det kapital som frigjordes då aktierna i Chips Abp avyttrades till ny näringslivsutveckling bl.a. ett anslag om 200.000 euro att användas för utredningar av affärsidéer och projekt som bedöms ha potential men som inte bedöms bli förda vidare utan särskild insats. Lagtinget omfattade initiativet och beviljade anslaget men ansåg att de slutliga formerna för stödet var oklara och borde preciseras samt efterlyste en redogörelse för dessa. Landskapsregeringen ser fortsättningsvis det beskrivna stödet som ett sätt att uppfylla den angelägna uppgiften att främja uppkomsten av lönsam affärsutveckling baserad på privata initiativ. Landskapsregeringen har sålunda med beaktande av lagtingets synpunkter och för att befrämja öppenheten gått in för att landskapsregeringen själv utger stödet enligt de genom landskapsregeringsbeslut av den 23.8.2005 fastställda principerna. Stödet riktar sig till företag på hela Åland förutom de företag som omfattas av kommissionens förordning 69/2001 - främst företag vars huvudsakliga område är jordbruk och förädling av jordbruksprodukter, fiske, fiskodling samt transport. Stödet ges i form av bidrag som kan täcka samtliga skäliga kostnader, dock högst 70.000 euro. Ett företag och företag inom samma koncern kan under en treårsperiod erhålla högst 100.000 euro eftersom stödet utges enligt de s.k. de minimis-reglerna. Landskapsregeringen avser att göra en samlad bedömning av de inkomna ansökningarna på basis av affärsidéns potential beaktande bidrag till utveckling och förnyelse, marknads- och affärsekonomiska förutsättningar, sysselsättningseffekter, regional spridning, spridningseffekter till samhället och exportmöjligheter. Landskapsregeringen överväger därtill en komplettering av villkoren för de stöd som beviljas enligt stödordningen så att när ett affärsprojekt som baserar sig på en idéutredning för vilken erhållits stöd förverkligas så skall det redan beviljade stödet beaktas vid en eventuell ansökan om t.ex. näringsstöd.

 

Ett led i strävandena att förbättra förutsättningarna för det landbaserade näringslivet är de planerade satsningarna på golf. I föreliggande tilläggsbudgetförslag ingår förslag om markarrangemang i syfte att möjliggöra anläggande av en golfbana i Godby/Ämnäs. Landskapsregeringen samarbetar med Ålands Golfklubb r.f. för att åstadkomma en fullgod bana. Det har dock visat sig att statsstödsreglerna medför komplicerade överväganden för att inte otillåtet statsstöd skall kunna befaras uppstå. Motsvarande frågeställningar berör även de planerade banorna i skärgården.

 

Landskapsregeringen har uppnått en förhandlingslösning med ägaren till den fastighet i Saltvik som på grund av fornfynden på tomten inte kunnat utnyttja tomten på önskat sätt. Lösningen innebär att landskapet, under förutsättning att lagtinget omfattar arrangemanget, i utbyte mot den aktuella fastigheten Österlen RNr 5:9 i Långbergsöda by överlåter det outbrutna s.k. Gloskiftet av Långbergen RNr 8:0 i samma by. Förutom skiftet som omfattar ca 30 hektar mestadels impediment betalar landskapet enligt överenskommelsen en mellanskillnad om 90.000 euro.

 

Avräkningen för år 2004 uppgår till drygt 173.220.000 euro mot 166.148.000 euro som erhölls i förskott under år 2004. Mellanskillnaden upptas som inkomst i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        högre inkomst av danaarv jämte tilläggsanslag för överföring av danaarv till kommun

-        tilläggsanslag för skrotning av motorfordon

-        inkomst från försäljning av m/s Utö

-        tilläggsanslag för dockning av m/s Michael Sars

-        tilläggsanslag för arbetslöshetsersättningar samt

-        högre inkomst av återbäring av lotteriskatt.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 7.498.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2005 budgeterats 263.641.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2005.

 

 

Mariehamn den 14.9.2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

10 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH

 

 

UTGIFTER

10 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

10 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

175 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

175 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

175 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

180 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

180 000

36.40.70.

Försäljning av fartyg

180 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

0

36.44.20.

Verksamhetens inkomster

0

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-361 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS

 

 

UTVECKLING

-379 000

37.17.45.

EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling

-379 000

 

 

 

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENODMAR

18 000

37.52.20.

Verksamhetens inkomster

18 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

7 494 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

7 381 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

7 072 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

309 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

113 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

113 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

7 498 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-140 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH

 

 

UTGIFTER

-140 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-10 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

-40 000

42.05.88.

Byte av fastighet

-90 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-175 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-175 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-175 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-55 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-15 000

45.56.67.

Understöd för skrotning av motorfordon (F)

-15 000

 

 

 

45.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

-40 000

45.58.74.

Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

-40 000

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-194 000

 

 

 

46.03.

STUDIESERVICE

-20 000

46.03.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

20 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-40 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-46 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-46 000

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-18 000

46.34.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-18 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-45 000

46.40.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

30 000

46.40.21.

Driftsutgifter för m.s. Michael Sars (VR)

-30 000

46.40.70.

Anskaffning av ersättande skolfartyg (R)

-45 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-65 000

46.55.74.

Grundreparationer (R)

-65 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-374 000

 

 

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

-230 000

47.40.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-230 000

 

 

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

-67 000

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

-67 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

0

47.46.74.

Om- och tillbyggnad för Ålands försöksstation (R)

0

 

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

-77 000

47.52.77.

Utvecklande av Grelsby kungsgård (R)

-77 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-30 000

 

 

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

-30 000

48.50.77.

Utbyggnad av Möckelö hamn (R)

-30 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-6 530 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-6 530 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-6 530 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-7 498 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

139.182,88

154.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 42.05.04.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

10.000

 

Tillägg

 

10.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-139.182,88

-154.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 10.000 euro för täckande av ökade lönekostnader. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 32.05.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-5.554,03

-25.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet för täckande av kostnaderna för bl.a. ett förlikningsavtal.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

-40.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.05.88.

Byte av fastighet

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

-90.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen har fört förhandlingar för reglering av ägoförhållanden i förbindelse med fornminnesvården angående fastighetsbyte och utgående från överenskommelsen föreslås

-      att landskapsregeringen befullmäktigas att förvärva äganderätten för fastigheten Österlen RNr 5:9 i Långbergsöda by i Saltviks kommun om ca 0,5 ha. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus

-      att landskapsregeringen befullmäktigas att för den fastighet som förvärvas överlåta det outbrutna s.k. Gloskiftet av fastigheten Långbergen RNr 8:0 i    Långbergsöda by i Saltviks kommun om ca 30 ha samt

-      att landskapsregeringen därtill erlägger en mellanskillnad om 90.000 euro.

 

Landskapsregeringen föreslår att den ovan avsedda överenskommelsen fullföljes och att ett anslag om 90.000 euro upptas under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1120

Jord- och vattenområden

 

-90.000

 

Anslagsbehov

 

-90.000

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.10.31.

Inkomst av danaarv

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

0,00

30.000

 

175.000

 

 

 

 

 

 

Landskapet har i enlighet med 63 § självstyrelselagen erhållit ett danaarv varvid boets behållning uppgår till 174.237,17 euro. Anslag för överlåtelse av danaarvet till Brändö kommun föreslås under moment 44.10.31.

 

 

Specifikation:

 

 

6000

Extra ordinära inkomster

 

175.000

 

Tillägg

 

175.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.31.

Överföring av danaarv

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

0,00

-30.000

 

-175.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 34.10.31 föreslås ett anslag om 175.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

-175.000

 

Tilläggsbehov

 

-175.000

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.56.67.

Understöd för skrotning av motorfordon (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-20.000

 

-15.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 15.000 euro för täckande av kostnader för skrotning av fordon under år 2005.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8209

Övriga inkomstöverföringar

 

-15.000

 

Tilläggsbehov

 

-15.000

 

45.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.58.74.

Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-800.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 40.000 euro vilket avser täcka kostnader för inköp av fasta inventarier till miljölaboratoriets lokaler i de nya gemensamma laboratorieutrymmena i f.d. plantskolans lokaler i Jomala kommun.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-40.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.03.

STUDIESERVICE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-15.499,87

-46.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 20.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

20.000

 

Minskning

 

20.000

 

 

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-45.109,77

-70.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att tillägg om 40.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL om studiestöd (94/1995).

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

 

-40.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-425.835,25

-128.000

 

-46.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 46.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats som inkomst under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

 

-46.000

 

Tilläggsbehov

 

-46.000

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.34.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-651.154,78

-682.000

 

-18.000

 

(t.a. -28.572,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 18.000 euro under momentet för ökade hyreskostnader för dansskolan från 1.1.2005.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4200

Hyror

 

-18.000

 

Tilläggsbehov

 

-18.000

 

 

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.40.70.

Försäljning av fartyg

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

180.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 180.000 euro under momentet som inkomst av försäljningen av m.s. Utö.

 

 

Specifikation:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

180.000

 

Totalt

 

180.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.40.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-1.914.801,44

-2.300.000

 

30.000

 

(t.a. -294.299,00)

(t.a. -134.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 30.000 euro. Se moment 46.40.21.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

30.000

 

Minskning

 

30.000

 

46.40.21.

Driftsutgifter för m.s. Michael Sars (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-36.515,03

-90.000

 

-30.000

 

(t.a. -61.033,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Under momentet föreslås ett tillägg om 30.000 euro. Tillägget föranleds av högre driftskostnader för ersättande skolfartyget m/s Michael Sars än för tidigare m/s Utö samt att antalet kördagar utökas. Se även moment 46.40.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-6.000

4100

Material och förnödenheter

 

-15.000

4300

Inköp av tjänster

 

-6.000

1125

Maskiner och inventarier

 

-3.000

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

46.40.70.

Anskaffning av ersättande skolfartyg (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-1.000.000

 

-45.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 45.000 euro. Tillägget föranleds av högre kostnader för reparationer och ombyggnader i samband med dockning av skolfartyget m/s Michael Sars än beräknat. Se även moment 36.40.70.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-45.000

 

Tilläggsbehov

 

-45.000

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.44.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

337.076,89

335.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet kan även gottskrivas med inkomst av inlösen av tillandningar, totalt ca 340 euro.

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.74.

Grundreparationer (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

-65.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

I budgeten för år 2002 upptogs anslag om 210.000 euro för grundförbättring av sjöfartsläroverkets rörsystem.

 

Detta arbete påbörjades sommaren 2005 och kostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 275.000 euro. De ökade kostnaderna hänför sig bl.a. till asbetssanering av källaren.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 65.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-65.000

 

Anslagsbehov

 

-65.000

 

 

 

 

 

 

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.17.45.

EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

2.809.725,16

3.176.000

 

-379.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av anslaget under momentet med 379.000 euro på grund av att landskapsregeringen har som avsikt att under år 2005 använda det förskott som år 2001 har betalts från Europeiska utvecklings- och garantifonden till landskapsregeringen.

 

 

Specifikation:

 

 

8000

Europeiska Unionen

 

-379.000

 

Minskning

 

-379.000

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.40.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-959.990,03

-900.000

 

-230.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 230.000 euro för arbetslöshetsersättningar.

 

Arbetslöshetsgraden har under år 2005 varit i snitt 0,1 - 0,2 procentenheter högre än år 2004 vilket i antalet personer innebär ca 30 st. Kostnadsökningen sett mot år 2004 beror, förutom den försämrade sysselsättningssituationen, på en justering av storleken på ersättningarna som gjordes i januari 2005.

 

 

Specifikation:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstkydd

 

-230.000

 

Tilläggsbehov

 

-230.000

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

-117.189,00

0

 

-67.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 67.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats som inkomst under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8203

Arbetsmarknad

 

-67.000

 

Tilläggsbehov

 

-67.000

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.46.74.

Om- och tillbyggnad för Ålands försöksstation (R)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

I budgeten för år 2003 upptogs ett anslag om 100.000 euro för färdigställande av projekteringen och påbörjande av byggnadsarbetena för till- och ombyggnad av laboratoriet samt anslutning till naturbruksskolans värmecentral. Då anslutningen till värmecentralen samt viss projektering gjorts återstår ca 54.000 euro.

 

Landskapsregeringen föreslår att ca 45.000 euro av återstående medel får användas för försöksstationens andel av det nya centrallaboratoriets inventarieanskaffningar.

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.52.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

71.062,43

30.000

 

18.000

 

 

 

 

 

 

I samband med de föreslagna markbytena samt inköpen för anläggande av en golfbana i Godby/Ämnäs erhåller landskapet vissa intäkter, se även moment 47.52.77.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

18.000

 

Tillägg

 

18.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.52.77.

Utvecklande av Grelsby kungsgård (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

0,00

0

 

-77.000

 

 

 

 

 

 

I landskapsregeringens budgetförslag för år 2005 angavs att den arbetsgrupp som tillsatts i enlighet med det ingångna intentionsavtalet mellan landskapsregeringen, Försäkringsaktiebolaget Pensions Alandia samt Ålands Golfklubb r.f. avgett slutrapport varvid framkommit att en golfbana inte kan anses möjlig vid Grelsby kungsgård men att lämpliga markområden kan finnas i ett område vid Godby/Ämnäs. På basen av detta samt de övriga parternas intresse att planera en golfbana i Godby/Ämnäs beslöt landskapsregeringen ingå ett tilläggsavtal så att arbetsgruppens mandat utvidgades till att även omfatta landskapets marker i ”Strömsängarna” underlydande fastighet Pehrsberg Rn:r 1:2 i Godby by samt marker i privat ägo i omedelbar anslutning till dessa marker i såväl Godby by som Ämnäs by. Arbetsgruppen har tillsammans med landskapsregeringen under våren 2005 fört förhandlingar med berörda markägare samt uppnått överenskommelser genom ingående av föravtal gällande fastighetsbyte och fastighetsköp med totalt sex stycken privata markägare. Förhandlingar gällande ett fastighetsbyte förs ännu med en mindre markägare. 

 

Landskapet avser genom de ingångna föravtalen att förvärva ett område om totalt ca 106 ha i Godby by samt Ämnäs by. Föravtalen innefattar såväl fastighetsbyte som inköp av mark. Som bytesmark kommer landskapets marker vid fastigheten Grelsby kungsgård Rn:r 1:27 i Grelsby by samt marker från fastigheten Pehrsberg Rn:r 1:2 i Godby by att lämnas samt eventuellt ett mindre område från annan fastighet.

 

Från fastigheten Grelsby kungsgård berörs tre markområden; ett outbrutet åkerområde om ca 7 ha vilket byts mot ca 6,5 ha mark från fastigheten Strömsängarna Rn:r 3:67 samt Rn:r 2:34 Godby by, ett outbrutet markområde jämte på området förefintliga byggnader (ladugård och stall) om ca 97 ha bestående av ca 35 ha åkermark, 22 ha betesmark, ca 8 ha sumpmark samt ca 32 ha impediment vilket byts mot fastigheten Söderskog Rn:r 22:0 i Godby by om ca 88 ha samt ett outbrutet område om ca 3,5 ha vilket byts mot ett outbrutet område om ca 3,9 ha från fastigheten Gräftlandet Rn:r 7:0 i Ämnäs by. Från fastigheten Pehrsberg berörs ett åkerskifte om ca 6,3 ha vilket byts mot ett outbrutet åkerskifte om ca 3,4 ha från fastigheten Nästgård Rn:r 4:82 i Godby by. Därutöver ingår i föravtalet ett villkor om ett skilt köpeavtal gällande de såkallade lindorna om ca 2,4 ha till det berörda åkerskiftet i Pehrsberg till ett belopp om 3.000 euro.

 

Därutöver avser landskapet att inköpa ett område om ca 2,5 ha från fastigheten Söderby Rn:r 5:27 i Ämnäs by till ett pris om 10.000 euro/ha samt ett område om ca 1 ha från fastigheten Lassebo Rn:r 1:67 i Ämnäs by till ett pris om 15.000 euro.

 

Förhandlingar pågår gällande byte av ett område om ca 0,3 ha från fastigheten Åsebo Rn:r 3:66 i Godby by mot en annan tomt.

 

I enlighet med ingångna föravtal svarar landskapet för lantmäterikostnaderna för utbrytning av berörda fastigheter. En exakt beräkning av dessa kostnader är svår att göra i detta skede men beräknas till 17.000 euro exklusive arbetet. Därutöver ingår i ett föravtal en betalning om 20.000 euro från landskapets sida.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att de föreslagna markbytena kan genomföras enligt föravtalen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-17.000

1120

Jord- och vattenområden

-60.000

 

Tilläggsbehov

 

-77.000

 

 

 

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

48.50.77.

Utbyggnad av Möckelö hamn (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

 

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Då det visat sig att de åtgärder som miljötillståndet för muddringsarbetet vid Möckelö hamn förutsätter varit mer kostnadskrävande än vad som antogs vid avlämnandet av förslaget om tillägg till budgeten för år 2003 erfordras ett ytterligare anslag om 30.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

-30.000

 

Anslagsbehov

 

-30.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

165.275.918,62

168.000.000

 

7.072.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2004 till 173.220.318,94 euro, vilket är 7.072.318,94 euro högre än vad som erhölls i förskott under år 2004. Så som förskott erhölls sammanlagt 166.148.000 euro varför en ökning om 7.072.000 euro föreslås under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

7.072.000

 

Tillägg

 

7.072.000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

2.621.307,62

2.700.000

 

309.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2004 uppbars 3.009.680,80 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 309.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

309.000

 

Tillägg

 

309.000

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

500.000

 

113.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 113.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogram 3 slutförts och återstående medel återbokats som inkomst under momentet. Se moment 46.20.45 och 47.41.55.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

113.000

 

Tillägg

 

113.000)

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2004

Budget 2005

 

Förslag

 

 

-974.000

 

-6.530.000

 

 

tb -2.110.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslaget under momentet höjt med 6.530.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

-6.530.000

 

Tilläggsbehov

 

-6.530.000)