Framställning 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 2/2005-2006

 

Datum

 

 

2005-10-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förändrat förflyttningsförfarande inom landskapsförvaltningen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland samt speciallagstiftningen för landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar ändras, så att landskapsregeringen skulle vara den myndighet som fattar beslut om förflyttning eller omplacering av anställda mellan olika landskapsmyndigheter och -inrättningar. I fråga om tjänstemän medför förslaget att lediga tjänster inte behöver lediganslås såvida lämplig tjänsteman inom landskapsförvaltningen kan förflyttas eller omplaceras till tjänsten i fråga. För att betona de underlydande myndigheternas och inrättningarnas självbestämmanderätt föreslås att landskapsregeringens beslut om förflyttning och omplacering skall föregås av ett samtycke av ifrågavarande myndighet eller inrättning. Vid intern förflyttning och omplacering av anställda inom den egna myndigheten eller inrättningen föreslås ingen förändring, utan myndigheten eller inrättningen skall fortsättningsvis kunna fatta beslut om detta själv.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Rambudget och principdokument 3

1.2 Tjänstemannalagen för landskapet Åland. 3

1.3 Arbetsavtalslagen. 5

1.4 Delegerad beslutanderätt till underlydande myndighet och inrättning. 5

1.5 Antalet landskapsanställda. 6

2. Landskapsregeringens förslag. 7

3. Lagstiftningsbehörigheten. 8

4. Förslagets verkningar 8

5. Beredningsarbetet 9

Detaljmotivering. 9

1. Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland. 9

2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet 10

3. Landskapslag om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården  10

4. Landskapslag om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå  11

5. Landskapslag om ändring av landskapslagen 27 och 30 §§ landskapslag om Ålands folkhögskola  11

6. Landskapslag om ändring av 15 och 15c § landskapslagen om Ålands musikinstitut 12

7. Landskapslag om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland  12

8. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum   13

9. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå  13

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 14

11. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen  14

12. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen. 15

Lagtext 16

L A N D S K A P S L A G om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland  16

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet 16

L A N D S K A P S L A G om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården  17

L A N D S K A P S L A G om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå  17

L A N D S K A P S L A G om ändring av 27 och 30 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola  18

L A N D S K A P S L A G om ändring av 15 och 15c §§ landskapslagen om Ålands musikinstitut 18

L A N D S K A P S L A G om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland  19

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum   20

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå  20

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 21

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen  21

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen  22

Parallelltexter 23

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Rambudget och principdokument

 

Den 24 april 2005 överlämnade landskapsregeringen ett meddelande (nr 2/2004-2005) om den ekonomiska politiken till lagtinget. I meddelandet redogörs för budgetramen för år 2006 och planen för de två efterföljande åren. Av meddelandet framgår att budgetsituationen för landskapet i stort är oförändrad så att situationen under den närmaste framtiden är hanterbar medan budgetbalansen på längre sikt fortsättningsvis inger oro. Landskapsregeringen avser därför att tillämpa en återhållsam budgetpolitik som inriktar sig på långsiktiga förändringar av strukturer och system. I och med detta bedömer landskapsregeringen att det är möjligt att i personalpolitiken fortsättningsvis utgå från att nödvändiga personalminskningar kan genomföras genom naturlig avgång, omplaceringar och olika specialarrangemang. I det fall att verksamheter läggs ner eller väsentligt minskas kan dock uppsägning av personal visa sig vara nödvändigt. I dessa fall tillämpas i enlighet med budgeten för innevarande år en plan för personalvård vid verksamhetsminskningar enligt vilken individbaserade handlingsplaner uppgörs.

     Den 17 maj 2005 fattade landskapsregeringen ett beslut om principer för handläggning och omställningsåtgärder vid personalminskning inom allmänna förvaltningen. I principdokumentet betonas bland annat att verksamhetsförändring i första hand skall planeras så att personalminskning kan ske genom naturlig avgång och förflyttning/omplacering till annan tjänst/arbete inom förvaltningen.

     Landskapsregeringen har även tagit ett beslut den 18 maj 2005 om den information som skall lämnas vid verksamhetsförändringar. Enligt beslutet skall information vid verksamhetsförändringar, förflyttningar, indragningar eller andra åtgärder som berör personalens arbete ges till de anställda och de fackliga representanterna i god tid och en öppen dialog skall finnas redan när nedskärningarna aktualiseras. De fackliga representanterna och de anställda skall vara informerade och ges möjlighet att delta i förändringsarbetet. I samband med att neddragningar föreslås skall verksamhetsförändringarna och vilka konsekvenser det innebär tas fram. Dokumentation vid möten och över åtgärderna under processens gång är av största vikt.

     Vid beredningen av ovannämnda dokument har diskussioner även förts angående nödvändigheten att inkludera landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar med egen beslutanderätt i personalfrågor i de förflyttnings- och omplaceringsåtgärder som kan behöva tillgripas vid verksamhetsförändringar inom landskapsförvaltningen.

 

1.2 Tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

Allmänna bestämmelser

 

Grundläggande bestämmelser om tjänstemän inom landskapsförvaltningen finns i tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland, nedan kallad tjänstemannalagen. Lagen reglerar offentligrättsliga anställningsförhållanden, där landskapet är arbetsgivaren och tjänstemannen den som utför arbetet. Landskapet företräds av landskapsregeringen om inte annat följer av särskilda bestämmelser. Tjänstemannalagen kompletteras med bestämmelser om tjänstemän i lagstiftningen om allmänna förvaltningen samt den lagstiftning som reglerar landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar. För landskapets privaträttsligt anställda gäller vad som föreskrivs i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001).

     Enligt 4 § i tjänstemannalagen inrättas och indras tjänster av landskapsregeringen. Landskapsregeringen utnämner tjänstemän och anställer tillfälliga tjänstemän. Huvudregeln enligt tjänstemannalagen (se 6 §) är att ordinarie tjänst skall lediganslås innan den besätts. Tjänsteförhållande kan enligt 38 § i tjänstemannalagen sägas upp såväl av landskapsregeringen som av tjänsteman att upphöra efter viss uppsägningstid. En tjänsteman får sägas upp bland annat när han eller hennes tjänst dras in och tjänstemannen inte kan förflyttas till annan tjänst.

 

Förflyttning och omplacering

 

Bestämmelser om förflyttning och omplacering av tjänsteman finns i 5 kapitlet 28-30 §§ i tjänstemannalagen. Syftet med bestämmelserna är enligt lagens motiveringar dels att trygga fortbeståndet av tjänstemannens anställningsförhållande och dels att öka förvaltningens smidighet, genom att tjänstemän kan förflyttas till tjänster där behovet av arbetskraft är som störst.

     Enligt 28 § i tjänstemannalagen kan ordinarie tjänsteman förflyttas till annan tjänst om hans eller hennes tjänst indras. Tjänsteman kan även förflyttas om en förflyttning är påkallad av att tjänstemannens arbetsuppgifter eller arbetsmängd förändrats. För att förflyttning skall vara möjlig krävs att förändringen i arbetsuppgifterna eller arbetsmängden är väsentlig. Enligt paragrafen är det även möjligt att förflytta tjänsteman till annan tjänst om tjänstemannen på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte längre förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredställande sätt.

     Förflyttning av tjänsteman kan dessutom vara möjlig om en förflyttning kan främja att tjänstemannens arbetsförmåga återställs eller hindra att den försämras eller om annan godtagbar orsak som gäller tjänsteutövningen föreligger. I sistnämnda fall förutsätts dock alltid samtycke av tjänstemannen.

     En förflyttning enligt 28 § i tjänstemannalagen är enbart möjlig till sådan tjänst vars kompetenskrav han eller hon uppfyller och som kan anses vara lämplig för honom eller henne. Enligt motiven till paragrafen skall när lämpligheten bedöms bland annat tjänstemannens ålder, utbildning och yrkesskicklighet beaktas. I allmänhet bör man sträva till att förflytta tjänstemannen endast till tjänst som är huvudsyssla och vars lönesättning motsvarar tjänstemannens tidigare tjänst. Om tjänstemannens egen tjänst varit huvudsyssla och tjänsten har indragits, och om tjänstemannen inte kan erbjudas annan tjänst än deltidstjänst, är det möjligt att förflytta tjänsteman även till en sådan tjänst. Om tjänstemannens arbetsförmåga försämrats, eller för att förhindra att så sker, kan tjänstemannen förflyttas till deltidstjänst, om detta är motiverat med tanke på arbetsförmågan. En deltidstjänst bör dock enligt motiven i allmänheten vara enbart en tillfällig lösning.

     Enligt 29 § i tjänstemannalagen besätts tjänsten utan att den lediganslås, då tjänsteman förflyttas till annan tjänst. Enligt samma paragraf skall den tjänsteman som inte samtyckt till att han eller hon förflyttas, ges tillfälle att yttra sig i saken. Innan ärendet avgörs skall det handläggas i landskapets tjänstedelegation.

     I 30 § i tjänstemannalagen finns bestämmelser angående omplacering av tjänstemän. Landskapsregeringen kan besätta en ledig tjänst med person som åtnjuter invalidpension som avses i landskapslagen (1984:33) om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner. En förutsättning för omplacering av en person med invalidpension är att han eller hon inte uppnått pensionsåldern för ålderspension och är förmögen till förvärvsarbete. En ledig tjänst kan även besättas med en person som åtnjuter arbetslöshetspension som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner samt med person som sagts upp på grund av att tjänsten indragits och som på grund av ålder eller annan orsak är svår att på nytt placera i arbete. En tjänsteman som skall omplaceras, får utnämnas till tjänsten utan att den lediganslås.

     Enligt 30 § 3 mom. i tjänstemannalagen kan landskapsregeringen låta bli att lediganslå eller besätta tjänst som är eller blir ledig då det finns behov av att förflytta tjänsteman till annan tjänst enligt bestämmelserna i 28 § eller på grund av omorganisering av ett verk eller en inrättning. Landskapsregeringen kan dessutom förbjuda underlydande myndighet att lediganslå sådan tjänst, såvida inte beslutanderätten i personalfrågor enligt speciallagstiftning är delegerad till den underlydande myndigheten.

 

1.3 Arbetsavtalslagen

 

För landskapets privaträttligt anställda gäller arbetsavtalslagen. Bestämmelser om omplacering av arbetstagare finns på ett flertal ställen i arbetsavtalslagen.

     Omplaceringsskyldigheter finns bland annat kopplat till familjeledigheter. Det är inte alltid möjligt att erbjuda en arbetstagare som återvänder till arbetet från familjeledigheten ett arbete som motsvarar det tidigare arbetet eller som överensstämmer med arbetsavtalet. Enligt 4 kap. 9 § i arbetsavtalslagen har en arbetstagare vars familjeledighet upphör rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt, skall arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet, och om inte heller detta är möjligt, något annat arbete som överensstämmer med arbetsavtalet.

     Även uppsägning av arbetsavtal är kopplad till en omplaceringsskyldighet. Enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen skall arbetsgivaren vid ett uppsägningsförfarande, alltid i första hand erbjuda arbetstagaren sådant arbete som motsvarar arbetsavtalet, om detta är möjligt. Om sådant arbete inte finns, skall arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar hans eller hennes utbildning, yrkesskicklighet eller erfarenhet. Denna skyldighet gäller endast till dess anställningsförhållandet upphör. Till omplaceringsskyldigheten är även en utbildningsskyldigheten kopplad, så att arbetstagaren kan fullgöra den nya arbetsuppgiften. Efter att anställningsförhållandet upphört omfattas arbetsgivaren av den i 6 kap. 6 § nämnda återanställningsskyldigheten.

 

1.4 Delegerad beslutanderätt till underlydande myndighet och inrättning

 

Inom landskapsförvaltningen finns ett flertal myndigheter och inrättningar till vilka beslutanderätten i personalfrågor delegerats från landskapsregeringen. Det innebär bland annat att myndigheten Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), direktionerna för skolorna på gymnasialstadienivå, direktionen för Ålands folkhögskola, direktionen för Ålands musikinstitut, Högskolan på Åland, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och diskrimineringsombudsmannen handhar de uppgifter som rör myndighetens eller inrättningens personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Chefen för myndigheten eller inrättningen anställs dock av landskapsregeringen, med undantag av förvaltningschefen för ÅHS som anställs av ÅHS:s styrelse. Beslutande rätt i anställningsärenden har även polismästaren vid Ålands polismyndighet, styrelsen/chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum samt direktionen/chefen för Ålands statistik- och utredningsbyrå.

     Bestämmelser om den delegerade beslutanderätten i personärenden finns i speciallagstiftningen för respektive myndighet och inrättning. I detaljmotiveringen till denna framställning redogörs närmare för innehållet i de specialbestämmelser som föreslås ändrade. Den delegerade beslutanderätten innebär exempelvis att landskapsregeringen inte kan besluta om en förflyttning eller omplacering av tjänsteman eller arbetstagare från landskapsregeringens allmänna förvaltning till en underlydande myndighet med egen beslutanderätt i personalärenden. Detta medför i sin tur att i fall ingen ledig tjänst finns tillgänglig inom den egna myndigheten för intern förflyttning eller omplacering måste tjänsten lediganslås i enlighet med bestämmelserna i 6 § tjänstemannalagen, trots lagens 29 §.

 

1.5 Antalet landskapsanställda

 

Vid utgången av år 2004 fanns enligt landskapsregeringens personalberättelse för år 2004 totalt 1.053 offentligrättsligt och privaträttsligt anställda vid landskapsregeringens allmänna förvaltning, Ålands polismyndighet, sjötrafiken, skolorna och vägunderhållet. Om man däremot räknar antalet anställningar skulle de uppgå till 1.068, eftersom antalet anställningar vid skolorna är 15 fler än antalet anställda. Detta förklaras av att en del lärare är anställda som timlärare vid flera olika skolor och därigenom får flera anställningar. Det är värt att notera att enligt personalberättelsens statistik inkluderas även de underlydande myndigheterna Motorfordonsbyrån, Ålands arbetsförmedlingsbyrå, Ålands yrkesvägledningsbyrå, Ålands försöksstation samt lagberedningen, lagtingets personal och de anställda vid Ålands miljöprövningsnämnd i benämningen allmänna förvaltningen. Från allmänna förvaltningen exkluderas däremot enligt statistiken vägunderhålls- och sjötrafikenhet som redovisas särskilt. Med skolorna avses enligt personberättelsens statistik landskapets skolor på gymnasialstadiet, men även Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut och de underlydande myndigheterna Ålands sjösäkerhetscentrum och Högskolan på Åland.

     Enligt landskapsregeringens personalberättelses tabell 3 var antalet anställda per anställningsform följande:

 

 

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

Allmänna förvaltningen

Ordinarie tjänstemän

128

106

234

 

Tjänstförrättande tjänstemän

3

2

5

 

Vikarierande tjänstemän

24

6

30

 

Tjänsteman på prövotid

 

1

1

 

Tillfällig tjänsteman

28

15

43

 

Tillfällig vikarie

1

1

2

 

Arbetstagare

37

33

70

 

Vikarierande arbetstagare

8

3

11

 

Totalt

229

167

396

 

 

 

 

 

Polisen

Ordinarie tjänstemän

15

54

69

 

Tjänstförrättande tjänstemän

4

1

5

 

Vikarierande tjänstemän

1

 

1

 

Tjänsteman på prövotid

 

 

0

 

Tillfällig tjänsteman

4

2

6

 

Tillfällig vikarie

 

 

0

 

Arbetstagare

5

 

5

 

Vikarierande arbetstagare

1

 

1

 

Totalt

30

57

87

 

 

 

 

 

Sjötrafiken

Ordinarie tjänstemän

 

 

0

 

Tjänstförrättande tjänstemän

 

 

0

 

Vikarierande tjänstemän

 

 

0

 

Tjänsteman på prövotid

 

 

0

 

Tillfällig tjänsteman

 

 

0

 

Tillfällig vikarie

 

 

0

 

Arbetstagare

2

86

88

 

Vikarierande arbetstagare

1

22

23

 

Totalt

3

108

111

 

 

 

 

 

Skolorna

Ordinarie tjänstemän

105

88

193

 

Tjänstförrättande tjänstemän

8

12

20

 

Vikarierande tjänstemän

9

10

19

 

Tjänsteman på prövotid

 

 

0

 

Tillfällig tjänsteman

52

50

102

 

Tillfällig vikarie

1

 

1

 

Arbetstagare

30

15

45

 

Vikarierande arbetstagare

3

1

4

 

Totalt

208

176

384

 

 

 

 

 

Vägunderhållet

Ordinarie tjänstemän

 

 

0

 

Tjänstförrättande tjänstemän

 

 

0

 

Vikarierande tjänstemän

 

 

0

 

Tjänsteman på prövotid

 

 

0

 

Tillfällig tjänsteman

 

 

0

 

Tillfällig vikarie

 

 

0

 

Arbetstagare

3

74

77

 

Vikarierande arbetstagare

1

12

13

 

Totalt

4

86

90

 

 

 

 

 

Samtliga grupper

Ordinarie tjänstemän

248

248

496

 

Tjänstförrättande tjänstemän

15

15

30

 

Vikarierande tjänstemän

34

16

50

 

Tjänsteman på prövotid

0

1

1

 

Tillfällig tjänsteman

84

67

151

 

Tillfällig vikarie

2

1

3

 

Arbetstagare

77

208

285

 

Vikarierande arbetstagare

14

38

52

 

Totalt

474

594

1 068

(Källa: Personalberättelse 2004, tabell 3)

 

     Mer statistik om antalet anställda inom landskapsförvaltningen finns i landskapsregeringens personalberättelse för år 2004.

     Vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), som inte omfattas av landskapsregeringens personalberättelse, fanns det per den 30 november 2004 totalt 1.155 anställda. Av de anställda, vilka samtliga var offentligrättligt anställda, var 741 ordinarie anställda medan 414 var vikarier. Vid ÅHS fanns vid samma tidpunkt 834 ordinarie tjänster och 11 tillfälliga uppdrag/tjänster.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

För att på ett smidigt sätt kunna förverkliga de verksamhetsförändringar av landskapsförvaltningen som beskrivs i budgetramen för år 2006 och planen för de två efterföljande åren, krävs bland annat ändringar av den landskapslagstiftning som reglerar förflyttning och omplacering av såväl offentligrättsligt som privaträttsligt anställda inom hela landskapsförvaltningen. Genom förslaget stärks även möjligheterna att förflytta anställda till tjänster och arbeten där behovet av arbetskraft är som störst.

     Landskapsregeringen föreslår att tjänstemannalagen samt speciallagstiftningen för landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar ändras, så att landskapsregeringen skulle vara den myndighet som fattar beslut om förflyttning och omplacering av anställda mellan olika landskapsmyndigheter. Då tjänsteman förflyttas till annan tjänst eller omplaceras till ledig tjänst kan tjänsten besättas utan att den behöver lediganslås. För att betona de underlydande myndigheternas och inrättningarnas självbestämmanderätt föreslås att landskapsregeringens beslut om förflyttning och omplacering skall föregås av ett samtycke av ifrågavarande myndighet eller inrättning. Beslut om förflyttning och omplacering av anställda internt inom myndigheten eller inrättningen föreslås fortsättningsvis kunna fattas av myndigheten eller inrättningen själv.

     Genom förslaget säkerställs landskapsanställdas anställningstrygghet på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag, eftersom det exempelvis vid indragning av en tjänst vid myndigheten eller inrättningen måste prövas huruvida en förflyttning till annan tjänst inom hela landskapsförvaltningen finns tillgänglig innan en uppsägning kan verkställas (jfr 38 § i tjänstemannalagen). Bestämmelsen möjliggör även ett mer flexibelt system för arbetsgivaren, eftersom kompetent personal som annars skulle ha sagts upp på grund av att en tjänst eller arbete inte finns tillgänglig inom myndigheten kan flyttas till någon annan landskapsmyndighet. I fråga om tjänster medför förslaget att lediga tjänster inte behöver lediganslås såvida lämplig tjänsteman inom landskapsförvaltningen kan förflyttas eller omplaceras till tjänsten i fråga.

     Landskapsregeringens avsikt är att beslut om förflyttning och omplacering mellan landskapsregeringen och landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar skall fattas vid den avdelning vid landskapsregeringens allmänna förvaltning under vars ansvarighetsområde den lediga tjänsten hör, antingen som en tjänst vid avdelningen eller som en tjänst vid en underlydande myndighet eller inrättning som är att hänföra till avdelningens ansvarsområde. Närmare bestämmelser om detta kan vid behov intas i landskapsregeringens interna delegeringsbeslut.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 18 § 1 och 2 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörig­het i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar samt landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda och disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän.

     Riket har enligt 27 § 21 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunens anställda. Enligt 29 § 1 mom. 6 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsavtal och samarbete inom företag, med undantag av läroavtal enligt 18 § 14 punkten i självstyrelselagen.

 

4. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget säkerställs landskapsanställdas anställningstrygghet på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare, samtidigt som förslaget skapar en större flexibilitet för arbetsgivaren, eftersom personal som annars skulle ha sagts upp kan möjliggöras en förflyttning eller omplacering inom hela landskapsförvaltningen. Genom det föreslagna förfarandet behöver tjänster inte heller lediganslås.

     Ett centralt beslut om förflyttning och omplacering mellan landskapsregeringen och landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar med egen beslutanderätt i personalfrågor är inte möjlig att fatta inom landskapsförvaltningen enligt gällande bestämmelser. Trots detta torde inte förslagets utökade möjligheter till förflyttning och omplacering medföra någon nämnvärd förändring i personaladministrationen, då man redan i dag så långt det är möjligt försöker hitta acceptabla anställningslösningar vid uppsägningar och andra verksamhetsförändringar.

     För det fall att en förflyttning eller omplacering förorsakar omkostnader för myndigheten eller inrättningen täcks de enligt huvudregeln med respektive myndighets eller inrättnings budgetmedel för ändamålet. I särskilda fall kan förflyttningen eller omplaceringen finansieras via landskapsregeringens finansavdelnings budgetmoment för ”övriga avlöningar” (se landskapsbudgeten år 2005, mom. 44.95.08).

     Förslaget har inte ha några kända konsekvenser för miljön. Vid den förflyttning och omplacering som förslaget möjliggör bör jämställdhetsaspekter beaktas, så att förflyttningarna och omplaceringarna inte får några negativa konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

5. Beredningsarbetet

 

Förslaget har varit på remiss till Ålands arbetsförmedlingsbyrå, Ålands yrkesvägledningsbyrå, Ungdomsrådet, Högskolan på Åland, Ålands folkhögskola, Ålands handelsläroverk, Ålands Hotell- och restaurangskola, Ålands lyceum, Ålands Musikinstitut, Ålands naturbruksskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut, Ålands yrkesskola, Ålands sjösäkerhetscentrum, Jämställdhetsdelegationen, Ålands statistik- och utredningsbyrå, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet, Posten på Åland, Motorfordonsbyrån, Ålands miljöprövningsnämnd, Revisionsbyrån, Akava-Åland r.f., FFC:s regioncentral på Åland, FOA-Å r.f., FTFC:s regionkommitté, TCÅ r.f., Tehy r.f., ÅTFC r.f. och Ålands arbetsgivareförening. Även landskapsregerings allmänna förvaltnings finansavdelning, kansliavdelning, näringsavdelning, social- och miljöavdelning, utbildnings- och kulturavdelning och trafikavdelningen har hörts i ärendet.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

30 § Landskapsregeringen föreslår att hänvisningarna i paragrafens 1 mom. 1 och 2 punkt uppdateras med hänvisningar till gällande blankettlagstiftning om statens pensioner, som trädde i kraft den 1 januari 1997.

 

30a § I flertalet av de bestämmelser som reglerar verksamheten för landskapsregeringens underlydande myndigheter och -inrättningar är delar av beslutanderätten i personalfrågor delegerad från landskapsregeringen till den underlydande myndigheten eller inrättningen. Enligt framställningen kommer denna beslutanderätt att begränsas något i fråga om förflyttning och omplacering mellan landskapsmyndigheterna. Nya kompletterande bestämmelser om förflyttning och omplacering till och från annan landskapsmyndighet föreslås intagen i den speciallagstiftning som reglerar den underlydande myndighetens eller inrättningens verksamhet. Landskapsregeringen föreslår därför att en ny bestämmelse med en hänvisning till denna speciallagstiftning intas i paragrafen.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

2 § Personal Enligt paragrafens 3 mom. kan uppgiften att utnämna och anställa tjänstemän och annan personal helt eller delvis i landskapsförordning delegeras från landskapsregeringen till polismästaren. Enligt 5 § i landskapsförordningen (2000:34) om Ålands polismyndighet är det polismästaren som utnämner tjänstemän samt anställer tillfälliga tjänstemän och personal i privaträttligt anställningsförhållande. Polismästaren och dennes ställföreträdare utnämns dock av landskapsregeringen efter samtycke av landshövdingen. Även beslut om beviljande av tjänstledighet är, med undantag av polismästaren och dennes ställföreträdare, delegerad till polismästaren.

     Av informativa skäl föreslås att paragrafen kompletteras med ett nytt 5 mom. som anger att det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut som landskapsregeringen fattat om en tjänsteman eller en arbetstagare inom landskapsförvaltningen skall följas när polismästaren utnämner eller anställer personal vi polismyndigheten. Landskapsregeringens beslut förutsätter dock att polismästaren samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

     Förslaget kompletterar paragrafen som även är föremål för en ändring genom framställningen om ändrad polislagstiftning (framst. nr 8/2004-2005).

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

3. Landskapslag om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

11 § Även hälso- och sjukvårdsmyndigheten har befogenhet att sköta de uppgifter som berör myndighetens personal, uppgifter vilka annars skulle ankomma på landskapsregeringen enligt tjänstemannalagen. Genom en ändring som trädde i kraft den 1 mars 2005 är det landskapsregeringen som beslutar om permittering av hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal.

     För att möjliggöra en större flexibilitet i fråga om förflyttning och omplacering av tjänstemän mellan landskapets myndigheter och inrättningar föreslås att paragrafens 2 mom. ändras så att landskapsregeringen ges rätt att besluta om förflyttning och omplacering av tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning, om hälso- och sjukvårdsmyndigheten givit sitt samtycke till förflyttningen eller omplaceringen. Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom hälso- och sjukvårdsmyndigheten föreslås fortsättningsvis kunna fattas av myndigheten själv.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

4. Landskapslag om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

37 § Anställningsförhållanden Enligt gällande lydelse av paragrafen skall direktionen sköta de uppgifter som gäller skolans anställda och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen, om inte annat bestäms i lagen eller landskapsregeringen beslutar annat. Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med en uttrycklig bestämmelse om att det är landskapsregeringen som skall besluta om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Redan enligt gällande bestämmelse i 2 mom. skulle det vara möjligt att fatta ett sådant beslut, eftersom lagen ger landskapsregeringen en rätt att inskränka den beslutanderätt direktionen har i fråga om anställningsförhållanden enligt huvudregeln i paragrafens 2 mom. Landskapsregeringen finner det vara ändamålsenligt att inta en uttrycklig lagbestämmelse i ett nytt 3 mom. som klart och tydligt anger landskapsregeringens beslutanderätt. Genom bestämmelsen utvidgas samtidigt direktionens medbestämmande, eftersom landskapsregeringens beslut om förflyttning eller omplacering förutsätter ett samtycke av direktionen.

 

40 § Privaträttsligt anställningsförhållande Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. Genom förslaget omfattas således även de privaträttsligt anställda av landskapsregeringens utökade omplaceringsmöjligheter. Omplaceringsbeslutet föreslås kräva samtycke av skolans direktion.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

5. Landskapslag om ändring av landskapslagen 27 och 30 §§ landskapslag om Ålands folkhögskola

 

27 § Anställningsförhållanden Ålands folkhögskola har såsom en organisatoriskt fristående inrättning bland annat fått rätt att sköta de uppgifter som rör skolans personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Enligt paragrafens 2 mom. skall uppgiften handhas av skolans direktion. Genom en ändring som trädde i kraft den 1 mars 2005 är det dock landskapsregeringen som beslutar om permittering av skolans personal.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafens 2 mom. ändras så att landskapsregeringen ges rätt att besluta om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Landskapsregeringens beslut förutsätter dock att direktionen givit sitt samtycke till förflyttningen eller omplaceringen. Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom folkhögskolan föreslås fortsättningsvis kunna fattas av myndigheten själv.

 

30 § Privaträttsligt anställningsförhållande Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. Genom förslaget omfattas således även de privaträttsligt anställda av landskapsregeringens utökade omplaceringsmöjligheter. Omplaceringsbeslutet föreslås kräva samtycke av folkhögskolans direktion.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

6. Landskapslag om ändring av 15 och 15c § landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

15 § Anställningsförhållanden Enligt gällande lydelse av paragrafen skall direktionen sköta de uppgifter som gäller institutets anställda och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen, om inte annat bestäms i lagen eller landskapsregeringen beslutar annat. Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med en uttrycklig bestämmelse om att det är landskapsregeringen som skall besluta om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. På samma sätt som enligt landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå skulle det vara möjligt att fatta ett sådant beslut redan med stöd av gällande lydelse av 15 §, eftersom paragrafen ger landskapsregeringen rätt att inskränka den beslutanderätt institutets direktion har i fråga om anställningsförhållanden enligt huvudregeln i paragrafens 2 mom. Landskapsregeringen finner det dock vara ändamålsenligt att inta en uttrycklig lagbestämmelse i ett nytt 3 mom. som klart och tydligt anger landskapsregeringens beslutanderätt i ärendet. Genom bestämmelsen utvidgas samtidigt direktionens medbestämmande, eftersom landskapsregeringens beslut om förflyttning eller omplacering förutsätter ett samtycke av direktionen.

 

15c § Privaträttsligt anställningsförhållande Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. Genom förslaget omfattas således även de privaträttsligt anställda av landskapsregeringens utökade omplaceringsmöjligheter. Omplaceringsbeslutet föreslås kräva samtycke av institutets direktion.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

7. Landskapslag om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland

 

36 § Anställningsförhållanden Högskolan på Åland utgör den översta delen av det fast organiserade utbildningsväsendet i landskapet. Landskapet är huvudman för högskolan. Huvudmannens styrning av verksamheten sker i huvudsak genom lag och förordning samt genom det utbildningsavtal som utarbetas vart tredje år kompletterad med landskapsbudgeten. Genom landskapslagen om Högskolan på Åland handhar högskolan de uppgifter som rör högskolans personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Genom en ändring av paragrafen, som trädde i kraft den 1 mars 2005, är det landskapsregeringen som beslutar om permittering av högskolans personal.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafens 3 mom. ändras så att landskapsregeringen ges rätt att besluta om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Landskapsregeringens beslut förutsätter dock att högskolan givit sitt samtycke till förflyttningen eller omplaceringen. Beslut om förflyttning av tjänsteman inom högskolan föreslås fortsättningsvis kunna fattas av högskolan själv.

 

38 § Privaträttsligt anställningsförhållande Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. Genom förslaget omfattas således även de privaträttsligt anställda av landskapsregeringens utökade omplaceringsmöjligheter. Omplaceringsbeslutet föreslås kräva samtycke av högskolan.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

8. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum

 

6 § Personal Chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum utnämns av landskapsregeringen. Vid Ålands sjösäkerhetscentrum kan dessutom finnas annan personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande. Personalen anställs av sjöfartscentrets styrelse om inte denna uppgift i enlighet med reglementet uppdragits åt chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 2 mom., enligt vilket sjösäkerhetscentret vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter centret utövar skall iaktta det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen har fattat. Beslutet förutsätter dock att sjösäkerhetscentret samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

9. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

6 § Personal Chefen för Ålands statistik- och utredningsbyrå utnämns av landskapsregeringen. Övriga tjänster besätts samt tillfällig personal och personal i privaträttligt anställningsförhållande anställs av direktionen, om inte denna uppgift i enlighet med arbetsordningen uppdragits åt chefen för byrån.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 3 mom., enligt vilket Ålands statistik- och utredningsbyrå vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter byrån utövar skall iaktta det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen har fattat. Beslutet förutsätter dock att Ålands statistik- och utredningsbyrå samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

 

14a § Privaträttligt anställningsförhållande Landskapsregeringen föreslår att lagen kompletteras med en paragraf som i ett informativt syfte anger att det är arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten som handhar de frågor som sammanhänger med anställandet av personal i privaträttligt anställningsförhållande. På motsvarande sätt som i den övriga framställningen föreslås att beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning skulle fattas av landskapsregeringen. Omplaceringsbeslutet föreslås kräva samtycke av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. En bestämmelse om det sistnämnda föreslås intagen i 15 §.

 

15 § Förflyttning och omplacering Lagtinget antog nyligen i samband med behandlingen av en framställning om en ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning en landsskapslag om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (FR 7/2004-2005). Enligt sistnämnda lagförslags 15 § skulle landskapsregeringen vara den myndighet som fattar beslut om förflyttning och omplacering av tjänsteman mellan olika landskapsmyndigheter. Internt inom myndigheten skulle myndigheten själv kunna fatta beslut om förflyttning.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med en bestämmelse enligt vilken samtycke skulle fodras av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten innan ett beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman mellan olika landskapsmyndigheter kan verkställas. Samma förfarande skulle även iakttas när det gäller omplacering av arbetstagare.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

11. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

2 § Organisation och personal Lagtinget antog den 3 juni 2005 en landskapslag om diskrimineringsombudsmannen (LTB 19/2005). Enligt lagens 2 § skall myndigheten diskrimineringsombudsmannen, med undantag av tjänsten som diskrimineringsombudsman, handha de uppgifter rörande myndighetens personal, vilka enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen, om inte annat bestäms i lagen.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 4 mom., enligt vilken landskapsregeringen ges rätt att besluta om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Landskapsregeringens beslut förutsätter dock att diskrimineringsombudsmannen givit sitt samtycke till förflyttningen eller omplaceringen. Beslut om förflyttning av tjänsteman inom myndigheten föreslås kunna fattas av myndigheten själv.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

12. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen

 

2 § Organisation och personal I lagtinget behandlas för närvarande en framställning (FR 8/2003-2004) om en ny landskapslagstiftning om personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, i vilken ingår ett förslag till landsskapslag om Datainspektionen. Enligt lagens 2 § skall datainspektionen, med undantag av tjänsten som chef för Datainspektionen, handha de uppgifter om myndighetens personal, vilka enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen, om inte annat bestäms i lagen.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 6 mom., enligt vilken landskapsregeringen ges rätt att besluta om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning. Landskapsregeringens beslut förutsätter dock att datainspektionen givit sitt samtycke till förflyttningen eller omplaceringen. Beslut om förflyttning av tjänsteman inom myndigheten föreslås kunna fattas av myndigheten själv.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     Om lagtinget däremot inte hinner färdigbehandla ovannämnda framställning (FR 8/2003-2004) före den nu föreslagna framställningen, kan förslaget till ändring av landskapslagen om Datainspektionen lyftas ur detta lagpaket och beaktas vid den slutliga behandlingen av framställningen om en ny landskapslagstiftning om personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 30 § 1 mom. 1 och 2 punkten tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland samt

     fogas till lagen en ny 30a § som följer:

 

30 §

     Landskapsregeringen kan, förutom på sätt som i 28 § föreskrivs, besätta ledig tjänst med

     1) person som åtnjuter invalidpension som avses i landskapslagen (1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner och som innan han eller hon uppnått pensionsåldern är förmögen till förvärvsarbete;

     2) person som åtnjuter arbetslöshetspension som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner; samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30a §

     Vid förflyttning och omplacering av tjänsteman till och från landskapsregeringen underlydande myndighet eller inrättning skall även bestämmelserna i lagstiftningen för den underlydande myndigheten eller inrättningen iakttas.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet, sådan den lyder i landskapslagen          , ett nytt 5 mom. som följer:

 

2 §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter polismästaren utövar med stöd av 3 mom. skall det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen fattar iakttas, om polismästaren samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 11 § 2 mom. landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården, sådant det lyder i landskapslagen 2005/3, som följer:

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hälso- och sjukvårdsmyndigheten handhar de uppgifter som rör hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen. Landskapsregeringen beslutar dock om permittering av hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom hälso- och sjukvårdsmyndigheten fattas av myndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 37 § landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadiet ett nytt 3 mom. och till lagens 40 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

37 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

40 §

Privaträttsligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 27 och 30 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 27 § 3 mom. landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, sådant det lyder i landskapslagen 2005/5, samt

     fogas till lagens 30 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

27 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen beslutar om permittering av skolans personal och om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen. Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom skolan fattas av direktionen.

 

30 §

Privaträttligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen, medan beslut om omplacering av arbetstagare inom skolan fattas av direktionen. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 15 och 15c §§ landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 15 § landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut ett nytt 3 mom. och till lagens 15c § ett nytt 2 mom. , sådana de lyder i landskapslagen 1997/53, som följer:

 

15 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

15c §

Privaträttligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras till 36 § 3 mom. landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2005/4, samt

     fogas till lagens 38 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

36 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen beslutar om permittering av högskolans personal och om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av högskolan. Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom högskolan fattas av högskolan.

 

38 §

Privaträttligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen, medan beslut om omplacering av arbetstagare inom högskolan fattas av högskolan. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av högskolan.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 6 § landskapslagen (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum ett nytt 2 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

6 §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter styrelsen eller chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum utövar med stöd av 1 mom. skall det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen fattar iakttas, om Ålands sjösäkerhetscentrum samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 6 § landskapslagen (1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå ett nytt 3 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter styrelsen eller chefen för byrån utövar med stöd av 1 mom. skall det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen fattar iakttas, om statistik- och utredningsbyrån samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 15 § 1 mom. landskapslagen (   :   ) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet samt

     fogas till lagen en ny 14a § som följer:

 

14a §

Privaträttsligt anställda

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten anställer och säger upp personal i privaträttsligt anställningsförhållande.

 

15 §

Förflyttning och omplacering

     Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman eller arbetstagare inom arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (   :   ) om diskrimineringsombudsmannen ett nytt 4 mom. som följer:

 

2 §

Organisation och personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom diskrimineringsombudsmannen fattas av diskrimineringsombudsmannen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av diskrimineringsombudsmannen.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

12.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (   :   ) om datainspektionen ett nytt 6 mom. som följer:

 

2 §

Organisation och personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av tjänsteman inom Datainspektionen fattas av Datainspektionen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av Datainspektionen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 6 oktober 2005

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Jörgen Strand

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 2/2005-2006