Framställning 19/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 19/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder som innebär att kommunfullmäktige får möjlighet att bestämma om en nämnd skall sköta de uppgifter som kommunen tilldelats enligt lag eller om kommunstyrelsen skall ansvara för skötseln av uppgifterna. En nämnd, vars namn kan väljas fritt, kan samtidigt verka i flera kommuner om kommunerna anser att det är ändamålsenligt.

     Genom förslaget slopas det nuvarande kravet på att det i en kommun skall finnas särskilda nämnder såsom social-, skol-, biblioteks-, kultur-, ungdoms- eller idrottsnämnder som ansvarar för skötseln av ovannämnda uppgifter. Byggnadsnämnderna skall dock finnas kvar.

 

__________________


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Organisationen av det kommunala beslutsfattandet 3

1.1. De kommunala organen. 3

1.2. Nämndernas funktion. 3

1.3. Det medborgerliga inflytandet 3

1.4. God förvaltning. 4

2. Landskapsregeringens förslag. 5

2.1. Allmänt 5

2.2. Särskilt om byggnadsnämnder 5

3. Förslagets verkningar 5

3.1. Ekonomiska verkningar 5

3.2. Administrativa verkningar 5

3.3. Jämställdhetskonsekvenser och miljömässiga verkningar 6

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland. 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek  9

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av idrottslagen för landskapet Åland. 10

Parallelltexter 11

 


Motivering

 

1. Organisationen av det kommunala beslutsfattandet

 

1.1. De kommunala organen

 

I 5 § kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland föreskrivs att förvaltningen skall organiseras i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Kommunallagen är subsidiär i förhållande till olika speciallagar vilket innebär att bestämmelser i speciallagarna gäller framom bestämmelserna i kommunallagen.

     Enligt 6 § kommunallagen utövas kommunens beslutanderätt av fullmäktige. Vidare föreskrivs att beredning, förvaltning och verkställighet handhas av kommunstyrelsen, samt nämnder, kommittéer och direktioner. Enligt 51 § kommunallagen skall kommunfullmäktige tillsätta de nämnder som enligt lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen. Kommunallagen anger inte vilka de obligatoriska nämnderna i den kommunala förvaltningen är, utan det framgår av speciallagstiftningen.

 

1.2. Nämndernas funktion

 

Ser man till utvecklingen av den kommunala förvaltningen, har organisationen gått från en kommunsekreterare som i princip fungerat som kommunens enda tjänsteman till flertalet tjänstemän som alla handhar specialområden (kommunteknik, socialvård, skola och barnomsorg, personal, fritidsverksamhet etc.). De förtroendevalda handhade tidigare många praktiska uppgifter i samband med utövandet av förtroendeuppdraget. Idag verkställs de förtroendevaldas beslut av avlönade tjänstemän.

     Förutom de praktiska uppgifterna som ålades de förtroendevalda hade nämnderna en annan viktig funktion i beredningen av ärenden innan speciallagstiftning och detaljerade bestämmelser gjorde intåg på den kommunala scenen. Utan stöd i paragrafer behövdes besluten manglas genom flera organ för att få ett slutgiltigt ställningstagande. Idag fattas merparten av besluten utifrån gällande lagstiftning varför många kommunala beslut inte längre kräver en process av resonemang och diskussioner utan snarare kunskap om vilken paragraf som skall tillämpas i det särskilda ärendet. Många beslut kan idag på grund av den detaljerade lagstiftningen även föras ner på tjänstemannanivå.

 

1.3. Det medborgerliga inflytandet

 

Kommunalförvaltningen följer den representativa principen, kommunfullmäktige som utövar beslutanderätten väljs vart fjärde år av kommuninvånarna. Kommunallagen möjliggör även ett direkt inflytande för invånarna. Enligt 31 § kommunallagen skall fullmäktige ge kommunmedlemmarna och dem som nyttjar kommunens tjänster möjlighet att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunen skall främja möjligheten att delta och påverka genom att informera om kommunens angelägenheter, ordna diskussionsmöten och ge kommunmedlemmarna vägledning då de tar egna initiativ. Lagstiftningen sätter inte några gränser för hur kommuninvånarnas möjlighet att påverka ska tillgodoses.

     På vilket sätt och hur effektivt invånarna kan delta i och påverka den kommunala förvaltningen beror på den politiska kulturen, förvaltningsstrukturen, hur öppet verksamheten bedrivs, fullmäktiges initiativrikedom och framförallt hur aktiva invånarna själva är. Sist och slutligen är det inte lagstiftning som skapar möjligheterna utan viljan att ta i bruk systemen.

     När det gäller att ta ställning till hur aktivt man arbetar för att involvera kommuninvånarna, hur aktivt det tas initiativ i fullmäktige och hur aktiva medborgarna själva är bör man ha i åtanke att förutsättningarna att bedriva den kommunala förvaltningen i landskapets kommuner är olika. En avgörande faktor är naturligtvis invånarantalet. Mängden förtroendeuppdrag som skall tillsättas utgör exempelvis en utmaning för mindre kommuner. Geta kommun har 75 platser för förtroendevalda (ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelsen samt sju nämnder). Därutöver finns platser i andra organ där kommunen har rätt till representation, sammanlagt 47 platser (ledamöter och ersättare). Geta har cirka 330 röstberättigade kommuninvånare, vilket innebär att närmare 37 procent av väljarkåren har möjlighet att på ett eller annat sätt delta direkt i det politiska beslutsfattandet. Vissa saker vittnar dock om att även om chansen till medborgarinflytande finns är det få som tar den: fullmäktige har endast två ersättare då så få ställde upp i kommunalvalet 2003 och vid en genomgång av de 122 platser som tillsätts upprepas många namn flera gånger.

 

1.4. God förvaltning

 

I 21 § grundlagen fastställs den grundläggande rätten till god förvaltning genom

     1) rätten för den enskilde att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad,

     2) rätten för den enskilde att få sin sak behandlad av en myndighet som är behörig,

     3) offentlighet vid handläggningen av förvaltningsärenden,

     4) rätten för den enskilde att blir hörd i förvaltningsärenden,

     5) rätten för den enskilde att få motiverade beslut i förvaltningsärenden samt

     6) rätten för den enskilde att söka ändring i förvaltningsbeslut.

Oberoende av vilket kommunalt organ som handhar ett ärende skall grundlagens 21 § följas. Antalet organ i en kommunal förvaltning kan emellertid inte i sig utgöra en garant för att ovanstående rättigheter fullföljs.

     Oavsett organisationsmodell är en myndighet också bunden av de vedertagna rättsprinciperna, såsom jämlikhets-, ändamålsbundenhets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen. Samma argument som ovan kan anföras här, antalet organ kan i sig inte borga för att rättsprinciperna uppfylls. Att principerna om god förvaltning och rättsprinciperna uppfylls i praktiken handlar om mer än lagparagrafer. Hit kan hänföras vikten av arbetsmetoderna inom förvaltningen, myndigheternas förvaltningskultur och -praxis. Kvaliteten på dessa bestämmer i mångt och mycket förvaltningens faktiska innehåll, och är svåra att normera. Genom utbildning, organisatoriska arrangemang, serviceförbindelser och i viss mån anvisningar är det dock möjligt att påverka.

     Att frångå nämndstrukturen påverkar inte förvaltningens arbetsmetoder och praxis i negativ riktning per automatik. För många kommuner skulle det troligtvis underlätta arbetet med den interna organisationen och arbetskulturen med ett färre antal organ. Kommunerna skulle ha möjlighet att anpassa systemen till den kompetens och de förutsättningar den enskilda förvaltningen har och bättre kunna kontrollera följandet av rättsprinciper och principer för god förvaltning. God förvaltning innebär också att människorna skall ha tillgång till sådana förfaranden som gör det möjligt för dem att inte bara generellt delta i samhällelig verksamhet utan också påverka de myndighetsbeslut som gäller dem själva och den egna livsmiljön.

     Genom nämndsstrukturen ökar naturligtvis chanserna för den enskilda medborgaren att direkt delta i beslutsfattandet inom ett enskilt område. Ser man på situationen för dem som inte på något sätt deltar i det direkta beslutsfattandet avgör antalet organ också antalet potentiella kontaktytor till forum för beslutsfattande. Behovet av antalet kontaktytor inom kommunala organ skiljer sig dock mellan små och större kommuner. I mindre kommuner är bekantskapsrelationerna utanför den politiska arenan kanske tillräckliga för att man skall kunna vara med och påverka diskussionerna, medan det i större sammanhang finns behov av ett större antal representanter.

     Nämndstrukturen är i sig inte någon garanti för att allmänhetens åsikter tas i beaktande. Det finns fog för påståendet att det finns en nämndkultur som inte ger allmänheten tillträde till nämndernas diskussioner och beslutsfattande. Nämndernas möten är t.ex. inte offentliga.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1. Allmänt

 

För närvarande finns ett nämndsystem men den allmänna uppfattningen synes vara att man som enskild medborgare inte har tillräckligt mycket att säga till om ute i kommunerna. I vissa fall anser sig t.o.m. de invalda representanterna, politikerna, att de inte kan påverka beslutsfattandet i tillräckligt hög grad. Därför behövs det ett helt nytt angreppssätt vad gäller den kommunala beslutsmodellen.

     Mot bakgrund av den diskussion som förts ovan föreslår landskapsregeringen en ändring i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder för att därigenom öka det medborgerliga inflytandet på kommunförvaltningen. Genom ändringen slopas det lagstadgade kravet på att särskilda nämnder för olika sektorer inom den kommunala verksamheten skall finnas inrättade. Genom förslaget får kommunfullmäktige en större valfrihet att bestämma om olika verksamheter skall skötas av en särskild nämnd eller om kommunstyrelsen skall anförtros skötseln av verksamheterna.

 

2.2. Särskilt om byggnadsnämnder

 

Med hänvisning till förslaget till ny plan- och bygglag för landskapet Åland som är under beredning görs i denna framställning ett särskilt undantag för byggnadsnämnder.

     I varje kommun skall det finnas en byggnadsnämnd som skall sköta kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten. Det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om lov. På grund av att byggnadstillsynen måste ha en neutral och oberoende ställning får inte kommunstyrelsen fungera som byggnadstillsynsmyndighet. I övrigt får kommunen ordna sin förvaltning fritt i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Några formella kompetenskrav ställs inte på ledamöterna i byggnadsnämnden.

 

3. Förslagets verkningar

 

3.1. Ekonomiska verkningar

 

Överlag har förslaget inga betydande ekonomiska verkningar. Till varje nämndledamot utbetalas ett arvode. Till nämndens ordförande utbetalas även ett arvode som dessutom är något större än den övriga nämndledamöternas. Även till medlemmar i arbetsgrupper och kommittéer utbetalas enligt de kommunala stadgorna mötesarvoden. En minskning av antalet nämnder medför att antalet förtroendevalda blir färre och om detta inte leder till en alltför stor ökning av antalet mötesgrupper och kommittéer kommer den utbetalade summan för mötesarvoden att minska då nämndstrukturen bantas. Likväl är det härvidlag fråga om relativt små summor.

 

3.2. Administrativa verkningar

 

Instruktioner för olika uppgiftsområden behövs fortsättningsvis i någon form, trots att uppgifter som för närvarande sköts av en särskild nämnd, t.ex. skolnämnden, kan övertas av kommunstyrelsen eller annan nämnd. I de flesta fall är instruktionerna redan fastställda och lagändringarna behöver inte nödvändigtvis ge upphov till något merarbete härvidlag. Merarbetet kan uppstå om en kommun väljer att omfördela uppgifter mellan nämnderna eller mellan nämnderna och kommunstyrelsen.

     Tjänstemännens roll kan förändras om en kommun framdeles drar nytta av de föreslagna lagändringarna. I en eventuellt extremt nedbantad kommunal organisation har kommunstyrelsen övertagit de flesta uppgifterna från nämnderna och få eller inga nämnder finns kvar. Under sådana omständigheter kan tjänstemännen föredra ärenden i kommunstyrelsen i stället för en sakområdesnämnd. Kommunstyrelsen kommer då att hålla sammanträden betydligt oftare samtidigt som det blir aktuellt att delegera beslutsbefogenheter till tjänstemännen för att minska kommunstyrelsens arbetsbörda.

     För övrigt kan konstateras att den kommunala självbestämmanderätten utökas eftersom varje kommun efter sina egna förutsättningar kan fastställa hur den kommunala organisationen skall struktureras. Organisationen blir också smidigare i och med att den lätt kan omstruktureras genom fullmäktigebeslut.

 

3.3. Jämställdhetskonsekvenser och miljömässiga verkningar

 

Kommunstyrelsen, nämnderna, arbetsgrupperna och kommittéerna skall till minst 40 procent bestå av kvinnor och till 40 procent av män. Lagförslaget påverkar inte den regleringen. Såvitt bekant har förslaget inga miljömässiga verkningar.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådan den lyder i landskapslagen 2003/79 en ny 6 punkt som följer:

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) De uppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna skall skötas av socialnämnden eller annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § barnomsorgslagen (1997:14) för landskapet Åland som följer:

 

16 §

Förvaltning inom kommunen

     De uppgifter som kommunerna tilldelats enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 8 § landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda sådan den lyder i landskapslagen 1993/69 ett nytt 2 moment samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och enligt de författningar som utfärdats med stöd av den skall i landskapet skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till landskapslagen (1977:13) angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland en ny 3 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

3 §

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna skall i landskapet skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland som följer:

 

7 §

Kommunstyrelses och nämnds uppgift

     Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan handhas av en skolnämnd, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter som skolnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 2 mom. landskapslagen (1997:82) om allmänna bibliotek samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

5 §

Bibliotekens förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som kommunerna tilldelats enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av kommunstyrelsen eller en nämnd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (1983:39) om kulturell verksamhet,

     ändras lagens 3 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

3 §

     Frågor rörande kulturverksamheten i kommunen handhas av en kulturnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter kulturnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (1987:86) om ungdomsarbete,

     ändras lagens 3 § samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

3 §

     Frågor rörande ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten i kommunen handhas av en ungdomsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter ungdomsnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av idrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 5 § som följer:

 

5 §

     Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen handhas av en idrottsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. De uppgifter idrottsnämnden tilldelats enligt denna lag kan även skötas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 april 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Britt Lundberg

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 19/2006-2007