Framställning 21/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 21/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapslag om Ålands sjösäkerhetscentrum

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om Ålands sjösäkerhetscentrum. De grundläggande syftena med centrets verksamhet är samordna och erbjuda utbildning i sjösäkerhetsfrågor. För detta ändamål skall Ålands sjösäkerhetscentrum följa utvecklingen av utbildning i sjösäkerhetsfrågor, främja ett högt sjösäkerhetsmedvetande, som kurscentrum under landskapsstyrelsen bistå landskapets sjöskolor med kurser i sjösäkerhet samt kan marknadsföra och ordna grund- samt fortbildning i sjösäkerhet i och utanför landskapet.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1     Utredningar 3

1.2 Organisation, lokaler och utrustning. 3

1.3 STCW-konventionen - med bestämmelser om sjöfolks utbildning m.m. 3

1.4 Kursverksamheten. 4

2. Lagstiftningsbehörigheten. 5

2.1 Certifiering av sjöfolk. 5

2.2 Undervisningsspråk. 6

3. Förslagets huvuddrag. 6

4. Förslagets verkningar 6

Detaljmotivering. 7

Landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum.. 7

Lagtext 9

L A N D S K A P S L A G om Ålands sjösäkerhetscentrum.. 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1   Utredningar

 

Kraven på och behoven av sjösäkerhetsutbildning såväl vid grundutbildning som vid fortbildning, har ökat kraftigt såväl i landskapet som i landskapets närområden. Landskapsstyrelsen tillsatte därför redan år 1996 en kommitté för sjöfartens säkerhetsutbildning på Åland med uppdrag att utreda kostnader och övriga förutsättningar för en utbildningscentral i landskapet. Kommittén föreslog i sin slutrapport (jfr ÅUS 1996:4, 5.2.1996) att förutsättningar skulle ges för en komplett sjösäkerhetsutbildning med såväl grundutbildning som fortbildning. Kommittén föreslog vidare att resurser och ansvar för detta skulle finnas inom landskapets sjöskolor, dock så att det för förvaltning och marknadsföring av fortbildningen skulle inrättas en särskild åländsk sjöfartsutbildningscentral.

     Landskapsstyrelsen tillsatte därefter en arbetsgrupp som utifrån kommittérapporten skulle utarbeta riktlinjer för verksamhet vid en åländsk sjösäkerhetsutbildningscentral. Dessa riktlinjer skulle utifrån kommittérapporten särskilt behandla frågor om verksamhetsidéer, organisation och finansiering. I sin utredning (jfr ÅUS 1996:14, 23.10.1996) föreslog arbetsgruppen att en central för sjösäkerhetsutbildning med lokal kompetens för sådan utbildning skulle byggas upp. Landskapet därigenom skulle erbjuda en komplett sjösäkerhetsutbildning med både grundutbildning och fortbildning. Sjösäkerhetscentralens viktigaste uppgifter skulle vara att bistå skolorna med sjösäkerhetsutbildning samt att administrera och marknadsföra fortbildning till rederier i landskapet och i närregionerna.

 

1.2 Organisation, lokaler och utrustning

 

År 1998 inrättades Ålands sjösäkerhetscentrum, nedan också kallat centret, med uppgift att - i enlighet med internationella krav på sjösäkerhetsutbildning - självständigt planera, samordna och marknadsföra kurser i sjösäkerhet för sjöskolornas och sjöfartsnäringens behov. Vid centret finns en ordinarie tjänst som chef för Ålands sjösäkerhetscentrum. Till verksamheten har dess­utom, som tillfälliga heltidstjänster, knutits en ekonom, en maskinmästare och en instruktör. För de behov som enskilda kurser eller kurspaket fordrar engageras lärare utifrån eller kan i vissa fall hela delkurser inköpas från andra kursgivare.

     För sin uppgift har Ålands sjösäkerhetscentrum egna för ändamålet lämpade och lokaliserade lokaler. Centret har en övningshamn, en övningsbassäng samt till dessa hörande maskiner och annan utrustning. Vid ordnande av kurser finns ett nära samarbete med sjöskolorna Ålands sjö­fartsläroverk, Ålands sjömansskola och Ålands tekniska läroverk samt med Mariehamns räddningsverk. Det är därvid viktigt att centret för sina kurser kan använda landskapets fartygs- och maskinrumssimulatorer samt har tillgång till räddningsverkets brandövningsanläggning. Verksamheten kan vid behov också utvecklas i samverkan med andra kursverksamheter och in­tressenter.

 

1.3 STCW-konventionen - med bestämmelser om sjöfolks utbildning m.m.

 

Det för sjösäkerhetsutbildningen mest grundläggande dokumentet är den i London den 7 juli 1978 ingångna internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (Finlands FördrS 22/1984, nedan kallad STCW-konventionen). I enlighet med STCW-konventionen kan kurser i sjösäkerhet endast meddelas av läroanstalter som godkänts av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Konventionen förutsätter att varje land garanterar att all träning och bedömning, certifiering, godkännande samt bekräftelse av tidigare bedömningar utförs av en privat eller offentlig läroanstalt som fortlöpande utvärderas av ett utomstående utvärderingsorgan. Läroanstalten måste arbeta i enlighet med kvalitetssystem ägnade att tillförsäkra att kursmålen nås, ha instruktörer med lämplig kompetens för sina uppgifter samt dessutom granskas av utvärderare med lämplig kompetens. IMO kan berättiga andra stater att principiellt godta att ett certifikat från läroanstalten är utfärdat i enlighet med STCW-konventionen, efter att ha fått en rapport från ett utomstående utvärderingsorgan att läroanstalten uppfyller konventionens krav.

     Inom den Europeiska Unionen är medlemsstaterna sedan den 25 maj 1999 (jfr artikel 3.1 i EG:s direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk[1]) förpliktigade att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sjöfolk utbildas och innehar certifikat i enlighet med STCW-konventionen. Direktivet är tvingande också för de stater som är anslutna genom EES-avtalet.

     Sjöfartsverket handhar i enlighet med överenskommelseförordning[2] den utvärdering av sjöfartsutbildningen som STCW-konventionen förutsätter.

 

1.4 Kursverksamheten

 

Ålands sjösäkerhetscentrum marknadsför sjösäkerhetskurser som ges helt i egen regi såväl som utbildning som helt eller delvis ges av andra huvudmän. Ålands sjöfartsläroverk ordnar i egen regi kurser och är certifierade enligt STCW-konventionen för kurser inom exempelvis lasthantering och -säkring, radiokommunikation, krishantering samt hälso- och sjukvård. I samarbetet med Ålands tekniska läroverk och Mariehamns räddningsverk handhar centret utöver marknadsföring också närmare planering samt kursinformation. Centret ordnar helt i egen regi kurser om handhavande av livbåt och av räddningsbåt samt kurser som riktar sig till fiskare såväl som till ägare av fritidsbåtar.

     Under år 2001 erbjöd Ålands sjösäkerhetscentrum tio kurser i olika sjösäkerhetsämnen i egen regi, tillsammans med Ålands tekniska läroverk eller med Mariehamns räddningsverk - dock så att Ålands sjömansskola och Ålands tekniska läroverk ansvarade för certifieringen. För dessa kurser kan bl.a. följande statistiska uppgifter nämnas.

 

         I de tio ämnen i vilka kurser erbjöds arrangerades 107 kurser i vilka deltog drygt 1 200 perso­ner.

         Av dessa drygt 1 200 kursdeltagare kom knappt 60 procent från landskapet. Av de cirka 40 procent kursdeltagare med annan hemort kom drygt 26 procent från riket, drygt 7 procent från Sverige samt knappt 7 procent från andra länder.

         Av de arrangerade kurserna riktade sig 78 kurser både till studerande och andra.

         Drygt hälften av de arrangerade 107 kurserna avsåg ansvar för sjösättning av livräddningsutrustning samt ansvar för dem som ingår i en utryckningsgrupp med räddningsbåt.

         Cirka 43 procent av kursdeltagarna var studerande, huvudsakligen vid skolor i landskapet, medan övriga i huvudsak kom från sjöfartsnäringen.

 

     Då all ombordpersonal skall ha grundläggande kunskaper i sjösäkerhet finns kurser vilka riktas till alla såväl som till viss personal och som ger särskild kompetens. De flesta kurserna har engångskaraktär, men det finns också fortbildningskurser som ger rätt att ha kvar viss behörighet.

     Undervisningen sker vanligen med grupper omfattande cirka tolv kursdeltagare, vilket är lämplig gruppstorlek vid utnyttjande av övningsanläggningarna. Kurserna leds av externa lärare eller instruktörer från bl.a. sjömansskolan och räddningsverket. Beroende på efterfrågan och lämplighet sätts sådana grupper ibland samman med elever från olika skolor såväl som med sjöfartspersonal.

     Under år 2001 marknadsförde centret, som nämnts ovan, också av Ålands sjöfartsläroverk ordnade kurser i tjugonio olika sjösäkerhetsämnen. För dessa kurser kan bl.a. följande statistiska uppgifter nämnas.

 

         I de tjugonio ämnen i vilka kurser erbjöds ordnades totalt 103 fristående kurser i vilka deltog drygt 1 000 personer.

         Av dessa drygt 1 000 personer uppskattas att omkring 10 procent själva finansierar sin kurs, 85 procent finansieras av företag med hemort i landskapet (huvudsakligen rederier) och 5 procent av företag med hemort utanför landskapet. Av kursdeltagarna uppskattas att 85 procent har hemort i landskapet medan hälften av övriga deltagare kommer från riket och hälften från Sverige.

         Av de arrangerade 103 kurserna var 36 obligatoriska eller ingick som tillval i något studiepro­gram vid Ålands sjöfartsläroverk, 25 arrangerades främst för landskapets övriga skolor medan målgruppen för övriga 42 kurser i huvudsak var externa deltagare. Externa deltagare fanns i 14 av de 61 kurser som främst ordnades för studerande i landskapet.

         Av de arrangerade 103 kurserna avsåg knappt 76 procent olika kurser i hälso- och sjukvård (ca 39 %), radiokommunikation (ca 18 %), kurser där landskapets fartygssimulator använts (ca 18 %) samt krishantering (ca 9 %). I övriga kursämnen arrangerades någon eller några kurser per ämne.

         Cirka 56 procent av kursdeltagarna var studerande vid skolor i landskapet medan övriga i huvud­sak kom från sjöfartsnäringen.

 

     Ålands sjösäkerhetscentrum marknadsför aktivt sjösäkerhetskurser främst i Sverige och Finland via kända branschkanaler[3]. I Sverige har hittills inga andra sjöskoleutbildningar godtagits än de som ges i svenska sjöskolor, dock så att en diskussion där förs om att ändra detta. Följaktligen har de svenska medborgare som deltagit i sjöskoleutbildning i landskapet gjort det för behörigheten att arbeta på andra än svenskregistrerade fartyg.

 

2. Lagstiftningsbehörigheten

 

2.1 Certifiering av sjöfolk

 

Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om undervisning, skolförvaltning, examina, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken (jfr 18 § punkterna 14 och 21 självstyrelselagen). Till rikets lagstiftningsbehörighet hör handelssjöfart (27 § punkt 13). Rikets behörighet omfattar följaktligen den offentliga sjörätten inräknat de bestämmelser om sjösäkerhet som skall tillämpas i enlighet med på området gällande internationella konventioner (27 § punkt 4). Frågan om kunskapskrav för viss av staten godkänd kompetens hör enligt motiven till 27 § punkt 3 självstyrelselagen till rikets behörighet, varav följer att certifiering av sjöfolk anses vara en riksan­gelägenhet.

     I riket handhar sjöfartsverket den utvärdering av sjöfartsutbildningen och övriga åtgärder som enligt STCW-konventionen förutsätts ske såväl innan undervisning inleds såväl som därefter med jämna mellanrum (jfr 1 § 2 och 3 mom. samt 2 § 1 mom. förordningen om sjöfartsverket, FFS 1249/1997). Sjöfartsverkets gör efter sin första utvärdering en inspektion vart femte år. Till den del sjöfartsutbildningen i enlighet med STCW-konventionen förutsätter detta handhar sjöfartsverket utvärderingen av sjöfartsutbildningen också i landskapet, i enlighet med överens­kommelseförordningen om utvärdering av sjöfartsutbildningen i landskapet Åland (39/1998). Överenskommelseförordningen är tidsbegränsad att gälla till och med år 2005.

 

2.2 Undervisningsspråk

 

Landskapet är i enlighet med 36 § självstyrelselagen enspråkigt svenskt. Undervisningsspråket är svenska i skolor som bekostas av eller får understöd av allmänna medel "om inte något annat stadgas genom landskapslag" (40 §).

 

3. Förslagets huvuddrag

 

Ålands sjösäkerhetscentrum skall fortsättningsvis erbjuda kurser som lägst tillgodoser internationella kvalitetskrav på sjösäkerhetsutbildning. Även om de viktigaste målgrupperna kommer att vara studerande vid landskapets sjöskolor och personal i landskapets sjöfartsnäring är avsikten att centret genom marknadsföring skall kunna öka antalet kursdeltagare från andra regioner. Förslaget är i sig ägnat att främja marknadsföringen genom att härigenom tydliggörs den självständiga ställning Ålands sjösäkerhetscentrum har vid planering, samordning och ordnande av sjösäkerhetskurser.

     Landskapsstyrelsen bedömer att Ålands sjösäkerhetscentrum med nuvarande moderna lokaler och anläggningar betydligt kan utöka sin verksamhet. Förutsättningar finns dessutom att ytterligare utveckla samarbetet med sjöskolorna, särskilt i frågan om tillgången till landskapets fartygs- och maskinrumssimulatorer. Landskapsstyrelsen bedömer härvid att Ålands sjösä­kerhetscentrum inte inom överskådlig tid kommer att vara i behov av större investeringar. Behovet av kompetenta lärare och instruktörer tillgodoses dessutom genom anställande av extern perso­nal.

 

4. Förslagets verkningar

 

För verksamheten har i landskapsbudgeten för år 2002 anslagits 504 000 euro, varav 300 000 euro har budgeterats som inkomst från kursverksamheten. Förslaget bedöms på kort sikt inte få några nämnvärda ekonomiska eller organisatoriska verkningar för landskapet. På längre sikt bedöms det dock vara avgörande för att trygga verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum och för att det skall kunna utvecklas till ett sjösäkerhetscentrum inte bara för landskapet. Härigenom kan verksamheten genom att utbilda kursdeltagare från andra regioner också få viss betydelse för omsättningen inom andra näringar, såsom inom handeln och hotellbranschen.

     Förslaget har inte några kända följder för miljön eller för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum

 

1 § Syfte och uppdrag. De grundläggande syftena med centrets verksamhet är samordna och erbjuda utbildning i sjösäkerhetsfrågor. Uppdraget att följa utvecklingen av utbildning i sjösäkerhetsfrågor främjar därvid att den sjösäkerhetsutbildning som ges i landskapet fortsättningsvis följer internationella och högt ställda krav, samt att centret fortlöpande har bra möjligheter att bidra till en hög medvetenhet i sjösäkerhetsfrågor. Utöver att erbjuda grund- och fortbildningskurser i sjösäkerhet för såväl sjöfartsnäringen som sjöfartsinriktad utbildning på gymnasial- och högskolenivå skall Ålands sjösäkerhetscentrum således på lämpligt sätt också främja att kunskaper om sjösäkerhet förmedlas och stärks hos landskapets samtliga invånare. Därutöver kan centret marknadsföra och sälja kurser utom landskapet.

 

2 § Ställning. Ålands sjösäkerhetscentrum är en del av landskapets förvaltning som i stor utsträckning, i enlighet med lagen och inom av landskapsstyrelsen fastställda ramar, kan besluta i frågor som rör den egna verksamheten. Landskapsstyrelsen skall bl.a. fastställa centrets reglemente och kan ange närmare mål för verksamhetens utveckling.

 

3 § Ledning. Chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum skall svara för den operativa ledningen av centret, med ansvar inför styrelse och landskapsstyrelse.

 

4 § Styrelse. Styrelsen skall styra och övervaka verksamheten. Utöver verksamheten i sig hör till detta också ekonomi- och budgetfrågor, frågor om utveckling av verksamheten samt andra viktiga verksamhetsfrågor. Bl.a. skall styrelsen fastställa de grunder för avgifter om vilka chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum därefter närmare beslutar. Landskapsstyrelsen utser inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande samt fastställer dess reglemente. Avsikten är att det bland de medlemmar som skall företräda utbildningsfrågor samt frågor som rör brand- och räddningsväsendet skall finnas personer med erfarenhet av kompetensområden med nära an­knytning till centrets verksamhetsområde.

     Då medlemskap i styrelsen för Ålands sjösäkerhetscentrum är ett förtroendeuppdrag, tillsätts medlemmarna för högst fyra år i sänder. Landskapsstyrelsen kan följaktligen skilja hela styrelsen eller en medlem av den från uppdraget innan fyraårsperioden avslutats, exempelvis i det fall verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum inte följer det anförtrodda uppdraget. En styrelsemedlem kan också frånträda sitt uppdrag innan mandattiden utgår.

     Bestämmelser om jäv för medlem av landskapsstyrelsen finns i 16 § landskapslagen om Ålands landskapsstyrelsen (42/1971).

 

5 § Styrelsens uppdrag. I reglementet för Ålands sjösäkerhetscentrum bör bl.a. framgå hur ansvaret för centrets ledning fördelas samt vilka behörighetskrav och befattningsbeskrivningar som gäller för tjänsten som chef för Ålands sjösäkerhetscentrum ävensom för övriga tjänster. I reglementet för Ålands sjösäkerhetscentrum skall dessutom ingå närmare bestämmelser om kursplan och kursintyg samt kan intas bestämmelser enligt vilka styrelsen ger chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum behörighet att anställa personal.

 

6 § Tjänster. Tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987) skall vara tillämplig såväl på chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum som på övriga tjänster. För att underlätta centrets löpande förvaltning föreslås att styrelsen eller chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum ges rätt att besluta i frågor om anställning och ledigheter. Landskapsstyrelsen föreslås fortsättningsvis be­sluta om ålders- och lönetillägg, årsförhöjningar, tjänstetillägg och dylikt.

 

7 § Kursverksamhet. Utöver att förmedla kurser i sjösäkerhet till sjöfartsskolorna och sjöfartsnäringen i landskapet är avsikten att sälja sådana kurser i den närliggande regionen, då den ges i enlighet med STCW-konventionen och det finns en internationell marknad för sådan kursverk­samhet. En viktig förutsättning för centrets möjligheter att skapa intresse för sina kurser utanför landskapet är att det får möjligheter att anpassa sina kurspaket till möjliga köpares olika önskemål. En viktig sådan förutsättning är att kunna erbjuda en kvalificerad undervisning på kursdeltagarnas modersmål, oavsett om detta är svenska eller inte.

 

8 § Kursintyg. Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen av kursintyg med beaktande av nationella och internationella krav.

 

9 § Avgifter. I enlighet med landskapslagen den 17 juni 1993 om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993) skall avgifter för offentligrättsliga prestationer som regel inte beräknas till ett högre belopp än så att full kostnadstäckning uppnås. Då Ålands sjösäkerhetscentrums verksamhet har karaktär av affärsverksamhet, genom att utbildning skall marknadsföras i och utanför landskapet, föreslås att kursavgifter samt andra avgifter såväl för enskilda som offentliga och privaträttsliga organisationer som regel skall grundas på företagsekonomiska och marknadsmässiga grunder. Landskapsstyrelsen skall dock kunna besluta att de avgifter som landskapets sjöskolor skall betala skall grundas på full kostnadstäckning. Företagsekonomiska grunder innebär att prissättningen bestäms utifrån ett ospecificerat lönsamhetskrav med beaktande av den efterfrågan och konkurrens som råder.

 

10 § Rättsförmåga. För att Ålands sjösäkerhetscentrum på ett ändamålsenligt sätt kunna sköta sitt uppdrag måste centret ha möjligheter att sluta avtal inom ramen för sitt uppdrag. Därutöver begränsas avtalsmöjligheterna av centrets budgetramar samt kan på annat sätt begränsas av land­skapsstyrelsen.

 

11 § Besvär. Innan ett beslut kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol måste sakägaren ha begärt rättelse hos Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

12 § Ikraftträdande. I syfte att främja Ålands sjösäkerhetscentrums möjligheter att internationellt marknadsföra egna kurser är det angeläget att dess organisation formaliseras, vilket är en viktig del i den kvalitetssäkring av sjösäkerhetsutbildning som krävs enligt STCW-konventionen.

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
Ålands sjösäkerhetscentrum

 

 

Utfärdad i Mariehamn den

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte och uppdrag

     Ålands sjösäkerhetscentrum skall i samverkan med landskapets skolor och näringsliv samt på annat ändamålsenligt sätt verka för att kunskaper om sjösäkerhet förmedlas och stärks.

     Ålands sjösäkerhetscentrum skall följa den utveckling som sker av utbildning inom sjösäkerhet, samordna kurser i sjösäkerhet samt planera och ordna kurser i sjösäkerhet. Ålands sjösäkerhetscentrum kan inköpa, marknadsföra och sälja kurser i sjösäkerhet.

 

2 §

Ställning

     Ålands sjösäkerhetscentrum är underställd landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen ansvarar för tillsyn samt allmän ledning och utveckling av verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

3 §

Ledning

     Ålands sjösäkerhetscentrum leds av en styrelse och en chef.

 

4 §

Styrelse

     Styrelsen för Ålands sjösäkerhetscentrum tillsätts av landskapsstyrelsen för högst fyra år i sänder. I styrelsen skall ingå minst fem och högst sju medlemmar. Av dessa skall minst två representera sjöfartsnäringen. Övriga medlemmar skall företräda sakkunskap i utbildningsfrågor och frågor som rör brand- och räddningsväsendet. Landskapsstyrelsen utser en ersättare för varje medlem samt inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande.

     Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller om rösterna faller lika den åsikt som mötesordföranden har biträtt. Om jäv för medlem och föredragande gäller vad som om jäv beslutats för med­lem av landskapsstyrelsen.

 

5 §

Styrelsens uppdrag

     Styrelsen skall

     a) göra förslag till reglemente för Ålands sjösäkerhetscentrum, som skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse,

     b) lägga fram förslag till årlig budget,

     c) godkänna verksamhets- och ekonomiplan,

     d) godkänna kursplaner,

     e) fastställa grunderna för avgifter samt

     f) handlägga andra ärenden som åläggs styrelsen.

 

6 §

Tjänster

     En chef för Ålands sjösäkerhetscentrum skall av landskapsstyrelsen utnämnas för att leda verksamheten. Utnämningen kan ske för viss tid. Vid förhinder för chefen förordnar landskapsstyrelsen en ställföreträdare. Vid Ålands sjösäkerhetscentrum kan dessutom finnas andra behövliga tjänster, till vilken personal anställs av styrelsen om inte detta i enlighet med reglementet uppdragits åt chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

7 §

Kursverksamhet

     Om det är förenligt med målen för kursverksamheten kan landskapsstyrelsen medge att som undervisningsspråk vid Ålands sjösäkerhetscentrum används andra språk än svenska.

 

8 §

Kursintyg

     En kursdeltagare har rätt att få intyg över genomgången kurs. Kursintyg utfärdas av Ålands sjösäkerhetscentrum om inte intyg ges av annan kursarrangör. Närmare bestämmelser om utfärdande av kursintyg intas i reglemente.

 

9 §

Avgifter

     Avgifter för prestationer från Ålands sjösäkerhetscentrum bestäms enligt företagsekonomiska grunder om inte landskapsstyrelsen beslutar annat.

 

10 §

Rättsförmåga

     Ålands sjösäkerhetscentrum kan sluta avtal inom ramen för sitt uppdrag, om inte landskapsstyrelsen beslutar annat.

 

11 §

Besvär

     Beslut som Ålands sjösäkerhetscentrum fattat med anledning av ett rättelseyrkande får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

12 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 18 april 2002

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Gun Carlson

   1. Ändringen infördes i ett tilläggsdirektiv (98/35/EG) till direktivet 94/58/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk. Direktivet 94/58/EG har, huvudsakligen som en kodifiering, ersatts av direktivet 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk. Direktiv 2001/25/EG , trädde i kraft den 7 juni 2001 efter att ha publicerats i EGT den 18 maj 2001.

[2].     Förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland (39/1998).

[3] .   Centret kan härvid hänvisa till sin hemsida (www.maritimesafety.aland.fi), vilken är länkad till yrkeshögskolans hemsida.