Framställning 18/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2002-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

Landskapsstyrelsens framställning nr 18/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

Föredragen för Republikens President den

Utfärdad i Mariehamn den

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 25 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 26 § 1 mom. och 28 § 2 mom. landskapslagen den 8 juni 2001 om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) samt

     fogas till 3 § nya 4 och 5 mom. varvid nuvarande 4 mom. blir 6 mom. nuvarande 5 mom. blir 7 mom. och nuvarande 6 mom. blir 8 mom. som följer[1]:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Definitioner

    

 

 

 

 

Nya moment

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med verksamhetsutövare avses en juridisk eller fysisk person som bedriver en verksamhet samt den som har den faktiska beslutanderätten i fråga om verksamheten.

     Med bästa tillgängliga teknik avses den bästa tekniska lösning som enligt gängse branschkriterier kan tillämpas i ifrågavarande bransch och som gör det möjligt att hindra eller så effektivt som möjligt minska föroreningen av miljön som helhet.

     I landskapsförordning bestäms närmare vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen och definitionen av bästa tillgängliga teknik.

 

 

 

3 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med utsläpp avses direkt eller indirekt förorening från punktkällor eller diffusa källor inom en anläggning av ämnen, vibrationer, värme eller buller i luft, vatten och mark.

     Med utsläppsgränsvärde avses den mängd utryckt med särskilda parametrar eller den koncentration av eller nivå på ett utsläpp som inte får överskridas under en given tidsperiod eller flera givna tidsperioder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

25 §

Tillståndsvillkor för förebyggande av förorening

     I ett miljötillstånd skall ingå tillräckliga villkor om

     1) utsläpp, förebyggande och begränsning av utsläpp samt utsläppsplatsens läge,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

     Tillståndsvillkor ges med beaktande av verksamhetens art, verksamhetens sammantagna miljöpåverkan, egenskaperna hos det område där verksamhetens miljökonsekvenser framträder, betydelsen av de förebyggande åtgärderna för miljön som helhet och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra de förebyggande åtgärderna. Tillståndsvillkor om förebyggande och begränsning av utsläpp skall vara baserade på bästa tillgängliga teknik.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

26 §

Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll

     Nödvändiga villkor om driftskontroll, kontroll av verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, verksamhetens miljökonsekvenser och kontroll av miljöns tillstånd efter att verksamheten upphört samt om den säkerhet som krävs av verksamhetsutövaren enligt 23 § 3 mom. skall ingå i tillståndsbeslutet. I tillståndet kan verksamhetsutövaren åläggas att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28 §

Tillståndets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ett tillstånd som  beviljats tillsvidare skall bestämmas inom vilken tid en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren skall göras och vilka utredningar som då skall läggas fram, om detta inte är uppenbart onödigt. Av särskilda skäl kan också ett tillstånd som beviljats för en viss tid innehålla bestämmelser om revidering av villkoren.

 

 

 

 

25 §

Tillståndsvillkor för förebyggande av förorening

     I ett miljötillstånd skall ingå tillräckliga villkor om

     1) utsläpp, förebyggande och begränsning av utsläpp samt utsläppsplatsens läge, varvid utsläppsgränsvärden skall anges för sådana förorenande ämnen som kan antas finnas i betydande mängder, med angivande av lämpliga utsläppskontrollkrav avseende mätmetod, mätfrekvens, och utvär­deringsmetod,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillståndsvillkor ges med beaktande av verksamhetens art, verksamhetens sammantagna miljöpåverkan, egenskaperna hos det område där verksamhetens miljökonsekvenser framträder, betydelsen av de förebyggande åtgärderna för miljön som helhet och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra de förebyggande åtgärderna. Tillståndsvillkor om förebyggande och begränsning av utsläpp skall vara baserade på bästa tillgängliga teknik, dock inte så att i villkoren anges att en viss teknik eller teknologi skall användas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

26 §

Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll

     Nödvändiga villkor om driftskontroll, kontroll av verksamhetens utsläpp, avfall och avfallshantering, verksamhetens miljökonsekvenser och kontroll av miljöns tillstånd efter att verksamheten upphört samt om den säkerhet som krävs av verksamhetsutövaren enligt 23 § 3 mom. skall ingå i tillståndsbeslutet. I tillståndet skall verksamhetsutövaren åläggas att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen samt kontrollen av att villkoren i tillståndet iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28 §

Tillståndets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     I ett tillstånd som beviljats tillsvidare skall bestämmas inom vilken tid en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren skall göras och vilka utredningar som då skall läggas fram (utesl.). Av särskilda skäl kan också ett tillstånd som beviljats för en viss tid innehålla bestämmelser om revidering av villkoren. Miljöprövningsnämnden kan besluta att en sådan granskning inte skall göras om det bedöms vara uppenbart onödig samt om till­ståndsvillkoren gäller för en verksamhet vilken inte är tillståndspliktig i enlighet med de Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

__________________

 

 

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

 

 

 

 [1] Rådets direktiv 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 26.