Framställning 20/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 20/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2007

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2007.

 

Sjöfarten

Landskapsregeringen konstaterar att arbetet med att förbättra den åländska och finländska sjöfartens konkurrensförutsättningar delvis har givit frukt. En temporär rikslag som syftar till att väsentligt sänka bemanningskostnaderna för passagerarfartyg i likhet med vad som gäller lastfartyg har trätt i kraft från 1.4.2007. Nu driver landskapsregeringen på arbetet med den totalreform som bereds i riket och som gör att de ovan nämnda systemen blir permanenta. Ett lagförslag väntas sommaren 2007 vilket möjliggör ikraftträdande år 2008. Viktigt är att stöd för viss internationellt konkurrensutsatt inrikes lasttrafik s.k. ö-cabotage motsvarar stödet som utbetalas till utrikesgående lastfartyg så att konkurrenssnedvridningar motverkas. Näringslivets och sysselsättningens främjande hör till landskapets behörighet, förutom landskapets viktigaste näringsgren sjöfarten, som är underställd rikslagstiftning. Landskapet har dock möjlighet att genom punktinsatser över landskapsbudgeten främja den åländska sjöfartens konkurrenskraft. Detta förutsätter att landskapet i motsvarande mån erhåller större behörighet över sjöfartsfrågor än tidigare.

 

Det är av stor betydelse att det kommande regeringsprogrammet innehåller åtgärder som även stimulerar rederiernas anskaffning av tonnage. Framtidsförväntningarna inom rederibranschen är positiva vilket inverkar gynnsamt på hela den åländska ekonomin.

 

Landskapets likviditetshantering

Landskapets likviditetshantering har hittills följt de principer som fastställdes i den allmänna motiveringen till budgeten för år 1998.

 

I samband med att dessa principer antogs, föreslogs även att landskapsregeringen skulle överväga ett mer detaljerat regelverk för placeringsverksamheten i samband med en kommande revidering av finansförvaltningslagen. Arbetet med revideringen av denna lag pågår som bäst, och avsikten är att i den reviderade lagen föreslå att placeringsverksamheten i fortsättningen regleras i enlighet med en av landskapsregeringen antagen placeringsplan. Denna placeringsplan skulle innehålla bestämmelser bl.a. gällande förvaltning, allmänna mål med placeringsverksamheten, grupper av tillgångsslag, riskspridning och avkastningsmål. Den övergripande målsättningen skulle dock fortsättningsvis vara att placeringarna skall vara säkra, samt att landskapets betalningsberedskap skall vara tryggad.

 

Eftersom detta arbete ännu inte är slutfört, så kan emellertid inte landskapsregeringen i detta skede tillämpa den ovan avsedda placeringsplanen. I avvaktan på att revideringen av finansförvaltningslagen slutförs, bör därför principerna för placeringsverksamheten till viss del uppdateras, i syfte att kunna upprätthålla en ändamålsenlig placeringsverksamhet. De delar av principerna som främst behöver uppdateras är följande:

 

1.  Placeringarna skall vara säkra. Följande begränsningar och tillåtna placeringsobjekt gäller därför i placeringsverksamheten:

       1.1. Instrument

Kundens medel kan placeras endast i följande instrument med nämnda begränsningar:

-      Statens skuldförbindelser

-      Bankcertifikat

-      Kommuncertifikat

-      Företagscertifikat

-      Masskuldebrevslån med fast eller rörlig ränta

-      Tidsbundna och avista-depositioner

-      Placeringsfondandelar

-      Specialplaceringsfondandelar

       1.2. Emittenter

1.2.1. Generella begränsningar

Inga generella begränsningar.

1.2.2. Ränteplaceringar

För enskild utgivare av penningmarknadsinstrument krävs minst en kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighetsnivå BBB-.

1.2.3. Placeringsfonder

Placeringsfonder och specialplaceringsfonder.

1.3. Övriga begränsningar

1.3.1. Begränsning av valutarisk

Placeringsfondernas valuta bestäms enligt placeringsfondens värderingsvaluta. Placeringarnas valuta är euro.

1.3.2. Användning av derivativa instrument

Derivativa instrument används enbart i placeringsfonder enligt fondernas regler.

 

2.  Landskapets betalningsberedskap skall vara tryggad.

Ingen förändring föreslås i detta skede. Formuleringen är därför fortsättningsvis följande:

"De instrument i vilka landskapets likviditet placeras, skall vara överlåtelsebara. Placeringsverksamheten skall vara baserad på likviditetsplanering och så ordnad att landskapet inte vållas onödiga kostnader av förtida avveckling av verkställda placeringar. Med onödiga kostnader avses inte försäljningsprovisioner för handel på en etablerad marknad eller motsvarande kostnader."

 

3.  Ränterisken skall minimeras

Medellöptiden om 2,5 år föreslås slopad.

 

Övriga förslag

Det ackumulerade budgetöverskottet uppgår i bokslutet för år 2006 till 18.003.602,49 euro mot i grundbudgeten beaktade 13.000.000 euro.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-      tilläggsinkomst och -anslag för skärgårdssamarbetet och Interreg III

-      tilläggsanslag för lagberedningen

-      tilläggsanslag för räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion

-      tilläggsanslag för övriga sociala uppgifter

-      anslag för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-      tilläggsanslag för grundförbättringar och ombyggnad vid Ålands folkhögskola

-      omdisponering av anslag för grundreparationer vid Ålands yrkesskola

-      tilläggsanslag för Ålands naturbruksskola

-      tilläggsinkomst samt omdisponering av anslag för museibyrån

-      tilläggsanslag för utvecklande av Bomarsund

-      omdisponering av anslag för utvecklande av Kastelholms kungsgård

-      omdisponering av anslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

-      högre inkomst på förskott av avräkningsbelopp för år 2006 samt

-      högre inkomst av skattegottgörelse.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 11.530.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2007 budgeterats 309.661.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2007.

 

 

Mariehamn den 12.4.2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

15 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

15 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

15 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

0

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

0

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

156 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

156 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

156 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

11 359 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

6 356 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

3 296 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

3 060 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

5 003 000

39.98.99.

Föregående års överskott

5 003 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

11 530 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-15 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-15 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-15 000

 

 

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

0

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-150 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-150 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-150 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

0

 

 

 

43.80.

POSTEN ÅLAND

0

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

0

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

5 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-5 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-47 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-22 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-22 000

 

 

 

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

22 000

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

22 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-25 000

45.54.61.

Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder

-25 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-22 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-22 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

0

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-326 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

500 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

500 000

 

 

 

43.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-50 000

43.32.74.

Grundförbättringar och ombyggnad (R)

-50 000

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

0

46.42.75.

Grundreparationer (R)

0

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-65 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-65 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

0

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

0

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-711 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

91 000

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

-232 000

46.60.76.

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

-570 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

0

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 samt nationellt finansierade stöd (RF)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-10 992 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-10 992 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-10 992 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-11 530 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

165.429,22

170.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 42.05.04.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

15.000

 

Tillägg

 

15.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-165.429,22

-170.000

 

-15.000

 

 

 

 

 

 

Skärgårdsamarbetet beviljades i februari 2007 ett anslag för anställandet av en projektledare/kulturkoordinator för genomförandet av projektet Skärgårdskultur - en resurs för regionidentitet och lokalekonomi. Anslaget finansieras i sin helhet av Nordiska ministerrådet och Svenska kulturfonden. Målsättningen är att anställa en projektledare på halvtid i arbetsavtalsförhållande för tio månader maj 2007 - februari 2008. För dessa kostnader, inklusive framtida pensioner, erhålls en motsvarande inkomst av Nordiska ministerrådet och Svenska kulturfonden, vilken föreslås upptagen under moment 32.05.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-15.000

 

Tilläggsbehov

 

-15.000

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-385.703,03

-579.000

 

0

 

(t.a. -111.475,00)

 

 

(t.a. -52.000)

 

 

 

 

 

 

Föreslås att en tjänst som autonomiutvecklare/lagberedare (avtalslön) inrättas fr.o.m. 1.7.2007 med ansvar för att öka kunskapen och kännedomen om Åland, och att stärka självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen samt det svenska språket. Därutöver ingår laggranskningsuppgifter, i likhet med tidigare laggranskningsnämnd, samt övrigt utredningsarbete inom ramen för lagberedningens verksamhetsområde.

 

Med anledning härav föreslås under momentet ett tillägg om 52.000 euro, för täckande av lönekostnader samt övriga omkostnader. Tillägget finansieras delvis med användning av tidigare års anslag och delvis med en omfördelning av de medel som budgeterats för köp av tjänster.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inrättad tjänst

 

-50.000

4300

Inköp av tjänster

 

-500

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

-1.500

 

Tilläggsbehov

 

-52.000

 

Användning av tidigare års anslag

 

52.000

 

 

 

0

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.396.647,12

-1.762.000

 

0

 

(t.a. -130.507,86)

(t.a. -100.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att tjänstebenämningen för kanslichefssekreteraren ändras till förvaltningschefssekreterare.

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-346.363,37

-640.000

 

-150.000

 

 

 

 

 

 

På grund av den stora efterfrågan på finansieringsunderstöd för produktion av hyresbostäder föreslås att produktionen av hyresbostäder skall kunna finansieras med räntestöd utöver den ordinarie lånefinansieringen under moment 43.25.83.

 

Med stöd av 15 § landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion föreslås att  räntestöd för produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder får beviljas för ett lånebelopp om 17.000.000 euro, vilket motsvarar ca 120 nya bostäder. Anslaget får också användas för finansiering av installation av hiss i det befintliga bostadsbeståndet. Räntestödet utgör 50 % av låntagarens ränta, dock så att låntagaren alltid själv betalar minst 1,5 %-enheter och landskapsregeringens stöd som mest kan utgöra 3,0 %-enheter. Ett enskilt projekt skall även kunna erhålla finansieringsstöd som en kombination av bostadslån (mom 43.25.83) och räntestöd, dock maximalt för 90 % av den godkända projektkostnaden (=lånevärdet). Räntestödslånen beviljas på sådana villkor att de i ett senare skede på landskapsregeringens initiativ kan bytas ut mot bostadslån från moment 43.25.83.

 

Vidare föreslås att landskapsborgen kan beviljas för de projekt som erhåller räntestöd. Borgensförbindelsen utges med stöd av 21 § landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion och kan högst uppgå till 20 % av godkänt lånevärde. Vidare föreslås att det högsta beloppet för utestående borgensförbindelser höjs från nuvarande 6.000.000 euro till 9.000.000 euro.

 

Den framtida kostnadsbelastningen för räntestödet framgår ur tabellen nedan. Beräkningen baserar sig på den ränta som använts för kalkylering av budgetanslaget. Räntestödet har beräknats utgå för en period om 30 år. I tabellens sista kolumn framgår kostnaden enligt det sämsta möjliga scenariot, d.v.s. ett sådant ränteläge då högsta möjliga räntestöd betalas.

 

 


 

 

 

 

Kostnad

år 2007

Kostnad

år 2008

Beräknad åter-

stående totalkostnad vid ett ränteläge om

4,5 %

Återstående kostnad om räntenivån kontinuerligt ligger över 6 %

Räntestöd

hyresbostäder

150.000

380.000

7.800.000

10.400.000

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

 

-150.000

 

Tilläggsbehov

 

-150.000

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-20.048,28

-100.000

 

0

 

 

 

 

 

 

I budgeterna för år 2005 och år 2006 beaktades 2.760.000 euro i bidrag för byggande av biobränsleeldat kraftvärmeverk i Mariehamn. Emedan det beviljade bidraget understeg det beräknade föreslås att 130.000 euro av anslaget under momentet i 2006 års budget omdisponeras för att användas i enlighet med motiveringen i 2007 års budget.

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

0,00

300.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att f.d. Tosarby hantverksskola med tillhörande byggnader och en cirka 7.400 m2 stor outbruten tomt från fastigheten Vestergård Rnr 2:0, i Tosarby by, Sund, säljs såsom obehövlig på den öppna marknaden.

 

Vidare föreslås att landskapsregeringen beviljas fullmakt att överlåta landskapets andel av ett cirka 453 m2 stort markområde från GE-villans tomt (del av lägenhet 3:10, en s.k. brandgata) till Mariehamns stad så att området kan sammanslås med en planerad förstorad tomt för Trobergshemmet. Föreslås att överlåtelsen regleras enligt samma grunder som Mariehamns stad och landskapsregeringen förberett gällande överlåtelse av mark vid sjukhustomten (se moment 45.70.75.). Landskapet äger tillsammans med Mariehamns stad den s.k. GE-villan med tillhörande byggnader och tomt.

 

 

43.80.

POSTEN ÅLAND

 

 

 

Rubriken föreslås ändrad i enlighet med landskapsregeringens framställning nr 11/2006-2007 angående lagstiftning om posttjänster.

 

I enlighet med budgeten för år 2007 får Postens investeringar uppgå till högst 5.600.000 euro. Landskapsregeringen har erfarit att denna investeringsram inte är tillräcklig till följd av vissa tidsförskjutningar i projekt samt vissa ändringar.

 

Landskapsregeringen föreslår härmed att investeringsramen höjs med 550.000 euro så att Postens investeringar totalt får uppgå till 6.150.000 euro under år 2007.

 

Landskapsregeringen har erfarit att Postens styrelse beslutat att ett fastighetsaktiebolag skall bildas och att avsikten är att Postens fastighet vid Torggatan 4 skall överföras till fastighetsaktiebolaget. Posten avser hålla aktier som berättigar till ca 17 % av hela fastighetens yta för den egna verksamheten, medan aktierna som berättigar till resterande del av fastigheten avyttras på den öppna marknaden.

 

Postfastigheten vid Torggatan 4 fördes in som en del av Postens grundkapital i samband med övertagandet och bildandet av det åländska postverket, Posten på Åland. Landskapsregeringen gör bedömningen att grundkapitalet i stort är att  betrakta på samma sätt som aktiekapital.

 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till budgeten för år 2007 föreslår landskapsregeringen att Posten Åland befullmäktigas att överlåta den nuvarande Posthusfastigheten Torggatan 4, tomt 6 i kvarter 9, Storängen, Mariehamn (478-3-9-6) så som apportegendom till ett av Posten helägt fastighetsaktiebolag. Landskapsregeringen konstaterar att Postens avsikt därefter är att avyttra större delen av aktierna i fastighetsaktiebolaget.

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-2.695.000

-2.700.000

 

5.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 5.000 euro. Se även moment 44.05.32.

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

5.000

 

Minskning

 

5.000

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-662.715,90

-1.995.000

 

-5.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 5.000 euro. Se även moment 44.05.30.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

-5.000

 

Tilläggsbehov

 

-5.000

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-85.180,36

-113.000

 

-22.000

 

(t.a. -34.835,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 22.000 euro för täckande av kostnader för kompetensutveckling för yrkesverksamma inom missbrukarvården samt för åtgärder inom alkohol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2007 - 2011. Se även moment 45.15.33.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- övriga löner och arvoden

 

-22.000

 

Tilläggsbehov

 

-22.000

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-97.834,31

-250.000

 

22.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 22.000 euro. Se även moment 45.10.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

22.000

 

Minskning

 

22.000

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH  VATTENVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.61.

Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Ett anslag om 25.000 euro föreslås som stöd för åtgärder med syfte att förbättra, restaurera och sanera vattenmiljön.

 

Stödet är i första hand avsett för restaureringsåtgärder i dricksvattentäkter där uppenbar risk finns att vattenkvaliteten ska försämras om inte åtgärder genomförs.

 

Vid sanering och restaurering ges stöd i första hand till projekt där det samtidigt genomförs åtgärder för att minska belastningen på vattenområdet på annat sätt, exempelvis genom rening av utsläpp vid källan eller i tillrinningsområdet.

 

Huvudregeln är att bidrag kan beviljas för högst 70 % av kostnaderna.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

 

-25.000

 

Anslagsbehov

 

-25.000

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

Kapitlet nytt.

Under kapitlet avses anslag för verksamheten vid den planerade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet upptagna. Vid myndigheten planeras miljöhälsovården vid ÅHS inklusive veterinärvården, miljöprövningsnämnden samt miljötillsynen och alkoholinspektionen vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning samorganiseras. Under år 2007 upptas vissa utgifter för förberedande åtgärder för den nya myndigheten.

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

-22.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Under momentet föreslås ett anslag om 22.000 euro för förberedande åtgärder för att verksamheten vid den planerade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall kunna inledas från 1.1.2008 eller annan tidpunkt som eventuellt följer av lagtingets kommande beslut med anledning av en lagframställning om myndigheten som planeras att lämnas inom kort.

 

För att möjliggöra en så bra och effektiv start som möjligt för den planerade miljö- och hälsoskyddsmyndigheten föreslås att en tjänst som chef för myndigheten (lkl A27) inrättas efter att landskapsregeringens kommande framställning angående ny myndighet för miljö- och hälsoskyddet har behandlats av lagtinget. Enligt den planerade lagframställningen skall landskapsregeringen utse chefen. Arbetsuppgifterna för myndighetschefen planeras framgå av nämnda lagförslag. Utöver lönekostnader ingår i anslaget kostnader för en planerad styrelse, kungörelser samt kostnader för övriga förberedande åtgärder.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inättad tjänst

-15.400

 

 

- övriga löner och arvoden

-2.000

-17.400

4300

Inköp av tjänster

 

-2.600

4800

Övriga utgifter

 

-2.000

 

Anslagsbehov

 

-22.000

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-689.992,02

-1.100.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Ett förslag till ändrad stadsplan för Ålands Centralsjukhus` tomt har utarbetats för att möjliggöra en långsiktig utveckling av sjukhuset och berört område. I stadsplaneförslaget ingår vissa markområden som landskapet äger och som med hänsyn till bl.a. trafikplaneringen, bör överlåtas till Mariehamns stad. Samtidigt ingår i planen även vissa andra markområden som tillhör staden, vilka av praktiska skäl borde sammanslås med sjukhustomten. För att genomföra ovannämnda markbyten har ett förslag till avtal framtagits.

 

Sammantaget innebär avsedda markbyten att landskapet erhåller 405 m2 mer mark från staden än vad landskapet överlämnar till staden. För att reglera mellanskillnaden skulle landskapet erlägga en ersättning om 12.150 euro, beräknat enligt ett enhetspris för motsvarande tomter inom området.

 

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att ingå ovannämnda ägobytesavtal.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1120

Jord- och vattenområden

-13.000

1122

Byggnader

13.000

 

Tilläggsbehov

 

0

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.53.

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-159.968,61

-680.000

 

500.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten upptogs anslag om 500.000 euro att utges som bidrag för en ny verkstadsbyggnad och vissa andra restaureringar i byggnader. Emedan landskapsregeringen i föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår andra verksamhetsutrymmen för hantverksutbildningen föreslås att anslaget under momentet minskas med 500.000 euro. Se även moment 46.60.76.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

 

500.000

 

Minskning

 

500.000

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.32.74.

Grundförbättringar och ombyggnad (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-4.384,18

-230.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 50.000 euro för renoveringen av köksavdelningen vid Ålands folkhögskola. Tillägget föranleds av oförutsedda kostnader för vattenskador från kökets avlopp.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-50.000

 

Tilläggsbehov

 

-50.000

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.42.75.

Grundreparationer (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-6.847,63

-750.000

 

0

 

 

 

 

 

 

I slutet av år 2006 uppstod en läcka i ett vattenledningsrör i Ålands yrkesskolas östra flygel. Läckaget medförde bl.a. vattenskador i korridorgolvet samt tre stycken klassrum. En akut sanering vidtogs och har medfört oförutsedda kostnader om ca 200.000 euro.

 

De grundrenoveringsåtgärder som ingår i grundbudgeten kan inte förverkligas under budgetåret p.g.a. att anbud för hela arbetet ej erhållits varför landskapsregeringen föreslår att ca 200.000 euro av anslaget i detta skede kan användas för att täcka kostnaderna för ovannämnda vattenskador. Landskapsregeringen återkommer till lagtinget när behov av det omfördelade anslaget för grundrenoveringsåtgärder föreligger.

 

 


 


46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-979.830,53

-975.000

 

-65.000

 

 

 

 

 

 

En vattenskada har nyligen uppstått och uppdagats i gamla skolhuset vid Ålands naturbruksskola. Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 65.000 euro under momentet täckande kostnader för VVS-arbeten samt nytt ventilerat golv. Därtill ingår anslag för asbestsanering i pannrummet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-65.000

 

Tilläggsbehov

 

-65.000

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.365.662,31

-1.545.000

 

0

 

(t.a. -91.515,00)

(t.a. -95.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att en tjänst som städare (lkl A10) indras. I anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande beaktas samtidigt anslag för en städare för återstoden av år 2007.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- inrättad tjänst

16.000

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-16.000

 

Tilläggsbehov

 

0

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-4.708.877,07

-5.000.000

 

0

 

(t.a. -49.015,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att en tjänst som städare (lkl A10) indras. I anslaget för personal i arbetsavtalsförhållande beaktas samtidigt anslag för en städare för återstoden av år 2007.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- inrättad tjänst

16.000

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-16.000

 

Tilläggsbehov

 

0

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

450.629,95

250.000

 

156.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om ca 16.000 euro avseende mål 2-delfinansiering för projektet i Bomarsund, som genomförs under perioden 1.1.2003 - 30.4.2007.

 

Därtill föreslås ett tillägg om ca 140.000 euro utgörande mål 2-finansiering av satsningarna i Bomarsund, etapp 2. Se även moment 46.60.74.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

156.000

 

Tillägg

 

156.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-2.563.264,51

-2.779.000

 

91.000

 

(t.a. -148.312,00)

 

 

(t.a. -60.000)

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår en minskning under momentet om 91.000 euro och att motsvarande anslag upptas för Bomarsundsprojektet under moment 46.60.74.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

31.000

 

Minskning

 

31.000

 

Användning av tidigare års anslag

 

60.000

 

Förslag

 

91.000

 

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

-120.000

 

-232.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen har ansökt om finansiering inom ramen för Ålands mål 2-program för projekteringen av satsningarna i Bomarsund, etapp 2. Målsättningen är en totalprojektering med långsiktiga och hållbara lösningar för Bomarsunds utveckling som besöksmål vari främst ingår ett besökscentrum. Projekteringen avses påbörjad under budgetåret och avslutad under år 2008.

 

Totalkostnaden för projekteringsarbetet har beräknats uppgå till ca 352.000 euro, varav ca 140.000 euro torde kunna finansieras med mål 2-medel.

 

Anslaget för personalutgifter avser avlönande av en projektledare samt kommittéarvoden.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 232.000 euro under momentet. Se även moment 36.60.20 och 46.60.20.

 

Landskapsregeringen bedömer att utvecklingen i Bomarsundsområdet med fördel kan ske etappvis. Ett välfungerande besökscentrum bedöms som den största och mest centrala satsningen i området. Besökscentret ska fungera som en ingång till upplevelsen av Bomarsund och inrymma utställningar, filmsal, museishop, café och toaletter. I den fortsatta projekteringen framtas detaljerade skisser och kostnadskalkyler.

 

Övriga satsningar i området som planeras är bl.a. parkeringar, belysning, utescen, parkbänkar och bord, vägdragningar, vandringsleder, skyltning,  trappor, räcken, sopkärl kring huvudfästet och tornen. Dessa planeras och kan förverkligas under flera budgetår, även så att konjunkturläge och sysselsättningssituation beaktas. Landskapsregeringen fastställer kostnadstaket för förverkligandet av besökscentret till 2,85 miljoner euro inkl. inredning. Möjligheten att även i förverkligandeskedet använda EU-medel undersöks.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-47.100

 

 

- övriga löner och arvoden

-5.500

-52.600

4300

Inköp av tjänster

 

-176.400

4800

Övriga utgifter

 

-3.000

 

Tilläggsbehov

 

 

-232.000

 

46.60.76.

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

-570.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

En under bildning varande förening har sedan Ålands slöjd och konsthantverk r.f. lade ned utbildningen i Tosarby våren 2006 planlagt en fortsatt kvalitetsutbildning inom hantverk på Åland. Efter att landskapsregeringen i december konstaterat att byggnaderna i Tosarby inte längre fyller kraven på standard för utbildningslokaler föreslår landskapsregeringen en ny placering av utbildningen vid Kastelholms kungsgård. Platsen som ligger intill Kastelholms slott och golfbanan skulle levandegöras och synergier uppstå mellan turismnäringen och hantverkscentret, vilket skulle öka attraktionskraften och de kommersiella förutsättningarna i området. Kungsgården hör också till de fastighetskomplex som betraktas som kulturhistoriskt mycket värdefulla. Byggnaderna är i dagsläget i behov av en funktion och en restaurering. Planer på att kungsgården kunde utgöra en bra placering för hantverkscentret har funnits länge, men av olika orsaker inte realiserats.

 

Förslaget är att befintliga fastigheter restaureras för hantverksutbildningens behov och att detta sker etappvis. Etapp 1 inleds omedelbart med stallbyggnadens bottenvåning så att utbildningsverksamhet kan inledas hösten 2008. Som en övergångslösning används också utrymmen i Ribacka. Utbildningen växer gradvis med slutmålet tre linjer inom textil, metall och trä. Under etapp 2 åren 2008 - 2009 restaureras stallets andra våning samt mangårdsbyggnaden för textil, färg- och formundervisning samt administration. Kostnaden som tillkommer ytterligare har beräknats till ca 700.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 550.000 euro för att iordningställa stallets bottenvåning vid Kasteholms kungsgård som en första åtgärd för att åstadkomma ändamålsenliga utrymmen och långsiktiga verksamhetsförutsättningar för den åländska hantverksutbildningen. I anslaget ingår även en pannanläggning för uppvärmning av byggnaderna på området. Därtill föreslås ett anslag om 20.000 euro för projektering av manngårdsbyggnadens restaurering.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-570.000

 

Anslagsbehov

 

-570.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN -  PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 samt nationellt finansierade stöd (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

-2.015.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

I anledning av att  programmet för landsbygdens utveckling ännu inte godkännts föreslår landskapsregeringen, i avvaktan på beslutet om programmet, att helt nationellt finansierade stöd kan beviljas under momentet i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om stöd till små och medelstora företag inom produktion av jordbruksprodukter. Ändringen beräknas inte medföra behov av ytterligare anslag under momentet.

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.615.763,09

-4.835.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att det mot projektet Sviby bro och bank har inlämnats besvär, vilket kommer att markant försena projektets genomförande.

 

Landskapsregeringen konstaterar på basis av inkomna anbud att entreprenaden för reparationen av Hummelvik färjeläge överstiger tidigare beräkningar. Föreslås att 200.000 euro av anslaget för Sviby bro och bank som beaktades i budgeten för år 2006 kan omdisponeras för reparation av Hummelvik färjeläge.

 

Föreslås därtill att 100.000 euro av anslaget för Sviby bro och bank som beaktades i budgeten för år 2005 kan omdisponeras för beläggningsarbeten.

 

 


 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

181.723.061,16

182.000.000

 

3.296.000

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster år 2006 beräknats stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 3.296.000 euro. Förskottet för år 2006 uppgår därmed till 184.142.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

3.296.000

 

Tillägg

 

3.296.000

 

39.10.91.

Skattegottgörelse

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

20.508.069,00

32.000.000

 

3.060.000

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2005 till 35.060.129 euro. Eftersom en inkomst om 32.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 3.060.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9102

Skattegottgörelse

 

3.060.000

 

Tillägg

 

3.060.000

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.98.99.

Föregående års överskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

15.854.097,00

13.000.000

 

5.003.000

 

 

 

 

 

 

Det ackumulerade budgetöverskottet uppgår i bokslutet för år 2006 till 18.003.602,49 euro mot i grundbudgeten antagna 13.000.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslås inkomsten under momentet ökad med 5.003.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

5.003.000

 

Tillägg

 

5.003.000)

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-11.341.000,00

-12.367.000

 

-10.992.000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 10.992.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-10.992.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.992.000)