Framställning 20/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 20/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-10-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2003

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2003.

 

Den allmänna konjunkturbilden är enligt landskapsstyrelsens uppfattning präglad av fortsatt osäkerhet till följd av det internationella läget. Även utvecklingen för den åländska ekonomin är svårbedömd och i hög grad beroende av utvecklingen för sjöfarten. Arbetslösheten har trots den redan tidigare låga nivån fortsatt att sjunka medan företagen förefaller bedöma sina framtidsutsikter mer negativt än tidigare. En mer omfattande bild av konjunkturläget kan erhållas ur Ålands statistik- och utredningsbyrås rapport ”Konjunkturläget Våren 2003” (Rapport 2003:1).

 

Förskottet på avräkningsbeloppet för år 2003 uppgår enligt Ålandsdelegationens beslut till 159.900.000 euro. I den av riksdagen antagna statsbudgeten för innevarande år uppgår statens inkomster till ett lägre belopp än de uppgifter som Ålandsdelegationen hade för handen vid fastställandet av förskottet för år 2003 och förskottet är således ca 1.000.000 euro för högt i förhållande till statens budgeterade inkomster. Förskottet för år 2003 har inte ändrats. Utgående från statsbokslutet för år 2002 torde avräkningen för år 2002 stiga till drygt 163.589.000 euro, vilket är ca 621.000 euro högre än vad som erhölls i förskott under år 2002. Eftersom utvecklingen av statens inkomster under år 2003 ännu är osäker har landskapsstyrelsen inte funnit skäl att justera avräkningsbeloppet i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

Skattegottgörelsen för år 2001 steg till 11.848.146 euro mot 10.000.000 euro i grundbudgeten. Inkomsten av skattegottgörelse höjs med mellanskillnaden i förslaget.

 

I bokslutet för år 2002 uppstod ett ackumulerat underskott om 332.585,81 euro. För täckande av underskottet upptas anslag i föreliggande tilläggsbudgetförslag.

 

Landskapets budgetekonomiska läge framgår i övrigt av förslaget till budget för år 2003 och de däri ingående riktlinjerna för fortsatta åtgärder.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås utöver det ovan nämnda  bland annat

-        höjd inkomst för återbokade bidrag

-        tilläggsanslag för att förbättra utlarmningssystemet i nödsituationer vid landskapsalarmcentralen vilket finansieras med minskning av anslag för landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-        anslag för inköp av tomt för Eckerö post- och tullhus

-        höjning av nivån för Postens på Åland investeringar under år 2003

-        minskning av anslaget för kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna

-        tilläggsanslag för kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel

-        tilläggsanslag för åtgärder i enlighet med det alkohol- och narkotiakpolitiska programmet

-        tilläggsanslag för att möjliggöra utökad hälsovårdarberedskap i skärgården

-        tilläggsanslag för att täcka kostnader för pensionspremier vid Ålands hantverksskola jämte delfinansiering genom minskning av anslaget för övrig kulturell verksamhet

-        minskning av anslaget för landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter jämte tilläggsanslag för pensionspremier för grundskollärare

-        tilläggsanslag för att förverkliga om- och tillbyggnaden för Ålands yrkesskola för att lösa utrymmesbehovet för yrkesträningsundervisningen jämte delfinansiering genom minskning av anslag för yrkesskolans grundreparationer.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 834.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2003 budgeterats 240.460.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2003.

 

Mariehamn den 10.4.2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

 

 

Olof Erland

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

30 000

 

NINGSOMRÅDE

 

 

 

 

36.46.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

30 000

36.46.20.

Verksamhetens inkomster

30 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

804 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

1 848 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

1 848 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-1 444 000

39.30.90.

Finansieringslån

-1 444 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

400 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

400 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

834 000

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

62 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

43.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

0

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-11 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddnings-

 

 

väsendet (F)

-11 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

11 000

43.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

11 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

62 000

43.40.88.

Inköp av tomt för Eckerö post- och tullhus (R)

62 000

 

 

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE

 

 

UTGIFTER

0

43.95.05.

Utgifter för hyreslokaliteter

0

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-212 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-212 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-223 000

44.05.34.

Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelnings-

 

 

nyckel (F)

11 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

69 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

9 000

45.10.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

9 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

60 000

45.70.20

Verksamhetens utgifter (VR)

60 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

561 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

14 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

14 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-2 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-2 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-5 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-5 000

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

350 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-170 000

46.15.33.

Pensionspremier för grundskollärare (F)

520 000

 

 

 

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

0

46.35.76.

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

0

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

270 000

46.42.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

100 000

46.42.74.

Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola (R)

220 000

46.42.75

Grundreparationer (R)

-50 000

 

 

 

46.46.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

-70 000

46.46.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-70 000

 

 

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

4 000

46.80.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

4 000

 

 

 

 

Huvudtitet 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

21 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

21 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

21 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket

0

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

FINANSIERINGSUTGIFTER

333 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

333 000

49.98.98.

Föregående års underskott

333 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

834 000

 

I N K O M S T E R

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

36.46.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

 

 

 

 

36.46.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

18.365,53

8.000

 

30.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 30.000 euro för yrkesskolans andel av fastighetskostnader samt inköp av vissa tjänster. Se även moment 46.42.20 och 46.46.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

30.000

 

Tillägg

 

30.000

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

 

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

6.754.583,54

10.000.000

 

1.848.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2001 till 11.848.146 euro. Eftersom en inkomst om 10.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 1.848.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9102

Skattegottgörelse

 

1.848.000

 

Tillägg

 

1.848.000

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

39.30.90

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

0,00

18.815.000

 

-1.444.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet minskad med 1.444.000 euro

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

-1.444.000

 

Minskning

 

-1.444.000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.031.573,18

300.000

 

400.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 400.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas. Tillägget föranleds främst av återbokningar av jordbruksstöd.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

400.000

 

Tillägg

 

400.000)

 


U T G I F T E R

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

43.01.01

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.400.411,01

1.566.000

 

0

 

(+t.a. 161.150,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enlighet med motiveringen till grundbudgeten utvärderar landskapsstyrelsen erfarenheterna med en särskild informationschef. Landskapsstyrelsen har i samband med den pågående utvärderingen konstaterat att informationsstrategin och de IT-tekniska lösningarna i hög grad bygger på ett till avdelningarna decentraliserat ansvar.

 

Resultatet av utvärderingen hittills är att nuvarande arrangemang tillsvidare fortsätter i enlighet med förslaget i grundbudgeten. Utvärderingen kan senare kompletteras med erfarenheterna från detta arrangemang. Utvärderingen föranleder således inget förslag till ändring av budgeten för år 2003.

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

 

 

 

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

146.334,30

110.000

 

-11.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till förslaget under moment 43.32.20 föreslås anslaget under momentet minskat med 11.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

 

-11.000

 

Minskning

 

-11.000

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

 

 

 

 

43.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

323.928,71

326.000

 

11.000

 

(+t.a. 16.930,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 11.000 euro för anskaffande av kommunikationsdator samt server i anslutning till denna för att förbättra utlarmningssystemet i nödsituationer. Se även moment 43.30.30.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

 

11.000

 

Tilläggsbehov

 

11.000

 


 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

43.40.88.

Inköp av tomt för Eckerö post- och tullhus (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

 

 

 

62.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Post- och tullhusfastigheten i Storby, Eckerö, överläts den 2 augusti 1994 med stöd av 75 § 1 mom. och 78 § 2 mom. självstyrelselagen samt en riksförordning (FFS 689/1994) till landskapet Åland. Överlåtelsen grundade sig på ett avtal undertecknat den 1 juni 1819 mellan staten och Storby byalag.

 

Den juridiska statusen på 1819 års avtal har prövats av Högsta domstolen den 2 mars 1999 som konstaterat att den handling som uppgjorts den 1 juni 1819 är oklar till sitt innehåll. Handlingen utvisar inte entydigt att äganderätten till området skulle ha övergått till staten. Högsta domstolens slutsats var att landskapet inte med stöd av den handling som undertecknats har äganderätten till ifrågavarande område.

 

Då landskapsstyrelsen ansett det angeläget att erhålla äganderätten till närområdet kring Eckerö post- och tullhus har landskapsstyrelsen genom förhandlingar med markägaren, Storby byalag, kommit fram till en lösning enligt vilken landskapet kunde förvärva en ca 13.500 m2 stor, ändamålsenlig tomt för post- och tullhuset. Därtill har landskapsstyrelsen med byalaget överenskommit att den kulturhistoriska miljön framför byggnaden samtidigt skulle säkerställas genom att parterna gemensamt hos kommunen skulle anhålla om att området planlägges med en byggnadsplan, vilken skulle förhindra en framtida exploatering av området.

 

I förhandlingarna med byalaget har köpesumman överenskommits till 56.700 euro för nämnda tomt, vilket motsvarar ett pris om 4,20 euro/kvadratmeter.

 

I enlighet med ovanstående föreslås ett anslag om 62.000 euro för inköp av tomt för post- och tullhuset. I anslaget ingår även kostnader för bl.a. köpebrev, lagfart och lantmäteriförrättning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1120

Jord- och vattenområden

 

56.700

4300

Inköp av tjänster

 

5.300

 

Anslagsbehov

 

62.000

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

 

 

Föreslås att kostnaderna för komplettering av postterminalen i Sviby får uppgå till ca 2.500.000 euro samt Postens investeringar till sammanlagt högst 3.500.000 euro under år 2003.

 


 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

 

 

 

 

43.95.05.

Utgifter för hyreslokaliteter

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

132.012,74

135.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Högskolan på Åland har meddelat att de själva är i behov av de utrymmen på Storagatan 9 vari Skärgårdssamarbetet inkl. Interregkansliet samt Östersjöfonden varit underhyresgäster. För att lösa främst nämnda organisationers utrymmesbehov har landskapsstyrelsen hyrt upp lokaler.

 

Föreslås vidare, med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (43/1971), att hyresinkomsterna i anledning av detta kan gottskrivas momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4200

Hyror

 

26.000

3300

Hyresinkomster och ersättningar

 

-26.000

 

Förslag

 

0

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

808.498,28

270.000

 

-223.000

 

 

 

 

 

 

Den av staten uppburna kapitalskatt som ligger till grund för den kompensation landskapet erlägger till kommunerna sjönk i beskattningen för år 2001. Med anledning härav föreslås anslaget minskat med 223.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

-223.000

 

Minskning

 

-223.000

 

44.05.34.

Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

478.962,00

150.000

 

11.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 11.000 euro för kompensation till de kommuner som ekonomiskt förlorade på att ny fördelningsnyckel för samfundsskatt tillämpades för skatteåret 2001. Tillägget föranleds av att samfundsskatten uppgick till högre belopp än tidigare beräkningar.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

11.000

 

Tilläggsbehov

 

11.000

 


 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

45.10.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

79.314,63

32.000

 

9.000

 

(+t.a. 18.742,04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För åtgärder under år 2003 i enlighet med det alkohol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2002 - 2005 föreslås ett tilläggsanslag om 9.000 euro. Anslaget avser främst kostnader för projektanställd personal.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

7.400

4300

Inköp av tjänster

 

1.600

 

Tilläggsbehov

 

9.000

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

45.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

57.268.322,05

58.000.000

 

60.000

 

(+t.a. 616.424,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagtingets budgetbeslut förutsätter att en utökad hälsovårdarberedskap i skärgården åstadkommes inom ramen för det av lagtinget beviljade anslaget. Landskapsstyrelsen konstaterar att möjligheterna för att förverkliga planen för hälso- och sjukvården för år 2003 med det beviljade anslaget redan ifrågasatts inom ÅHS och landskapsstyrelsen bedömer för sin del att en utökning av hälsovårdarberedskapen förutsätter tilläggsanslag. Med anledning av detta föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inrättade tjänster

 

60.000

 

Tilläggsbehov

 

60.000

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

46.05.53

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

137.000,00

138.000

 

14.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 14.000 euro för täckande av kostnaderna för vissa lärares lagstadgade pensionspremier, vilka ej beaktades i grundbudgeten för år 2003. Se även moment 46.09.59.

 

 


 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

14.000

 

Tilläggsbehov

 

14.000

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

64.217,63

71.000

 

-2.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till förslaget under moment 46.80.20 föreslås en minskning om 2.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

-2.000

 

Minskning

 

-2.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

46.09.59

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

50.894,15

80.000

 

-5.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till förslagen under moment 46.05.53 och 46.80.20 föreslås anslaget under momentet minskat med 5.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-5.000

 

Minskning

 

-5.000

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

 

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

6.519.922,81

7.170.000

 

-170.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens framställning nr 10/2002-2003 med förslag om ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier föreslås anslaget minskat till 7.000.000 euro. Beloppet är beräknat utgående från att kommunerna övertar ansvaret för grundskollärarnas pensioner fr.o.m. 1.10.2003.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-170.000

 

Minskning

 

-170.000

 


 

46.15.33.

Pensionspremier för grundskollärare (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

2.185.109,08

1.200.000

 

520.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens framställning nr 10/2002-2003 med förslag om ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier föreslås anslaget höjt till 1.720.000 euro. Beloppet är beräknat utgående från att kommunerna övertar ansvaret för grundskollärarnas pensioner fr.o.m. 1.10.2003.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

520.000

 

Tilläggsbehov

 

520.000

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

 

 

 

 

46.35.76

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

99.065,48

1.750.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Under hösten 2002 konstaterades fuktskador i de utrymmen som används för undervisningen i bildkonst. Efter utredning av Hälsonämnden ålades skolan att presentera en grundlig utredning om mögelskadornas omfattning och därefter komma med ett förslag till saneringsåtgärder.

 

Under hösten 2002 gjordes en grundlig dränering utanför utrymmena vid östra sidan av skolbyggnaden. Därtill tillkommer dränering utanför utrymmena på innergårdens västra sida samt bl.a. ett s.k. mekaniskt ventilerat golv.

 

För närvarande uppskattades kostnaderna till ca 90.000 euro, vilka i detta skede föreslås finansierade inom ramen för redan budgeterade medel.

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

 

 

 

 

46.42.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

3.471.234,74

3.493.000

 

100.000

 

(+t.a. 56.187,65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För antagning av studerande till yrkesträningen höstterminen 2003 föreslås ett tillägg under momentet om 100.000 euro.

 

Föreslås att yrkesskolan antar högst 8 nya studerande till utbildningsprogrammet för yrkesträningsundervisning hösten 2003.

 

Yrkesskolan nyttjar för ändamålet temporärt utrymmen och personal vid Ålands husmodersskola och förlägger därigenom en del av yrkesträningen till husmodersskolans fastighet.

 

Yrkesskolan avser att förverkliga undervisningen både i yrkesskolans och husmodersskolans utrymmen och bygger därför upp ett roterande system där även de studerande som finns i skolan skall ingå. En geografisk uppdelning av verksamheten kräver en högre lärar- och personaltäthet än vad annars skulle vara fallet. Tillägget avser främst personalutgifter.

 

I utbildningstjänsterna ingår även utbildningsstöd i teckenspråk till lärarna inom programmet.

 

Anslaget för transporttjänster avser den dagliga transporten mellan yrkesskolan och husmodersskolan samt de studerandes skolskjuts.

 

I övriga tjänster ingår inköp av tjänster för fastighetsskötsel.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

69.400

 

 

- övriga löner och arvoden

2.200

71.600

4100

Material och förnödenheter

 

10.300

4300

Inköp av tjänster

 

16.600

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

1.000

 

 

- övrigt

500

1.500

 

Tilläggsbehov

 

100.000

 

46.42.74.

Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

0,00

560.000

 

220.000

 

 

 

 

 

 

För att förverkliga om- och tillbyggnad av yrkesskolan för yrkesträningen och för övrig utbildning föreslås ett tilläggsanslag om 220.000 euro.

 

Efter att anbuden öppnats kan konstateras att anbudssumman uppgår till drygt 1.483.000 euro. Av tidigare beviljat anslag återstår efter att all planering genomförts 1.310.000 euro. Även en eventuell tillbyggnad av byggverkstaden har planerats så långt att rumsprogram och skissritningar är klara.

 

Föreslås att tilläggsanslaget finansieras genom att 50.000 euro indras under moment 46.42.75. Därtill föreslås de grundreparationer som är inplanerade och budgeterade under moment 46.42.75 i tidigare års budgeter förverkligade vid en tidpunkt som är lämpligare med tanke på sysselsättningsläget. Medel kan således dras in i bokslutet för år 2003.

 

I tilläggsanslaget ingår även arvode för kontrollanter och för oförutsedda utgifter.

 

Byggstart är möjlig så snart lagtingets beslut fattats, vilket innebär att om- och tillbyggnaden, med en byggtid om ca ett år, kan vara slutförd i juni 2004.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

220.000

 

Tilläggsbehov

 

220.000

 

46.42.75.

Grundreparationer (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

29.837,45

50.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

För att delfinansiera om- och tillbyggnaden av yrkesskolan föreslås anslaget minskat med 50.000 euro. Se även moment 46.42.74.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-50.000

 

Minskning

 

-50.000

 

46.46.

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

 

 

 

 

46.46.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

140.693,88

136.000

 

-70.000

 

(+t.a. 113.208,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås med hänvisning till bokslutet för år 2002 och att verksamheten i nuvarande form upphör fr.o.m. 1.8.2003, att anslaget under momentet minskas med 70.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-13.500

4300

Inköp av tjänster

 

-16.000

4800

Övriga utgifter

 

-3.200

 

Minskning

 

-32.700

 

Användning av tidigare års anslag

 

-37.300

 

Minskning

 

-70.000

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

 

 

 

 

46.80.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

150.285,60

129.000

 

4.000

 

(+t.a. 9.233,47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 4.000 euro för pågående projekt gällande elektronisk dokumenthantering. Anslaget avses använt för införskaffande av en speciell modul till plattformen som bl.a. används för hanteringen av skannat material samt uppgradering av tidigare programvara. I anslaget ingår även utbildning i användningen av den nya programvaran.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

2.000

4300

Inköp av tjänster

 

2.000

 

Tilläggsbehov

 

4.000

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

758.706,65

815.000

 

21.000

 

 

 

 

 

 

I riket har avbytarförmånerna utökats med en semesterdag för att kompensera att det nationella stödet sänkts för mjölk och kött. Med anledning härav föreslås att antalet semesterdagar även i landskapet utökas till 23 varvid erfordras ett tillägg om 21.000 euro för att möjliggöra den utökade förmånen under år 2003.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

21.000

 

Tilläggsbehov

 

21.000

 

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

278.001,83

500.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att stöd även kan beviljas för sådana avelsnötkreatur som behövs inom dikoproduktionen. Stödet föreslås kunna uppgå till högst 50 %. Samtidigt föreslås att även stödnivån för inköp av avelsmaterial för fårproduktion höjs till 50 %. Förslaget beräknas medföra kostnader om ca 15.000 euro men ryms inom ramen för redan beviljat anslag.

 

 

49.

FINANSIERINGSUTGIFTER

 

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

 

 

 

 

49.98.98.

Föregående års underskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

 

 

 

333.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2002 till 332.585,81 euro. För täckande av underskottet föreslås ett anslag om 333.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

333.000

 

Anslagsbehov

 

333.000)