Framställning 2/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 2/2002-2003

 

Datum

 

 

2002-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av blankettlagen om statens pensioner

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en lag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pensioner (1997/4). Förslaget innebär en justering av de arbetspensioner för vilkas del folkpensionens basdel, som i förslaget går under benämningen arbetspensionsavhängig folkpension eftersom termen basdel tagits ur bruk, har inverkat sänkande på arbetspensionen. De pensionstagare som berörs av förslaget är de som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet, förutsatt att pensionen har börjat efter den 30 juni 1975 men före den 1 januari 1996. Justeringen av arbetspensionerna genomförs på landskapets pensionssystems försorg från och med den 1 oktober 2003. Till följd av justeringen höjs arbetspensionen med minst 5 och högst 50 euro i månaden. Förhöjningen som fogas till arbetspensionen verkar inte minskande på pensionstagarens folkpension.

     Lagen bör träda i kraft så fort som möjligt. Landskapsstyrelsen i egenskap av arbetspensionsanstalt skall redan innan lagen träder i kraft få vidta de åtgärder som behövs för att fastställa de pensioner som skall justeras.

 

__________________

 

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Nuläge och förslag. 4

3. Förslagets verkningar 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 5

Parallelltexter 6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Före den 1 januari 1996 hade alla pensionstagare rätt till folkpension. I enlighet med de dåvarande bestämmelserna i pensionslagstiftningen samordnades folkpensionen med arbetspensionen. Till den del det samordnade totalbeloppet överskred 66 procent av den pensionsgrundande lönen, den s.k. samordningsgränsen, reducerades arbetspensionen i motsvarande mån för att motverka att den enskilde pensionstagaren överkompenserades. Den maximala storleken på det belopp med vilket arbetspensionen reducerades uppgick till en summa motsvarande folkpensionens basdel. Det belopp som tidigare kallades basdel, vilket nedan går under benämningen arbetspensionsavhängig folkpension eftersom termen basdel tagits ur bruk, utbetalas av staten i syfte att garantera i första hand låginkomsttagare en viss ekonomisk grundtrygghet under de sista levnadsåren.

     Som ett led i strävandena mot en enhetlig europeisk pensionslagstiftning ändrades folkpensionslagen (FFS 347/1956) så att den arbetspensionsavhängiga folkpensionen efter den 1 januari 1996 inte längre betalas ut till personer som får arbetspension överstigande ett belopp av viss storlek. Detta årligen indexjusterade minimibelopp är beroende av kommunal dyrortsklass och familjeförhållanden. Alla kommuner på Åland tillhör dyrortsklass I och vid den senaste indexjusteringen den 1 januari 2002 fastställdes det ifrågavarande beloppet till 998,96 euro/mån för ensamstående och till 881,80 euro/mån för gifta och sambor.

     De pensionstagare med en arbetspension överstigande det ovannämnda minimibeloppet och som till följd av ändringen av folkpensionslagen gradvis blivit fråntagna den arbetspensionsavhängiga folkpensionen har upplevt det som orättvist att den, trots att den inte längre betalas ut, fortfarande har en reducerande inverkan på storleken av arbetspensionen. I riket har därför antagits en ny lag om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (FFS 635/2002), nedan kallad arbetspensionslagen. I riket träder arbetspensionslagen i kraft den 1 januari 2003. Syftet med arbetspensionslagen är att kompensera just de pensionstagare till vilka den arbetspensionsavhängiga folkpensionen inte längre utbetalas men vilkas arbetspension ändå i enlighet med gällande pensionsregler alltjämt är oskäligen sänkt som en följd av att den arbetspensionsavhängiga folkpensionen tidigare gradvis dragits av.

     Arbetspensionslagen medför att justeringsbeloppet, vilket varierar mellan 5 och 50 euro i månaden beroende på pensionstagarens arbetspensionsbelopp, kommer att vara genomsnittligt. En del av de pensionstagare som omfattas kommer att få en högre ersättning än vad den exakt skulle vara. Bestämmelserna i arbetspensionslagen innebär att pensionerna således fastställs schablonmässigt. En ny samordning av pensionerna skulle annars innebära ett oändamålsenligt merarbete för pensionshandläggarna samtidigt som behandlingen av nya pensionsansökningar skulle fördröjas. Med det schablonmässiga förfarandet försöker man effektivt underlätta och påskynda justeringen av pensionerna. Förhöjningen gäller endast sådana pensioner där samordningen med folkpensionen har inverkat sänkande på arbetspensionens belopp.

     Eftersom det gäller en omräkning av pensionerna till den del som gäller arbetspensionsavhängiga folkpensionens inverkan på pensionsbeloppet, skall vidare enligt arbetspensionslagen justeringen av pensionerna genomföras av pensionsanstalternas handläggare på eget initiativ och på tjänstens vägnar. Enligt arbetspensionslagen skall sedan resultatet av handläggningen delges pensionstagarna i ett beslut som pensionstagarna kan söka ändring i om dessa så önskar.

     Justeringen är begränsad till pensioner som ursprungligen har börjat utbetalas tidigast den 1 juli 1975. Före denna tidpunkt gällde helt andra regler för samordningen av arbetspensionen och arbetspensionsavhängiga folkpensionen. Arbetspensionslagen är därför inte tillämplig på dessa pensioner.

 

2. Nuläge och förslag

 

Pensionsskyddet för majoriteten av landskapets anställda regleras av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997), nedan kallad blankettlagen. Anledningen till att riksförfattningarna i fråga gjorts tillämpliga i landskapet genom blankettlagstiftning är att pensionsbestämmelser i allmänhet är av mycket komplicerad karaktär varför det ansetts oändamålsenligt att härvidlag ha en helt egen landskapslagstiftning. Genom blankettlagen har riksförfattningarna om statens pensioner i huvudsak oförändrade bringats i kraft i landskapet. Avsikten med detta system har varit att landskapets anställda skall få samma pensionsförmåner som statens anställda åtnjuter.

     På samma sätt som i riket har en del av dem som varit anställda av landskapet och sedermera gått i pension fått pensionerna sänkta på grund av samordningen med folkpensionen. Landskapsstyrelsen anser att dessa pensionstagare skall kompenseras enligt de justeringsprinciper som anges i arbetspensionslagen.

     Enligt bestämmelserna i 18 § 2 och 2a punkterna nuvarande självstyrelselagen (71/1991) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskydd för arbetstagare som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet. Landskapsstyrelsen finner, av samma skäl som anförts i första stycket i detta avsnitt, inte någon anledning att frångå principen om blankettlagstiftning i samband med att arbetspensionslagen föreslås bli tillämplig i landskapet. Följaktligen fogas, med stöd av de ovannämnda bestämmelserna i den nuvarande självstyrelselagen, en ny 10 punkt till blankettlagens 1 § 1 mom. Genom förslaget kommer arbetspensionslagen i tillämpliga delar att börja gälla i landskapet vid samma tidpunkt som den träder i kraft i riket.

 

3. Förslagets verkningar

 

Vilka och hur många pensionstagare som berörs av ändringsförslaget är ännu inte till fullo utrett utan kommer i ett senare skede fastställas med hjälp av statskontoret och pensionsskyddscentralens register. Enligt en preliminär uppskattning kan det röra sig om 100-150 personer.

     Rent administrativt innebär lagförslaget att det under cirka ett och ett halvt års tid uppstår merarbete till följd av att nya arbetspensionsbelopp skall fastställas, pensionsbeslut delges, förfrågningar bemötas och eventuella besvär behandlas. Vidare kommer arbetet med att utgående från registeruppgifter fastställa vilka pensionstagare som omfattas av det nya lagförslaget att ge upphov till extra kostnader, troligen under år 2003. Detsamma gäller uträkningen av de belopp med vilka de berörda pensionstagarnas arbetspensioner skall justeras. Hur mycket landskapets pensionsutgifter skulle öka till följd av justeringen kan dock inte närmare uppskattas före man vet vilka pensionstagare som berörs.

     Förslaget påverkar inte miljön eller jämställdheten mellan könen.


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997) sådant det lyder i landskapslagen den 25 juni 1998 (63/1998) en ny 10 punkt som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension samt andra förmåner och efter sådan person erläggs familjepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning är föreskrivet i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) lagen den 26 juli 2002 om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (FFS 635/2002).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den 31 oktober 2002

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Erland

 


Parallelltexter

 

Parallelltexter till framställning nr 2/2002-2003