Framställning 21/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 21/2005-2006

 

Datum

 

 

2006-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2006

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2006.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        tilläggsinkomst för försäljning av fastigheter

-        höjning av kostnadsram för kultur- och kongresshuset

-        tilläggsanslag för understöd för skrotning av motorfordon

-        tilläggsanslag för investeringsutgifter för samordning av laboratorier

-        tilläggsanslag för erlagda borgensansvarsbelopp för studielån

-        tilläggsanslag för grundreparationer vid Högskolan på Åland

-        ökning av bevillningsfullmakten för lantbrukets räntestödslån

-        tilläggsanslag för investeringsstöd till lantbruket samt

-        högre inkomst av återbäring av lotteriskatt.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 2.058.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 285.504.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2006.

 

 

Mariehamn den 31.8.2006

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Vicelantråd

Jörgen Strand

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

1 000 000

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

1 000 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

0

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

0

36.60.20

Museibyrån - verksamhetsinkomster

0

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

1 058 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

200 000

39.01.94.

Dividendinkomster

200 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

608 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

608 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

250 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

250 000

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

2 058 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

44.10.74

Landskapsprojekt (R)

0

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-633 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-60 000

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-60 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-515 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-500 000

45.56.67.

Understöd för skrotning av motorfordon (F)

-15 000

 

 

 

45.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

-58 000

45.58.74.

Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

-58 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-166 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-50 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-50 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

0

46.05.53.

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

0

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.26.

Projekt för skärgårdskultur (VR)

0

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-55 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-55 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-21 000

46.32.20.

Åland folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-21 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-40 000

46.55.74.

Grundreparationer och ombyggnader (R)

-40 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-400 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

70 000

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt

-70 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-400 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

0

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket

-400 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-859 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-859 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-859 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-2 058 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

1 634 557,54

5 000 000

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 1.000.000 euro. Se även moment 44.10.74.

 

 

Specifikation:

 

 

1130

Värdepapper

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

1 000 000

 

Tillägg

 

1 000 000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-55 371,36

-4 500 000

 

0

 

 

 

 

 

 

I enlighet med budgeten för år 2006 har byggandet av det planerade kultur- och kongresshuset varit utbjudet på entreprenad. Efter anbudstidens utgång den 5 december 2005 konstaterades att totalkostnaden för projektet baserad på de inkomna entreprenadanbuden översteg den kostnadsram om 15 miljoner euro som lagtinget antagit.

 

För att försöka nedbringa kostnaderna inom den angivna ramen gjordes en mindre omplanering av byggnaden. Planeringen genomfördes dock utan att rumsprogrammet justerades och med bibehållande av kvalitets- och funktionskrav. Efter omplaneringen begärdes nya entreprenadanbud.

 

Utgående från de nu inkomna anbuden konstaterar landskapsregeringen att totalkostnaden för projektet, inklusive byggherreomkostnader under byggtiden, beräknas uppgå till 16,5 miljoner euro. Kostnaden överstiger således den angivna kostnadsramen för projektet med cirka 1,5 miljoner euro, eller cirka 10 %. Merkostnaden kan delvis ha sin förklaring i den senaste tidens prisutveckling inom byggbranschen. Byggnadskostnadsindex har från tidpunkten då lagtinget antog kostnadsramen, den 31 maj 2004 fram till juli 2006, stigit med ca 8,56 %. Omräknat med index motsvarar beloppet 15.000.000 euro idag cirka 16.284.000 euro.

 

Samtidigt som upphandlingen av byggentreprenaderna för kultur- och kongresshuset genomfördes har landskapsregeringen även bjudit ut samtliga aktier i det landskapsägda bolaget, Fastighets Ab Ålands Turisthotell, vilket äger turisthotellet intill Självstyrelsegården. Enligt bokslutet för år 2005 uppgick bolagets materiella tillgångar till 4.333.344,92 euro medan de rörliga aktiva tillgångarna uppgick till 1.608.683,66 euro och de kortfristiga skulderna uppgick till 83.825,16 euro. Några långfristiga skulder fanns inte. Innan en försäljning genomförs kommer en dividend om 200.000 euro att uttas ur bolaget.

 

Försäljningen av fastighetsbolaget har härvid kopplats samman med hyra och drift av kultur- och kongresshuset så att den som köper fastighetsbolaget samtidigt skall teckna ett tjugoårigt avtal gällande hyra och drift av kultur- och kongresshuset.

 

I anbudsförfrågan, som utgjort grund för upphandlingen, har landskapsregeringen angivit villkoren för hyra och drift av kultur- och kongresshuset. Bl.a. ingår villkor för att garantera avtalets fortbestånd samt en fastställd prislista för de särskilda utrymmen som planerats för övning och framträdande av musik och teater.

 

För upphandlingen av ovannämnda försäljning av aktier samt hyra och drift av kultur- och kongresshuset har landskapsregeringen anlitat en lokal mäklare. Inom angiven anbudstid inkom ett anbud med en anbudssumma om 6.000.000 euro, gällande försäljning av samtliga aktier i Fastighets Ab Ålands Turisthotell i kombination med tecknande av ett avtal om hyra och drift av kultur- och kongresshuset enligt angivna villkor.

 

Landskapsregeringen konstaterar att vi nu står inför ett avgörande för ett projekt som av olika orsaker beretts under en lång tid. Projektet har under tiden utvecklats och anpassats till olika krav men innehållet har ändå följt den ursprungliga programförklaringen.

 

Även målsättningen ”att genom projektet utveckla besöksnäringen och skapa ändamålsenliga utrymmen för kulturlivet på Åland” är fortfarande lika aktuell som när projektet startade.

 

Enligt landskapsregeringens mening motsvarar det nu föreliggande projektet väl de angivna målen och kan därför förverkligas om lagtinget kan omfatta gällande förutsättningar och godkänna att kostnadsramen höjs.

 

Landskapsregeringen föreslår således att lagtinget godkänner att kostnadsramen för kultur- och kongresshusprojektet höjs till 16,5 miljoner euro samt att lagtinget godkänner försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Ålands Turisthotell i kombination med att ett avtal tecknas gällande hyra och drift av kultur- och kongresshuset enligt angivna villkor.

 

Under förutsättning att lagtinget omfattar ovannämnda förslag kan byggnadsprojektet genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

 

 

 

Okt. - nov. 2006

Tecknande av byggentreprenadavtal

Tecknade av avtal gällande försäljning av aktierna i Fastighets Ab Ålands Turisthotell samt gällande uthyrning och drift av det planerade kultur- och kongresshuset i Mariehamn

 

 

Dec. 2006

Byggstart för kultur- och kongresshuset

 

 

April - juni 2008

Kultur- och kongresshuset tas i bruk.

 

 

 

 

Med beaktande av redan anslagna medel föreslås i detta skede inga anslag. Se även moment 34.10.74 och moment 39.01.94.

 

 


 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-619 582,41

-1 185 000

 

-60 000

 

 

 

 

 

 

Sedan den reguljära flygtrafiken från Mariehamn till Åbo upphört, har Skärgårdsflyg Ab ombesörjt patienttransporter för korta behandlingar därstädes. För att även i fortsättningen säkra den nämnda patientgruppens resor till och från Åbo under återstoden av år 2006 föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-60 000

 

Tilläggsbehov

 

-60 000

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-100 000,00

-120 000

 

-500 000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att ett stöd om 550.000 euro kan utges för de avfallshanteringskostnader som Ålands Problemavfall Ab debiterar kommunalförbundet Ålands Miljöservice k.f. (MISE) och de kommuner som står utanför den gemensamma organisationen. Stödet, varav 50.000 euro kan täckas med anslaget i grundbudgeten, föreslås utgå med högst 50 % under år 2006 och högst 25 % under år 2007 varefter det upphör.

 

Stödet föreslås sålunda för den nu pågående övergångsperioden då principen om att "förorenaren betalar" införs mer konsekvent samtidigt som hela den faktiska kostnaden förutsätts täckt via avgifter utan subventionering med kommunala skattemedel. Detta förutsätter dock att systemen hunnit byggas upp så att kostnaderna kan påföras dem som faktiskt producerar avfallet. Landskapsregeringen avser att uppställa sådana villkor för stödet att det kan påvisas att principen genomförs.

 

I sammanhanget kan konstateras att producentansvar för förpackningar, elektriska  och elektroniska produkter infördes 1.7.2006 varvid producenterna senast den 31.12.2006 skall lämna in en anmälan till landskapsregeringen om hur de planerar omhänderta avfallet. I praktiken betyder detta att systemet inte börjar fungera förrän under år 2007.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8209

Övriga inkomstöverföringar

 

-500 000

 

Tilläggsbehov

 

-500 000

 


 

45.56.67.

Understöd för skrotning av motorfordon (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-19 985,00

-30 000

 

-15 000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 15.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8209

Övriga inkomstöverföringar

 

-15 000

 

Tilläggsbehov

 

-15 000

 

45.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.58.74.

Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-182 529,64

0

 

-58 000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 58.000 euro för täckande av oförutsedda kostnader i samband med planering och genomförande av ombyggnadsarbeten i f.d. plantskolans lokaler i Jomala i syfte att anpassa dem till en gemensam laboratorielokal för livsmedelslaboratoriet, Ålands miljölaboratorium samt försöksstationens laboratorium. Merkostnaden består huvudsakligen i kostnader för bytande av yttertak på byggnaden.

 

Totalkostnaden för projektet uppgår därmed till 858.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-58 000

 

Tilläggsbehov

 

-58 000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-84 955,31

-110 000

 

-50 000

 

 

 

 

 

 

Då antalet erlagda borgensansvarsbelopp för studielån blivit fler än beräknat föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella poster

 

-50 000

 

Tilläggsbehov

 

-50 000

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.53.

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-180 000,00

-160 000

 

0

 

 

 

 

 

 

En under bildning varande stiftelse avser inleda hantverksutbildning i Tosarby från hösten 2007. Organisationen har lämnat in sina stadgar till Patent- och registerstyrelsen samt inväntar besked huruvida stiftelsen godkänns som ny huvudman för ett privat hantverksutbildningscentrum. 

 

Grundutbildningen dimensioneras för 16 elever och planeras vara tvåårig. Utställningar, försäljning och kortkurser planeras förutom yrkesinriktad grundutbildning inom trä, metall och textil. Landskapsregeringen avser ingå ett avtal med stiftelsen som reglerar finansiering och uppdrag.

 

För verksamheten behövs ett årligt landskapsunderstöd om 180.000 euro. Därutöver finansierar stiftelsen verksamheten genom studieavgifter och extern projektfinansiering.

 

Stiftelsen avser uppföra en ny verkstad för trä- och metallinjen under vintern/våren 2007 med finansiering från landskapet i enlighet med landskapsregeringens meddelande om budgetram för år 2007 och plan för åren 2008 - 2009.

 

För att garantera en fortsatt kvalificerad hantverksutbildning i landskapet föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att, under förutsättning att stiftelsen kan påvisa hållbara ekonomiska kalkyler för den planerade verksamheten, ingå ett inteckningsbart arrendeavtal för en tid om 25 år för ett outbrutet tomtområde om ca 7.400 m2 där Ålands hantverksskola är beläget på fastigheten Vestergårds 2:0 i Tosarby, Sund. Därtill föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att till stiftelsen överlåta de befintliga byggnaderna; skolbyggnaden, annexbyggnaden och smedjan.

 

Byggnader och tomtmark har värderats till cirka 40.000 euro och avses utgöra stiftelsens grundkapital. Stiftelsen ansvarar i och med överlåtelsen för eventuella framtida restaureringar av byggnaderna. Avsikten är att egendomen återgår till landskapet i händelse av att verksamheten upphör. 

 

Därtill avser landskapsregeringen att i budgeten för år 2007 föreslå ett anslag om 500.000 euro som bidrag för uppförandet av en verkstadsbyggnad för trä- och metallinjen samt för viss renovering av huvudbyggnaden.

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.26.

Projekt för skärgårdskultur (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-55 000

tb 0

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett tvåårigt reservationsanslag.

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-117 803,54

-98 000

 

-55 000

 

 

 

 

 

 

Då behovet av stöd- och assistentlärare inom gymnasialstadieutbildningen tenderar att öka erfordras ett tillägg om 55.000 euro under momentet

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfälliga tjänster

-55 000

 

Tilläggsbehov

 

-55 000

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-859 217,21

(t.a. -1 969,00)

-862 000

 

-21 000

 

 

 

 

 

 

Under höstterminen 2006 startar en kurs i musik vid folkhögskolan. För anskaffning av utrustning främst till musikkursen föreslås ett tillägg om 21.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

-21 000

 

Tilläggsbehov

 

- 21 000

 

 

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.74.

Grundreparationer och ombyggnader (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-149 000

tb -135 000

 

-40 000

 

 

 

 

 

 

Efter inkomna anbud har konstaterats att förnyande av yttertaket på den av Högskolan disponerade fastigheten Navigationsskolegränd 2 blir dyrare än beräknat. Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 350.000 euro.

 

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet. Därtill har vissa omdisponeringar gjorts inom momentet.

 

 


 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-40 000

 

Tilläggsbehov

 

-40 000

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

245 695,69

270 000

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet kan även gottskrivas med inkomst av inlösen av tillandningar, totalt ca 335 euro.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-81 223,00

-500 000

 

70 000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 70.000 euro. Se även moment 47.03.62.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8305

Övrigt näringsliv

70 000

 

Minskning

 

70 000

 

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-222 150,00

-250 000

 

-70 000

 

 

 

 

 

 

Då antalet projekt blivit fler än beräknat föreslås ett tillägg om 70.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8305

Övrigt näringsliv

 

-70 000

 

Tilläggsbehov

 

-70 000

 


 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-60 304,82

-110 000

tb 0

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att bevillningsfullmakten för lån med räntestöd ökas med 600.000 euro så att sammanlagt under år 2006 kan lån med räntestöd om totalt 3.400.000 euro beviljas. Landskapsregeringen beräknar att anslaget om 110.000 euro i grundbudgeten är tillräckligt i.o.m. att en betydande del av lånen lyfts under senare delen av året. Beräknat enligt nuvarande ränteläge erfordras ca 13.000 euro högre anslag år 2007.

 

En betydande del av bevillningsfullmakten för år 2006 om 2.800.000 euro har redan beviljats.

 

 

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-822 285,00

-1 100 000

 

-400 000

 

 

 

 

 

 

Investeringsviljan är fortfarande hög bland lantbrukarna. För att kompensera för dem som avslutar sin djurhållning behövs utvidgning och även nybyggnation av de lantbrukare som fortsätter sin produktion. Detta för att stärka konkurrenskraften och få bärkraftiga enheter. Stödet är viktigt för att utveckla näringen främst inom djurhållning och trädgårdsodling.

 

Med beaktande av detta och att årets anslag redan förbrukats föreslås ett tillägg om 400.000 euro under momentet för ansökningar under hösten.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

-400 000

 

Tilläggsbehov

 

-400 000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.01.

FINASIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.94.

Dividendinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

3 792,25

1 000

 

200 000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro som dividendinkomst från Fastighets Ab Ålands Turisthotell. Se moment 44.10.74.

 

 


 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

200 000

 

Tillägg

 

200 000

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

3.009.680,80

3 500 000

 

608 000

 

 

 

 

 

 

Under år 2005 uppbars 4.108.930,76 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 608.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

608 000

 

Tillägg

 

608 000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

809 376,11

500 000

 

250 000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 250.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

250 000

 

Tillägg

 

250 000)

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-10 384 000,00

- 4 542 000

tb -2 668 000

 

-859 000

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 859.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-859 000

 

Tilläggsbehov

 

-859 000)